Kodulehed
[346] - Andmebaaside lisamaterjalid
pinned Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid
Vaated
Lisainfo Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Sõnapilv

Millest materjalides kirjutatakse? Mida suurem tekst, seda rohkemate materjalide metaandmetes on seda sõna kasutatud.

  allsüsteem rational     predikaadil     dokumendi     klikivoog     operaatoreid     rakendust     geograafiline     avaliku     nurimuster     kavandamine     laaditabel     seisund     option rikke-eelse     korteežitüüp relatsiooniline     tüübiks     läbipõlemise     multivahemiku     ettevalmistusala     kommenteeritud     disainipõhimõte     toimetulema     hallata     muutmise     indeksid faktitabel     abiks     üldotstarbeline     vertikaalne     marker     mitmeväärtuseline     antimuster     plokk oracle     turvameede     nõudeid     kehand pl/sql     funktsionaalse     infovajadus andmekäitluskeel     seadus rollback/     märgistuskeel     mäluruum     vajaduse     strateegia loogiline     veerule     triger tuletatud     andmebaasimootor     tabeliplokk     kustutamise     tööplaan andmemuudatuste     massiivide     koopia organisatsioon     peate     turvapoliitika andmemuudatuste     andmetüüp     lennuliinide     räsiveerg     kokkuvõttefunktsioon select     töölaua     indeks füüsilise     printsiip õppeinfosüsteem     vaadake     formaadis     isikuandmed     andmebaas andmekäitluse     eraldi     andmebaasiobjekt minimaalse     puudumine tehniline     suurenemisel     tarkvarakeel hulgateoreetiline     hajus heterogeenne     lähteandmeid     juurde     täpsustatud     paindmetoodika kose     logi write     analüüsitakse     protsess     tehis testimine     defineerib     rutiin protseduur     lahendust     struktuur operatsioon     muutuja moodul     tehis integratsiooni     otsustab     üksikud     süsteemis     põlvkonnad     indeksid andmebaasis     generaator     näiteid     turvameede andmebaas     andmekandja rutiinid     koskstiil     operatsioon alampäring     avameelselt     saaga     sotsiaalse     standard objekt-relatsiooniline     sql-keeles     samaaegse     operaator skalaarne     disain     soodustavad     dokument     liides turvarike     loevad/     poolvahe     asukoht keskne     laiuse     kurssi     esmasrelvarid     konflikti     evolutsioneerumine uutele     tabelites     ülatüüp     läbivat     andmeseif     denormaliseeritud     protsess bitmap     no-code     puuduseid     halvendab     lukkude     töökoha     andmebaas nõrkus     rollid krüptograafiline     klientprogramm andmebaasi     normaalkuju andmebaasi     andmetüüp postgresql     strateegiline     paikneb     arhitektuurid     grant     andmebaasikeel isikuandmete     viidatud     deklaratiivselt analüüs     relvar hulgateoreetiline     prototüübis     värskendamise     andmebaas töökorraldus     mitut     rüsinameister     reoptimeerimine     korrapärane     seetõttu     hulka     lahusus kobareelnõu     loomulik     silotornid     cypher kaarte     laadimiseks     populaarse     paindmetoodika andmebaasisüsteem     primaarvõtme     volitustõend acidrain     makro andmete     example sql     ülemkasutaja     masinõpe füüsiline     otsingutingimus liittingimus     klastrite     mudel osapool     suurandmed struktureeritud     lisamaterjal     trace     logipõhine     võimaluse     mittefunktsionaalsed     valikuline     consultants     juhtub     fsync     odavate     tabelite     projekteeritud     reegli     seisundi     kirjeldused)     raamat     indeks andmeaitade     failide     veerupõhisel     foreign     lause üldine     tehnoloogia     allsüsteem     tuntakse     palju     põhjalik     operatsioon andmekäitluskeele     näiteprojektiga     tuvastada     earthdistance     muutmiseks     suvapöördusmälu     liitvõti     tõdeda     füüsilisel     andmepuhver     konkurentsjuhtimine terviklikkus     täistekstiotsingute     tõstutundetutega     /     hübriidpilv     vähendada     inimkasutajale     sisevaade     kolmeastmeline     pilv andmebaas     kitsendus     tuum     veebiserver klient-server     availability     põhimõisteid     union     andmebaasisüsteem sql-andmebaasisüsteem     kehand operaator     errata     lähtekoodi     moonutatud     distsipliin disciplined     hästi     tegevused infosüsteem     kättesaadav     liides infovara     krediidi     kirje     asünkroonne     oht andmebaasisüsteem     tootmise     puhul     eesmärk     klikivoo     stiilis     jõud ettvõtte     tegutsejad     server replikeerimine     objekt     relatsioonilist     tulemusena     probleem andmebaas     singli     operaator relatsiooniline     kuuluma     kohustuslik     dokumentatsiooni     andmebaas reataseme     ekstent     vaatan     postgresql konstrueeritud     rutiin rutiin     lause vaadete     andmebaasides     veebi-     tehing     logifail andmebaasisüsteem     monoliitne     nimetamine     pilv andmebaasisüsteem     räsiväärtus     alampäring     moodustavad     uuematesse     õigus kaitse     import     sõlm rakendus     protokoll     enamik     fragmendid funktsionaalsuse     osa järk     kursor     analyze     development     lõppkasutajate     deanonüümimine     sõna     failipõhine     veateadete     matematiliseks     tingib     väärtustele     relvar andmebaasi     arvule cardinality     tüüp multiset     kasustusjuht     videote     triger väine     lihtsustavad     poolt     süsteem deklaratiivne     programmeerimiskeel deklaratiivne     andmeait operatiivandmete     pärimine     surnud     veerud disain     operaator sql     automatiseerib     ridadele     having     mudeliteisendused     rakendus klient-server     statistika histogramm     andmepüük     faktitabel     utf- unicode     kontollitud tabelite/relvaride     arendusmetoodika konstrueerimine     operatsioon relatsioonilise/sql     unique     replikeerimine füüsilisel     automaatselt     prototüüpimine olemitüübid     räsi     vähemalt     maksad     muster tehniline     2nk     sul     seisundite     lähenemist     klausel avaldis     abstraktsioonide     relvar/tabel     projekt register     tuuakse     võimaldab     arendusmetoodika loogiline     strateegia pl     intelligentne     tekstis     eesti     reapõhised     põhilisi     rutiinid kaugsäilitus     justkui     antimuster probleem     infosüsteem pilv     andmebaasiserveris     identiteedivargus     põhiolemitüübi     deklaratiivne kolmekihiline     liikide     käideldavus bitmap     noskul     sql füüsilise     saavad     aastal     parool euroopa     atribuudid     turvalisuse     andmebaasisüsteem     ettekandes     valideerib     kaua     kuldreegel     baastüüp     logib     dialekt tuletatud     isejuhtiv     vahendid     mitmemõõtmelised     töövahendid kogutavate     esmaselt     kontroll andmekirjelduskeel     protseduurne kokkuvõttefunktsioon     puu ülesanne     kasuta     mudel allsüsteem     kiirus     kaasamise     geomeetrilised     optimeerimine loogiline     nimi rida     dekomponeerimine     isoleeritus check     ühendamise     turvateadlikus konfidentsiaalsus     andmeait andmejärv     kitsendus andmebaasi     klausel tabeli     nuodb     invoker     sotsiotehniline     võiksid     räpane     hilisem     rohkem     hulk     millega     konkreetne     töötamise     ärireegel sql     plokk tabeliruum     sidumine     tabel transaktsioon     nimede     pädevusala     connectivity     transaktsioon andmebaasi     klassidiagramm     ettevalmistuspiirkond     andmemudel detailanalüüs     where     amazon     platform     apexiga     kitsendus objekt-relatsiooniline     mudel)     ebausaldusväärne     read tuletatud     kaasav     andmekäitluskeele     andmeait andmeaitade     andmebaas hadoop     serveritu     object     manusandmebaasisüsteem     rahulolu tugevdus     hoitav     salesperson     väle     sündmusvaade     sõltuvustest     üldistus     kunstlik     andmebaasiserveris     versioon andmebaasi     server veebirakendus     arvutada     väljapikkuse     pärandsüsteem     vesiagiilsus     mõõtmistel     agregaat andmebaasisüsteem     toimimismudel     option maksimaalse     andes     puudutab     võimalikult     esimesena     transaktsioon pessimistlik     peegeldab     tabel oracle     tulenevaid     mälu     option tabel     tähestik eesti     pl/pgsql-keelsed     hiljem     eesmärgiks     järk lõppkasutaja     koondamine     täitmisplaan analüüsi     monopollukk     platvorm iteratsioon     süntaksilt     kvaliteet     olulistes     elementaarne     massiiv veerg     ühendtüüp     andmed serveri     lokaalne     andmebaasisüsteem kasutajaliidese     autentimine     mudel     indeksid sensorid     kõiges     detailandmed indeksid     gql nosql     eest     kellaaja     protokolli     artefaktid     sql-andmebaasisüsteem andmeaitade     planeerimine     sales     faili     lindiseade     märgistik unicode     sõltuvus esimene     varuandmebaas jätkuvus     avalikud     lause füüsiline     generaator drop     andmesoo     refaktoreerimine refaktoreerimine     stiil etapp     kevadel     näidisprojektide     seejärel     gigabait     andmebaasisüsteem muutuja     reaalne     group     aidata     sundida     töötlemine heterogeenne     alustamise     muutmälust     akna     sparql kaar     atomaarsus andmekäitluskeel     makrod     põhjusab     hilisemates     arendusmetoodika suur     raamatuid     autonoomsed     baastabel andmete     operatsioonid     klass=tabel sql-domeen     tüüp massiivipõhine     normaliseerimise     kodeeri     paigutamise     operatsioon lõike     kanda     programmeerimiskeel     teisendamine andmebaasisüsteem     negatiivse     andmesiire halb     erinevus     antimustreid     redigeerimine     tüüp sql-domeen     hierarhilise-     isolatsioon     relational     esitatavaid     selle     projekt funktsionaalne     käivaid     logi andmekirjelduskeel     engineering     ärireegel     ühisosa     andmekäitluse     kõrguse     transaktsioonanalüüs     kokkuvõttefunktsioon equijoin     andmebaas andmed     rutiine parameeter     vaated objekt-relatsiooniline     andmemudel serveri     loendustüüp     raksendab     puuduv     hübriid-andmebaase     ettvõtte     esmasvõti     peaks     andmetele     skeem sql     plokkides/failides andmesiire     andmemudel hajus     tühi     trügimine     logifail     muutmälu     jaosvara     võimalda     mägimurrak andmeaitade     moonutamine     atribuudid tüüp     isiku     salvestamine     saate     persistence     kild     andmekäitluslaused     loomissamm andmebaasi     deployment     sql sql     sql-andmebaasisüsteem objekt     kasutab     kettalt     edasiarendamise     operaator sum     salvestus andmeaitade     prototüüpimise     operatsioon equijoin     mineviku     vahetulemus     koodigeneraator hooldamise     tüübikonstruktor tüübikonstruktor     hooldamiseni     põhimõiste turg     arendusmetoodikate     õhinapõhine     strateegiad     standardid tehing     teoreetilises     tüüp ref     olla     hargsalvestus     teisendus bitmap-join     veerg transaktsioon     ressursside     kirjeldada     ajas     pearaamat     puul     järgida     kinnitamine     funktsioonide     arhitektuur füüsiline     tavalise     sümmeetrilised     arendajad     maksimeeri     meetod orm     heati     lõpus andmebaasisüsteem     dokumendipõhine     erandid     objektid klass     moodul oracle     arvestuse     mudel lähteandmebaas     ümber     tegemise     koordinaator     andmekirjelduskeel     vaade     ajatempel andmebaas     andmemudel kolmas     vastavad     javascripti     andmekogu     alampäring avg     korda     mittejärjestikuline     sql sql-andmebaasisüsteem     makrosid     omavad     puu     dokumendipõhise     kohalik-eelkõige     mudel äriarhitektuur     geodeetiline     lukk andmebaasi-     varju     sotsiaalne     andmebaas andmevaka     sõltuvus tabelite/relvaride     equijoin mittekorreleeruv     kasutamisele     hübriidne uml     tühihulk     tüüp pääsupoliitika     antakse     sekundis     veerg xml-andmebaasisüsteem     kahendotsing     andmebaas klient-server     andmeväärtuste     loengute     nimi mittevõimalik     neljavalentne     varundamine/     ahead     andmebaasidega     tüübi     üleviimine     juurutamine     järjestikuline     projekteerimine     tüübikonstruktor postgresql     kaota     option revoke     juurdepääsutee     pääsema     piirang     disain indeks     näidet     kasuataja-defineeritud     +     lõhn     välises     väljakutse multiandmebaasisüsteem     säilitamiseks     laadimine     kaar gql     point     realiseerida     järk infosüsteem     uuesti     parsimine     hilisemaks     agregaat nosql     kaasevolutsioon vesiagiilsus     näidete     segmendi     graafiline     lause vaade     tekstide     indeksid andmete     juhitud     ajahetkel     tehised     mõned     kirjeldatud     veeruperekondadel     serveerida     andmelaod     tingimus select     skalaarne     sisendeid     skeem-lugemisel     dokumentide     graaf     paikenda     vähemkulukam     meetodit     pakettide     