Kodulehed
[374] - Andmebaasid II (ITI0207, IDU0230) (sügis 2019)
pinned Kiirvalik Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik
Üldist
Materjalid Materjalide kataloogid
Vaated Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Sõnapilv

Millest materjalides kirjutatakse? Mida suurem tekst, seda rohkemate materjalide metaandmetes on seda sõna kasutatud.

  vaatamiseks!     praktikumi     replikeerimine mittehajus     lugemise     kasutusel     nähtamatu järelduslik     füüsilise     õppejõu     strateegia pl     ülekanne     nosql     makro isejuhtiv     protseduuri     vihje index     täitmisplaan hash     kodeering koodipunkt     programmiliides     vormile     samal     erinevate     andmeühenduse     replikeerimine hajus     veerg     tüüp tüüp     operatiivandmete     lähenemise     järjestikuline     salvestamine     juurkataloog puhverdatud     üldise     teisendus     manuaal     sobivaks     rutiinide     transaktsioon eksklusiivne     piirang sisevaade     elemendid pilveteenusena     lukustamine arendaja     porti     autentimisskeemi     andmebaas operatiivandmete     tekkimine baastabel     võlg koodigeneraator     kitsenduste     tähtskeem andmeait     riistvaraline ühekordne     modelleerimine     valemi     piiravaimad     lisamoodul     manifest     andmebaasisüsteemi     tabel sql-andmebaasisüsteem     lekkivate     ainult     käikuandmine skriptid     baastabelite     turvalisus triger     vajab     suhtleb     skeem-lugemisel     varundamine/taastamine     etalonturbe     näites     esimesena     lahtikirjutamine semantiline     saavad     tüüpimine distinct     arvuti kaar     atribuudid     access     mudel suur     availability     mõista     kasutamiseks     turvalisus reapõhised     põhjustab     efektiivset     litsentsi     arhitektuurilise     aidata     kolmik nosql     märk märgistik     rünnak     avalik     kiirus     logimine veebirakendus     kasutab     klass objekt-relatsiooniline     kood infosüsteem     kordamisküsimused     leivaraja     abiks     andmesiire     järk lõppkasutaja     süsteemiarendus     eelised     abistab     teated globaalne     transaktsioon kahefaasilise     tuleks     kvaliteedi     skaleerimine horisontaalne     privaatsuse     meetmed peletus     automaatselt primaarserver     ärivara     deklaratiivne veerg     skeem sql/pgq     vahel     failist     süsteemi-defineeritud rutiinide     tulemuseks     loeng     jaotustaluvus     muutmine     strateegia rida     põhivormis     veerg xml-andmebaasisüsteem     teatevahetus     kogemuse     genereerimine     refaktoreerimine situatsiooniline     sügissemestril     skaleeritav     rünne vaated     kohandatud     põhinev     andmebaasisüsteem relatsiooniline     punasega     näiteprojekt     rutiin     sünkroonne lugemisoperatsioon     indeksid faktitabel     uncommitted     agregaat mongodb     sidumine     triger     lause index     versioonikontrolli     selle     e-poe     serverarvuti shared     skeem orm     sõltu     nimekirjavormis     võlg normaliseeritud     loogilisel     osaliste     inimene andmesiire     nälgimine terviklikkus     operatsioon liitindeks     tähendab     glüüf kodeeritud     väldib     pärandandmebaas disaini     strateegia     suurendab     nothing     nimi konstruktor     ennetamine euroopa     laadimiseks     evolutsioneerumine siire     eeldus     programmeerimine     klassifikaator     loodud     oracle andmekäitluskeele     süsteem agregaatidel     ahead     näiteid     replikeerimine andmebaasisüsteem     faas konsensuse     autonoomia replikeerimine     mudel skaleeritav     struktuuriga     tingimuste     andmeteadlased loogiline     tüüp ref     vastavust     andmebaas andmevaka     mudel varukoopia     rünnak mitteserialiseeritav     harjutada     rutiin rutiin     lugemine     rutiin tabelifunktsioon     tehakse     transpordib     sarnane     kokkuvõte     kitsendusi     andmebaasiga     hindamismudeli     andmekirjelduskeele     serveerida     rünne andmebaasisüsteem     andmebaasi     arendusmetoodika korrutatav     lisaks     iseseisev     kehtima     tööplaan konfliktipõhine     isikuandmed stiihiline     salvestus andmeaitade     võimalusi     lihtsustavad     keerukus jaosreplikeerimine     poliitika süsteemi-defineeritud     viiteid     turvarikke     käivitamine     taaskasutamiseks     semantiline     dokumentidel     vaadata     partitioning andmeaitade     analüüs keel     mestimine histogramm     kohandatav arendusmetoodika     asünkroonne jõudlus     piiramine failid     globaalne     kontrollib     andmebaasisüsteem nql     väärtus sql     explain     vajalik     tarkvara pesastatud     monumentaalne     andmekaevandamine andmete     andmeait andmeaitade     paindmetoodika funktsionaalsuse     tüüp oracle     inmoni     mittehajus     kasutamist arendaja     mapreduce andmeait     andmebaas serveriprotsess     teenus andmejärv     tuvastada     puudub     maskeerimine     pakett avalik     parandada     korraldus     vaatamine     teenuseid     keel merge     keerukus arendusmetoodika     spetsiifiliselt     kaudu     lehele     moodustavad     objekt objekt     kohtades     tingida     nullist     alternatiivid     litsents juurkataloog     hajus     domeen oracle     siltide     järgimine     loengute     viirusetõrje tehniline     arhitektuuridest     küsitluse     lause tabeli     tükkide     cypher rdf     arendusmetoodika andmebaasi     suurima     praktikum     baastabelid     andmebaas nõrkus     vahend case     kiirendab     teksti     punktid     väljale     tilkumine andmesiire     alates     puutub     teostada     alusel kogu     ülejäänud     sql-andmebaasisüsteem objekt-relatsiooniline     loomise     rutiinid     tähtajad     lähteandmebaas taastamine     ettevalmistamine masinõpe     välisel     ähvardab     funktsioon väljundparameeter     salvestusmudel avalik     vahetus paxose     baastabel postgresql     etapp/     sql-andmebaasisüsteem andmeaitade     rakendatakse     vahetest     protseduur veeruperekondadel     transaktsioon lokaalne     transporditakse     turvameede andmete     mudased     andmetüüp sql     ehitamine suur     vaated sql-andmebaasisüsteem     pgql nosql     täita     märgistik     andmeelement jätkuvus     general     tööplaan repeatable     vajada     eriliigilised     ühendamine päringus     muudatust     andmeelement sql-andmebaasi     küsimused     tegemist     teoreem     parandab     indeksid rutiinid     andmebaasisüsteem loogiline     terminaliprogrammi     pääsupiirangud õiguste     tabelid nosql     ärimudel     tagasirulimine read     harjutamine rutiinid     kohe! kõik     sõlm agregaat     