Kodulehed
[386] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2024)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Kiirvalik / Avaleht

Täna on esmaspäev 15.07.2024.
Esiletöstetud
Erki Eessaar:
Semestri lõppsõnad

12.06.2024 Tänan kõiki osalejaid ja soovin ilusat suve!

Mainin, et juurdepääs materjalidele säilib ka peale semestri lõppu ja ka isegi siis, kui Mauruse pealehel pole enam otseviidet lehele 386 - tuleb vaid minna otse kodulehele https://maurus.ttu.ee/386 Juurdepääs projekti videotele ning SQLi iseseisva harjutamise keskkonnale säilib samuti kõigile kuni saate kasutada Uni-ID-d.

Mis puudutab etteheiteid suure materjalide hulga kohta, siis üks võimalik tulevik võib olla selline, kus õppeaines saab kasutada õppeaine materjalide alusel treenitud juturobotit. Selline robot aga vajab treenimiseks teksti, palju teksti. Sellel teemal kaitsti sellel kevadel ka juba üks informaatika lõputöö.

Neile, kellele üldse ei meeldi mudelite koostamine, võib öelda, et just lõppenud informaatika bakaõppe lõputööde kaitsmiskomisjoni tagasivaataval kohtumisel avaldati kahetsust selle üle, et tarkvara arendamise teemalistes lõputöödes esitati väga vähe mudeleid, samas kui mudelid oleksid hea ning erineva taustaga lugejatele mõistetav viis loodava süsteemi keerukuse selgitamiseks ning oma töö skoobi väljatoomiseks. Selleks, et osata tööriistakastist (erinevat tüüpi mudelite hulgast) kõige sobivamaid tööriistu (mudelite tüüpe) valida, peaks neid tööriistu tundma või olema nendega vähemalt kokku puutunud.

Kasutan juhust ja teen veidi reklaami õppeainele "Andmebaasid II" (ITI0207), mis on paljude "Andmebaasid I" õppeainet õppinute õppekavas valikaine. Informaatikutel on see nii bakalaureuse- kui magistriõppe kavas ja äriinfotehnoloogidel magistriõppe kavas. Loenguid on jälle plaanis lindistada (2023. aasta lindistus) ning praktikumides võib käia endale sobival ajal.

Andmebaasirakenduste programmeerijad peavad andmebaase hästi tundma (proovin SIIN seda põhjendada). Õppeained "Andmebaasid I" ja "Andmebaasid II" moodustavad loogilise terviku. Õppeaine "Andmebaasid II" teemadeks on
 • serveri SQL-andmebaasi programmeerimine,
 • andmebaasisüsteemide hingeelu,
 • andmekäitluse operatsioonide töökiiruse parandamine,
 • andmete turvalisus,
 • transaktsioonide e tehingute haldus,
 • SQL andmekäitluskeele lausete töötlemine,
 • erinevat tüüpi andmebaasid (NoSQL andmekogumid, objektorienteeritud ja objekt-relatsioonilised andmebaasid, hajusad andmebaasid, andmeaidad ja andmevakad).
Siin kirjeldatakse teemasid mõistekaartide abil.

Praktilise poole pealt jätkub "Andmebaasid I" projekti tegemine võimsamate vahenditega, milleks on andmebaasisüsteemid PostgreSQL või Oracle (need kuuluvad kõige populaarsemate ja võimekamate SQL-andmebaasisüsteemide hulka) ning vabalt valitud rakenduse tegemise vahend. Kes tegi kevadel juba projekti PostgreSQLis, see saab juurde õppida PostgreSQLi domeenide, vaadete, väliste tabelite, rutiinide, trigerite ja õiguste kohta või siis panna ennast proovile andmebaasi tegemisega Oracles.

Rakenduse tegemise vahend võib muuhulgas olla Oracle andmebaasi põhjal veebirakenduste loomiseks mõeldud Oracle APEX ning meie oma ülikooli tublide üliõpilaste poolt loodud analoogiline vahend PostgreSQL jaoks - pgApex (viide lõputööle, millega anti arenduse avapauk). Kuid võimalusi on ka teisi, kuni selleni välja, et ka kevadel tehtud MS Accessi rakendus on võimalik teisendada PostgreSQL andmebaasi töölauarakenduseks.

Kui "Andmebaasid I" on jäänud pooleli või pole seda õpitud, siis projekti tegemiseks saab valida (kasutajanimi: SIS2  parool: SIS2) ühe etteantud "Andmebaasid I" projekti (valikus on kolm projekti). Seda valikut võivad kasutada ka kõik "Andmebaasid I" läbinud, kes ei taha oma kevadise projektiga jätkata. Kui töö juurest, hobikorras või lõputöö plaanidega seoses on vaja luua andmebaas+andmebaasirakendus, siis saab aineprojekti teemaks valida ka selle. Siis tuleb semestri alguses kiiresti teha tükeldus allsüsteemideks, kontseptuaalne andmemudel ja kasutusjuhtude diagramm, et aineprojekti tegemiseks oleks piisav sisend.

Praktikumides projekti tegemine annab lisapunkte, semestri sees saab koguda vahetestidega lisapunkte eksamile ning aine lõpetab kokkuvõtlik test. Testideks saab juba tuttava harjutuskeskkonna kaudu harjutada. Realiseeritavast andmebaasist vigade otsimiseks ja väljaajamiseks kasutatakse automatiseeritud vahendit, mida iga projekti tegija saab piiramatult kasutada. Projekti hindamisel on kasutusel (kasutajanimi: SIS2  parool: SIS2) hindamismudel, mis annab kõigile projekti tegijatele algusest peale detailset infot selle kohta, mida hinnatakse ning milliste vigade eest kui palju punkte kaotsi läheb. Tänu automatiseeritud kontrollidele on paljud vead võimalik varakult üles leida ja ära parandada ning projekti tulemused on tänu sellele tavaliselt väga head.

Kellel huvi, võib vaadata õppeaine "Andmebaasid II" kodulehe 2023. aasta sügise versiooni:
https://maurus.ttu.ee/385
kasutajanimi: SIS2
parool: SIS2

  Esiletöstetud
  Erki Eessaar:
  Üliõpilaste poolt ainele pühendatud tööaja analüüs

  10.06.2024 Õppeaine annab 6 EAP-d. 1 EAP = 26 tundi tööd. Seega eeldaks aine 156 tundi tööd. Järgnev põhineb üliõpilaste poolt semestri jooksul peetud arvepidamisel ainele pühendatud aja kohta ning semestri lõpu järgsel hinnangul kui palju semestri jooksul ainele aega pühendati.

  Kokkuvõte: Oma aja ainesse panustamine varieerub üliõpilaste vahel palju, kuid üldiselt on see vähem kui 6 EAP eest tööd. Tagantjärgi hinnangu andmisel hinnatakse tehtud töö mahtu veidi kõrgemaks kui tuleb välja täpsemast pühendatud aja jälgimisest. Üliõpilaste tehtud töö maht erineb õppekavade lõikes päris palju. Kõige rohkem panustavad oma aega ja energiat need, kes oma huvist ja oma raha eest õpivad.