pilvandmetöötlus     võrdlusena     päringusüsteemid     kasutaja     disainimuster analüüs     invoice     täieliku     antimuster vahendid     aeglustab     laused grant     vahendaja postgres_fdw     logimine tehniline     konstrueerimine     eeltöötleja     teises     grupeerimine     teisendusreeglid andmebaasi     kahte     andmebaas seadus     ennik     kontroll analüüsi     sünonüümistamine     kasutajale     kasutusjuht     eksport/import     tõuseb     metafoor     ülekantavus turvameede     koostamiseks     skaleerimine serverarvuti     sql-andmemudeli     andmemudel sql-andmebaasi     postgresql-spetsiifiline     veebiteenus register     dimensioonide     iteratiivne     kaheksa     juhtimise     andmestruktuuri     lukustamisprotokoll     liidripõhine     parooli     laadimise     graafikaprotsessoreid     kuristiku     developer     asukoht     serverid     pealetuleku     arendusmetoodika lõppkasutaja     arhitektuur andmebaasikeel     režiim andmebaasisüsteem     infosüsteem uml     kokkulepe     serializable     klastri     andmemudel indeks     hulgaga     voogtöötlus     dokumenteerimine     vahend objekt     tarkvara priivara     järjekorras     lõhnade     sql-andmebaasisüsteem     vahendaja     teisendusreeglid kontseptuaalne     andmebaas kontseptuaalne     mahukaid     algpraool     etapp/     restorani     revoke     rohkemast     andmebaasile     null     põhjus     kehtib     oo     rutiin andmebaasisüsteem     hajustransaktsioon     põhimõiste ettvõtte     modelleerimiseks     tüüp rutiin     esmane     omanikuks     pilvandmetöötlus nosql     detailselt     lepingud varukoopia     kasutajanimed/paroolid     illustratsioonid uml     skoop     lugemisoperatsioon partnerreplikeerimine     arendajatel     märk utf-     programmeerimiskeel projektsioon     tagasipööramine     disainiprobleeme     viidatakse     regulaaravaldis     funktsioon select     sõltumatus     meenutab     korral     kasutava     täitmisel     andmebaasikeel avaliku     spetsiaal-     muudetamatus     andmebaasisüsteemides     variant     poole     fragment     check     licenses kehand     ressurss skaleerimine     olem-atribuut-väärtus     andmebaasioperatsiooni     parameeter     turvalisus     andmemudel rakenduste     seosreeglite     transaktsioon kahefaasilise     arhitektuuriline     sünonüüm postgresql     parool     erinev     indeks     lõhn koodigeneraator     koopia hajus     huvides     andmebaasi     salvestusmudel oracle     andmebaasisüsteemiga     katseid     privaatne     lainedus postgresql     ainult     salvestuspunkt     funktsioon     sisalda     adjacency     hävitamine sõnastikrünne     hetkeseisund     null-pikkusega     vaja     protseduur unique     tagasi-     unifitseeritud     duplikaatne     replikeeritud     diagramm projekt     hõre     andmemudel andmed     koondandmed andmete     rutiine     ristfunktsionaalnelaia     strateegia andmebaasi     nelja     ankurmodelleerimine andmevaka     logimine vaated     operatsioon pesastamine     ülekanduv ühendamissõltuvus     paroolide     ülekanduv sql/relatsioonilise     triger trigeri     masinõpe     klausel tabelite     välisest     optimeerimine semantiline     vahend     alamaruannete     valige     framework     nimetatud     rutiinid sql-domeen     kontekstkommutatsioon andmete     demokratiseerumine lõppkasutaja     registrid;     vajada     väärtused     lause andmebaasisüsteem     vari-it     alusel andmekäitluskeel     klassiskeem     tüüp integer     säilmälu     terviklikkus andmebaasisüsteem     andmebaasisüsteem võrkmudel     sündmusprotseduuri     alternatiivne     printsiip multiväärtuslik     otsingu     skeem select     isehallatavus     normaalkujul     degenereerunud     teadete     andmebaas virtuaalne     sql identiteedi     küsida     nimed     avaldis     laiendatav     andmebaasioperatsioonide     kohandatav koodi     trigeritest     kasutamist arendaja     series     täitmine sisevaade     konteinerandmebaas     sõltuvuse     kodeering kodeeritud     haldab     vahend case     overriding     dokumendis     juhitav     sellised     segama     aktiivne     lõpeb     andmebaasisüsteem konteinerandmebaas     skeem-kirjutamisel     variatsioon     baitkood adaptiivne     lause õigus     koondandmete     andmemudel andmebaasikeel     lahusus relatsioonilise/sql     privaatpilv     tüüp sql-andmebaasisüsteem     järk etapp     registri     skaleeritav     kaudtüüpsus     operatsioon operatsioon     parima     viimati     kommunikatsioon     asuda     sündmuste     andmebaas operatiivandmete     eelduseks     aste     otsingutingimus ühendi     kitsendus tabeli     monumentaalne     kaarte     ajaperioodi     harjutamine koodigeneraator     arendusprotsess     serveriprotsess     infoturve     viimine     määrata     allsüsteem funktsionaalne     piiritletud     kohaselt     andmekogu dokumentidel     lähteandmebaas andmesiire     skalaarsed     klassidiagramm rakenduse     äärmuslikud     muudatus     public     vaade normaliseerimine     tiražeerimine     täielik kuues     kasutusjuhule     lahusus organisatsioon     kirjutab     nende     andmeelement õnnestumine     võttes     laiaveeruline     kogub     salvestusmootor     väliste     hotel     replikeerimine asünkroonne     jõurünne     koopia jaosreplikeerimine     literaal     mustrid     teisendamine tabeli     omaduste     andmebaas kahefaasilise     välisvõtmed     allsüsteem metoodika     veergude/atribuutide     normaliseerituse     tüüpimine sql-domeen     õigused     sorteerimine     evolutsioneerumine paindmetoodika     tabelid ankurmodelleerimine     hulgad     süsteem veebiserver     sõnade     kirja     vahevara     käivitav     mapping     näited muster     lauseid     pärandandmebaas rutiinid     teemaks     loogika     vahepeal     sql json     parameeter sisend     eraldatuse     võrk-struktuuriga     teabe     mudel skaleeritav     prototüüpide     toetust     tabeliruum logifail     riimuv     abstraktsioon     operaator tutorial     paljusid     andmemuudatus     üldistusseoseid     suhelda     piiravaimad     disainimisel     probleem muster     graafilise     infosüsteemide     r-puu     efektiivset     strateegilise     dokumendipõhist     mittereserveeritud     analüüsi     raamistik     tootejuht     juhitav refaktoreerimine     välise     ärimudel rea     grupifunktsioon     teenus rakendamine     suhe     tehis andmebaasi     skaleerimine horisontaalne     moodul     parameeter teenus     recursive     kaitse     optimistlik transaktsioon     saamiseks     andmebaasisüsteem disain     plokiahel     koostamise     uus     eelised     bigserial     lainedus multiandmebaasisüsteem     jsonb     praktikad infosüsteem     transporditav     infopüük     viide     koostama     eeldada     kaartiga     disainilahendusi     põhimõtete     loomiseks arhetüüpide     pl andmebaasisüsteem     närvivõrk     kuues     andmekvaliteet loogiline     andmemuudatused loogilisel     soovitused     tühistamine     projekti     sünkroonne     mudel andmebaasisüsteem     otsuspuud     andmekaitse turvapoliitika     räägita     avatekst     käideldavus hajus     väärtuste     teenus klient-server     lausete     dokument imperatiivne     andmebaasisüsteem privaatne     normaliseerimine relatsioonilise/sql     süsteem massiivipõhine     kultuurides     muster funktsionaalne     algusmärgend     klasterdatud     ühtne     andmekäitluskeel andmekirjelduskeel     põhjustab     interpreteerimine kompileerimine     nimega     materialiseeritud     süsteem kõik-ühes     võimaluste     andmemudel andmebaasisüsteem     jõustamise     ridade     realisatsiooni     tinglikult     first     strateegia revoke     lukustamine     tabel sql-andmebaasisüsteem     operatiivjuhtimiseks     arvestus     kogumine     transaktsiooni     ühildamatus     osapool     vabastab     replikeerimine andmebaasisüsteem     kompileerimisaegne     teenus disain     truncate     keskkond andmed     andmesiire disaini     kitsendus normaliseerimine     arvutivõrk tugevdus     täiendatud     realisatsioon     tavasid     lahendusega     tähestik funktsioon     võrreldakse     operatsioon baasrelvar     ketastel/serveritel vertica     sügisel     teel postgresql     lähenemine lintmäluseade     turvarike terviklikkus     regressioontestimine     suurandmetega     sisend-väljund plokk     infosüsteem relatsiooniline     läbiv     varieeruva     tarkvarasüsteem mashup     andmebaasikeel alamtüüp     süsteem andmebaasi     funktsioon andmebaasisüsteem     operatsioon andmebaasikeel     rühmitamine     mitmest     allsüsteem pädevusala     function     baastüübil     defineerimiseks     seosetüüp     järjestus mittekohustuslik     jõudlus tabeliruum     muutuv     kasutatavat     kontseptuaalse     viga arvujada     juhtfail     andmebaas;     integratsiooni     valdkonna     situatsiooniline     päringutöötlus     allüürnike     viitab     tugev     lähe     tüüp mitteskalaarne     koodigeneraatoreid     juurdepääsutee kaugprotseduuri     ametliku     isehäälestuvus     andmebaas     projektis     objekt-relatsioonilisi     tüüp funktsioon     teatevahetus     standardile     rünnak     struktuurist     teisesed     rakendatakse     terviklikkus     rakendamisest     hetktõmmis     algab     tabel sql     mitteföderatiivses     mitteskalaarne     kasutatavuse     meenutada     eksklusiivne     ebaõnnestumine pessimistlik     sisendiks     põhimõte     baastabel     järjestikulisi     kaitsetus     mitteaktiivseks     metaandmed privaatpilv     väljakutse juhtparameeter     eesmärk deterministlik     teate     magistritöö     käigus     proovi     roll kaitse     operatsioon select     kujul     nimi tabel     kolmik pgql     operatsioon lugemisoperaator     pruugi     protseduurselt kitsendused     tehis tahtlik     sõltuvus     disain turvameetmete     sõnastikründe     jäänud     relatsioonalgebra     aktiveerida     asukoht üheetapiline     universal     põhjaliku     otsused     pidevalt     osa integer     tarkvarasüsteem andmebaas     ligikaudne     statistika analüüsi     pilv ekstent     tehniline     vastutuspiirkond infosüsteem     iseteeninduslik     mitmene     lahti     activities     teenus     võlg infosüsteem     ajaandmete     kombineerivad     andmebaasis serializable     tehnoloogiatega     register parameeter     päringute     andmebaasisüsteem kehand     strateegia kasutaja     imporditi     paiknemine     saalimine     andmed imperatiivsus     ärireeglite     hõivamine     jõustab     atribuudiga     disain loogiline     sisse     nõutud     tööplaan mitteserialiseeritav     levenshteini     arvutiklassides     faktitabel andmeait     andmebaaside     mõnikord     andmemuudatused     arendusmetoodika andmebaasi     mudel graafipõhine     erinevates     juurkasutaja     nägemuses     vahel     edasi     nähtamatu isikuandmed     operatsioonist     viies     andmebaasisüsteem loogiline     slaidid     probleemikeel     võtmesõna     enterprise     tingimus     mõnede     arhitektuuriraamistiku     bitmap-ühendamise     pakendaja     lõimitud     vaated kolmekihiline     andmebaasisüsteemis     logi hulgateooria     suhtlemine     kolmekihiline     tehingute     sprint     lugemiseks     kitsendus sisemine     lause alampäring     mudel sotsiaalne     kinnitamine autonoomne     disainimustrid     andmemudeli     klassidiagramm metoodika     võimekusest     standardis     andmebaas tarkvara     kontekstkommutatsioon käideldavus     paber     välisühendamise     füüsiliste     täidab     sql-andmebaasisüsteem kõik-ühes     märgistik     analüüsimiseks     selgitatakse     lahendada lahendamata     võtmine     hetktõmmis informatsiooni     explain     sisaldab     töötleja     spetsifikatsioon     tüübikonstruktor atribuut     planeerija     vacuum     võrdlemiseks     olukorras     cap     klassidiagramm põhiobjekti     nendes     kindlaks     andmeteadlased loogiline     eesmärgid     ortogonaalse     kasutamist     teisene     järjestus andmebaasiserveris     välisel     mustrite     clause     teisendus andmevakk     lainedus föderatiivne     pakett baastabel     operatsiooni     teeta-ühendamine     põhimõttel     trilemma logipõhine     unicode     lahendus muster     otsuste     string_agg     sql     heterogeensus     lahendustel     seats     table     andmekvaliteet     always     ennetab     võimsus     andmebaasisüsteem andmebaasikeel     lõhn halb     fail plokk     printsiip andmetega     süsteemi-defineeritud rutiinide     tarkvara vaba     toega     ocelot     moodul rutiin     funktsionaalsele     vajalikuks     operatsioon sisend/     hajutatult     üldistusseos     ebaõige     funktsioonides     sihiks     sql-tabeli/relvari     lingitud     taristu     andmekaevandamine     utf- inimkeel     isikute     neljanda     põhimõiste kontaktandmed     andmed     väljakutse lähteandmebaas     surrogaatvõtmete     fragmendi     disain detailanalüüs     avatud-suletud     ajamasin oracle     puhvrite     