ärimudel segment     ärireegel     funktsioonid vaated     andmevakad     tüübitud     eventual     logi write     väärtused     andmebaasi-     sisselogimist     raamistik     mudel kasutaja-defineeritud     korter     elemendid oracle     rohkemast     väljund     valib     etapp/faas disaini     agregaat sql/pgq     osa etapp     käikuandmine     kaitse     lahenduste     päringuid     konfliktipõhine     vaatamiseks     päringul     pilveteenusena     liitboksi     teete     paljastada     objekt rakendus     ikkagi     sql-andmebaasisüsteem     kompileerimine lause     värskendada     koostada     füüsiliste     praktikumide     nimega     metoodika     märkeruudu     atribuudid tüüp     rünne sotsiaalne     nõuandelukk lukustamine     lahusus komplekt     pakendaja komponentandmebaasisüsteem     andmekvaliteet loogiline     liidu     arvutivõrk tugevdus     automaatkinnitamise     asukoht süsteemi     oleks     mõelda     küsimus     lausete     hajus cap     lõppu     maailmas     järjestusreeglistik objekt-relatsiooniline     tabel käideldavus     kiiresti     makrod     haldamine parool     kvaliteet     saavutatakse     ajutine     kasvades     ajakava     klikivoog suurandmed     kolmik neoj     realiseerub     etapp/faas füüsiline     kirjeldus     päringus     piirangud rollid     objekti     operatsioon füüsilise     domeenid     võimaluste     väljakutse juhtparameeter     leheküljed     välja     pakkimine avatud     lahendustel     -bitist     soft-state     muudatuste     indeksite     argumendid     keerukus iteratsioon     andmebaasikeel nosql     sundida     varukoopia andmete     nupulevajutuse     andmehulgad     õppetöö     tekstitüüp sql     koostamisel     lisapunkt     lugemisoperatsioon partnerreplikeerimine     aastal     klient/server     jõudlus horisontaalne     valmis     dokumendi     vastuvõtuaegade     turvalisus     peitmine;     klient-server     andmebaasisüsteem privaatne     autonoomne postgres_fdw     nimekirja     replikeerimine primaarserveri     funktsioon protseduur     turvapoliitika andmemuudatuste     sisend-väljund oracle     velocity struktureeritud     slaidide     muudatusi     andmejärv andmete     süsteem andmejärv     otsimiseks     tabeliruum mäluruum     andmesiire füüsiline     hilisemaks     andmebaas hadoop     rutiine     terviksüsteem iteratiivne     tuvastamise     serveriga     sünonüüm postgresql     ahela     kolmefaasilise     insert     rutiine operatsioon     committed     otsustussüsteemid andmevakk     ühendamine     ruum indeks     tuvastamine     suunab     c komponent     jagab     mägimurrak     keerukus     peatükist     lindile     õigus     mägimurrak andmeaitade     rakendatav     sisend-väljund plokk     normaliseerimine     pidevalt     operaator struktureeritud     boonuspunkt     nimi deterministlik     ressurss skaleerimine     turvamine     keerukam     serverilt     installeerimisel     index     logi reapõhised     suurandmed     jaotust     ainekaart     probleeme     geograafiline     tüüp massiivipõhine     täidetavuse     mahus relatsioonialgebra     samaaegset     kanda     täielik     terviklik hooldamise     esimese     isoleeritus transaktsioon     gql klass     omavad     õigused     reedel suurema     loomisele     erisus konstrueeritud     indeksid jõudlus     hindamisjuhend     seisundi     juhitav     viitab     koordineerida     ebakorrektse     parameeter teenus     palun     information_schema     kirjutada     võltsimist     sünonüüm oracle     täiesti     lukk andmebaasi-     lõhn hooldamine     silotornid tehniline     array     client     tulemusel     pealetuleku     andmemudel tõeliselt     stiil ekstreem-     järel tupik     salvestatakse     protsess bitmap     tähtaeg     probleem oracle     defineerimisel     asünkroonne     etappide     lause analüüsi     operatsioon operatsioon     oracles     pöördub     lause piirang     graafiku     riigi     lause andmekäitluskeele     jooksva     optimeerimine semantiline     workshopi     failide     laiendamise     koopia viiteajaga     omavahel     arvuti suurandmed     sql/med     terviklikkus mitme     seadus the     füüsiline reapõhised     sql-andmebaasisüsteem sql-andmebaasisüsteem     pl tabel     rakenduses     developer     vajavad     funktsioonid     newsql     sõltub     päringu     litsents commons     release     erinev     logimine logide     realiseeriv     lähtekood muster     ekraanivormi     lukustamine isolatsioonitase     töötlemine     elemendid segment     erandite     dokument agregaat     revoke     märgistik glüüf     osa konstrueerimine     andmebaas heterogeenne     soovitab     hetkel     pidev     sool andmebaasisüsteem     koodipunkt utf-     kontrollimatu     kasutaja-defineeritud     veebirakenduse     palju     koostööd     maksimaalsele     lähtekoodiga     telemeetria kanaarilinnu     kasutada     eksemplar ärivara     kolmeastmeline     lahendamine replikeerimine     triger protseduur     accessi     andmebaas andmevakk     lukustamine andmebaas     teises     süsteem sql     tagab     lahendus     vajadust     määrata     võlg andmebaasi     lisamise     mitteföderatiivses     analoogiaks     võimalust     arvutivõrk kaugprotseduuri     kirjeldava     lähenemine sünkroonne     järjestus teenus     sõnastikrünne räsiväärtused     vastab     konto     objektorienteeritud     skeem nosql     ettevõtte     massiiv vaba     laiendatud     lahtikirjutamine     loomine     andmemuudatuste     tüübiks     protokoll     lainedus föderatiivne     pilv ekstent     ärilised     hajus heterogeenne     tüüp sql-domeen     kõigi     avatud     viidata     adaptiivne     arendusmetoodika situatsiooniline     erinevatel     pakkuma     taastamine     objekt-relatsioonilised     elementaarteenusena     sisendandmeid     anonüümimine     hakkate     väljalase paindmetoodika     dimensioonide     võlg lähtekood     aktiivsus     pilv varukoopia     indeksid andmesiire     teisele     strateegia homogeene     nukuteater postgresql     regiooni     sissejuhatus     indeks kasutaja-defineeritud     sünkroonne homogeene     arendusmetoodika scrum     turvalisus füüsiline     nõrkus     süsteem tehniline     tüüp tüübitud     a komponent     valiku     süsteem predikaat     andmebaasisüsteem postgresql     andmeaida     massiiv     eesmärk andmebaasisüsteem     indeks     alternatiivi     otseülekanne     sisendeid     isolatsioonitase transaktsioon     loendustüüp objekt-relatsiooniline     taseme     funktsionaalne     aktuaalsed     sqlcl     a geograafiline     spordiklubi     eeldada     vormid     vaadete     teel objekt-relatsiooniline     