  Detailsemalt: Tööaja arvestuse aruande esitas 49 üliõpilast  (29% deklareerijatest), sh 50% ÄriIT bakalaureuseõppe üliõpilastest ja 10% Informaatika bakalaureuseõppe üliõpilastest. Kõik vastajad lõpetasid aine positiivse hindega.

  Keskmine töö maht üle kõikide vastanute on 127.2 tundi tööd (mis annab 4.9 EAP). Mediaan antud juhul palju ei erine - 129 tundi tööd (mis annab 5 EAP). 156 tundi või rohkem tööd raporteeris 6 vastajat (12% vastajatest). Erinevused äärmuste vahel olid suured. Kõige suurema töö hulgana raporteeriti 238.3 tundi ja kõige väiksema töö hulgana 56.2 tundi. Projekti tegemisele ja esitamisele pühendati keskmiselt 38.6 tundi.

  Erinevused õppekavade vahel olid märgatavad. Oma huvist ja oma raha eest õppijad raporteerisid keskmiselt 174 tundi tööd (6.7 EAP). ÄriIT bakalaureuseõppe üliõpilased raporteerisid keskmiselt 134.6  tundi tööd (5.2 EAP). Informaatika bakalaureuseõppe üliõpilased raporteerisid keskmiselt 102 tundi tööd (3.9 EAP). Majanduse magistriõppe üliõpilased raporteerisid keskmiselt 99 tundi tööd (3.8 EAP).

  Semestri järgsele küsitlusele töömahu tagantjärgi hindamise kohta vastas 24 üliõpilast. Vastused olid vahemikus 3 EAP kuni 8 EAP, kusjuures sagedaseim vastus oli 6 EAP. Keskmine hinnang tehtud töö mahule oli 5.3 EAP, mis on veidi kõrgem kui näitab tööaja täpsem jälgimine.

   Esiletöstetud
   Erki Eessaar:
   SQLi iseseisva harjutamise keskkond (2)

   09.06.2024 Suur tänu kõigile, kes andsid SQLi harjutamise keskkonna parandamiseks tagasisidet! Enamik kasutajaliidesega seotud soovitusi on sisse viidud. Muuhulgas:
   • saab võrrelda enda ülesande lahenduse tulemust oodatud tulemusega (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ja MERGE lausete korral),
   • lahenduste ajaloo alt saate võrrelda enda lahenduse koodi õige lahenduse koodiga (kui õige lahenduse kood on avalik).
   Mis puudutab ülesandeid, siis järgneva aasta jooksul nende hulk kindlasti täieneb ning arvestan soovitustega sõnastuse osas. Saate soovi korral seda keskkonda ka edaspidi kasutada - seni kuni Teil on Uni-ID ja Mauruse konto.

   Keskkonna loomise kohta kirjutatud lõputöö on edukalt kaitstud ja seda saab juba lugeda SIIT. Muuhulgas on seal võrdlus turul olemasolevate lahendustega, mis näitab, et uus lahendus on mitmetes aspektides parem.

   Eelmine teade keskkonna kohta koos viitega keskkonna asukohale on SIIN.

    Esiletöstetud
    Erki Eessaar:
    SQLi isesisva harjutamise keskkond

    23.04.2024 Mul on väga hea meel teatada, et kaks pühendunud ja väga tubli ÄriIT üliõpilast on oma bakalaureusetöö tegemise käigus saanud valmis esimese versiooni SQLi iseseisva harjutamise keskkonnast. Me oleksime väga tänulikud, kui võimalikult paljud Teist seda keskkonda katsetaksid ning annaksid teada kõikidest probleemidest, aga ka headest asjadest, mis silma jäävad.

    Kui olete väljapool ülikooli arvutivõrku, siis kõigepealt tuleb luua FortiClient VPN ühendus.
    Aadress (mingil hetkel tuleb ilusam URL ja HTTPS tugi): http://193.40.252.127/practice/
    Sisselogimine: Mauruse kasutajanimi ja parool
    Sissepääsu eeldus on, et Teil on konto Mauruses.

    • Süsteemis on hetkel veel suhteliselt vähe ülesandeid, tulevikunägemuses võiks ülesandeid olla sadu. Ülesandeid lisandub kevadel tasapisi juurde.
    • Ülesande lahendamises peab kasutama PostgreSQL SQL mägimurrakut.
    • Toetatud on erinevad SQL lausete tüübid - SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, MERGE, CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE.
    • Süsteem kontrollib automaatselt vastust ja annab tagasisidet.
     • SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ja MERGE lausete puhul põhineb kontroll oodatud tulemuse ja saadud tulemuse võrdlemisel.
      • SELECT lausete ülesannete puhul vaadake kindlasti Vaata oodatud tulemus alt seda, milline peab olema veergude järjekord ja millised peavad olema veergude nimed. Vastuse õigeks tunnistamiseks peavad need Teie lahenduses olema samasugused.
     • CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE lausete puhul põhineb kontroll testide läbimisel.
     • Kõigi lausetüüpide puhul kontrollitakse lause vastavust nõutud ja keelatud mustritele.
     • Käivitatavas koodis ei ole kommentaarid lubatud.
    Tarkvara loonud üliõpilased paluvad tagasiside saamiseks, programmi paremaks muutmiseks ja lõputöö jaoks vastata SELLELE küsimustikule. Me oleksime väga tänulikud, kui Te seda teeksite! Probleemide esinemisel keskkonnas võite sellest ka otse mulle teada anda.

     Esiletöstetud Millised oleksid põhilised soovitused selle aine edukaks sooritamiseks?

     Esiletöstetud Kuidas kujuneb hinne? Milline mõju on lisapunktidel ja projektil?

     Esiletöstetud Kas oleks võimalik saada iseseisvaks harjutamiseks mõeldud SQL ülesandeid?

     Esiletöstetud
     Tutvu igal juhul!
     Palun vaadake
     oma hariduse huvides
     võimalikult palju materjale,
     kuid selle materjaliga
     peab tutvuma!
     Kuidas valmistuda õppeaines toimuvateks testideks (vahetestid ja lõpptest)?

     Esiletöstetud
     Tutvu igal juhul!
     Palun vaadake
     oma hariduse huvides
     võimalikult palju materjale,
     kuid selle materjaliga
     peab tutvuma!
     Milline on vääritu käitumine antud aine kontekstis?

     Esiletöstetud
     Tutvu igal juhul!
     Palun vaadake
     oma hariduse huvides
     võimalikult palju materjale,
     kuid selle materjaliga
     peab tutvuma!
     Ma olen informaatika üliõpilane. Ma arvan, et kursuse töö töövihik on suur dokument mida keegi ei kasuta päris elus. Aine projekti tegemine on täielik ajaraisk, sest kogu info mida õppejõud näha tahab tuleb temalt ning kui ise sellest väga õppida ei saa. Milliseid kasulikke teadmisi, lisaks andmebaasidele, see projekt annab?

     Mida teha, kui Horizoni virtuaalne töölaud ei tööta?

     Kuidas peaks üliõpilane toimima, kui ta on haige?

     Millisel viisil saab esitada soove selle kohta, kuidas muuta andmebaaside õppeaine koduleht Mauruses paremini kasutatavaks ja materjalid kergemini ülesleitavaks?