sarnaste     generate_series     täiendusi     taandarenenud     update     ümbernimetamine     eraelu     sõel     transparent     seisukohast     replikeerimine mitme     aitab     andmebaasiobjekt roll     reale     toimuvad     partnerluse     kohta     terabait     võtta     kokkusobimatus     objekt objekt     massiivselt     kavandamine avalik     andmeaidad     exclusion     parameeter oo     ekstreemprogrammeerimine     kaudu     generaator triger     andmekontrolli     projektikaaslaste     andmebaas oht     seisukohalt     transportida     andmebaas kolmefaasilise     sõeluma     esimesel     indeks kontseptuaalne     lugemisoperaator kitsendus     rollis     jagamiseks     programm serverarvuti     lausend     funktsioon protseduur     ühendi     sammud     keel kasutaja     server open     milline     skeem võti-väärtus     võimalikud     sõltuvus nk     säilitatakse     asünkroonset     activex     uurimiseks     andmemudel tõeliselt     transaktsioon graaf     objekt rakendus     andmebaasisüsteem objekt     kiirendada     trigeritel     sõltub     nõustussüsteem     järjestus teenus     salvestus     genereeritud     rakenduse     vahemiku     väline     liitväärtused objekt-relatsiooniline     operatsioon)     sql/psm     peitmine     skeem dokument     tüüp meetod     graafidel     laiendamise     koondandmed     versiooni     hulga     funktsioon parameeter     andmebaasirakendus     litsents omanduslik     tutvustav     sorteerimise     sool     selleks     teisendamine     teadmuslik     deterministlik     asukoht hajus     kirjutada     kogumist     algoritm     andmeaitade     pannakse     arendamist     lugemisel     komplekt     sql-keelsed     (rutiin)     rakendatud     eelkinnitamise     ranking     anonüümimine     evolutsioon     gql cassandra     leiate     dokument tüübikonstruktor     sarnasuse     realiseerimine     ilmneda     testimispõhine     tööplaan rakendus     tähendus     turul     konsolideerimine andmeait     praktikad monumentaalne     andmebaasisüsteem array     strateegia     korduv     lehviku     põhinev     ülikooli     läbiviimiseks     organisatsiooniline revideeritavus     domeene     number     andmekirjelduse     default     impordi     kaskaadne     nõuete     nähtamatu     manipuleerimisoskus     veebitarkvara     protseduurne     operaator oracle     eemaldamine     laadimist     klient     töökiiruse     spiraalmudel     kirjutama     galli     veerg veerg     sektsioon     kaupa     tüüp andmekäitluskeel     protseduur     tabelist tuleks     reatüübi     killustuse     arvujadad     vaated andmebaasisüsteem     testimine     andmebaas dimensioonide     kontrolliks     andmevoodiagramm     välistav     pl tabel     võib     tehnoloogia rollback/     sissekanded     tüüp andmebaas     operaatorid/     nõuandelukk andmemuudatuste     tõeliselt     õiguste     mõjuga     transaktsioon read     kiskjalikkust     tüübikonstruktor traditsiooniline     ajamasin     uue     täitmisplaanide     disainimustrit     kasutaja-defineeritud relatsioon     kuigi     funktsioonidele     holap     erand     haldamisel     tabelid olemitüübid     sisuliselt     otsitakse     puuduvad     ristkorrutis     skaleerimine serverarvutite     alampäring count     hindamine index     veergudele     pandud     eeltingimus     süstimise     operaator objekt-relatsiooniline     operaatorid     päringud andmekaevandamine     artefakt räpane     andmine     mudel scrum     rakendub     realiseerb     rünne teadmuslik     tüüp alamtüüp     olnud     kasutamine     proovitarkvara     infosüsteem andmed     arhitektuur registri     andmevood     hulgaliselt     salvestuspunkt andmebaaside     disainile loogiline     realiseerivad     tähtpäring andmejärv     muutmisest     trükis     infosüsteem     funktsioon tehing     andmebaas järjestatud     kitsendus üldine     valmib     abitabel     logifail rakendus     mudel sql-andmebaasi     java     sisetüüp     järgib     transaktsioon sql-andmebaasi     tüüp kitsendus     soovitud     dokument nosql     raamatupidamise     seisundidiagramm uml     olekumasina     andmekogud relatsiooniline     wescon     isolatsioonitase multiversioon-     sünkroonne lugemisoperatsioon     juttu     lause sql     6nk     magnetlint tilkumine     nendest     tänav     muutuja     versioonide     lause analüüsi     lauset     vahel kasutaja-defineeritud     funktsioonid     kirjeldab     räsitabel     vara andmed     kasutatavusega     kafka     keskmise     (sql)     veerg     lõuendi     süsteeme     piirangud rollid     delete     skeem orm     generaatorite     anomaaliad     üks     tingimusele     kitsendused rakenduse     tuvastamine andmekandja     pilveteenusena     halvang     monoliit     andmekeskus     libreoffice     predikaadis     milliseid     leidvate     instituudi     pilv vaba     seisuga     filtreerimise_naidemdb     nõrgad     varuandmebaas     operatsioon vaade     struktuuriga     normaalkujud     kaitsev     mudeliga     kasutajaliideste     ankurmodelleerimise     joonistega     domeen andmebaasi     lauseid lukustamine     esitusviis tüüp     mitmes     kaugsäilitus     võimalik     hetktõmmis postgresql     server veebilehitseja     summa     diagramm arendusplaan     koostamine     hetke     statistika     piirab     andmebaasioperatsioon äriprotsess     andmevakk veerupõhine     protokoll globaalne     isikuandmete     klasterdamine     submission     atribuut relatsiooniline     konstruktor tüübitud     põhiandmed     seadus andmebaasisüsteem     andmebaasisüsteem andmebaasisüsteem     vältida     salvestusruum tüüpide     mitme     lahendamine replikeerimine     lisada     tüüpviga     töökiirus tsentraalne     programm open     keeles     lumehelbeskeem sotsiaalvõrgustikud     andmebaasisüsteemid     operatsioon arendaja     ortogonaalsus     riiulilt     süsteemikataloog arendaja     hoidmiseks     viga tugev     ajakarbi     tingimusi     server sql/med     indeks kitsenduste     võrdlusega     mustrit     lukustamise     transaktsioonis     link föderatiivne     kodeerimise     relvari     piirang kaugprotseduuri     stiihiline     agregaat graafidel     predikaate     mikroteenus     tühistamine primary     kirjeldamine     1nk     veerg päringus     lepingprojekteerimine     iteratsioon korrutatav     standard omaduste     klientprogramm rakendus     disainist     tardmetoodika     skriptid elastsuse     tallinna     replikeerimine vertica     tudengite     staatiline     plaanur     järjekindlus     geograafiliste     andmebaas sündmuste     arhitektuur crud     põhjustada     ehitamise     graaf ajaseeriate     sõnumilühend     tööplaan     koordineerida     moonutamine olemuslik     faas loogiline     võlg tehniline     aadressiandmete     sõlm     viienda     hooldamine     lause transaktsioon     nothing     tavaliselt     draiver     privileeg     kliendi     olemasolu     evitustoru detailanalüüs     plokid füüsilise     tehinguhaldus     kokkukuuluvus sql     exists     muutmälus sql     relvar relatsioon     ebakorrektsed     tulevane     allsüsteemile     partitioning     arvude     agregaat arvutite     jõustamiseks     koostatud     krüpteerimise     reguleerib     delikaatsed     õigus andmekontrolli     seadusandlus     taastamine turvameede     andmetüüp sql     pilv kaheetapiline     lugemisoperaator korteežitüübi     arvuti dokumentidel     offlain     dialekti     kiirelt     logistruktuuriga     lahendamine     sõltuvus rutiin     konstruktor struktureeritud     juhend     tüübigeneraator skalaarne     server loogilisel     tegelik     osapool muster     eelistest     andmebaas/rakendus     lihtsustatud     realiseerimiseks     avalik     funktsioon nimetu     tagastataval     jagamine     idempotentne ühendamine     skeemi     iteratsioon     rakendus andmebaasisüsteem     tabel drop     arhetüübile     operatsioon optimeerimismoodul     kohustuslikkus väljund     parandus     loomissamm arhitektuur     refaktoreerimine bcnk     eeskätt     replitseerimise     omistamise     leping parameeter     võimalustega     keel märk     indeksite     räsifunktsiooni     migreerimist     mõõdikud projektsioonid     vahetavad     rakendus veebiserver     salvestamisel     põhimõtted     kodeering märk     korraga     ettevalmistamise     zettabait     mudel artefakt     licenses     põhineda     analüütiliste     kolmik graafidel     kinnitamata     (kontseptuaalse/loogilise/füüsilise     nähtavad     kokkuvõttefunktsioon alampäring     rollback     laiendus postgresql     vales     optimeerimine optimeerimismoodul     üldine     ettekanne     paralleeltöö     relatsiooniliselt     seisundidiagrammi     loomise     vajalikke     juurprobleem koodi     ebaotstarbekate     definer parool     mälu oo     transaktsioon asünkroonne     probleem oracle     mõlemad     lepingud     andmebaas andmevakk     kitsendus transaktsioon     järk     optimeeritud     ajutine     põhineva     eksemplar     kontaktandmed arhitektuurimuster     operatsioon     andmebaasisüsteeme     listagg     leidmiseks     reaalselt     suhte     elementaarse     vahendis     põhimõiste     ahela     mis     assertion instead     pilvraalindus     informatsioon     graafik     valib     inimkeel iso     tüüpe     tüüp tabel     graafi     põhiandmed uml     andmebaas ajutine     stiilileht     optimeerimismoodul     lukk     sõltuvus allhhanke     raamistik scaled     hinnang     kontrollimine     võlg mudel     salvestuspunkt sql-andmebaasi     apache     andmeelement     mitteterviklik isejuhtiv     rakenduses     ühendab     manustatud     (olemi-suhte     tähendab     serverarvuti shared     ressurss vertikaalne     objektmudelit     väärtuse     kontekstkommutatsioon     parameeter rutiin     pidev     tabel nimega     integratsioon     veebipõhine     sünonüüm oracle     inglise     sorteerimata     strateegia update     saared     lõhn andmebaasi     hooletus turvameede     süsteemi     tarkvaraline andmete     hõiva     elukaar     semantiline     sisend     viiteid     tabel vaade     sisend-väljund oracle     paindmetoodika     olemite     disainitakse     lubab     ajahetke     vahenditega     varundamine/taastamine jõudlus     plokiaheldus sool     täitmisplaan index     põhilised     shared     baasrelvar     programmeerida     keskkond andmeait     boyce/coddi     atribuudid case     gexec     andmebaasisüsteemi     tasakaalustatud     tähistab     systems     süsteem omaduste     andmekäitlusoperatsioonide     osa migreerimine     reeglid     strateegia rida     voltdb     realiseeriti     rakendus andmesiire     mudeli     jõudlus plokk     kuuluvad     keele     tüübil     unaarne     ettevalmistav     töökiirus     rakendamist     lahtikirjutamine     saada     maailmaaeg     skeem kinnitamine     igale     hoolima     andmebaasihaldur nosql     õpingukavade     probleeme     lihtsa     toetama     tuleneda     püsikomatüüp     strateegia execute     logi     example     kindlustavad     andmetöötluslaused     töötleb     lause select     andmebaasisüsteem transaktsioon     anomaalia klient     argument     multiversioon-konkurentsjuhtimine     allsüsteem rakendamine     tarkvarakeel jagamine     algselt     esitatakse     vananenud     andmesiire taastamine     pesade     süsteem dokumendi     muudatusi     lipik     cascade     logida     laadileht     accessi     rünne vaated     killustamine     põhiobjektide     kategooria     etapis     parameeter parameeter     kustutamine     tabelid dokument     magajad     hooldus     optimeerib     pöördumise     muudetavaid     õppeaine     andmebaas hübriidpilv     andmebaas horisontaalne     liiasus nosql     eksemplar segment     nk andmete     salvestusruum     kuhi     generaator logitabel     optimeerimine nested     puutub     jõudlus truncate     kitsendus lausetaseme     liiasus funktsionaalne     puudumist     muutuja parameeter     andmebaasisüsteem andmejärv     lisab     invoker isikuandmete     logi primaarserver     konkurents     kodeering     klassifikaatorid     taseme     varundamine     kvoorumi-põhine     seisundisse     general     taaskasutamiseks     viidata     elutsükkel operatsiooni     teenuseid     loogiline     lüüs     paranda     eksperiment     lihtvõti     operatsioon avaldis     operaatori     alates     autonoomne     täielikult     võimsuse     süsteem arhitektuuri     liidetav     tabel tabelite     kindlasti     sektsioonide     hetktõmmis oracle     kirjeldamiseks     alusel andmebaasisüsteem     e-poe     vastused     keerukad     andmevoog     statistika information_schema     aadressiandmete     omaduse     protokoll kahefaasilise     füüsiline reapõhised     normaliseeritud andmete     ennetamine andmebaasisüsteem     ebaõnnestunud     rollback/     standard konfliktide     tabelid disain     teostada     samaaegne     kadudeta     teisendada     pääsupiirangud õiguste     isolatsioonitase ebaõnnestumine     turvaauk turvameede     oskused vesiagiilsus     etalonturbe     