sql-andmebaasisüsteem sql     lahendamine klient     replikeerimine vara     kujutab     metoodikaarendus     koopia muudatuste     avanenud     sakkide     sobiva     sotsiaalne     kirjas     andmebaasisüsteem omaduste     tuleb     lõhn andmebaasi     rakenduse     võrdsus objektid     võimaliku     ülesehitus     annab     täies     keskond     hallata     plokk andmebaas     turvalisuse     tegelikult     valdavalt     fillfactor     lahendamine lugemisoperatsioon     põhiline     järgib     laused objekt     histogramm andmebaas     omadust     praktikumidesse     koristajaga     puhul     mitteföderatiivne     turvalisus tilkumine     indeks andmebaasisüsteem     oracle     partitioning     baastabel viitade     pakkumine     operaator objekt-relatsiooniline     mitme     kirjeldatakse     indeks relatsioonialgebra     andmeelement õnnestumine     transaktsioon andmebaasi     nimetusi     sõlm nosql     lause andmebaasi     tõestatud     sünonüüm     allsüsteem     täiendamine     tasemel trigerid     välised     kontrollnimekiri     ebapiisav     põhimõtetest     navigeerimiseks     rakendada     trükised     eksami     andmebaas logid     andmebaas lukustamine     aasta     võiksid     mitte     sisaldama     paiknemine     andmebaasioperatsioon äriprotsess     operatsioon kitsendused     andmebaas globaalne     tööplaan mitteserialiseeritav     andmebaasisüsteem kaar     erineva     ennetamine andmebaasisüsteem     turvalisus isejuhtiv     olukorra     koopia hajus     operaator oracle     lainedus multiandmebaasisüsteem     asünkroonne killustatud     anomaalia mitme     tuleneda     antimuster tehniline     täitmisplaani     andmebaas oht     dünaamilisemad     katta     loogiliste     agregaatidel     haldamine tehniline     versioonid multiversioon-     avaldist     rünne id     muutmine;     skeem omaduste     põhineva     magnetlint jõudlus     põhiobjekt integratsiooni     erijuhus     olnud     iteratiivne     veerg row     süsteem graaf     pakett sql     formaadi     selles     koristajate     videod     andmed integratsiooni     server semantiline     eksklusiivne     excel     füüsiline     tagasiside     loogiline     sellel     tulemuste     suuremaks     veeru     identifikaatori     plokis     käsitles loenguid     kellaaja     üldmäärus     andmebaasisüstem     metoodika iteratsioon     järel sql-andmebaasi     omadustega     importimine     tüüp multiset     write     deklareeritud     kontroll sql     osaliselt     päring     töötlejatelt     strateegia andmebaasisüsteem     taandarenenud     andmekogu rakendus     tüüpimata     regulaarselt     kobar elastsuse     spetsifikatsiooni     andmebaasisüsteem lukustamine     paikneda     varuandmebaas b-puu     kodeering märk     sql dokumendi     hetktõmmis hajus     arhitektuuri     mõjutab     lindistus     kommentaari     sõlm subjekt     lokaalne     tööna     temaga     arenduskeskkond     päringuna     lause rünne     ametlik     mitmest     algatab     väärtusi     tarkvara andmebaasi     trigerid jaosreplikeerimine     realiseerivad     läbiva     andmesiire lintmäluseade     miinuspunktid     sisseloginud     toimunud     andmesiire kaugprotseduuri     tehis testimine     replikeerimine sõltuv     peegeldab     etapp/faas käideldavus     koondandmete     objekt-relatsioonvastendus meetod     mitut     näidata     rahulolu tugevdus     graaf objekt     transaktsioonile/     lõhn arendusmetoodika     tuvastamine andmekandja     efekt infosüsteem     hoida     juhib     lause     mälu objekt     tüüp sql     taastamine üheetapiline     andmebaasiobjekt andmebaasi     staatilisemad     nõustamise     sql rida     kolmik rakendusliides     pealehelt     varuandmebaas andmebaasi     rakendus andmebaasisüsteem     laiendus postgresql     kirjeldamine     tekitada     integratsiooni     logging     konsensuse     linkimine     võiks     tehingute     inimkeel iso     põhineda     imperatiivne     testandmed     kobar     tabel oracle     kokku     väljakutse     ankurmodelleerimine andmevaka     kahefaasiline     soovitada     tüüp sql-andmebaasisüsteem     jagatud     pakendaja postgresql     käivitamiseks     check     liiga     käideldavus partnerreplikeerimine     tulla     topoloogia replikeerimine     teel postgresql     ebakorrektsed     süsteemi-defineeritud     transaktsioon atomaarsus     kontseptuaalse     trimmis     toetama     volitustõend peletus     lehekülje     haldamise     paxose     mõõdetakse     detailandmete     lõhn koodigeneraator     autode     võidakse     indeks vaade     määrangu     toimuda     ebapiisavuse     andmejärv olap     arendamise     andmebaasiüsteem     süsteemiarenduse     kasutajaliides     andmekandja rutiinid     süsteem     tüübikonstruktor tüübikonstruktor     andmejärv andmebaasisüsteem     muutmälus sql     ehitamine     oht andmebaasisüsteem     töötajate     siin-arhitektuur andmevakk     lisab     asukohapõhised     nõuandelukk andmemuudatuste     andmebaas sql     kasutajad tegevuste     hõivamine     väljakutse multiandmebaasisüsteem     pakett postgresql     metoodika refaktoreerimine     ühiskasutus     viitele     koopia primaarserveri     puudumine tehniline     lahendamiseks     olemasolevaid     käikuandmine lintmäluseade     rünne teadmuslik     ennetamine krüptograafiline     erinevasse     töövahendid rational     andmebaasisüsteemide     andmebaas replikeerimine     lähtekoodiga neoj     analüüs     varchar     lukk veebirakendus     töökoha     serveri     b-puu     peale     osaks     vabastab     volitustõend acidrain     töötlemiseks     märkate     sealhulgas     populaarsus     andmebaasikeel alamtüüp     andmemudeli     indeksi     kodeering kodeeritud     üldiselt     pealkirjade     täpitähti     sisseehitatud     kasutades     haavatavus transaktsioon     modelleerimiskeel maksumuspõhine     mitmesse     andmevaka     salvestused     tutvustus     olevate     üleminek     soovi     lõppeda     sql-andmebaasis     andmebaasiüsteem segment     paarist     poolne     märgistik utf-     lukk transaktsioon     kinnitamise     andmebaasikeel     aruandesse     stiil arendusmetoodika     meenutada     oktoobrist     parandamine andmevakk     pl andmebaasisüsteem     saavutada     andmeait andmevakk     boonuspunktid     kitsendused index     varukoopia sõlmede     kaartiga     süsteem omaduste     defineerib     inspektsioon     transaktsioon read     autotrace     filtreerimine     otsustussüsteemid     skoopi     avaldised     täitmisplaanide     interpreteerimine lause     ärimudel plokk     ärireeglid     liides infovara     tüüp objekt-relatsiooniline     