     Saan MS Teamsi avamisel teate "Me ei saanud ühendust luua. Logi sisse ja proovime uuesti". Uuesti proovimine ei aita. Mida teha?

     Erki Eessaar:
     Anonüümne küsitlus kulutatud aja kohta

     07.06.2024 Ma oleksin väga tänulik, kui saaksite veel ühe hetke kursusele pühendada, vastates SIIN anonüümselt ühele valikvastustega küsimusele. Küsimus puudutab Teie hinnangut õppeainele pühendatud aja kohta. Ma ootaksin vastust sellele küsimusele nendelt, kes ei saatnud mulle täpset arvepidamist oma kulutatud tööaja kohta. Ma võrdlen seda tulemust nende tulemustega, mis saadi kulutatud aja täpse jälgimise korral. Saadan järgmisel nädalal selle lehe kaudu laiali kokkuvõtte tulemustest.

     Teie vastused on väga oodatud ja aitavad õppeainet paremaks teha!

      Erki Eessaar:
      Projekti näitamise ajad

      30.05.2024 Lisasin mõned ajad reede 31. mai 2024 hommikupoolikuks. Registreerumine on SIIN.

       Erki Eessaar:
       SQL kontrolltöö viimane järeltöö sellel semestril

       25.05.2024 Selle semestri viimane SQL kontrolltöö järeltöö toimub reedel 31. mail 2024 kell 10:00.
       • Sellel tööl ei tohi enam keegi kasutada mingeid abimaterjale (ka A4 abimaterjalide lehekülgi).
       • SQL lisapunktid enam arvesse ei lähe.
       • Kontrolltööd uuesti tehes läheb alati arvesse kõige viimane tulemus (olgu see parem või halvem kui eelmine tulemus).
       • Kui võtate ülesande, kuid ei esita vastust, siis on tulemus "0".
       • Muus osas on korraldus samasugune kui eelmistel kordadel.
       Registreerumine kontrolltöö järeltööle toimub SIIN (Kiirvalik=>Üritused). Registreerimise tähtaeg on neljapäev 30. mai 2024 kell 16:00.

        Erki Eessaar:
        SQL kontrolltöö järeltöö tulemused ja teine järeltöö

        18.05.2024 SIIN on 17. mail 2024 toimunud SQL kontrolltöö järeltöö tulemused.

        Teine järeltöö toimub reedel 24. mail 2024 kell 10:00.
        • Sellel tööl ei tohi enam keegi kasutada mingeid abimaterjale (ka A4 abimaterjalide lehekülgi).
        • SQL lisapunktid enam arvesse ei lähe.
        • Kontrolltööd uuesti tehes läheb alati arvesse kõige viimane tulemus (olgu see parem või halvem kui eelmine tulemus).
        • Kui võtate ülesande, kuid ei esita vastust, siis on tulemus "0".
        • Muus osas on korraldus samasugune kui eelmistel kordadel.
        Registreerumine kontrolltöö järeltööle toimub SIIN (Kiirvalik=>Üritused). Registreerimise tähtaeg on neljapäev 23. mai 2024 kell 16:00.

         Erki Eessaar:
         Täiendav eksamiaeg

         15.05.2024 Lisasin täiendava eksamiaja esmaspäeval 27. mail 2024 kell 15:00 ruumi ICT-402.

          Erki Eessaar:
          Tööaja aruande esitamine

          15.05.2024 Muudan (leevendan) tööaja aruande esitamise reegleid - lisapunktide soovijatel tuleb aruanne teistkordselt esitada vähemalt kaks tundi enne eksamit (enne oli 24 tundi).

           Erki Eessaar:
           SQL kontrolltöö tulemused + esimene järeltöö

           30.04.2024 SIIN on 13-ndal õppenädalal (25. aprill 2024 ja 26. aprill 2024) toimunud SQL kontrolltöö tulemused.

           SQL kontrolltöö esimene järeltöö toimub reedel 17. mail 2024 kell 15:30. SIIN on rohkem infot selle järeltöö kohta. SIIN saab järeltööle registreerida - registreerimine lõpeb neljapäeval 16. mail 2024 kell 15:30. Osavõtuks on registreerimine kohustuslik, sest ainult registreerunud saavad ülesannetega kirja. See on teine ja viimane kord, kui kontrolltöö tegemisel lähevad arvesse SQL lisapunktid.

            Erki Eessaar:
            Eksamile lisapunktide saamise võimalus

            27.04.2024 Kirjutasin SIIN SQLi iseseisva harjutamise keskkonnast. Mul on pakkumine EKSAMILE lisapunktide saamiseks.

            Kui lahendate keskkonnas KÕIK kogumis 2024_harjutus_punktidele olevad ülesanded nii, et süsteem tunnistab vastuse õigeks JA seejärel vastate ausalt ning avameelselt SELLELE küsimustikule harjutamise keskkonna kohta JA lõpetate selle kõik hiljemalt pühapäeval 5. mai 2024 kell 23:59, siis saate eksamile 5 lisapunkti.

            Kogumis olevad ülesanded on sellised, mille lihtsaks lahendamiseks tuleb kasutada SQLi võimalusi, mida PostgreSQL pakub, aga MS Access ei paku (vaadake ülesannete juures vihjeid). Seega võiks see olla hariv ja kasulik ka kursuses MS Accessi kasutanutele.

             Erki Eessaar:
             Eksamiaja muutus ja uus eksamiaeg

             26.04.2024 Kuna eksamiaeg 16. mail 2024 osutus väga populaarseks, siis lisasin 16. mai hommikuks veel ühe eksamiaja. Selleks nihutasin kell 10:00 algama pidanud eksami alguse kella 9:30-ks ning lisan veel ühe eksamiaja kella 10:45-ks. Eksamiajad on seega:
             • 16. mai 2024 kell 9:30 ruumis ICT-402 (varem oli alguse aeg 10:00),
             • 16. mai 2024 kell 10:45 ruumis ICT-402.
             Ma loodan, et see sobib Teile ja ei tekita probleeme. Palun vabandust mistahes ebamugavuste eest! Kui vaja, siis registreeruge ümber.

              Erki Eessaar:
              Eksam

              21.04.2024 SIIN (kataloogis Aine korraldus) on välja pandud eksami kirjeldus. Eksamile registreerumine on ÕISis avatud. Eksam toimub eksamisessiooni ajal arvutiklassis.

               Erki Eessaar:
               Lisapunktid

               20.04.2024 Kataloogis Hinneteleht on nüüd väljas lõplik lisapunktide seis. Kui märkate vigu, siis andke palun kohe teada.

                Erki Eessaar:
                SQLi nuputamisülesanded

                 Erki Eessaar:
                 CASE vahendi kasutamisest

                 15.04.2024 Seoses sellega, et mitmel üliõpilasel on juhtunud CASE vahendis (nii EA kui RR) loodud mudeli faili riknemist (fail ei avane või mudelis ei saa enam teha vajalikke operatsioone), rõhutan, et võiksite mudelite failiga töötada nii, et teete iga kord enne töö algust failist koopia. Nii läheb probleemide tekkimisel tehtud tööst võimalikult vähe kaotsi.