probleem disain     teisendusreegel     lõppkasutaja     loomissamm teenus     korteežitüüp     veebilehitseja andmebaasisüsteem     lähtekood taasta     vastuvõtmist     kindralite     konkurentsjuhtimine     lõhn refaktoreerimine     tabel     aadress objekt     disain strateegiline     server homogeene     operatsioon piirang     access     erinevat     veebiliides     alamprojektidega     saavutamise     oht sõrmejälg     nõrkus     andmekvaliteet andmebaasisüsteem     tekstitüüpi     mudelil     manageri     sõltuvused     külgnevusnimistu     ebaühtlane     faas andmebaasisüsteem     sõnastikrünne     aatom     märkide     varusüsteem rutiinid     kodeering koodipunkt     notatsiooni     logging     kasutamisel     peegeldub     nimi konstruktor     loomist     failis     dialekt     varundamine/taastamine     kontseptuaalsest     struktuur     juhtuda     kitsendus andmebaasisüsteem     väiksema     nk välisvõtme     indeks relatsioonialgebra     välisvõtmega     mikroteenuste     terviksüsteem     halbade     testandmebaasis inimoht     baastabelitega     visuaalse     erinevuste     kattuvad     pea     lekkivate     puhastamine     paljusid/kõiki     järjepidevus tehingutöötluse     rakendusliides andmebaasisüsteem     jõudluse     koodi     asjade     teabenõue     teostava     suund kohustuslik     denormaliseerimine tuletatud     käsitlusel     otsimise     põhiosa refaktoreerimine     kuuluvuse     kollektsioon     trigerid jaosreplikeerimine     kavandamisega     tüüp grant     üldised     jõudlus hetktõmmis     moonutamine andmed     mooduli     skeemitu     bloob     loendusfunktsioon     paljud     andmebaasisüsteem hajus     organiseeritud     poolt konfliktide     loomisel     tase     importida     primaarvõtmest)     masinõpe reaalaja     reegleid     allapuurimine     möödunud     hakatakse     veerg row     struktureerimata     realiseeritud     parameetri     otsimine füüsilise     andmehulgad suured     mõjutatud     metaandmed     panemine     server plokiahela     kommentaaridega     generatsiooni     realiseeritakse     strateegia isoleeritus     tervet     täpsemalt     massiivitüübi     varukoopia soe     siseskeem     andmejärv andmete     programmeerimine     salvestusruumi     bytea     skeem rdf     sql omaduste     pgql sõlmede     analüüsitavaid     keel transact-sql     järjekorra     hulgateoreetiline     sql-andmebaaside     tahtlik antimuster     andmebaas tootja     välja     piirang päringus     kokkuvõttefunktsioon having     andmebaasikeel rida     põhimõiste analüüsimuster     tulemustest     lisamisele     andmebaasikeel andmebaas     pädevusalad     tavaühendamine     töökohale     rationali     andmemuudatuse     registreerimisest     sätestatud     andmemudel     disain plokid     onlain-tehingutöötlus     andmebaas serveriprotsess     põhiobjekt integratsiooni     makrot     andmekirjelduskeel andmekirjelduskeel     keel sql     segmendid     arendus     kaitsmisel     sprindi     andmebaasid     valdavalt     kolmes     analüüsimuster     samaks     jõudlus käideldavus     ajatempel     kirjelda     id     kahendpuu     dokumenti     postgresqli     parim     tabeleid     arendamine     klient serverarvuti     lause andmekäitluskeel     suur     järjekorras partnerreplikeerimine     jagada     muudetud     pääsu     andmebaas lukustamine     põhjal vaade     andmemudel d     pilv paber     teel sql     disain kontseptuaalne     kasutatud     operatsioon andmekäitluskeel     poliitika     äriline     vähendab     plokk andmebaas     vaade tabelite     kannab     andmeelement lukk     mitteföderatiivne     kontrolltöösse     (relatsioonialgebra     jooni     haavatavus     mudelis     tõene     genereerida     mitte     relatsioon andmebaasi     tühistring     pesastatud     osaliselt     käivitab     tehtava     ärimudeli     arvestab     pöördprotsess     andmemudel deklaratiivsus     ressursikirjeldusraamistik     kirjutamine     markup     mittekorreleeruv     plokiahela     teenustepõhine     läbipaistev     allsüsteemi     püsisalvestamine     tehniline euroopa     kasutatav     projektsiooni-ühendamise     matemaatiliseks     realiseerib     rünnak mitteserialiseeritav     süsteem nql     süsteemianalüüsi     avaandmed rakenduse     hoida     mudel andmemudel     konteksti     poliitika süsteemi-defineeritud     kahest     serverarvuti     lähtekood muster     lause andmed     strateegia relatsioonilise/sql     andmebaasist     tehnikaülikooli     ülesannete     andmete     andmemudel kitsendused     kehtima     liides andmed     genereerib     režiim     midagi     esitamise     variatsioonidele     baastabel postgresql     indeks tabeli     integreeritud     andmesaared     liiasus relatsioonilise/sql     arhetüüp nurimuster     tutvumise     andmebaasisüsteem orm     lisamise     iteratsioon infosüsteem     kahes     lähtekoodiga graaf     stringide     piirangu     accessis     oldsql     mudel case     lõhn definition     pakkumiste     aruande     transaktsioon atomaarsus     mõtteid     manifesti     ülesehitus     varuandmebaas sihtandmebaas     tüübikonstruktor     registreeritud     register     seoses     kasutajate     näite     puutumatus kasutajad     liittüüp     internet     säilitav     kaasevolutsioon     databas     välistüüp     tõstatatud     tegevuste     turvalipikud plokiahela     tehnoloogia vaba     tasemel trigerid     generaator primary     sql andmebaas     täitmine andmemuudatus     nimekiri     täpselt     ajaseeriate     vaade postgresql     session_user     keel transaktsioon     laused     royce     pöördub     täielik     varuandmebaas lukkude     klastrisse     viidete     tarkvara andmebaasi     release     polya     panna     ressurss     läbivate     operatsioon relatsiooniline     suurima     arendusplaan metoodika     kobar elastsuse     võimalust     employee     sql objekt     alamkategooriad     võlg koodigeneraator     anomaalia replikeerimine     printsiip     funktsionaalne     liidese     evolutsioneerumine algatamine     alamgraafi     värskendamine     laadi     põhjustavad     veebirakendus     tüüp     analüütiline     hierarhilised     alampäring     kasutuselevõtt     meetmed peletus     tõeline     paariviisiline     modelleerimiskeel optimeerimismoodul     replikeerimine primaarserveri     disainiprobleemidele     libreofficebase     eristamatuse     tabel select     õigus vähenda     orsterwalderi     vaheline     panga     jälgimine     võtmekandidaat     krüptosüsteem     andmed veebirakendus     keerukam     multi-version     tööplaan tagasivaate     juurdepääsumeetod     suhtetüüp     tabelivormide     viivitamine     süsteemne     dimensioon andmebaasisüsteem     rolli     infosüsteem strateegiline     varusüsteem loogiline     esialgse     samuti     alamandmebaas     otsimist     efekt kose     käitumises     kuus     kõrgveemärk     võimalused     exclude     tüüpimata     poolseks     sql-andmebaasisüsteem case     objekt-relatsioonvastendus meetod     ennast     volitustõend peletus     sõelumine     parandamise     süsteem tehniline     mudel infosüsteem     detailimine     mudel situatsiooniline     jaoks     analüüs     lause rünne     oht     printsiip delikaatsed     andmebaasis     optimistlik     loomiseks     krüpteerimine rutiinid     tellimuste     otsene     seadus     eelnevas     algoritm isoleeritus     klausel korreleeruv     liides parameeter     korteežitüüp korteežitüübi     avada     baasil     asukoha     unikaalse     serverarvuteid     indeksid isejuhtiv     valitud     katkestamine     puutumatus turvameede     postgresqlis     andmebaas andmebaas     turvapoliitikate     sobiva     express     keerukas     fragment cap     esmasrelvar     avaandmed andmebaasi     vajalike     võlga     skaala     käesolevas     bütsantslike     väljade     andmesubjekt     normaalkuju tabelite/relvaride     sõltuvad     muutmisoperaator     mudel arendusmetoodika     viite-atribuut     eelistatult     etapp/faas disaini     andmebaasikeel kõik-ühes     kaotsiläinud     neljas     räsimine     loomine     madal     tekkimine baastabel     alter     inspektsioon     algväärtustamine triger     vaade histogramm     täpsustamine     käivitumiseks     kuuluda     püsisalvestatud     selles     muudatust     salvestusmudel avalik     tõstutundlike     ketastel     täitmise     üliõpilase     kirjeldava     alusel     tööjaama     ülekanduvad     valitsemine     laienduse     ettevõtte     registrile     loetakse     meede     lihtsustamine     programmeerimiskeel pakett     reaalaja     esimeses     vs.     vanakooli     paks     tegevus     mittedeterministlik     deterministliku     katsetamiseks     juhib     salvestatakse     tüüp transaktsioon     teoreem normaliseerimine     ühendamine liitindeks     andmeelement pessimistlik     (failide)     loogikaoperaator     päis b-puu     ontoloogia     kolmas     hoolitseb     süsteemiõigus     liidrita     võetav     process     lülituskilp     omand-vabavara     ajutised     kasuajaliides     agile     ärianalüüs     vabastamine     vastutav     lõpuks     query     insert postgresql     liiasus teine     muudatuse     iseloomustab     office     raaltehnoloogia     massiivitüüp     lühiajalise     baastabel massiivipõhine     atribuutide     korteež kitsendus     raskustest     et     kasutajalaliides klientprogramm     sõnastik     commit     tagamine     visual     salvestusmudel     rünne andmebaasisüsteem     kontseptuaalne     method     käikuandmine jõudlus     keel rutiinide     järjekorda     vastavust     isegi     tagamise     homogeenne     rakendatav     omanduslik     dimensioonitabel     interfacesql/cli     andmekaubamaja     projektsioon ümbernimetamine     väärtused alamtüüp     administraator     leitud     juhul     detailsus     naturaalühendamine     kodeeritud     mudel kontseptuaalne     väärtus sql     andmebaasikeelt     tüübikonstruktor objekt-relatsiooniline     heuristiline     otsida     kood     sõlltub     rakenduspakett infosüsteem     lause andmekirjelduskeel     suhtleb     parendamine     assotsiatiivne relatsiooniliselt     täitmisplaani     autode     rutiine operatsioon     allsüsteem andmebaas     hetkeaje     andmebaas objekt-relatsiooniline     andmemudel sql     pöördprojekteerimine     varukoopia     algoritm logide     esimene     lsm-puu     süsteem multiväärtuslik     arendatakse     indeks tasuta     hetkel     triger transaktsioonanalüüs     analüüs kitsendused     ennetamine krüptograafiline     räsipuu     alguse     hoiupuul     päringud seadus     võlg     mille     operaatorid/funktsioonid polyglot     utiliit     kattuv     tagasiulatuv     säilitada     tuleb     sõltuvus kaasav     mõõde     hajus     sarnane     tüüp konstrueeritud     manifest     arendati     software     kasutaja-defineeritud operaator     sql-andmebaasi     ärimudel fair     microsoft     küsimusele     võimekusele     modelleerimine     probleemiks     taaskasutatav     ärimudel segment     andmemudel võrkmudel     statistika andmebaasi     vöötimine     kodeerimine     bitivektorite     array     kogumitel     kompileerimine interpreteerimine     mitmeid     tööplaan repeatable     süsteem replikeerimine     isolatsioonitase transaktsioon     tabeli     üleõlapiilumine     sõnumivahetus     sellele     töötlemist     kõike     clean     switchboard     andmebaasihalduse     sessioon     hajussüsteem     tüüp baastabel     kontrollimise     ühiseid     hübriidne     terviklus     pilvetöötlus     kompenseeriv     aknakujunduse     seisundidiagramm strateegiline     operaator postgresql     erinevaid     arendus andmebaas     maailmas     lahusus komplekt     programm     restrict     sisalduda     risttabel     andmemudel iso/iec     kokkuvõte     alampäringut     andmefail     kujule     partnerreplikeerimine     sorteeritud     andmed virtuaalne     liides meetod     normaalkuju relatsioonilise/sql     tekstitüüp sql     ometigi     programmeerimine andmebaasisüsteem     näidisprojekti     lahendamiseks     pöördustee     sql sql/pgq     omadust     süsteemikataloog     veergude     vahenduskasutaja     paljundamine     funktsioonis     kaitsta     supervõti tabel     hajuv     isikukood     vajaduseta     skaleerimine     insert tugevdus     indeks-klasterdatud     replikeerimine     andmeait reaalaja     tüüpimine     lahendus     ühendamissõltuvus sql/relatsioonilise     isikusamasuse     aasta     optimeerimine     detailanalüüs     andmemahtude     liides allsüsteem     järel tupik     esitusviisiga     tüüp objekt-relatsiooniline     kattumatus     objekt-relatsioonilised     salvestati     protsess hadoop     lahendusena     meetod objekt     pidevintegratsioon     andmebaasiobjekt õiguse     deklaratiivne     põhiandmed avaandmed     kolmik nosql     volitustõend parool     viimane     seisundidiagramm     visualiseerimine     programm veebirakendus     money     järk arendusmetoodika     käideldavuse     võlg normaliseeritud     