teel sql     asukoht jaosreplikeerimine     loeb/kirjutab     olemiga     keeles     pakkumine fail     p partnerreplikeerimine     makro     hindamissüsteemi     programmiliides transaktsioon     logi primaarserver     distsipliin scaled     tuvastamiseks     teemaks     projekti     iteratsioon liidetav     baastabelid klass=tabel     arendaja     statistika andmekäitluskeele     tingib     kitsendus transaktsioon     terviklikkus andmebaasisüsteem     disain     toeta     töötlemise     poolt     klaster sparql     väljapakutud     sisaldub     keele     kasutamise     sihiks     kohaselt     standardi     automaatselt     vahendeid     anomaalia replikeerimine     dokumentatsioon     statistika     oht tehniline     query     kaardid     algoritm föderatiivne     gql kaarte     andmetes     andmebaasis serializable     liides parameeter     enamasti     jõustab     andmebaasikeel sõlmede     turvaauk turvameede     slaidid     kogumine     kollektsioonitüübi     multiversioon-     pilv vaba     tahtlik antimuster     insert postgresql     statistika andmebaasisüsteem     mapreduce faktitabel     paneb     dünaamiline arendaja     eksportimine     sql/pgq kirjutamise     skaleerimine serverarvuti     windows     isolatsioonitase     koodiga     avaldub     madal     tarkvarakeel optimeerimismoodul     värskendamine     sissekanded     plokiahela     rünne     andmebaasisüsteem muutuja     analüüsimiseks     serverisse     vaated     selgitus     tabel objekt-relatsiooniline     detailandmed indeksid     plokkides/failides bitmap     arendajatel     poolt konfliktide     registreerimine transaktsioon     server loogilisel     täiendav     näited     funktsioon     süntaks     kaupade     erisus sql     select     isolatsioonitase kahefaasiline     masinõpe jõudlus     andmekogu dokument     faas loogiline     kitsendus struktureeritud     sql-andmebaasisüsteem cassandra     riistvaraline plokiahela     varundamine/     option rikke-eelse     printsiip arendusmetoodika     turvapoliitika hirmvara     serverarvuteid     litsents oracle     tähistatud     cards     migreerumine     optimeerimine modelleerimiskeel     pgapex     resource     ehitamine andmete     formaadis     konfliktide     juhiseid     apexis     sql tüübikonstruktor     vältimiseks     tasemel andmebaasisüsteem     kirjeldus iteratiivne     latin     volitustõend andmekaitse     tegemine     kvaliteet oracle     infovara ülekoormamine     juurde     edukaks     ebaõnnestumine pessimistlik     jagamine shared     arvutamisel     acidrain     koordinaator     vahetestid     terabaidid faktitabel     parooli     arendusmetoodikate     kaar massiivipõhine     välisvõtmed     ühendamine relatsioonialgebra     koodide     operatsioonide     liidriga     ülesandega     basic     persistence     korralduse     p cap     järk arendusmetoodika     kasutamisel     täiendused/parandused     kontrollimiseks     lahendab     logimine tehniline     organisatsioon klient/server     lokaalseid     säilitada     link föderatiivne     tarkvarakeel nested     mudelid     andmete     pikkusele     kaitseb     lause andmete     rullida     tehised refaktoreerimine     tõeliselt     andmebaas lukkude     iteratsioon andmebaasi     eelne     logifail rakendus     slaidikomplekt     isikuandmed isikuandmete     grant     kohustuslikkuse     variety suurandmed     sql json     veerg veerg     andmebaasiserveris     intress test     auditoorse     autorendi     arvesse     klaster graafi     serverarvuti     kõikide     järjekorras partnerreplikeerimine     algoritm gql     paindmetoodika detailimine     edastada     volitustõend     föderatiivne     baitkood adaptiivne     kitsendus andmebaasisüsteem     veebiteenus register     programm     isolatsioonitase rakendus     ärimudel rea     näidatakse     pilvandmetöötluse     päringud andmeaitade     eesti     muutmälu andmeaitade     eesmärk index-skip     sõlmede     selgrooks     profiil euroopa     kontrolli     väärtus     utf- unicode     läbiv     peaksid     skeem redis     elemendid serveri     ärireeglite     kaasevolutsioon vesiagiilsus     viga tugev     alusel arendaja     raskemaks     vastavaid     baastabel massiivipõhine     raamat     standard kasutaja-defineeritud     indeksid disaini     serveriks     tänav     raksendab     paljusid     linkide     asünkroonne ei     lingitud     kuhugi     haldur nosql     väljakutse postgres_fdw     järjestatud     varundamine acidrain     transaktsioon jagatud     andmebaas andmete     operaator sql     deterministlik     hetktõmmis oracle     leheküljele     hetktõmmis     lisaeksam     semestril     fsync     tüüp newsql     nb!käesoleval     virtuaalsete     süsteem arvutite     määrab     praktikad refaktoreerimine     toetust     õpetamise     sihtandmebaas andmesiire     lähteandmete     sügisel otseviide failis     lugeda     videotes     võimaldab     vaade     ülekantavus turvameede     ankurmodelleerimine veerupõhine     funktsioon füüsiline     toimuv     veebiteenus hübriidne     tarkvara open     suhtlevad     operaatorid/     etapp/faas     kaar graaf     konstruktor kollektsioonitüübi     transaktsiooni     kinnitatakse     riigid     invoker isikuandmete     architect     kirjutama     andmebaas kolmefaasilise     sql võrkstruktuuriga     kodeeritud     andmebaasioperatsiooni     jooksul     pakett     paigutatud     juhitav arendusmetoodikate     huvides     oht turvarikke     tabelisse     realiseerimiseks     muudab     nõudluse     nähtav     rakendamisest     deklaratiivne     tekib     olemasolevate     avalduda     kontroll     deklaratiivselt     asemel     valima     töökiiruse     sõlm graafidel     etapp andmetega     tekkimise     küsimine     iseloomustada     järk infosüsteem     indeksid     teisendamine füüsiline     tarkvara oracle     koreograafia hajus     abiinfo     lõimitud     normaliseeritud     refaktoreerimine     tarkvara privaatpilv     andmevakk veerupõhine     järk puhas     milles     täidab     ajaloolised     krüpteerimine rutiinid     pärimine     volitustõend testandmebaas     algoritm globaalne     käideldavus     administraator     arendus uutele     mõistekaartid     tarkvara priivara     andmekaitse turvapoliitika     skeem andmeait     võimalike     andmebaasisüsteem kehand     komplekt     näitel     kodulehelt     kuuendal     isolatsioonitase andmebaasisüsteem     agregaat suurandmed     föderatiivses     tekkimine     skeem dokumentidel     klassifikaatori     andmebaasioperatsioonid     logida     lahendada     winscp     turvateadlikus konfidentsiaalsus     kasutuselevõtt     koodi     hindamismudel     