                  Erki Eessaar:
                  Loengus tehtud demonstratsiooni käigus loodud tulemid

                  14.04.2024 Loengutes 3-11 rääkisin andmebaasi ja andmebaasirakenduse projekteerimisest konkreetse näite (töötajate andmebaas) võtmes. Koostasin erinevaid tehiseid (mudelitest töötava tarkvarani), mille saab nüüd kõik SIIT ühe failina alla laadida. Kõik need tegevused ja tulemid on sellised, mida ka Teil tuleb oma projektiga seoses teha ning saavutada. SIIT saate vaadata, millest konkreetsetes loengutes juttu oli.

                   Erki Eessaar:
                   SQL kontrolltöö hinne automaatselt 5

                   13.04.2024 Tuletan meelde, et kui saate 12nda õppenädala lõpuks (19.04.2024) kokku 28 või rohkem SQL kontrolltöö lisapunkti, siis saate automaatselt SQL kontrolltöö hindeks 5.

                   12nda õppenädala harjutustundides saab veel ülesandeid lahendada. Põhiülesandeid on 4 (igaüks üks punkt). Nuputamisülesandeid võib lahendada nii palju kui jaksu on ja lahendada neid ka erinevate praktikumide ajal.

                   Kui Te ei saa kontrolltöö hindeks automaatselt 5, siis lähevad kogutud lisapunktid arvesse 13nda õppenädala SQL kontrolltöö põhitööl ja 16nda õppenädala järeltööl.

                   Kõik üle lävendi olevad SQL lisapunktid lähevad eksami lisapunktideks. Seega, kui Teil on näiteks 32 SQL lisapunkti, siis saate eksamile 4 lisapunkti.

                    Erki Eessaar:
                    SQL kontrolltöö

                    13.04.2024 SIIN (kataloog Aine korraldus) on väljas 13ndal õppenädalal toimuva SQL kontrolltöö kirjeldus. Lugege see palun tähelepanelikult läbi. Registreerumine on avatud SIINKontrolltööks osavõtuks on registreerumine kohustuslik (ilma selleta ei saa ülesannet). Registreerumine kontrolltöö ajale lõpeb 24 tundi enne kontrolltöö aja algust.

                    Kui saite kontrolltöö tänu lisapunktidele automaatselt hindeks 5, siis ärge kontrolltööle registreeruge! 

                    Test toimub üle Interneti. Reeglid on järgmised.
                    • Kõik kontrolltöö tegijad peavad olema MS Teamsis tunniga liikunud.
                    • Kõigil testi tegijatel peab tegemise ajaks olema veebikaamera sisse lülitatud ja peab nägema, kuidas kontrolltööd teete (ekraani pole vaja jagada).
                    • Kontrolltöö ajal klassi tulla ei saa.
                    Samuti rõhutan üle, et Teil peab olema 1-2 A4 formaadis lehekülje mahus enda koostatud pdf dokument SQLi kohta, mida saate kasutada abimaterjalina. Kõik muud abimaterjalid on keelatud. See dokument tuleb koos kontrolltöö vastusega üles laadida - kui Te seda ei tee või kui materjal pole enda koostatud, siis saab kontrolltöö -5 punkti. Teiste sõnadega, selle dokumendi koostamine on osa kontrolltöö ülesandest.

                     Erki Eessaar:
                     SQList

                     13.04.2024 Nüüd saab SIIN vaadata 1. aprillist kuni 12. aprillini tehtud SQLi valikvastustega testide õigeid/valesid vastuseid.

                     Samuti saab nüüd SIIN uuesti teha seda enda jaoks harjutamiseks, ilma, et tulemus kuhugi kirja läheks.

                     Lugege palun ka SEDA faili, kus tuuakse välja tüüpilised vead, mida tehakse SQL lausete kirjutamisel ja kuidas oleks õige teha. Kes tahtis kokkuvõtliku materjali SQL lausete vigade kohta, siis see on see olemas. Kelle arvates seda on liiga palju, siis mahukas ja võimalusterohkes keeles, milles on ka palju puuduseid, ongi palju võimalusi eksida. See on elu.

                      Erki Eessaar:
                      11. nädala tegevuskava

                      09.04.2024 Laiali saadetud 11. nädala tegevuskavas oli katkine link slaidikomplektile, mida soovi korral võib vaadata. SEE on töötav link. Suur tänu inimesele, kes seda märkas ja sellest teada andis!!

                       Erki Eessaar:
                       Tagasiside küsitluse tulemused

                       01.04.2024  SIIN on 25. märtsist 2024 kuni 30. märtsist 2024 toimunud tagasiside küsitluse tulemuste kokkuvõte.

                        Erki Eessaar:
                        Eelinfo SQL kontrolltöö kohta

                        31.03.2024 Kontrolltööd saab teha kasutades MS Accessi, PostgreSQLi või LibreOffice Base'i. Kontrolltööle registreerudes tuleb kasutatav andmebaasisüsteem kirja panna. Need, kes saavutavad kontrolltöö automaatselt hinde 5 saamise lävendi (28 punkti), ei pea sinna registreeruma.

                        Kontrolltööd toimuvad neljapäeval 25. aprillil 2024 kell 12:00 ja reedel 26. aprillil 2024 kell 15:45. Kontrolltöö toimub ainult üle Interneti, ilma võimaluseta nendel aegadel klassi tulla. Peate piisavalt vara ennast tööle registreerima, saate meilile ülesande, peate need lahendama ja vastuse üles laadima. Töö registreerimisel tuleb öelda, mis andmebaasisüsteemi kasutate.

                        Abimaterjalide leht, mida on lubatud kasutada SQL kontrolltöö põhitöö (aprilli lõpp) tegemise ajal, peab olema elektrooniline (pdf formaadis) ja see tuleb koos ülesannete lahendusega üles laadida. See leht peab olema minimaalselt ühe ja maksimaalselt kahe A4 formaadis lehekülje mahus. Mõelge selle lehe koostamisest kui võimalusest SQLi õppida. See on ainukene SQL lisamaterjal, mida on lubatud kasutada.

                        See leht tuleb ise koostada, mitte kasutada 100% kuskil valmiskujul pakutavat teksti - lehele võib kirjutada mida iganes soovite SQLi kohta kontrolltöö ajal kasutada; loomulikult võib kasutada näiteid eri allikatest. Kui sellist lehte ei ole või õppejõu hinnangul pole see ise koostatud (see on koopia mingist valmismaterjalist; a'la valik õppejõu slaididest) või on see samasugune kui mõnel teisel üliõpilasel, siis saab kontrolltöö 5 miinuspunkti. Seega on selle lehe koostamine osa kontrolltöö ülesandest.

                        Hindamiseks esitatav SQL kood peab käivituma otse andmebaasisüsteemis. Vahendusprogrammi (nt DBeaver) poolt lubatavat koodi, mis süsteemis otse ei käivitu, ei loeta õigeks vastuseks (lugege SIIT). MS Accessi puhul tuleb SQL laused õppejõule esitamiseks salvestada Päringu (Query) objektidena - harjutage kuidas seda teha. Pidage silmas, et MS Access ei salvesta osasid vigase süntaksiga lauseid. Koodi, mille käivitamine/salvestamine otse MS Accessis ei õnnestu, võib lisada eraldi tekstifailina, aga see kood ei saa kindlasti maksimumpunkte.