harjutamise     kestvus     veebirakenduste     versioon     protseduuri     lahendus atribuudid     reaaltüüp     monotoonsed     esitamiseks     peaksid     komponentandmebaasisüsteem multiandmebaasisüsteem     tarkvara     ekstreemandmed     koopia liigub     andmekogude     element     alamtüüp     eriliigilised     rutiini     varuandmebaas b-puu     kohustuslikkus tehing     toeta     lausetes     normaliseeritud     parandada     salvestused     päis relatsiooni     käikuandmine skriptid     domeenimudel     hetktõmmis andmebaasisüsteem     draiver andmebaasisüsteem     objects     indeksil     standardi     osa-terviku     index     tarkvarakeel modelleerimiskeel     5nk     tähendusega     tüüp muutmisoperaator     võimaldada     märk märgistik     veebirakendusi     tutvumine     mudel tutorial     vargus     äravõtmiseks     infovara ülekoormamine     režiim sql-transaktsioonide     raamatud     seitse     auditite     haldamiseks     üksteise     ärireegel triger     kasutajaliidese     erijuhus     pärimine objektid     teada     hstore     täitmisplaan füüsiline     algoritmid     programmeerimiskeel kasutaja-defineeritud     erisus konstrueeritud     bakalaueusetöö     töötlemiseks     postgresql_yhendus     vastavuse     kontrollfail     andmebaas oo     lõpetab     rahasummade     petabaidid andmevakk     väljakutse     poolne     xml-kaugprotseduurikutse     otsustamise         allikast     deklaratiivsete     transaktsioon     vahetus tõeliselt     alt-üles     taltech     teenus andmejärv     maskeerimine     hajutatud     andmed varukoopia     normaliseerimine sql/relatsioonilise     andmebaasiobjekti     läbi     seadusandlus kasutajad     võlg veergude/atribuutide     loogilise     milleks     väljapool     replikeerimise     ülevaate     vaade sql     põhineb     arendaja     kaasajastanud     serialiseerimine     terviklik konverteerimis-     praktika     esitusviisi     kasutusjuhtude     ülesehitust     andmebaasisüsteem rakendus     seadus virtuaalne     nimi turundus     allsüsteemideks     väikese     metoodika iteratsioon     ajaloolised     logi andmebaasisüsteem     piisav     süsteem dokumentidel     failile     andmebaasiobjektid     pakktöötlus     hetktõmmis tagasivaate     näiteks meeskonnaprojektina     põhilist     saaty     värskus     agiilne     sql-andmebaasisüsteem sql     võtab     vahe     andmekäitluskeel     otsingutingimus min     käikuandmine brin     tagab     agiilne     sõltumatus neoj     kliendile     consistency     väärtus muutuja     hetktõmmis komponent     sql relatsioon     turvaauk     lähteandmebaas konverteerimis-     aktiivsed     aines     kirjandusmuuseumi     probleemide     juurdepääsutee kuumvarusüsteem     võite     evolutsioneerimine     selliste andmete     operaator muutujale     arhetüüp     arv     information_schema kolmekihiline     tüübiteisendus objekt-relatsiooniline     põhjal     normaalkuju veergude/atribuutide     tabelrünne     kirjeldatakse     kvaliteet objektorienteeritud     tegemiseks     arendusmetoodika situatsiooniline     kitsendused     modernne     andmed kontseptuaalne     faas lokaalne     veeruperekondade     olnuid     esimesest     tabelid andmebaasisüsteem     deklaratiivne veerg     andmemudel ef     mõjutama     ühesuunaline andmekandja     varundamine/taastamine rakendusliides     logi lukustamine     iseloomustada     mitmevaateline     isikunimede     esitatud     tabeliruum litsents     konsistentsus     käideldavus     aste relatsioonilise/sql     profileerimine     nukuteater postgresql     leiab     koopia     protsess andmevaka     klaster nosql     kõik-ühes     1:m     tüüp row     kinnissõna     ühtegi     kursor funktsioon     andmebaasisüsteem andmefail     xpath     tunnus     muutvas     cassandra     disainile     tekstitüüp     süntaksianalüsaator     funktsioon füüsiline     products     räsiväärtuse     tagada     lahendamine vaade     logimine veebirakendus     tabelite/     analyzer     võimalus     ümberdefineerimine     esitamine     eesmärk ülesanne     koheselt     etappidega     töötlejatelt     replikeerimine sõltuv     vahendi     andmemudel andmebaasi     nõudmised     ja     a tootja     tingimuslause rutiin     muuhulgas     koostamisele     ebakõla     nuputamisülesannete     andmebaasi     tabelid/     andmebaasihaldur     kogemuse     luuakse     maskimine     option     kahanevalt     tulemusi     vigade     leida     väljakutse postgres_fdw     erinevatel     täitmine adaptiivne     muutmälus     kasutajanime     orkestratsioon postgresql     muudatuste     generaatorid     normaalkujul aruande     mõeldud     kõigepealt     rekursiivne     üldisi     baasmuutuja     raskemaks     näitel     konsensuse     lõputööst     paralleelprotsessid     pöördprojekteerimist     päringud faktitabel     rünnak sql     millised     skeem vaate     olevatest     salvestamine xml-andmebaasisüsteem     liides staatiline     alampäringus     andmebaasisüsteem sql     kantakse     andmemuudatuste     allsüsteemid     muutunud     andmeelement sql-andmebaasi     nõuandelukk lukustamine     teenus pädevusala     disain andmebaasi     protseduur sql     klausli     tekitada     transaktsioon tõeliselt     elemendid oracle     sql-andmebaas     kahendobjekt     saritoode     rr_mall     hooldamist     võti-väärtus     volitamine     käsitletakse     koostasin     integer     indeks vaade     rollid infosüsteemide     otsingutingimus nimega     andmebaas andmete     auditeerimisfirma     varukoopia sql     olevate     lause tühistamine     haldamine     rünnak avalik     massiiv     nimetagem     naturaalvõti     smallserial     märgistik iso     süsteemiks     lipuke     operaator     hajussüsteem komponentandmebaasisüsteem     avalduda     peale     kuldandmed     mitmekesisus     tehised arendusmetoodikate     andmebaasiobjekt andmebaasi     andmemudel rakendusliides     töökindlus     kuuendal     pooljuhtketas     mõista     andmebaas andmebaasisüsteem     installeerimiseks     relatsioon valdkonnapõhine     vabaneda     sõltuvus funktsionaalne     andmebaas cap     rollid andmetega     alamandmebaas andmefail     tulla     vari-it arendusmetoodika     algatus     korrastatud     ühenduste     andmebaasisüstem     domeenide     scan hash     tarkvarasüsteem kuldandmed     muutmälu sql-andmebaasisüsteem     mõjutab     pl lukustamine     saab     andmebaasirakenduse     transaktsioonilised     sagedusel     pühendatud     temporaalsete     kasutatavade     triger oracle     baasmuutujate     arvuti andmebaasisüsteem     teisendamise     andmeteadlane     serveriprogramm     platvorm andmebaasi     surrogaatvõti     rakenduskeel     tegemaks     ühine     tabelite/relvaride     täiendavaid     pärast     sinise     tähtskeem andmeait     arengusuunad     avastada     tähendavad     loomissamm ehitamine     järgimine     andmemuudatus with     tehnilise     oracles)     select     rakendusega     arendusmetoodika rational     generated     kaitsmise     bcnk     0     võti     plokid andmebaasiobjektide     soovitada     andmefailid füüsilise     andmed klientarvuti     virk     tüüp objektorienteeritud     vastus     keerukate     loeb/kirjutab     ujukomatüüp     vastava     avaldis sql     veebisaidis     alternatiivvõti     muutmine     identiteedi     abitabel foreign     pärandsüsteemide     soovite     andmemuudatus triger     põhinevaks     käivitusparameetrite     turvalisus füüsiline     organisatsiooni     system     andmebaasi-     hõlmab     lause tabeli     postgresqlil     sisaldav     objektandmebaas     domeenid     evolutsioneerumine siire     andmete     kitsendusi     roll grant     klikivoog suurandmed     vahetamise     osade     reapõhine     ebakõla klass     sqlis     toimuvate     tagasirulimine read     salvestusviisi     organisatsioon hajus     mini-andmevaramu     kahefaasiline     juurdepääsu     tekst     ärivara     triger triger     link     vahendeid     tsükkel rutiin     andmevaramu     täisarvutüüp     tarkvarakeel andmekäitluskeele     eventual     leping     rutiin     lukk transaktsioon     stiil iteratiivne     kaudu select     kuhugi     versioonidesse     otsingutingimus max     mittetäielik funktsionaalne     tüübigeneraator selektor     valupõhine     klass     andmebaasipöördus     tuvastamine     kirjutamise     andmed füüsiline     bitmap     kandja     kaudu vaate     aspekt     kompositsiooniseos     olemi     ühendamine tarkvarakeel     kehand füüsiline     ühendamissõltuvus nk     ringi     võrdõiguslikkuse     lõpumärgend     pl/pgsql     täitmisplaan     reegel andmebaasisüsteem     shelli     halba     panemaks     ärireegli     arvesse     bakalaureusetöö     jaotamine     kasutajanimi     joonistamiseks     inmoni     keskne     protsess andmeait     sõltumatus kontseptuaalne     vaated sql-andmebaasisüsteem     asünkroonne ei     kasutatava     surrogaatvõti deklaratiivne     kandidaatvõti     põhjalikkuselt     database     rakenduvad     tõlgib     refaktoreerimine järjekindlusetus     anomaalia mitteserialiseeritav     korteeži     koos     selgitada     tavapärasem     massiiv tagasivaate     külm     tasemel relatsioonilise/sql     andmebaasisüsteem baastabel     andmebaasikeel objektsüsteem     deklaratsioonis     alamhulk     standard     täitmisplaan andmebaasikeel     pealkirjad     keelelise     muutmälu loogiline     maailma     artefakt kontrollimatu     volitustõend testandmebaas     vasakpoolne     terviklikkus andmekirjelduskeel     konstruktori     side     olema     teksti     jõudlus horisontaalne     kvaliteet sünkroonne     funktsioonil     sageli     taastamine     triger protseduur     milles     pakendaja postgresql     televiktoriinide     konfidentsiaalsus     keel relatsiooniline     autor     reegel     liitindeks     toimuma     televiktoriinid     salvestatud     lahenduse     transaktsioonid     lahusus     coddi     tõrkesiire replikeerimine     jagamine sql     maksimaalselt     asukoht andmete     kasutamise     suurendama     operatsioon tabelite     silumisel     logimine     foneetiline     võimalike     kasvades     kodeerimise     logi apache     puudumine     strateegia tuletatud     sõltuvus relatsiooniline     naturaalühendamine tabelite     eksperimente     pidasin     tähtskeem     failidena     kasutusjuhud case     täitmist     evolutsioneerimine rational     kasutatavus     kustutab     sidusus metoodika     ajatüüp     suppliers     koosneb     põhitulemus     arvutivõrgu     andmebaas triger     juhtimisotsused andmevaka     serveriprogramm serveriprogramm     lukustamine logifail     hajus sündmuste     andmemudelist     descartesi     võrdsus     strateegiline-     otsimine     skeemiobjekt     staatiline esimesed     andmehoidla     installeerimisel     kiirprogrammeerimise     edasilükatud     järgi     ennetavalt     valmis     jõustada     order     kogukonnapilv     kehtiv     tabel objekt-relatsiooniline     jagamise     trügimine andmebaaside     tulemust     saavutamine     tarkvarakeel     andmemudel autoriõiguse     püsivus     operatsioon funktsionaalne     sellisel     logimine andmed     juhuslikke     korduste     skaneerimine     dimensioon     sql kitsendused     andmebaas kasutusjuhtude     lähtekoodiga     nimeruum     koopia muudatuste     sisendit     lugemisoperaator     in     vahendisse     skeem deklaratiivne     loomissamm pädevusala     skeem     terviksüsteemi     skeem suurandmed     isolatsioonitase     kataloogi     ärimudel plokk     relvar relatsiooniline     disainile case     video     operatsioon andmetele     üritatakse     teise     kasutatakse     süsteem andmejärv     vabalt     andmekogu väärtus     toetab     indeksi     kiirprogrammeerimine     projektsioon     jagatud     saared informatsiooni     kontrollpunkt     mitmekeelse     imperatiivne     muster sql     trigrereid     api-liides     põhjalikult     lukk veebirakendus     operand     põhiolemitüüp andmebaas     pakett oracle     pärandist     andmebaasimootor andmebaasisüsteem     tabelisse     iseendaga     pikkusega     veebiteenus     salvestage     kriis erp     testandmebaase     kitsenduse     pöördusmeetod     platvormidele     läheb     mõõdetakse     asukohast     andmeait     imperatiivne tulpdiagramm     taastatavus     xml-andmebaasisüsteem     tehtud     vaadete     nosql     korralduse     kaks     identifitseerimine     üldvaate     lisavõimalused     regulaarne     relatsioonilise     pöördustee sql-andmebaasisüsteem     tuletatud     tasemel andmebaasisüsteem     identifikaator     ärianalüütika     realiseeri     olemuslik     estimate     tekkimine     peaaegu     operatsioon naturaalühendamine     peetakse     skeem veeru     andmemudel loomissamm     loomulikult     andmekvaliteet andmeait     litsents kõik-ühes     klausel lõike     kõikide     rikutakse     isoleeritus transaktsioon     klassifikaatorite     tabelis     üldistused     navigeerimise     sümptom mudel     põhimõte mittehajus     rutiin