range     parameeter oo     viimane     licenses     režiim andmebaasisüsteem     lehekülgede     autonoomne mitteföderatiivne     sql sql-andmebaasisüsteem     lubatud     plokk andmefail     andmebaasisüsteem rakendus     hajus hajus     protokoll lokaalne     reegel konverteerimis-     otsene     lindilt     omanduslik     suund põhiobjekt     võimalik     ühiseid     viitade     rutiinid jõudlus     tagantjärgi     suure     tegevused infosüsteem     agregaat sql     oldsql     tüüp json     indeks tasuta     tabelivormi     paindmetoodika paindmetoodika     vastavus föderatiivne     pl/pgsql     väljade     kasutatakse     lihtsustatud     ülekande     süsteem dokument     rikutakse     olemuslik     turvalisus sql-süstimine     avatud-suletud     skeemitud     indeksid sensorid     loengu     aadress     virtuaalne     juhtimisotsused andmevaka     pearaamat õiguste     ketas plokk     sql-domeen     process     täitmisplaan deterministlik     vaade postgresql     võetud     trügimine andmebaaside     rünne isikuandmete     apache     regioonide     muudatused     andmekaitse andmebaasisüsteem     analüütiline     salvestatud     faas hajus     andmebaasiobjektid     kasutatavaid     koodigeneraator käideldavus     täidetakse     draiverid     avameelselt     lugemisel     arvutab     andmevakk etl     sisemise     sisaldava     fragment primaarserveri     maksumuspõhine     krüpteerimine     lõhkumata     räsifunktsioon     kõiki     operatsioon ühendamine     mudeli     nähtamatu isikuandmed     ebaõnnestunud     paaridel     kontekstis     andmeelement lukk     lause merge     salvestusmudel oracle     psqli     kirjutatakse     liiasus cassandra     muutmälu loogiline     jõudlus andmesiire     töödeldud     täitmist     tarkvaraline andmete     aspekt     mitmes     disain ehitamine     veerupõhine     magnetlint isejuhtiv     läbiviimiseks     andmebaasisüsteem array     operatsioon sisemise     postgresql konstrueeritud     seotud     tehnika optimistlik     väärtust     paigutamise     kasutaja-defineeritud sisendparameeter     valikuline     laadimine     lõppkasutajate     staatilisi     tulemus     lindistuste     security     hetktõmmised jõudlus     lõpus andmebaasisüsteem     projekt     ühtlasi     transaktsioonid sql-andmebaasisüsteem     alamtüüp meetod     versioonid lukkude     konveiertöö relatsioon     aruanne     sellise     nõutud     mälu oo     konkurentsjuhtimine terviklikkus     parameeter sisend     varukoopia     tasuta     aadress objekt     dimensioon andmebaasisüsteem     failis     teiste     meede     tabelifunktsioon     lukustamine logifail     tabeliruum logifail     muddy     jõudlus funktsiooni     oht andmete     kustutamine     kaarte     luuakse     nutitelefonide     operatsioon     hetktõmmis postgresql     esitusviisi     hetktõmmis valikuline     tabel     trigerite     süsteem andmebaasisüsteem     järjekorras     ennetavalt     semestri     praktikad kose     objekt-relatsioonvastendus füüsiline     vihje otsing     rakendus     ennetab     realiseerida     väärtuse     skaleerimine     hajussüsteem     loomiseks     ebakõla     objektivaade objekt-relatsiooniline     teistes     hindamine liitindeks     mitteserialiseeritav     normaalkujul aruande     plokk tabeliruum     andmebaaside     arvestus     regulaarset     kimballi     statistika maksumuspõhine     replikeerimine rutiinid     kohustuslikkus tehing     lauseid lukustamine     suund kohustuslik     terviklikkus     operaatorid/funktsioonid polyglot     põhilised     logi lukustamine     logimine vaated     stiihiline     standard konfliktide     lause esimesed     päis taustprotsess     salvestus     nendele     riimuv     tabeleid     deklaratiivsete     rakendamine     liiasus koodigeneraator     koodidele     jagamiseks     lühidalt     mille     väljastatud     andmebaasisüsteem transaktsioon     korraga     turvalisus turvameede     pgadmin     väärtuste     pl lukustamine     lihtsutamine ülesanne     nähtavad     enamik     puutumatus turvameede     eeldab     programmis     tasemel cap     office     kobar vertikaalne     tunnus     võlg mudeli     tehniline euroopa     kasutamine     sõltumatus graafidel     operaator sql-andmebaasisüsteem     väljakutse andmete     ridade     vari-it andmetega     koristamisi     tulemust     tulemused     algataja     õppeaasta     kaalutlused tehniline     milliseid     teisendus bitmap-join     arvutis     master/detail     isejuhtiv     arvestada     kontroll otsing     suurandmed suurandmed     tööplaan     valite     siseplatvormi     konkreetse     käikuandmine andmebaasi     küsib     delivery     suurenemisel     rutiine parameeter     kodeering unicode     veeruperekondadel     süsteem rakendus     laisk     andmebaas oltp     formaadiks     liides     lähtekood gnu     vaatel     seoses     teema     lepingud case     kasutav     evolutsioneerumine algatamine     seade jõudlus     käitumises     funktsiooni     mudel sotsiaalne     automatiseerida     liides turvarike     süsteem pgql     funktsioon märk     süsteem graafi     domeen     etapis     päringukeel     nende     relatsioon relatsioonialgebra     näide     andmed isejuhtiv     postgresql     server     standard objekt-relatsiooniline     pakub     sõlltub     tööplaan rakendus     kasutaja isoleeritus     replikeerimine     sql andmebaasisüsteem     faas andmebaasisüsteem     optimeerimine andmekäitluskeel     kaart     korrutatav     versioon objekt-relatsioonvastendus     eestikeelseks     lõhn definition     andmeaidad     turvalipikud plokiahela     tugev     tabelid ankurmodelleerimine     rollid krüptograafiline     puu loogiline     veerg programmeerimiskeel     primaarserver muutmisoperatsioon     statistika tarkvarakeel     esitada     vastaks     täitmise     loomisest     oldsql hierarhiline     lauseid     skeem võti-väärtus     leping     funktsioon oracle     kirjutamise     dbms_outputput_line     orkestratsioon postgresql     taastamine turvameede     definer parool     interpreteerimine kompileerimine     teadmuslik     optimeerimine     tupik sql-transaktsioonide     sisselogimine     tehis integratsiooni     taotlemine     saaks     framework     kuupäeva     varundamine/taastamine halb     loomist     põhiosa refaktoreerimine     tagamine     turvarike terviklikkus     sisendi     valida     oraclest     hadoop sql     rakendusse     triger oracle     blokeeritud     andmebaasisüsteem kolmas     samaaegseid     tavaliselt     unique     pessimistlik     andmebaasisüstem kahefaasilise     vähenedes     testandmete     programmeerimine andmebaasisüsteem     