                        Kontrolltöös saab punkte ka poolikute lahenduste eest.

                        Täpsem info kontrolltöö kohta tuleb 11. õppenädala lõpus.

                         Erki Eessaar:
                         Iseseisev töö e projekt

                         30.03.2024 SIIN (kataloog Aine korraldus) on juhend iseseisva töö esitamiseks ning hindamisel osalemiseks. Iseseisva töö ettenäitamisele registreerimine on Mauruses avatud (seal on hetkel ajad 11. ja 12. õppenädalaks; edasised ajad lisanduvad järk-järgult) - registreerumine toimub SIIN.

                         Rõhutan paari põhipunkti.
                         • Kogu projektide ülevaatamine toimub MS Teamsis.
                         • Alates 11ndast õppenädalast (8. aprill 2024) kuni projektide vaatamise perioodi lõpuni (6. juuni 2024) toimub registreerimine projekti näitamiseks (olgu siis pooliku projekti kohta tagasiside saamiseks või lõpptulemuse esitamiseks) ainult Mauruses.
                         • Selleks, et kohtumine läheks kiiremini, laadige palun enne kohtumise algust iseseisva töö failide saatmise ülesande vastusena üles failid, mida tahate näidata. Sinna võib laadida ka pooleliolevat tööd. Siis saan kohe kohtumise algul failid sealt alla laadida ja enda arvutis avada.
                         • Korraga võib projekti kohta olla maksimaalselt üks ettenäitamisele registreerimine. Kui neid on rohkem, siis kustutan need ja jätan alles vaid kõige varasema.

                          Erki Eessaar:
                          Tagasiside küsitlus

                          25.03.2024 Sellel aastal toimub "Mudaste kaartide" anonüümne tagasiside küsitlus aine kohta kasutades elektroonilisi vahendeid. Tagasiside on oodatud ja õppejõule kasulik. Olen sealt saanud mitmeid õppetöö parema korraldamise ideid, mida juba jooksval semestril või vähemalt järgmistel semestritel rakendada.

                          Tagasisidele andmiseks vajutage palun SIIA lingile.

                          Koostan tagasiside alusel ka ülevaate, mis ilmub kursuse kodulehele kataloogi Aine korraldus. Arvestan ülevaates tagasisidega, mis on antud hiljemalt laupäeval 30. märtsil 2024 kell 23:59.

                          Tänan juba ette vastuste ning vastamisele pühendatud aja eest!

                           Erki Eessaar:
                           Vabatahtlik valikvastustega vahetest SQL lisapunktide kogumiseks

                           23.03.2024
                           • Test on vastamiseks avatud ajavahemikus 01. aprill 2024 kell 00:00 kuni 12. aprill 2024 kell 23:59.
                           • Test annab lisapunkte SQL kontrolltööle. Testi abil on võimalik SQL kontrolltööle saada kuni 6 lisapunkti.
                            • Kõik SQL kontrolltöö automaatselt hinde 5 saamise lävendit (sellel aastal 28 punkti) ületavad punktid lähevad eksami lisapunktideks.
                           • Info testi teemade kohta on SIIN.
                           • Tulemuse (lisapunktide) saamiseks tuleb selle ajaperioodi jooksul SIIN teha testi (nii, et tulemused salvestatakse) vähemalt 20 korda (võib ka rohkem).
                            • Testi tulemus arvutatakse antud vastuste keskmisena.
                           • Testi nimi: 2024. aasta SQLi harjutamise test aines ITI0206
                           • Test on vabatahtlik.
                            • Kui teate, et ei saa mingil põhjusel etteantud perioodil testi teha (olete nt haiglas), kuid soovite osaleda, siis andke sellest enne testimise perioodi teada, et saaksime kokku leppida, kuidas saate testi esimesel võimalusel ikkagi ära teha.
                           • Igas testi katses on 6 küsimust, vastamiseks on aega 18 minutit. Iga õige vastus annab ühe punkti.
                            • Kuna testi juures näidatav kell võib sõltuvalt kasutaja arvutist eksida, siis kasutage oma stopperit, et mitte aega ületada.
                           • Testi tegemiseks ei või kasutada abimaterjale, teiste inimeste abi ega ka tehisintellekti vahendeid (nt ChatGPT).
                           • SIIN saab kuni testimisperioodi alguseni selleks testiks harjutada.
                           • Teilt oodatakse, et need küsimused, mille süsteemilt saate, nendele ka vastate ja mõtlete sealjuures, mitte lihtsalt ei klõpsi. Kui kuritarvitate süsteemi, et selle abil küsimusi välja pumbata või saada meelepärasemaid küsimusi või ületate vastamiseks ettenähtud aega, siis automaatselt ja ilma eelhoiatuseta suletakse jäädavalt Teie juurdepääs sellele testile (sellisel viisil punktide/hinde saamine pole kohustus, vaid võimalus). Kuritarvituste näiteid:
                            • skripti kasutamine vastamiseks,
                            • küsimustiku genereerimine ilma vastuste salvestamiseta,
                            • küsimustiku genereerimine ja vastusteta salvestamine,
                            • vastamiseks ettenähtud aja ületamine,
                            • läbiklõpsutades liiga kiiresti vastamine.
                           Need, kes saavad kõige vähem punkte, saavad kõige rohkem uusi teadmisi!

                            Erki Eessaar:
                            Teine vahetest

                            23.03.2024  SIIN on teise vahetesti tulemused. Kui olen teinud arvestamisel vea, siis andke palun kohe märku.

                            SIIN on võimalik vaadata oma vahetestide õigeid ja valesid vastuseid.

                            SIIN on võimalik harjutada eksamiks (lõpptestiks).

                             Erki Eessaar:
                             Suur Reede

                             22.03.2024 Reede 29.03.2024 on Suur Reede ja riigipüha. Seega sellel päeval praktikume ei toimu. Reedeti praktikumis käijad peaksid tulema mõnda teise selle nädala praktikumi (see on link tunniplaanile). Kellel võimalik, tulge palun esmaspäeval 25. märtsil 2024 kell 15:30 ICT-404 ja Teamsis toimuvasse praktikumi.

                             Lisaks tunniplaanijärgsetele praktikumidele toimub lisapraktikum ka neljapäeval 28. märtsil 2024 kell 14:00 ruumis ICT-403 ja Teamsis.

                              Erki Eessaar:
                              Praktikumide alguse ajad 15. märtsil 2024

                              13.03.2024 Tunniplaani järgi algab õpperühma TAAM praktikum 15. märtsil 2024 ühekordselt kell 15:25. Sellest tulenevalt algab õpperühma IAIB43 praktikum 15. märtsil 2024 ühekordselt kell 13:30.