mittevõimalik     imperatiivne töölaua     logi hajus     lähemalt     hetktõmmis rakendus     relatisooniline     isolatsioonitase kahefaasiline     andmekontrollikeel     rikke-eelse     osa arendusmetoodika     rünne sotsiaalne     teoreem     tüüp süsteemi-defineeritud     algatab     masinkood füüsiline     riistvaraline ühekordne     kasutama     hetktõmmis kitsenduste     ilmnesid     andmebaasisüsteem klientprogramm     kandidaatvõti baastabel     operatsioon spetsiaal-     sellesse     seadused andmejärv     lõpus serialiseeritav     kimballi     diagramm scrum     värkvõrk     roll administraator     välisvõti     heuristika     elementide     etapp/faas     põhiomadus     nested     pidevvalmidus põhiolemitüüp     tükeldus     omadused     multiversioon-     evitustoru     mongodb     samaaegseid     ülekanduv     puhtad     etapp/faas tabelite     turvapoliitika hirmvara     osaline     ressursi-indikaator     eelneva     parameetrid     muster äriarhitektuur     portfelliteooria     arendusmetoodika     logide     elementaarteenusena     võrdlemine     relatsioon relatsiooniline     argumendid     omadus     puuduvate     sünniajaga     andmehulgad     liides kaksikautentimine     rakendustarkvara     räsiväärtustel     maksumuspõhine     automatiseerida     pööratud     tasakaalustatud maksumuspõhine     võimalusi     olemitüübid disain     kõigepealt optimeerimismoodul     vajadust     mitmeprotsessori     määranguga     meetod objekt-relatsiooniline     lause merge     ümberkirjutamise     tüüp operaator     serverarvutite     taaskasutatavad     määrang     variety suurandmed     värskendamine alampäring     serveriprogramm andmebaasisüsteem     inimkeel     ebapiisavuse     võivad     hoidmise     raha     mustripõhisest     leidev     reapõhist     index-skip     vaade java     tehakse     indeks andmete     praktiline     arvutüüp     sql/med     diagrammi     andmevahetuskiht     defragmenteerimine     väljastatavate     rutiinides     võimekust     reeglipõhine     rowid     loete     plokk     seade süsteemi     süsteemiga     keel rutiin     protseduur füüsilise     tekstimassiivi     analüüsib     isolatsioonitase rakendus     tegemist     forward     kasutaja isoleeritus     lõhn rational     eksportimise     sageduse     krüpteerimine     koosneda     muutmine disainitaseme     määrang merge     andmed integratsiooni     operatsioon identiteedi     õppeainetes     modelleerimiskeel     andmebaasikeel dokumendipõhine     taastamine andmebaasisüsteem     lepingud tabelid     kasutatavate     nõuab     arhitektuur sisemine     viitavad     denormaliseerimine halb     ainult     protsessivaade     kaar subjekt     mallpäring     väärtus sql-andmebaasisüsteem     eneseanalüüsi     toimida     põhiobjektid     kirjeldust     tüüp võrkmudel     ettevalmistusala baastabelid     toimuda     eelnevalt     moodul pakett     märkimisväärne     kontrollpunkt lukustamine     transaktsioon eksklusiivne     varundamine acidrain     olemi-suhte     xml     eksabait     andmemudel hierarhiline     järgima     objektiõigus     andmetüüp andmebaasioperatsioon     sql-andmebaasisüsteemi     lahendamine lugemisoperatsioon     hoiab     hulki     häälestamine     undo/     trigeri     kord     süsteem koodi     operatsioonisüsteem     rullida     süsteem viies     kolmik agregaatidel     metoodikaarendus     arhitektuur relatsiooniline     optimeerimisest     objektile     kauem     rakendusprogramm     andmeaida     kuumkoht     account     serveri     mittehajus     alamtüüp meetod     andmetöötluskompleks     boyce-coddi     probleemid     ajalugu     kirjeldusest     metoodika     tüüp tüüp     rakendusliides     tabelifunktsiooni     võrdsuse     lukk terviklikkus     lihtsustab     teine     sql-andmebaasisüsteem sql-andmebaasisüsteem     dimensionaalne     ärimudel     veeru     suund võimalik     piirkonnal     käsitleta     saavutatakse     primaarne     puuduste     paremaks     süsteemiarenduse     pakkumine     muudab     moodul süsteemi-defineeritud     andmebaasisüsteem funktsioonil     kitsendus instead     operatsioon klient     tarkvara oracle     staatilisemad     pöördustee andmebaasisüsteem     indeksid     otsing     aeglasem     sügavuti     kasutati     kitsendus võrdsuse     näidisprojekt     probleemi     tükeldamise     annab     kitsendus sql-domeen     värskendab     andmejärv     "lahtilõhkumise"     klausel atomaarne     väärtusel     koostab     liides kasutaja     vormingukeele     bitise     liiasus füüsiline     maailmapildi     arenduse     foneetilised     algoritm graaf     oleva     allhhanke     teel objekt-relatsiooniline     efekt     klassifikaator     elujõulise     kasutajatel     tarkvara commons     hõlmatud     oracle andmekäitluskeele     skeem tuletatud     disainimuster     loomissamm füüsiline     turvalisus funktsiooni     andmemudel andmebaas     vähene     võrdlusreeglistik     andmeaita     inkrementaalne     selectinto     olekumasinaskeem     domeen     evolutsiooniline     pseudojuhuslike     operatsioon projektsioon     süntaks     indeks valikuline     omav     objektivaade     lõputöö     andmevakk etl     kasutaja delete     disain transaktsioonanalüüs     juurprobleem juurprobleem     r-väärtus     random     paralleeltöö andmekäitluskeele     väljaande-põhine     lahenduseks     näited     paikneda     denormaliseerimine relatsioonilise/sql     allikas     otsesed     keelde     käivitumisel     tükkide     dünaamiline füüsilise     automaatkinnitamise     käikuandmine     objekt-relatsiooniline     andmeladu     range     unikaalskaneerimine     võrkmudel hierarhiline     turvaline     tõlkereeglistik     veerud     kavandamine andmevakk     (postgresql)     rakenduste     ei     lo_import     transaktsioonide     seanss     soovitab     raamatu     puhvrist     süsteem kirjutamise     kontrollitakse     arvutis     rahuldada     kustutamine disaini     binaarne     hajutatuse     protsessid     töötle     haldussüsteem     oleks     disainimuster müük     rööptöötluse     andmebaas oltp     hooldamine mudeli     sql-andmebaasisüsteemide     kiirendab     dialekt lõige     kasutamiseks     (koodi     versioonid multiversioon-     intress test     ühiskasutus     eeliskasutaja     väärtusesse     andmemudel rakenduse     kasutatavad     lahendus toode/teenus     veeruperekonnast     pidevvalmidus     vihje     lahendamine klient     disainitaseme     skeemitud     segment     baastabel vaate     väljalase infosüsteem     õiguse     vahemikskaneerimine     õiglane     server serveriprogramm     operaator select     disainiprintsiip denormaliseerimine     alternatiiviks     saamise     triger     kaart     peidetud     analoogiaks     kadunud     väärtus kehand     mudel loogilise     bott     nägemusest     määrab     andmebaasimasin     kasutaja kasutaja     rikutud     räsifunktsioon     üks-mitmele     pakkus     pärisalamhulk     seisundiklassifikaator     pidada     toimub     süsteem utiliit     põhiolemitüüp     kustutamine jõudlus     juhendist     võimaliku     operatiivandmete     lõige     süsteemiga uuesti     laused andmekäitluskeel     käitusaegne     onlain-analüüs     architect     kahjuks     operatsioon loogilise     student     tekstiobjekt     paigutatud     andmebaase     sõltuvus sql/relatsioonilise     järjestus     kiire     nõuandelukk     murdskriptimine     leping funktsioon     ühtlasi     eranditöötlus     timestamp     klient klientarvuti     lekseem     õppeainetele     objektsüsteem     loobumise     transaktsioonid sql-andmebaasisüsteem     hajussüsteem dblink     liidriga     pl/sql     andmemudel sisemise     makro     konfliktide     tulevaid     paralleeltöö andmeaitade     inimkasutaja     andmebaasisüsteem postgresql     demokratiseerumine     seadusandlus plokiahela     ärireeglit     seisundidiagramm crud     põhimõiste sündmus     mõningate     statistika hash     süsteem     autonoomne postgres_fdw     juhitavad     tabeliruum     vaade oracle     seosetüüpide     andmeobjektid     toimuv     vormide     andmebaasisüsteem manusandmebaasisüsteem     paralleelne     mõõtmistulemuste     objekt-relatsioonvastendus     riiklik     päring     tähenduseta     tehingutöötluse     kitsendus merge     oht turvarikke     kinnitatakse     väärtustada     kogum     format     maskida     kasutusjuhud     üleminek     mägimurrak     unikaalsuse     vabatekst     suund põhiobjekt     mälu objekt     muster osapool     koopia viiteajaga     tüüp newsql     üks-ühele     elutsüklit     tüüp sql     denormaliseerimine     korter     poolikute     kolmevalentne     registreerimiseks     käivitamine     transaktsioon teenus     testandmete     lausega     sql-andmebaasides     assertion viga     kohustuslikkus mittevõimalik     molap     eesmärk index     komponent-     tabelilukustus     vara nõrkus     vara     suurandmed     väljaanne     tekkimiseni     andmebaas konteinerandmebaas     kokkukuuluvus     tehnilist     projekteerimine loogiline     dünaamiline     otsekorrutis     säilitamise     evolutsioneerimine infosüsteem     alati     sõltuvus refaktoreerimine     eeskiri rea     haldur nosql     tegemine     pääsupiirangud     koormuse     objektivaade objekt-relatsiooniline     terviklikkus mitme     tarkvarakeel füüsiline     hägusa     menüüelementide     keel deterministlik     primary     loodud     veerud sql-andmebaasi     olevad     funktsioonid vaated     ühend     string     kasutajaliideses     ebapiisav     lukustamine andmebaas     riistvaraline plokiahela     kasutusele     rahvaviiside     disainimustrite     sektsioonideks     vähenda     predikaatide     managing     andmeühenduse     võtmete     migreerimine     alamkeel     paistma     iseseisva     oracle     süstimine     arvujada     väljundiks     eraldatud     eeliseid     lõhn)     vajadusega     versioonides     teel     uusimad     etapp     vahendaja oracle     kitsendus with     lisalehe     juba     juhuslik     lehekülgede     võimaldamine     tüüp jälgi     andmebaasiüsteem     piiramine failid     juurdepääsetavus     koreograafia killustatud     sekundaarne     mapreduce andmeait     pakett avalik     sql-transaktsioonide     andmeväärtusena     uncommitted     korrutatav     navigatsiooniline     veebiteenus hübriidne     tundlikud     ülemineku     korduvad     promptis     olekudiagramm     diagrammid     reserveeritud     volitustõend     standardiseeritud     lisamoodul     registreerimine     suhtlusosavus     abitabel disain     (protsesside     laiendus     mudel kasutaja-defineeritud     baastabel hetktõmmis     pilv     kõiki     väljavalimiseks     plekk     tutvumisest     kontrollimatu     ühendamine andmemuudatus     võrdlus     serialiseerimine kasutaja     metamodelleerimise     mudelid indeksid     suhtlevad     kuidas     olemasolevaid     asendamist     annavad     üldmäärus     kinnitamine kasutaja-     komponent     ajatempli     reeglipärasust     tüüp avaldis     ülekandmist     lihtne     kontrollitud     sõnumivahetus täielik     lause     struktureeritud     faas andmesiire     juurutada     normaliseerimine     projekteeritakse     vastavate     adaptiivne     andmebaasiüsteem segment     heaks     päringupuu     server     töötlemise     lahendamine andmemuudatus     esitada     kitsendused üleminek     läbiskaneerimine     põhiobjekitde     õigus sql     (andmete     paar omaduste     kerckhoffsi     kommutatiivsuse     peatükist     logimine üldine     kajastu     kavandamine tarkvarasüsteem     oracle objekt-relatsiooniline     programmeerimiskeel rutiin     anomaaliad denormaliseeritud     päringutulemuse     turvalisus andmete     laadida     alusel andmebaas     oldsql hierarhiline     blokeeruv lokaalne     süsteemse     paaridel     näidatud     andmesiire     x-tee     dünaamilisemad     laused kontseptuaalne     isikuandmed stiihiline     koopiate     käesolev     state     viiakse     õiguseid     päringus     json omaduste     equijoin relatsioonialgebra     arendajate     inner     sisaldub     modeler     identity     mässimine     relvarid     spetsifikatsioon analüüs     probleem probleem     pääsupoliitika     kasutamisega     korporatiivne     ühest     sisemine     ühendamine     pääsupoliitika grant     toite     kodulehel     watching     koopia conway     reegel sql-andmebaasi     nimi deterministlik     kättesaadavaks     ketas plokk     mitmekesine     kasutusel     skaleeritavus     registreerimine transaktsioon     ühtesulandamisel     näiteprojekti     süsteemi-defineeritud     hierarhiate     mudel uml     dubleerimine     räsifunktsioonil     juurprobleem andmebaasi     algoritm konsensuse     süsteemide     voogreplikeerimine     ülesanne     projektsiooni     tehingutöötlus     päri-     süsteemi-defineeritud relatsioonitüübi     minimaalõiguste     transaktsioon jagatud     elutsükkel scrum     varukoopia andmebaasi     teemade     nimekonflikt     päriprojekteerimine     kitsendus andmekäitluskeel     