index-skip     alusel vihje     serverarvutite     json/xml     andmebaasisüsteem konteinerandmebaas     hääletamise     consistency     algatus     isikuandmete     tõrke     licence     töövihik     kasutajanimed/paroolid     kitsendus     ühtlustamine     table     nuppude     ressurss vertikaalne     sisaldab     tähestik funktsioon     käikuandmine lähteandmebaas     paindmetoodika     käideldavus andmesiire     koopiate     mudel infosüsteem     rikke-eelse     sql-andmebaasisüsteem mitmemõõtmeline     raamistik evolutsioneerumine     loengud     isolatsioonitase multiversioon-     suhtes     graafi     protsess andmevaka     kontekstkommutatsioon jõudlus     vahend objekt     rakendamise     võti-väärtus     panna     sql*plus     arendusmetoodika etapp     unified     heterogeensus     peidetud     meetod objekt-relatsiooniline     abstraktsioonide     koostama     tulemuse     volitustõend isikuandmete     asukoht     algatada     esineb     ühele     muutmiseks     sõltuv     töötada     konstruktor     anomaalia primaarserveri     räsiväärtused füüsiline     kiskjalikkust     andmebaasikeel distinct     horisontaalne     muuta     andmetüüp andmebaasioperatsioon     standardid tehing     kirjutab     andmebaas     secure     võimaldada     käesolev     arendajate     through     võrdlus     struktuur operatsioon     andmehulgad suured     ebakõla klass     skriptid elastsuse     paikneb     piirang analüüsi     fail vaba     paar nosql     update andmebaasisüsteem     andmetüüp postgresql     räsiväärtuseid     kirjeldamiseks     andmebaas andmekvaliteet     dokumendis     hajutatud     sageli     pakkuda     operatsioon füüsiline     töötleb     üliõpilase     server bsd     visuaalse     platvormidele     pöördustee sql-andmebaasisüsteem     andmebaas etl     lisapunktid     jõudlus     märgistik iso     lumehelbeskeem sotsiaalvõrgustikud     trigerid     kursuse     leida     fragmendid vesiagiilsus     täitmisplaan andmebaasisüsteem     treeningute     põhiobjekti     staatiline füüsilise     testideks     eesmärk     fail plokk     sisalduvate     andmebaasisüsteem orm     graafidel     json ajaseeriate     faas lokaalne     olemi     täitmisplaan analüüsi     operatsiooni     tüübiteisendus objekt-relatsiooniline     sektsioonideks     loomisel     sisalduvad     express     kalendrina     protsess serveri     klaster     olema     scan ülesanne     kirjeldada     hooletus turvameede     mälus klass     kustutab     inspiratsiooni     suured     join omaduste     oleva     ühendab     väliste     pärimine objektid     graaf nosql     struktureeritud     arendamiseks     accessis     turvameede andmebaas     sünkroniseerimisel     utf- inimkeel     andmebaasisüsteem sql     õppeaine     parameeter rutiin     parandusi     muutmisoperatsioon replikeerimine     näitega     c hajus     süntaksilt     sisestusväljadega     replikeerimine keskne     kahjuks     operatsioonid     lainedus postgresql     avaneva     andmebaasiobjektide     tabelid     ehitamise     otsused     salvestamine xml-andmebaasisüsteem     segama     report     protsess hadoop     transportida     graaf     isikuandmed     primaarne     tabelid rdf     relatsiooniline     rakenduse/trigerite     keskne     kompileerimine interpreteerimine     optimeerimine loogiline     andmebaas jätkuvus     rakendus andmebaasis     organisatsioon vertikaalne     teostatakse     andmemudel hajus     konstruktor struktureeritud     interaktiivse     sql-andmebaasi     vaade sql     andmebaasisüsteem võrkmudel     seadusandlus kasutajad     vahetulemus     nädala     pakett baastabel     serialiseerimine     rakendab     täitmisplaanid     leping parameeter     massiiv veerg     apexi     rutiin mittevõimalik     andmemudel     väärtuseid     keerukad     kasuta     lahendamine     kaar deklaratiivne     ehitusplokk     täitmisel     mugavalt     režiim sql-transaktsioonide     installeeritud     dubleerimine     shelli     kobar replikeerimine     sql sql-domeen     saavutamise     teisest     mittevõimalikkuse     nimede     kogub     sisendiks     reguleerib     räsiväärtused tõkestus     tarkvara     salvestuspunkt sql-andmebaasi     andmebaas andmebaasisüsteem     andmed     dokument cql     viitavad     haldab     vara nõrkus     avamisel     põhimõtteliselt     võivad     järjestikpöördusega     juurdepääsu     optimistlik transaktsioon     lukustamisprotokoll     hüperlingi     tüüp objektorienteeritud     operaator postgresql     massiiv xml     refaktoreerimine paindmetoodika     versioon andmebaasi     ajatempel andmebaas     säilitatakse     indeks loomulik     lihtsustab     tüüp row     mudelid sihtandmebaas     talletatud     andmekogud relatsiooniline     undo/     volume robot     andmebaasist     source     lähteandmebaas andmete     kõigepealt optimeerimismoodul     mõistekaart     pilv hetktõmmis     vaikimisi     kõigist     kodeering     mudelid kaheetapiline     väljundiks     transaktsioon asünkroonne     bitmap     pakett sql-andmebaasisüsteem     koristaja     funktsioon andmebaasisüsteem     asukohale     identiteet rakendus     sisemine     esitab     milline     oracle objekt-relatsiooniline     koristamiste     lause füüsiline     ettevalmistusala baastabelid     strateegia isoleeritus     andmeaitade     käigus     organisatsiooniline revideeritavus     vähene     vananenud     järjestus     väljalasked     etapp/faas andmebaasi     järgi     andmekvaliteet andmebaasisüsteem     allikaks     viimistlemine     füüsilisel     vajalikke     vajaduseta     serialiseerimine kasutaja     tulevikuks     mõjutama     insert tugevdus     lindistused     versioonid autonoomne     algoritm konsensuse     koostab     tegevuste     süntaktiline     jätta     oht sõrmejälg     tagada     suurandmed struktureeritud     transaktsioon kolmefaasilise     mingi     riistvara     õnnestumine transaktsioon     tehtud     viiteajaga     hajussüsteem postgresql     tagasisidet     tulemusena     mudel     paistma     komponentandmebaasisüsteem dblink     logivad     infosüsteemi     tasemel     eelduseks     operatsioon java     andmebaasisüsteemis     ühest     tegemiseks     miinused     sisendit     süsteemi     isolatsioonitase anomaalia     evolutsioneerumine refaktoreerimine     taaskasutatavad     hindamise     mudel koodi     ülesanne     tarkvara commons     panemaks     koormuse     kuuluvad     täiustatud     teenus     vahendaja oracle     vahetus tõeliselt     punkt     pääsu     optimeeritud     hajussüsteem komponentandmebaasisüsteem     aruande     tüüpimine sql-domeen     operatsioon lause     valmib     normaalkujul     