                               Erki Eessaar:
                               Tunniplaani ühekordne muutus kaheksandal õppenädalal

                               10.03.2024 Kaheksanda õppenädala teisipäeval 19. märtsil 2024 osalen ma kaitsmiskomisjoni liikmena informaatika bakalaureusetööde demopäeval. Seetõttu jäävad ära:
                               • praktikum rühmale IABB42 19. märtsil 2024 kell 12:00-13:30,
                               • praktikum rühmale IABB41 19. märtsil 2024 kell 14:00-15:30,
                               • vastuvõtuaeg 19. märtsil 2024 kell 16:00-17:00.
                               Rühma IABB41 üliõpilased peaksid võimalusel osalema neljapäeval 21. märtsil 2024 kell 12:00-13:30 ICT-403 ja Teams toimuvas praktikumis.

                               Rühma IABB42 üliõpilased peaksid võimalusel osalema neljapäeval 21. märtsil 2024 kell 14:00-15:30 ICT-403 ja Teams toimuvas lisapraktikumis.

                               Kui need ajad tõesti ei sobi, siis võib ka osaleda mõnes muus selle nädala praktikumis. Kui kellel tahes aine kuulajaskonnast oleks võimalus osaleda esmaspäeviti kell 15:30 toimuvas praktikumis, siis see oleks väga teretulnud, sest seal käib väga vähe inimesi!

                               Vastuvõtuaja asendusaeg on kolmapäeval 20. märtsil 2024 kell 10:00-11:00.

                                Erki Eessaar:
                                Teine vabatahtlik vahetest

                                07.03.2024
                                • Test on vastamiseks avatud ajavahemikus 18. märts 2024 kell 00:00 kuni 22. märts 2024 kell 23:59.
                                • Test annab lisapunkte eksamile. Testi abil on võimalik eksamile saada kuni 10 lisapunkti.
                                • Info testi teemade kohta on SIIN.
                                • Tulemuse (lisapunktide) saamiseks tuleb selle ajaperioodi jooksul SIIN teha testi (nii, et tulemused salvestatakse) vähemalt viis korda (võib ka rohkem).
                                 • Testi tulemus arvutatakse antud vastuste keskmisena.
                                • Testi nimi: 2024. aasta teine vahetest aines ITI0206
                                • Test on vabatahtlik.
                                 • Kui teate, et ei saa mingil põhjusel etteantud perioodil testi teha (olete nt haiglas), kuid soovite osaleda, siis andke sellest enne testimise perioodi teada, et saaksime kokku leppida, kuidas saate testi esimesel võimalusel ikkagi ära teha.
                                • Igas testi katses on 10 küsimust, vastamiseks on aega 20 minutit. Iga õige vastus annab ühe punkti.
                                 • Kuna testi juures näidatav kell võib sõltuvalt kasutaja arvutist eksida, siis kasutage oma stopperit, et mitte aega ületada.
                                • Soovitan testi teha pigem erinevatel päevadel ja iga kord teha 1-2 katset, selle asemel, et teha kõik katsed ühekorraga viimasel minutil. 
                                • Testi tegemiseks ei või kasutada abimaterjale, teiste inimeste abi ega ka tehisintellekti vahendeid (nt ChatGPT).
                                • SIIN saab kuni testimisperioodi alguseni selleks testiks harjutada.
                                 • Harjutamise testide küsimused valitakse nende samade küsimuste hulgast, mis võivad tulla tulemuse peale testi tehes.
                                 • Kõik need küsimused kuuluvad ka võimalike lõpptesti küsimuste hulka.
                                • Teilt oodatakse, et need küsimused, mille süsteemilt saate, nendele ka vastate ja mõtlete sealjuures, mitte lihtsalt ei klõpsi. Kui kuritarvitate süsteemi, et selle abil küsimusi välja pumbata või saada meelepärasemaid küsimusi või ületate vastamiseks ettenähtud aega, siis automaatselt ja ilma eelhoiatuseta suletakse jäädavalt Teie juurdepääs sellele testile (sellisel viisil punktide/hinde saamine pole kohustus, vaid võimalus). Kuritarvituste näiteid:
                                 • skripti kasutamine vastamiseks,
                                 • küsimustiku genereerimine ilma vastuste salvestamiseta,
                                 • küsimustiku genereerimine ja vastusteta salvestamine,
                                 • vastamiseks ettenähtud aja ületamine,
                                 • läbiklõpsutades liiga kiiresti vastamine.
                                Need, kes saavad kõige vähem punkte, saavad kõige rohkem uusi teadmisi!

                                 Erki Eessaar:
                                 Töövihiku abil tehtava projektiga jätkamine

                                 07.03.2024 Kõik need tulemid ja tegevused, millest ma alates kolmandast õppenädalast näite põhjal loengus rääkinud olen ning millest ma paaris loengus veel räägin, on olulised ja vajalikud seoses projekti tegemisega. SIIT saate lugeda, millest on millises loengus räägitud (meenutan, et loenguid lindistatakse ja saab järgi vaadata). See näide pole töövihiku põhjal. Ma mõtlen, et ma ei hakka loengus töövihikut täiendama, kuid kõik huvilised saavad SIIT vaadata videoid projekti tegemise kohta, mis on tehtud töövihiku põhjal.

                                 Viidatud kataloogis on üks video töövihiku järgi detailanalüüsi mudelite täiendamise kohta. Kataloogist Andmebaasi kavandamine Enterprise Architect abil leiate neli videot töövihiku järgi projekti tegemise kohta. Kataloogist MS Accessis SQL koodi käivitamine ja rakenduse loomine leiate ühe video (kahes versioonis) töövihiku järgi projekti tegemise kohta. Kõikide nende videote nimede alguses on sõna "Töövihik". Lugege annotatsioonidest, millest igas videos juttu on.

                                 Igaüks saab sealt vastavalt huvile ja vajadusele omas tempos neid videoid vaadata. Igaks juhuks meenutan, et videot võiks vaadata kiirusega 1.25 ja arendada endas võimet vaadata (nii, et kõigest aru saab) videot kiirusega 1.5.

                                  Erki Eessaar:
                                  Abipalve seoses SQLi harjutamise keskkonna loomisega

                                  03.03.2024 Mul on suur tahtmine hakkata pakkuma spetsiaalses veebikeskkonnas võimalust SQL ülesannete lahendamise iseseisvaks harjutamiseks. Seal võiks olla palju ülesandeid, neid ülesandeid saab otsida ning valitud ülesande lahendamisel annab tarkvara kohe tagasisidet. Kas tubli üliõpilast teevad seda tarkvara 2024. aasta kevadsemestril oma bakalaureusetööna ning kui kõik läheb plaanipäraselt, siis saaks semestri lõpupoole seda keskkonda juba katsetada. Nemad ja mina palume Teie abi. Nimelt on nad koostanud Figmas esialgse kasutajaliidese prototüübi ja sooviksime Teie arvamust selle kohta. Küsimustele vastamiseks ja prototüübi vaatamiseks minge palun SIIA. (NB! Kasutage palun Google Chrome'i, sest Firefoxil on Figma prototüübi kuvamisega probleeme). Ma oleksin väga tänulik, kui lähipäevil seda prototüüpi vaataksite ja arvamust avaldaksite!

                                   Erki Eessaar:
                                   Vahetestid

                                   03.03.2024 SIIN on esimese vahetesti tulemused. Kui olen teinud arvestamisel vea, siis andke palun kohe märku.

                                   SIIN on võimalik vaadata oma vahetestide õigeid ja valesid vastuseid.