turvarikke     põhimõisted     osa)     suletud     märk     kolmanda     tarkvara pesastatud     dokumendist     relatsioonialgebra     tekkimise     sql atribuut     unustatud     andmevakad     suhtes     teostatakse     otsingutingimus andmekirjelduskeel     ootamise     tabel käideldavus     d sql     parandab     logivad     tulemuse     tehis arhitektuuri     trükkimisel     tasemel     kvaliteedi     primaarserver muutmisoperatsioon     bukett     tilkumine andmesiire     prototüüpimine rakenduse     vähese     relatsioon     andmebaasisüstem andmeaitade     kitsendus tabel     käsitlemist     ea_mall     andmekirjelduskeel veerg     andmebaasikeel andmebaasisüsteem     lisaks     märgend     põhinevat     põhjuseid     täidetus     partnerluses     jäme     analüüsilt     disainiga     kontrollnimekiri     disainid     baasrelvar andmekäitluse     saavutada     töökohad     teisendusele     segastrateegia     muster kasutajaliidese     võlg lähtekood     stiil refaktoreerimine     minimeeri     tüübitud     lahendused     koostada     platvorm     trigerid     ajaloo     antud     andmesõnastik     generalization     nvarchar     andmemudel plokid     rutiin moodul     väide     rünne id     tööruumis     normaalsus     raiskamine     lause arvujada     mudel alamtüüp     äriteabetarkvara     vaja lugeda     keerukamaks     salvestusruum tehingutöötluse     varray     veebipõhiste     elutsükkel     kasutada     pilv matemaatiline     valitakse     formaalne     süsteem olemi-     koondamist     sisalduvad     viisil     produtseerib     eraldiseisvad     korduvaid     vajalik     graafide     lihtsustada     jagamine shared     kohustuslikud     hoitakse     vabariigi     võlg artefakt     fragment hajus     operatsioon microsoft     andmebaas konsensuse     õigus     autonoomia     deklaratiivselt     fragment semantiline     fakt     järeltingimus     üldpõhimõtted     muteeruv     ühe     non-equijoin kokkuvõttefunktsioon     lõppeda     baastabelid klass=tabel     hilisemate     käivitusplaan     domeeni     interpreteerimine lause     aspektis     isolatsioonitase andmebaasisüsteem     volitustõend andmekaitse     kooskõlas     hadoop sql     taastatav     4nk     sissejuhatus     ülevaade     turvapoliitika     päringuid     normaalkuju     algoritm föderatiivne     lukustamine arendaja     andmevakkades     tunne     teadetepõhine     langeb     tabeliruum mäluruum     optimeerimine ühendamine     saaks     tööplaanid     järk iteratsioon     kobar     andmeleke     pg_dump     onlain     järjestusreeglistik objekt-relatsiooniline     osterwalderi     leheküljed     denormaliseerimine sql     tagastav     ainevaldkonna     sellise     topoloogia     idempotentsuse     pühendunud     puhvertoiteallikas     kõhn     informatsiooni     logi reapõhised     loengu     muutuja relatsioon     süsteem veeruperekondadel     tulemus     andmebaasidele     pessimistlik     leitakse     kahendfail     riha     agregatsiooniseos     hotellide     kontrollib     kokku     arenduskeskkond detailimine     vajalikud     lo_export     välistamise     rakenduse/trigerite     väldib     arendus semantiline     tupik sql-transaktsioonide     rida     petabait     parameetrite     kui lähtekoodi     realukustus     lähtematerjal     skeem graafi     mittetäielik     strateegia andmekontrolli     andmekirjelduskeel     relatsiooni     mitteserialiseeritav     trilemma     tekib     isolatsioonitase acidrain     tüübid     kasvavalt     lähtekood     eksemplarile     sündmustriger     füüsiline     fail     ümberlülitusvorm     tabelifunktsioon     salvestamiskes     materialiseerimise     komponentandmebaasisüsteem dblink     isikuandmed isikuandmete     edgar     teoreem boyce/coddi     ettevalmistus     mahus relatsioonialgebra     vaikeparool     indeks-organiseeritud     järjestikpöördusega     andmebaasiobjekt andmekontrolli     roll     liiasuse     katkematu     rollipõhine     transporditakse     trigerifunktsioon     viimiseks     mitteavalik     tegevusdiagrammina     räsiväärtused tõkestus     vaikimisi     silotornid logipõhine     kehand     kirjeldamise     kuum     atribuudi     audit     kauboi     pearaamat õiguste     kättesaamatus     täies     vaate     registreerimise     puhverdatud     tegevused     keel kasutaja-defineeritud     oht andmete     mudeleid     migreerumine read     programm andmebaasi     on     lause maksumuspõhine     toime     teralisus     lõhn tehniline     põhjal select     kirjeldavad     programmiliides transaktsioon     schedule     sisselogimise     eranditöötlus protseduurne     analüüs nested     laisk     hotelli     evolutsiooni     kaksikautentimine     küsimustest     kasutata     meetodid sql     ilma     osaks     raamatukogu     muster klient     parema     andmebaasirakenduste     andmebaasisüsteemide     lausendite     mõõt     paljastada     oht tehniline     piirang sql-andmebaasisüsteem     glüüf     eksperimentide     motivatsiooni     kasutavatele     prügikastis     elemendid segment     järjestatud     vastu     keelespunase     pgcrypto     tüüp andmebaasiobjekt     õnnestumine transaktsioon     relvar     prototüübi     arvutamise     lühikokkuvõte     jagab     koostamisel     kavandamine andmebaasi     salvestamise     keskkonnas     kataloogis     histogramm     funktsionaalsus     klausel ühendi     tulpdiagramm     pildid     võimalustest     massiiv xml     suurem     sõltuv     filtri     heterogeenne     mitteterviklik     omandvara     ankurmodelleerimine     kuumvarusüsteem tilkumine     agregaat     suure     parandamine     kitsendus tüüp     lähteformaadis     hübriid     andmesiire jõudlus     naabri     kahetasandiline     ülelaadimine     näiteks     tüüp tüübigeneraator     jõustamisele     kui     andmekirjelduslaused     järel sql-andmebaasi     elemendid pilveteenusena     d tüüp     disain denormaliseerimine     sünonüümimine     procedure     objektipöördusprotokoll     hierarhiliste     faas konsensuse     lahususe     algoritmi     kiiresti     globaalne     hajus komponent     teema     priivara     hetktõmmised kaugprotseduuri     taasta     pidurdumine     relvar sql     teenus andmebaas     deklaratiivne rutiin     avaandmed     kavandamine kogukonnapilv     operaator group     autoriõiguse     andmebaasilt     basic     andmebaasid     arusaadavus relatsioonilise/sql     fagini     tabel tehniline     süsteem relatsiooniline     võimekuse     link oracle     järjekord     universaalne     serialiseeritav     täidetavuse     mittevõimalikkuse     joonistel     anonüümistamine     paneb     täiustatud     käivitamiseks     äriarhitektuur infosüsteem     abil     projekteerimise     andmebaasirakendused     mahukam     distsipliin andmebaasi     mittekohustuslik     pilvandmetöötluse     otsimiseks     lähenemine jõudlus     nimetamise     sisaldada     objekt-relatsioonvastendus füüsiline     aadress     illegaalsed     orcle     täidetakse     meetod     unikaalne     sisseehitatud     föderatiivne     intersect     hallatavale     andmekaevandamine andmete     transaktsioon rakendus     võõrvõti     dekomponeerimine nk     kaitseb     mestimispuu     koodipunkt utf-     ankurmodelleerimine veerupõhine     kontrollimiseks     juurdepääsupoliitika     names     andmekaevandamine     sql sql-domeen     sql võrkstruktuuriga     kasutav     olemasolevate     ümberkirjutamine     püsivus andmekirjelduskeel     newsql     eeldus     viittüüp     lisada/muuta/kustutada     andmebaas ettevalmistusala     sidemetüüp     õppeaines     segmendid open     tabelifunktsioon;     sorteeritav     vaba     seisukohti     sql alamtüüp     projekteerimiseks     teooria     arendusmetoodika allsüsteem     lõuend põhiolemitüüp     sümptomiks     võimalikke     muuta     rünne isikuandmete     andmebaasiobjektide     äriprotsess     allsüsteemidele     pakett sql-andmebaasisüsteem     testimine andmeait     identiteet rakendus     siin-arhitectur     analüüs sql-andmebaasi     väljund     sisendi     kirjutatakse     vastuvõtuaegade     töötlemine     käiva     artefakt     väidet     välisühendamine     skeem vaade     strateegia hajus     rünne rutiinid     järjekorrast     xmli     mõningatest     tuleneb     ära     algoritm globaalne     võimekusega     abitabel triger     erinevate     ülikasutaja     avaldis relatsiooniline     disaini     varuandmebaas räsiväärtused     haldus     aktuaalsed     metaphone     skeem sql/pgq     märgistik utf-     objektid     kutsudes     edasiarendamist     kolmefaasilise     peavad     kasutajaliides     lõhn räpane     kaudsed     triptühhoonia     denormaliseerimise     klass objekt-relatsiooniline     keelte     mastaapimine     viirus     andmemudel andmemudel     andmemudel xml     keel tuletatud     jõudlus sisemise     talletatud     detailandmed     haldama     korreleeruv     pgapexi     tüüp domeen     kontrollkitsendus     hierarhia     kehtivad     salvestusviis tõeväärtustüüp     andmebaasirakendustele     protseduuride     language     märgistik glüüf     spetsifikatsioon pakett     invariant     riigi     andmekirjelduskeele     sündmus nurimuster     teadma     versioonid lukkude     põlvkonna     siirde     source     võimsustik     hajus replikeerimine     kataloog     mikroteenused     põhiobjekt     tõestatud     induktsioon     võlg mudeli     null-väärtus     tulenevalt oodatust     andmetest     striimer     soe     veebiteenuste     rakendab     andmebaasikeel relatsiooniline     ühtse     edition     sql/pgq klass     siseplatvormi     kaalutlused tehniline     kaar     ligipääs     fail vaba     keerukus arendusmetoodika     valikut     parameeter skalaarne     andmebaasisüsteem andmete     turvalisus reapõhised     tulemuseks     välkmäu     atomaarne     sidusus     price     primaarserver     sellest     baastabel viitade     kasutust     konstrueeritud     arhetüüpide     parool keskkonna     sql-andmebaasisüsteem objekt-relatsiooniline     insert     äriklientide     rutiinid     lisavõimalust     andmebaasipõhise     millele     materialized     andmebaasisüsteem lukustamine     partitioning andmeaitade     taaskasutamine     ülekande     pilv uml     haldamine parool     ärireeglitele     muuda     tabelid     tarkvaraga     muutujate     pidevkooste     klausel alampäring     atribuutideta     value     jooniste     logi muudatuste     õigete     loomissamm põhiolemitüüp     mudelitega     ristkasutus     tähtpäring     baastabelite     vihje histogramm     kutsuda     diagram     videod     3nk     ketaste     andmebaasirakendust     kasutatavaid     alamosa     lihtsutamine index-skip     kitsenduste     allikaks     tabelid/relvarid     ummistus     skriptisüst     määrang not     töötlemata     keel otsekorrutis     alternatiivi     piirang semantiline     notatsioon     etapp andmebaasi     binaarfail     amet     kanaarilinnu     hierarhiline     terviklikkuse     töötajate     pakett sql     autonoomia hajus     andmekaitse andmebaasisüsteem     pääsumaatriks     andmebaasisüsteem kolmas     kasutaja-defineeritud sisendparameeter     redaction     mitmesse     seos     vormile     latin     nõustussüsteemid     kaar neoj     olukorra     andmeid     promotion     metoodilist     kõrge     versioonid autonoomne     põhiline     tingimuste     lugeda     funktsioon väljundparameeter     massiividel     olemitüüp     indeks kasutaja-defineeritud     andmebaas komponent     sql tüübikonstruktor     üldistusseoste     eksistentsi     failihaldur     piisaks     populaarsus     jaotustaluvuse     ehitusplokk     kasutuse     lehmani     suunab     formaadis;     tihe     päringukeel     kasutajad     kaasa     võetud     vastata     erisus sql     ria     elutsükkkel infosüsteem     primaarvõti     liiasus     predikaat     replikeerimine kanaarilinnu     lahusus sql/relatsioonilise     ümberstruktureerimine     arhitektuur     optimeerija     seega     alampäringutes     apexis     liiasmassiiv     andmestruktuuride     teadaolevate     suurte     kasutusvaldkond graafi     sisend-väljund     tähtteisendus     tõrkesiire     integreerimine     slaidide     tüüp päis     ingliskeelne     ühendamissõltuvus normaliseerimine     kuulub     trükitehnilised     normaliseeritavate     keerukus vari-it     disainimuster füüsiline     isikuanded     andmebaasikeel kolmas     liiga     suurobjekt     lõhkumata     vihje andmebaasisüsteem     loomisele     operatsioon transaktsioonide     loendtüüp     tarkvara rea     mida     kindla     aluseks     koerte     andmebaasikeel kaar     toimimiseks     delivery     mudelid füüsiline     üritada     olemitüüpide     piirangud     modelleerimiskeel füüsiline     suurendab     taastamise     füüsilisest     baastabelites     transaktsioone     hooldamise     anomaalia primaarserveri     kasutades     kõrvalefekt     kompilaator     skriptid andmebaasi     töökiirus relatsioonilise/sql     võidakse     (uml)     keskkond     skeem andmeait     atribuut     multiväärtuslik     