realiseerimine     andmebaasikeelt     alamkeel     andmebaasisüsteem objekt-relatsiooniline     süsteem arhitektuuri     andmemuudatused loogilisel     liitväärtused objekt-relatsiooniline     põhjustada     tüüp distinct     lõhn tehniline     puutumatus kasutajad     liides andmed     minimaalse     lisamine     teisendus andmevakk     printsiip delikaatsed     agregaat andmebaasisüsteem     atribuutide     lukk terviklikkus     haldamiseks     transaktsioon pessimistlik     sql dokumentidel     loogilise     võimalikult     logimine     võimalikest     toimida     muutuja sql-andmebaasisüsteem     eksemplar protsess     erinevates     register parameeter     meetodid sql     andmebaas oo     klass=tabel sql-domeen     vastu     privaatne     kasutatud     andmebaas dimensioonide     täitmine     ülesande     elimineerimise     suudab     koondandmed andmete     vaade oracle     protseduur sql     nädal     transaktsioon     räägin     domeenide     varukoopia brin     plokiaheldus sool     vältida     vahendaja postgres_fdw     parandamine     kohta     mudelis     vahel kasutaja-defineeritud     võtab     algversiooni     liides kaksikautentimine     ettevalmistav     transaktsioon teenus     hõlmab     esitatakse     esitatava     andmebaas objekt-relatsiooniline     tegevused struktureeritud     kellaaega     andmed kui     meetod objekt     vastuvõtuaeg     tupik kuumvaru     operatsioon maksumuspõhine     variant     põhiomadus     evolutsioneerumine rational     andmebaasisüsteem sql-andmebaasisüsteem     definitsioon     alamandmebaas andmefail     andmefail indeksi     faas disaini     tagasi     kontekstkommutatsioon füüsiline     koheselt     programmi     definitsioone     lukustamise     järjestus andmebaasiserveris     objekt-relatsiooniline     logifail andmebaasisüsteem     optimeerimine analüüsi     server plokiahela     perioodil     pärib     toime     mõeldud     postgresql_yhendus     keel andmebaasisüsteem     jagamine andmete     omaduste     kitsenduse     video     olevast     keel sql     muutmälu sql-andmebaasisüsteem     mõningate     kuuluvate     nädalat     operatsioon sisend/     litsents omanduslik     taotlemise     elutsükkel operatsiooni     sql index     sql-transaktsioonide     õiguste     kinnitamine autonoomne     koostatud     küsida     mitteterviklik sql     koopia     tõrkesiire replikeerimine     rünnak avalik     hooldamist     pöörduda     tüüp konstrueeritud     andmebaas konsensuse     juhitav oracle-case     konstruktor tüübitud     kohustuslikkus mittevõimalik     andmed füüsiline     korral     lähenemine loogiline     andmebaasikeel andmekirjelduskeel     esmatutvus     partnerlus     inimkasutajale     leidmine     nimekirjavormi     kavandamine     lihtsutamine andmekäitluskeel     väärtused alamtüüp     suhtluse     pääsupiirangud     kasutatavate     varukoopia koodigeneraator     eksemplar segment     katkestamine     üksteise     tegelema     järjestus mittekohustuslik     kategooria     andmebaasid     koopia liigub     mitmekesisus     süsteemikataloog optimeerimismoodul     elementide     andmemudel sql-andmebaasisüsteem     keel rutiinide     sisend-väljund     vahend     esmane     turvaline     logimine andmed     jõudlus tabeliruum     esitamise     erinevaid     seadusandlus     andmebaas konteinerandmebaas     migreerumine read     relatsioonialgebra     reegel     reapõhised     paber andmed     tuleneb     kontrollitakse     protokoll globaalne     tähestik eesti     leiate     pl/sql     alusel deterministlik     toimub     struktuuri     hulga     välise     paremini     kordamine     andmebaas järjestatud     paindmetoodika rational     kantakse     anomaalia mitteserialiseeritav     kogumitel     disaini     raamatu     endast     järgida     puhas     värskus     hindamine     jõudlus plokk     hübriidne optimeerimismoodul     teisendamine kitsendused     saamiseks     operatsioon optimeerimismoodul     fragment hajus     vihje hash     andmebaasikeel agregaatidel     tabel tehniline     praktikumidest     parameeter skalaarne     protokoll kahefaasilise     nimekirjas     auditeerimine     tüüp süsteemi-defineeritud     turvaauk     läbiskaneerimine     osade     eksam     dokument tüübikonstruktor     clause     pärimiseks     andmed andmebaasisüsteem     mudel alamtüüp     andmemudel valikuline     materialiseeritud     osalised     puhverdatud     vales     turvaauk omanduslik     draiveri     oskused andmebaasi     algoritm isoleeritus     sügisel     spetsifikatsioon     meetod orm     volitustõend tugevdus     tuvasta     kirjeldab     ekstent otsene     esimesed     klassifikaatorite     laused tilkumine     täpsustamine/parandamine     tabelite     võlg mudel     mõjuga     avamine     hajussüsteem oracle     kitsendus objekt-relatsiooniline     objektile     sisalduda     putty     eraelu     serialiseeritav     ärireeglitest     meelde     tüüp alamtüüp     laused     indeks andmeaitade     toimuvad     lõppkasutaja     praktikumid     tüübikonstruktor objekt-relatsiooniline     koopia tsentraalne     koosneda     täitmine tabeli     protseduurne kokkuvõttefunktsioon     salvestuspunkt andmebaaside     andmesiire andmete     tehniliste     kirjutamisel     testandmebaasis inimoht     realiseeritud     hõlmatud     süsteemis     masinõpe reaalaja     häälestamine     kitsendus sql-domeen     kiirendavad     sisust     kehtib     märgistik unicode     arendus     peetakse     demonstreerib     andmebaas vahendaja     tarkvara rea     lisavõimalust     indeks nested     kontseptuaalsel     baastabel     konsolideerimine andmeait     ülikooli     põhiobjekitde     eraldi     genereerida     application     aitab     haldamine     kutsudes     faili     sünkroonne füüsiline     keel märk     identifikaator     parameetri     rünne rutiinid     transaktsioonide     tabeli     optimeerib     päringut     algoritmi     protseduur     sisend     töötlemisel     operatsioonisüsteem     koosneb     andmebaasirakenduste     kujul     puudumine     demokratiseerumine lõppkasutaja     litsents     heuristika     kerckhoffsi     lisavad     andmed kontseptuaalne     kuidas     eesmärk uml     suund võimalik     rational     sõlm ajaseeriate     konsultatsioon     täiendan     objektid klass     jaoks     analyze     kasutajad     masinkood füüsiline     hüpikakende     shared     kehand alamandmebaas     usaldusväärselt     nõudeid     sätestatud     klassifikaatorid     täitmine adaptiivne     tüüp integer     konfiguratsiooni     standard     skeem-kirjutamisel     paralleeltöö andmeaitade     kiht andmebaasioperatsiooni     protsess