                                   SIIN on võimalik harjutada teiseks vahetestiks, mis toimub samal viisil 18. märts 2024 - 22.  märts 2024.

                                   SIIN on info teise testi teemade kohta.

                                    Erki Eessaar:
                                    Üleminek FortiClient VPN kasutamisele

                                    25.02.2024 Järgnev on oluline nii neile, kes laenutavad Enterprise Architect litsentsi kui ka neile, kes ühenduvad apex2 serveriga.

                                    EduVPN tarkvara on oma töö lõpetanud. Seega võib selle maha installeerida. Tuleb hakata kasutama FortiClient VPN'i.

                                    Kui Teie EA litsentsi kehtivusaeg lõpeb, siis litsentsi uuendamiseks jälgige SEDA juhendit.

                                    Kui leiate kuskilt materjalidest või minu vanadest kirjadest viite eduVPNile, siis seda tuleb lugeda kui FortiClient VPN.

                                     Erki Eessaar:
                                     23. veebruar 2024

                                     21.02.2024 Reedel 23. veebruaril 2024 toimuvad kõik selle aine tunniplaanis ettenähtud praktikumid! Kes tahab, saab osaleda ka Teamsis või tulla mõnda varasemasse selle nädala praktikumi. Senine kogemus kinnitab minu arvamust, et kes on 3-5 nädalal klassis füüsiliselt kohal, sellel edeneb töö paremini ja ta saab rohkem tagasisidet.

                                      Erki Eessaar:
                                      Esimene vabatahtlik vahetest

                                      17.02.2024

                                      • Test on vastamiseks avatud ajavahemikus 26. veebruar 2024 kell 00:00 kuni 01. märts 2024 kell 23:59.
                                      • Test annab lisapunkte eksamile. Testi abil on võimalik eksamile saada kuni 10 lisapunkti.
                                      • Info testi teemade kohta on SIIN.
                                      • Tulemuse (lisapunktide) saamiseks tuleb selle ajaperioodi jooksul SIIN teha testi (nii, et tulemused salvestatakse) vähemalt viis korda (võib ka rohkem).
                                       • Testi tulemus arvutatakse antud vastuste keskmisena.
                                      • Testi nimi: 2024. aasta esimene vahetest aines ITI0206
                                      • Test on vabatahtlik.
                                       • Kui teate, et ei saa mingil põhjusel etteantud perioodil testi teha (olete nt haiglas), kuid soovite osaleda, siis andke sellest enne testimise perioodi teada, et saaksime kokku leppida, kuidas saate testi esimesel võimalusel ikkagi ära teha.
                                      • Igas testi katses on 10 küsimust, vastamiseks on aega 20 minutit. Iga õige vastus annab ühe punkti.
                                       • Kuna testi juures näidatav kell võib sõltuvalt kasutaja arvutist eksida, siis kasutage oma stopperit, et mitte aega ületada.
                                      • Soovitan testi teha pigem erinevatel päevadel ja iga kord teha 1-2 katset, selle asemel et teha kõik katsed ühekorraga viimasel minutil. 
                                      • Testi tegemiseks ei või kasutada abimaterjale, teiste inimeste abi ega ka tehisintellekti vahendeid (nt ChatGPT).
                                      • SIIN saab kuni testimisperioodi alguseni selleks testiks harjutada.
                                       • Harjutamise testide küsimused valitakse nende samade küsimuste hulgast, mis võivad tulla tulemuse peale testi tehes.
                                       • Kõik need küsimused kuuluvad ka võimalike lõpptesti küsimuste hulka.
                                      • Teilt oodatakse, et need küsimused, mille süsteemilt saate, nendele ka vastate ja mõtlete sealjuures, mitte lihtsalt ei klõpsi. Kui kuritarvitate süsteemi, et selle abil küsimusi välja pumbata või saada meelepärasemaid küsimusi või ületate vastamiseks ettenähtud aega, siis automaatselt ja ilma eelhoiatuseta suletakse jäädavalt Teie juurdepääs sellele testile (sellisel viisil punktide/hinde saamine pole kohustus, vaid võimalus). Kuritarvituste näiteid:
                                       • skripti kasutamine vastamiseks,
                                       • küsimustiku genereerimine ilma vastuste salvestamiseta,
                                       • küsimustiku genereerimine ja vastusteta salvestamine,
                                       • vastamiseks ettenähtud aja ületamine,
                                       • läbiklõpsutades liiga kiiresti vastamine.
                                      Need, kes saavad kõige vähem punkte, saavad kõige rohkem uusi teadmisi!

                                       Erki Eessaar:
                                       Kursuse alguse küsitluse tulemused

                                       17.02.2024 Võibolla on huvitav teada, milline on kaasõppurite taust.

                                       Semestri alguse küsitlusele vastas 93 üliõpilast.

                                       SQL oskuse hinnangu (0 ei oska üldse; 10 oskan suurepäraselt) mediaan oli 2 ja aritmeetiline keskmine 2.5. Kõige sagedamini antud vastus oli 1 (20 vastajat). Sellele järgnesid 2 (19 vastajat), 3 (15 vastajat) ning 0 (14 vastajat). Hinnangut 9 ja 10 ei andnud keegi. 12% vastajatest (14 vastajat) ei oska SQLi üldse, 49% (54 vastajat) oskab vähe - hinnangud 1-3, 13% (15 vastajat) oskab keskmiselt - hinnangud 4-6 ning 7% (8 vastajat) - hinnang üle 6, oskab SQLi hästi.

                                       Varem kasutatud andmebaasisüsteemidest mainiti kõige rohkem kordi PostgreSQLi (44), MySQLi (15), MS Accessi (10), Oraclet (6), MongoDB-d (4), SQLite'i ja MariaDB'd (3), Verticat ja MS SQL Serverit (2).

                                       Andmebaaside arendamisega on varasem kokkupuude eeskätt veebirakenduste arendamise aine kaudu ning kokkupuude on pigem põgus või puudub üldse.

                                       Põhiliseks ootuseks on saada teadmisi ning oskuseid SQLi ning andmebaaside loomise kohta.

                                       Kes tahab lugeda sellest, kuidas kasutasin PostgreSQLi vastuste analüüsimiseks, see saab selle kohta lugeda SIIT. Seal on palju SQL lausete näiteid. Fail Kysitlus.csv on apex2 serveris kataloogis tmp ning igaüks, kellel on serverile juurdepääs, saab neid lauseid ka ise seal katsetada või siis veel lauseid välja mõelda ja kohe järgi proovida.

                                       Seejärel andsin tekstilised vastused ette ChatGPT-le, et see teeks nendest kolme lausega kokkuvõtted. See oli tulemus:

                                       Need on 93 inimese vastused küsimusele: "Milline on Teie varasem kokkupuude andmebaaside loomisega?" Palun tee sellest kolme lausega kokkuvõte:
                                       "Enamik vastanutest pole varem andmebaase loonud ega nendega kokku puutunud. Mõned on loonud andmebaase veebirakenduste projektide raames, kasutades peamiselt PostgreSQL-i. Teised on kasutanud olemasolevaid andmebaase töötamisel, kuid pole ise andmebaase loonud. Mõned on läbinud ka spetsiifilisi kursusi või aineid, kus on puudutatud andmebaaside teemat, kuid nende kogemus on üldiselt minimaalne või puudulik."

