Andmebaaside ajaveeb

Mõtteid andmebaasidest, andmebaasisüsteemidest ja nende kavandamisest

Kas erinevates andmebaasisüsteemides on tekstiotsing vaikimisi tõstutundlik või tõstutundetu?


Kuidas tuleb erinevates andmebaasisüsteemides esitada tekstilisi väärtuseid?


Kuidas küsida päringuga andmebaasisüsteemi versiooni?


Kuidas määrata kindlaks, millises andmekesksesse allsüsteemi e registrisse (andmebaasi loogilisse alamosasse) mingid andmed kuuluvad?


Kas see on tavapärane praktika koostada registrite vaheliste seoste puhul nn vahetabelid, ning kas on juhte, kus see pole vajalik?


Miks mõnikord peab koos kokkuvõttefunktsiooni kasutamisega kasutama GROUP BY klauslit ja mõnikord ei pea?


Kas saate tuua näite sellest, kuidas ebaotstarbekas SQL ülesande lahendus mõjutab vastuse saamise kiirust?


Mis vahe on identifitseerival ja mitteidentifitseerival seosel tabelite vahel?


Kas korduste eemaldamine IN/NOT IN alampäringus muudab lause täitmise kiiremaks või mitte?


Kas UPDATE lause võiks kirjutada nii, et WHERE klauslisse kirjutatud tingimuse asemel kirjutatakse SET klauslisse tingimus, mille täidetuse korral uuendatakse vastavat rida?