andmeait     hüpikakna     funktsioon tehing     kättesaamatus     osa oracle-case     andmetega     tehis tahtlik     kitsendused     arenduse     logi muudatuste     parool keskkonna     reeglid     andmeelement pessimistlik     tehis andmebaasi     iseloomustab     seadusandlus plokiahela     operatsioon hash     täitmisplaan merge     isolatsioonitase ebaõnnestumine     andmebaasis     kasutajate     kuuluda     muudatuse     nähtavaks     meetod     nädada     kahekihiline     alusel     redigeerimine     autonoomia täielik     päringud andmete     veeruperekonnast     lähteformaadis     mõjutatud     töötlemist     realiseerib     kuvada     võimalus     lõpphindele     tegemine;     pg_dump     rollid infosüsteemide     poole     draiver     näiteprojekti     põhjus     komponent-     protsess     defineerimiseks     otstarbe     tööplaan andmebaasisüsteem     protsess integratsiooni     funktsioon parameeter     meenutab     sql alamtüüp     lähenemiste     kannab     andmebaas horisontaalne     järjestikulisi     novembrini     pesade     nõuab     andmebaas hajus     pakett oracle     märk utf-     asuda     tabelid andmebaasisüsteem     viide     versioon     andmebaasisüstem andmeaitade     lihtsa     pruugi     töötamiseks     läheb     kohustuslikkus väljund     andmejärv     produtseerib     nägema     taastamine andmebaasisüsteem     algoritm     ketastel/serveritel konverteerimis-     aste kaugprotseduuri     tööplaan andmemuudatuste     versiooni     transaktsioonid rdf     kasutust     andmebaasidel     koostamiseks     parool     faktitabel andmeait     andmekvaliteet andmeait     rohkem     transaktsioon tõeliselt     koodipunkt unicode     mikroteenused     moonutamine andmed     lause vaadete     sparql imperatiivne     arendajatele     viidatud     vastuvõtt     hulgast     töökiirus komponent     objektide     kontrollpunkt lukustamine     teadete     ülatüübi     täpselt     ressurss     pöördustee andmebaasisüsteem     transaktsioon rakendus     teatage     rutiinid sql-domeen     tulevane     isolatsioonitase acidrain     osa integer     otseülekandena     kaksikautentimine tegevuste     teisendamine andmebaasisüsteem     link oracle     arvutite     samuti     paindmetoodika arendusmetoodika     tööplaanid     moonutamine     blokeeruv lokaalne     lahendamine komponent     täitmisplaan loogilise     viimase     description     boonus     arenduskeskkond monumentaalne     mõõdikud andmekaevandamine     aktiivsuspunktid     tehis arhitektuuri     testimine andmeait     vabastamine     kirjeldusest     koopia geograafiline     nägemusest     fragment replikeerimine     serverile     programmeerimiskeel tabeli     andmetele     petabaidid andmevakk     ekraanivormil     uuringule     algab     vaated objekt-relatsiooniline     kahte     andmeait andmejärv     variatsioon     keerukus järk     sql atribuut     suurendama     ärimudel fair     standard dokumentidel     skriptid andmebaasi     sekundaarne     imperatiivne maksumuspõhine     sellele     põhjal     liides meetod     materjalidega     vaate     konkurentsjuhtimine     komponentandmebaasisüsteem multiandmebaasisüsteem     mahuga     edasiarendamist     lõpus serialiseeritav     andmevakkades     hajus replikeerimine     andmebaasisüsteem     vaade projektsioon     süsteem võti-väärtus     kasutage     võlg tehniline     hajussüsteem dblink     teate     foreign     hindamispõhimõtted     tüüp baastabel     postgresqlist     hetke     lähteandmeid     läbimise     ühesuunaline andmekandja     skaleerimine serverarvutite     varukoopia lähteandmebaas     räägita     illegaalsed     andmebaas kahefaasilise     väline     tüüpi     traditsiooniline     tagamise     lisada     andmeait operatiivandmete     protsess andmete     vähendab     serveris     pigem     tarkvara puhverdatud     tarkvarakeel andmebaasikeel     andmeid     stiil iteratsioon     võimalused     transaktsioon graaf     server sql/med     dokument     üritada     hulka     vormis     replikeerimine mitme     protsess ärivara     jõustada     komponent     teemasid     kannaks     licenses kehand     transfer     algoritm logide     nimi mittevõimalik     apexttuee     hinneteleht     analüüs andmekäitluskeele     tehniline     omada     samaaegse     teadma     muster tehniline     parameeter parameeter     näiteks     phppgadmin     tüübikonstruktor postgresql     tarkvara sql     sünkroonne     veebirakendus     failid sõnastikrünne     agile     nädalas     terviksüsteem     lõpuks     andmebaas ettevalmistusala     vahetavad     kasutama     database     toetab     poolseks     üritab     pannakse     viisil     kandja     varundamine     suund parameeter     public     tüübikonstruktor atribuut     otsing     andmebaasisüsteem tõeliselt     sql-andmebaasisüsteem objekt     integer     edasiarendus     sisaldada     plokk commons     autonoomne     ümber     andmeait     täitmisplaan     üks-mitmele     iseseisva     tabel postgresql     volitustõend parool     hävitamine sõnastikrünne     probleemiks     testid     võimalda     normaliseerituse     ühenduse     andmebaas tarkvara     probleemid     nendest     skeem väärtus     kapseldamine     värskendab     dokument omaduste     konstrueeritud     replikeerimine füüsilisel     moonutamine olemuslik     vaade andmebaasi     skeemi     põhineb     koopia jaosreplikeerimine     pealt     küsitlus     arvutamise     skeemiobjektide     lõpetab     andmebaasisüsteemid     aluseks     tähtpäring andmejärv     tabeliruum litsents     lugege     vajalikud     andmebaasioperatsioon     rutiinid case     haldus     skeem     saada     replikeerimise     andmebaasisüsteem baastabel     rollid kose     objektid objektorienteeritud     lahendamine hajus     filtri     andmebaas andmeait     tüüp rutiin     äravõtmiseks     omadused     tarkvara vaba     lause andmebaasisüsteem     kasutaja     kirjeldatud     transaktsioon sql-andmebaasi     lehel     anomaalia klient     vormi     varundamine/taastamine kontseptuaalne     enterprise     tüüp meetod     genereerib     argument     andmeait reaalaja     parool euroopa     peaks     esitamiseks     pühendatud     skeem graafidel     põhimõte     nägemuses     kasutamist     deklaratiivne rutiin     vähendada     täielikult     viitamine     süsteem koodi     tüübikonstruktor traditsiooniline     promptist     käivitada     tõlgib     järjekorra     replikeerimine asünkroonne     distsipliin disciplined     sõnad     skeemis     andmeelement transaktsioon     serveril     andmebaasisüsteem objekt     kasutajale     omadus     andmekäitluskeele     tasemel globaalne