                                       Need on 93 inimese vastused küsimusele: "Millised on Teie ootused "Andmebaasid I" õppeaine suhtes?" Palun tee sellest kolme lausega kokkuvõte:
                                       "Enamik vastanutest ootab "Andmebaasid I" õppeainelt laiaulatuslikku arusaamist andmebaaside struktuurist, SQL päringukeele omandamist ning praktilisi oskusi andmebaaside loomisel ja haldamisel. Neil on huvi teada saada erinevaid andmebaaside tüüpe, nende kasutusvaldkondi ja riistvaralisi nõudeid. Lisaks soovitakse saada praktilist kogemust ja tagasisidet, mis aitaksid mõista kursuse materjali sügavamalt ja tõhusamalt. Paljud ootavad kursuselt ka selget juhendamist ja ülesannete kaudu õppimisvõimalusi, et arendada oma oskusi ja teadmisi andmebaaside valdkonnas."

                                       Need on 93 inimese vastused küsimusele: "Milliseid andmebaasisüsteeme Te olete oma elus kasutanud?" Palun nimeta viis kõige rohkem nimetatud andmebaasisüsteemi ja nende kasutajate arv.
                                       1. PostgreSQL - 27 kasutajat
                                       2. MySQL - 14 kasutajat
                                       3. Microsoft Access - 7 kasutajat
                                       4. Oracle - 5 kasutajat
                                       5. SQLite - 2 kasutajat
                                       Lähedane, aga mitte täpne.

                                        Erki Eessaar:
                                        Vigade parandused

                                        17.02.2024 Kui kasutasite aine kodulehte Moodles, siis võibolla märkasite, et lehe vasakpoolses servas avanevast menüüst materjali avades ei töötanud lingid (URLid) Mauruses olevatele materjalidele. Sama probleem tekkis, kui Moodle kodulehel valiti "Open Link in New Tab". Põhjus on selles, et Moodle asendab mõnikord lingis & => & Moodles saab valida, erinevaid viise kuidas linke avada ning osadel juhtudel & sisaldavad lingid töötavavad, osadel mitte. Töötavatel juhtudel pole kasutatavus kõige parem. Kuigi see on Moodle poolt linkide töötlemise probleem, siis õnnestus see probleem Mauruse poolel lahendada ning nüüd peaks Moodles töötama lingid ka vasakpoolsest menüüst valides või "Open Link in New Tab" valides. Palun andke teada, kui endiselt esineb probleeme.

                                        Semestri alguses ei olnud Mauruses küsimuste vastuste juures faile, kuigi vastuse tekstis võidi nendele viidata. Nüüd on need failid olemas.

                                        IT-info lehel koos Horizoni virtuaalse töölauaga mainitud arvutiklasside kaugkasutus (vt lehe lõppu) pole hetkel võimalik ja praegu pole teada, mis sellest edasi saab.

                                        Kaugtööühendus eduVPN sulgub 30.06.2024. Seda asendab FortiVPN, mida saavad üliõpilased ka juba praegu kasutada. Seega igal pool minu juhendites, kus on mainitud eduVPNi (nt pääsemaks ligi serverile apex2), võib selle asemel kasutada ka FortiVPNi. Ilmselt tasukski sellele juba praegu üle minna.

                                         Erki Eessaar:
                                         Tulemused

                                         10.02.2024 Kui valite Kiirvalik => Hinneteleht, siis jõuate jooksvate tulemusteni. Kiirvaliku menüüs on näha, millal toimus kataloogis viimane muudatus. Samuti näete jooksvaid tulemusi Kiirvalik => Nagu Moodles lehe alguses ning Moodle kodulehel alajaotuses Hinneteleht (tulemused).

                                         Kui märkate vigu, siis andke palun kohe teada. Semestri õppetöö perioodil muudan seda faili iga punktide kogumise võimalusega nädala lõppedes. Suurema privaatsuse huvides on nimekirjas üliõpilase identifikaator, mida näete faili juures.

                                         Palun lugege kindlasti ka lõpuni teise praktikumi ülesanne ning vaadake selle vastust MS Accessi, LibreOffice Base või PostgreSQL jaoks. PostgreSQLi näites on ka triger, mis realiseerib ülesandes kirjeldatud andmemakrot. See ülesanne on juhendmaterjal andmetele kehtivate reeglite jõustamise kohta MS Accessi andmebaasides. Pean selliste reeglite andmebaasi tasemel jõustamist ülioluliseks ning eeldan seda ka kõikidest iseseisva töö projektidest.

                                          Erki Eessaar:
                                          Projekti kaaslaste otsing

                                          07.02.2024 Hetkel otsivad projekti tegemiseks kaaslast järgmised inimesed. Huvi korral võtke ise otse ühendust.
                                          • Üksinda projekti tegija otsib projekti tegemiseks kaaslast või kaaslaseid.
                                           • Kontakt: edkole@ttu.ee

                                           Erki Eessaar:
                                           Lisainfo teise praktikumi kohta

                                           05.02.2024 Võibolla läheks teises praktikumis ülesannete lahendamine sujuvamalt, kui viskaksite eelnevalt pilgu peale SELLELE juhisele, mis kirjeldab, mille eest saab tunnis punkte (tunni ülesande enda teen avalikuks tunni alguses) ning loeksite SIIT, kuidas toimub üldiselt SQL ülesannete lahendamine.

                                            Erki Eessaar:
                                            Praktikumi aegadest

                                            03.02.2024 Esimene nädal näitas, et mõni praktikumi aeg oli ülerahvastatud ja mõnes käis väga vähe osalisi. Nii on halb, sest ülerahvastatud praktikumis ei jõua ma SQL ülesandeid piisavalt kiiresti üle vaadata ja tagasisidet anda. Nii võivad osalised kaotada punkte.

                                            Praktikumid, milles oli väga vähe rahvast:
                                            • Esmaspäeviti 15:30-17:00 ruumis ICT-404
                                            • Neljapäeviti 12:00-13:30 ruumis ICT-403
                                            Suhteliselt vähe oli rahvast ka:
                                            • Esmaspäeviti 13:30-15:00 ruumis ICT-404
                                            • Reedeti 13:45-15:15 ruumis ICT-404
                                            Praktikumid, kus oli ilmselgelt liiga palju rahvast:
                                            • Kolmapäeviti 12:00-13:30 ruumis ICT-402
                                            Ma loodan, et suudate praktikumide vahel ühtlasemalt jaotuda. Meenutan, et osaleda saab ka Teamsi kaudu.

                                             Erki Eessaar:
                                             Moodle kodulehe versioon

                                             29.01.2024 Nädala esimese praktikumi ajal ei saanud Moodle kodulehele registreeruda, sest ma polnud iseregistreerumise varianti aktiveerinud. Nüüd on see viga kõrvaldatud.

                                             Registreerumise järel näete kursuse sündmuseid oma Moodle kalendris. Samuti pakub Moodle alternatiivse kasutajaliidese ja juurdepääsutee kursuse materjalide kasutamiseks.