taastamine isejuhtiv     allsüsteemidest kontseptuaalne     töökiirus andmebaasi     väli     saadud     värskendan     tüüp json     identiteet     metaandmetega     maksumus     kaksikautentimine tegevuste     workspace     kattuvate     saared cap     operatsioon vahe     replikeerimine vara     minimaalse     andmebaas vahendaja     süsteem tabelite/relvaride     teenusetõkestus     järgneb     large     süntaktiline     liitpõhimõttel     vaated     ligipääsu     salasõna     budget     tagasivaate     kooskõlalisus     dekompositsiooni     reguleerimise     registrid     lähima     täitmisplaan sisemine     selgrooks     esindamiste     velocity struktureeritud     muudmine     keelekasutuselt     eraldiseiseiv     register oracle*case     mudel sql/relatsioonilise     erineva     täitmisplaan väline     definitsioon     kirjelduskeel     snapshot     ühik     põhimõiste nurimuster     evitusskeemi     programm rakendus     mestimine     edukaks     rakendamise     operaator atribuut     visiooni     jõudlus füüsilise     terabaidid faktitabel     põhilahendused     süsteemid     etteantud     nähtamatu järelduslik     pigem     muutujad     litsents commons     andmesoo pilv     arvutivõrk füüsiline     konstruktor kollektsioonitüübi     andmesiire lintmäluseade     server bsd     sql relatisooniline     nimeta     hooldamine lähtekood     isolation     optimeerimine programmeerimiskeel     astet     teated globaalne     füüsilise     regulaarset     abistav     süsteemiarendus     sql-andmebaasisüsteem mitmemõõtmeline     mudel sql     kitsendus sql     konservatiivne     kasutaja-defineeritud     avastamine     resource     klausel liittingimus     otsustussüsteemid     lisavad     töötada     isolatsioonitasemed     hääletamise     committed     tõrke     tabel vahe     pärandsüsteem check     extensible     kohandatud     hindamine     käikuandmine andmebaasi     replikeerimine kuum     kodanikest     arvutab     veerupõhist     moodustamiseks     sõltu     andmebaas veebirakendus     riiv     faas hajus     multiandmebaasisüsteem     enne     paarist     kriis     stereotüüp     turvalisus turvameede     otsustussüsteemid andmevakk     parandusi     baastabel select     turvalisus triger     kitsendus operaator     võrdsus objektid     triviaalne     meelde     lõuend     väljapakutud     low-code     süsteem nosql     osaliste     erinevad     rolap     admin     kauba     strateegiaid     sisulise     tuvasta     sõltumatute     aste case     nimekirjal     plokid loogiline     vektorkodeeritud     tuvustatakse     vastavus föderatiivne     süsteem andmebaasisüsteem     operatsioon sql     võiks     kasutatavust     otsustuste     edasiarendus     kannaks     tarkvara puhverdatud     eksemplaridel     robot     trimmis     kahekihiline     sobivaks     lateral     võretöötlus     keerukuse     põhimõiste objektorienteeritud     assotsiatiivsuse     parameeter tüüp     skeem graafidel     süsteem võti-väärtus     teistest     kokkuvõttefunktsioon     magajate     sisselogimine     prügikoristus     operatsioon andmebaasisüsteem     äriprotsessi     äriarhitektuur     kombinatsioon     loogilisel     alustamine     tarkvarasüsteemide     indeks indeks     sünonüüm     riistvara     andmevaka     väljalasked     lugemise     sql-andmebaasis     kollektsioonitüübi     vesivoodi     kokkuvõttefunktsioon avaldis     esitab     kitsendusega     migreerumine andmefailid     andmebaas hajus     oluline     kodeering unicode     funktsioon oracle     keel histogramm     alampäring merge     level     mitu-mitmele     lausetaseme     leidmise     halvasti     pakkige     võmaldab     mudelid     bitine     üheks     tagastab     terviksüsteem paindmetoodika     mustri     pakett postgresql     eelne     ekstent otsene     andmebaasioperatsioonid     katta     ressursikirjeldusvorming     sissepõimitud     pakendaja komponentandmebaasisüsteem     rutiin imperatiivne     klahvikuulaja     ennustab     määratud     peeneteraline     äriloogika     bukett hash     glüüf kodeeritud     lause index     kommentaar     supervõti     identifikaatori     täitmiseks     profiil euroopa     realiseerima     transaktsioonid agregaat     tüüp tüübitud     ehitamine jõudlus     rational     keel     rakenduspakett detailanalüüs     avatud     kontseptuaalmudel     suhtluse     current_user     kobar vertikaalne     andmebaas sql     rea     kitsendus triger     paraku     arhitektuuri     puhas     otsustussüsteem     lõks     arhitektuur loogiline     muutmisoperaator relatsioon     põhine     auditeerimine     operatsioonide     ühetaoline     osa     sõlmede     metoodika hooldamine     põhiolemite     eeldab     pealkirjade     kokkuvõttefunktsioon konstant     telemeetria kuum     andmebaas logid     kitsendused füüsilise     defineeritud     magnetlint jõudlus     operatsioon hulgateoreetiline     juurkataloog puhverdatud     andmetüübi     arvestada     l-väärtus     sisemise     siseselt     timmitud     iseloomustama     kiht     leping oracle*case     histogramm andmebaasi     tehis     leidmine     dokumentidel     tarkvara külmvarusüsteem     perekonda     anomaalia ankurmodelleerimine     siin-arhitektuur andmevakk     kategooriasse     sobramine     andmekaitse     ülesehituselt     veerg tabel     nimetu     süsteemiaanlüüsi     varem     lõhn hooldamine     sõlm predikaat     läbipaistvus     kolme     pärimiseks     viitade     väljatöötaja     elimineerimise     nullist     kustutamiseks     graafikaprotsessor     kitsendus kasutaja-     andmemaht tuletatud     paxose     päringu     geneetilised     mustreid     rutiinide     süsteemikataloog andmebaasisüsteem     lisalugemine     pakkuda     kapseldamine     kattev     agregaatidel     andmeelement jätkuvus     süsteemikataloog täitmisplaan     tutorial     sõnastikrünne andmete     terviklik     keel parameetrite     millest     mitteametlik     (üks     koosnevad     tervenisti     laused nimetu     arvuti veebiserver     parandamine andmevakk     genereeritav     operatsioon kogu     muutmisoperatsioon replikeerimine     liiasus nk     muster muster     paindmetoodika evolutsioneerumine     korteež     domeen oracle     konkatenatsiooni     sündmusvoo     robotprogramm     kõige     hulgast     pöörduda     aeglaselt     lause liitindeks     pakub     formaadi     varuandmebaas jõudlus     ühte     lahendab     andmesiire register     käitumise     muster     deklareerimisel     programmiliides     andmebaasiobjekt     jaotust     tasakaalustatud otsing     b-puu     täielikkus     proceedings     klaster     tabel tuletatud     konfiguratsiooni     sünonüümid     aegridade     keerukamad     pöörd-     salvestamiseks     paindmetoodika rational     halb     paketi     esile     vajavad     pääseks     disainilahendust     värskendada     parandati     funktsionaalsed     tabel postgresql     lause väline     konformismianalüüsi     värviga     probleem     p valikuline     volitustõend isikuandmete     äriteave     konstruktor     postgresql     vaateid     versioon objekt-relatsioonvastendus     pakkuma     loodavate     xml-põhine     ennetamine euroopa     asjadele     antimuster tehniline     kontrolli     nii     nälgimine terviklikkus     tipp     infosüsteemi     andmebaas andmeait     kood oracle-case     muutmälu andmeaitade     koostööd     lisades     mudel register     mälupuul     soundex     vahetus paxose     pärib     dokument agregaat     vastab     lähedase     objektidele     vahendite     täitmisplaan sisemise     relatsioon query     varukoopia sõlmede     regulaarselt     visualiseerib     kõnekujund     projekteerimine kitsendused     tegevused struktureeritud     vältimiseks     hajussüsteem oracle     unified     lähtekood halvad     suudab     disain /     konveiertöö     c cap     liidu     silotornid tehniline     näites     orienteeritud     (programmeerimine)     rutiin tabelifunktsioon     kehand alamandmebaas     relvar sorteerimise     lühikokkuvõtet     loeng     iteratsioon liidetav     funktsioon märk     laienduses     logimine logide     konstrueerimise     modelleerimise     sündmus     ülatüübi     laiendamine     c informatsiooni     loogiliste     pakuvad     kitsendus struktureeritud     lahtikirjutamine otsing     looma     ehitamine     lumehelbeskeem     püsisalvestusse     usaldusväärselt     migreerumine     except     andmekuup     infot     arvutamine     andmekandja     baastabel unique     kahevalentne     mapreduce sektsioonid     prototüüpimine     triger sql     p tarbija     turvameede andmete     failid sõnastikrünne     lihtindeks     paindmetoodika puhas     arendamiseks     ametlik     ülekanne     rida baastabel     klient-server     reaalsed     kuuenda     ettekande     kinnitamise     tüüpi     keskprotsessor     create     tooteomanik     ebakorrektse     installeerida     failitaseme     kooskõla     kuuluv     nõustamise     normaliseerimine neljas     programm andmebaasisüsteem     pääsupoliitika sql     normaalkuju funktsionaalne     operaator order     dokumendiobjektide     kontroll     klaster cassandra     deklareerimine     conway     kirjeldus     ülalt-alla     asünkroonne tarbija     modelleermise     digitaalne     võrreldes     sisend klientprogramm     kose     kursori     multiversioon     tüüp oracle     faas     versioonikontrolli     põhinevad     kiht andmebaasioperatsiooni     tabel hetktõmmis     algatada     andmebaas globaalne     pööramiseks     piiranguid     päringud andmeaitade     kasutajad tegevuste     puudub     eduvpn     struktuuri     juhendi     jaotustaluvus     reverse     laused objekt     licence     tüüp korteež     lahendada     pakkumine fail     tööplaan konfliktipõhine     elemendid rollback/     võlg puhas     meetodi     join cql     mitmekesiste     loomissamm detailanalüüs     andmebaasisüsteem juurkataloog     loendustüüp objekt-relatsiooniline     toode     andmebaasiga     skoopi     põhimõiste andmete     värskendatud     tabelid nosql     süsteem suurandmed     koodipunkt     kihtides     hulkade     teiste     andmebaasisüstem kahefaasilise     tehnika     sql check     horisontaalne     visuaalne     korrektne     sihtandmebaas disaini     ülejäänud     hajussüsteem postgresql     reguleerida     andmeelement transaktsioon     andmebaasikeel dokumentidel     merge     kaugprotseduurikutse     volitustõend tugevdus     süntaks relatsioonilise/sql     griid     automaatselt primaarserver     koodipunkt unicode     vastuolulise     konveiertöö relatsioon     mõelnud     koopia primaarserveri     metoodika ekstreem-     draiveri     konfliktipõhine     detailanalüüsi     whoami     süsteemianalüüs     õige     konkurentsjuhtimine the     concurrency     räsivõti     relatsiooniline     genereerimine     detailvaadete     tunnistuseks     objektorienteeritud     agregaatfunktsioon     objekti     haava-oota     andmebaasiobjekt insert     aitama     kihiline     poolühendamine     töö     tööks     tööruumi     tehniliselt kavandama     lause optimeerimismoodul     tõttu     klausel having     teisendamine keel     esituste     roll andmebaasisüsteem     tarkvara privaatpilv     asuva     granulaarsus     protsess serveri     transaktsioon kolmefaasilise     kuhja     keerukus     sql-domeen     veebiliidest     voogtiražeerimine     harjutada     endas     sõltuvus kuues     käsitletavale     tööta     normaalkuju organisatsioon     pgapex     tegelikult     numbrimärk     suund parameeter     sõlm rdf     operaator väärtus     käsitsi     pageinspect     application     võlg paindmetoodika     päis     ühele     haldamise     juhised     inimene suur     mälus klass     projekt     värske     sümptom juurprobleem     serial     kahe     tagasirullimine     agregaat sql     tehnika optimistlik     arendamise     normaalkuju esimene     lugemine     arvuti sparql     osalised     lisamooduli     kirjutatud     muutumisele     formaadiks     andmed andmebaasisüsteem     samaaegset     juhtudel     ekool     lühike     alles     operatsioon tarkvarasüsteem     lõputööst infosüsteemide     etappide     autonoomne mitteföderatiivne     atomaarsus     tüüp muutuja     uss     võrk-     dimensioonid     tegemata     graafilises     omadustega     turvameetmete     valdkonnamudel     write     kommutatiivne tuletatud     mõõtlusalus     hõbekuul     olem     üldiselt     teisele     transaktsioonile/     andmeaidad/andmevakad füüsiline     relatsioon relatsioonialgebra     päringut     triger andmebaasi     couchbase     heathi     erinevas     tupik kuum     klassifikaatorid andmed     oota-sure     võimekamasse     tingimus not     probleem üleminek     võltsing     nõuded     funktsioon plokid     tabel domeen     ehitamine soe     päring gnu     muutuja sql-andmebaasisüsteem     arvutite     protsess ärivara     andmebaasikeel distinct     ansi-sparc information_schema     taustprotsess     teatavasti     ristskriptimine     litsents oracle     kiirust     teisendus     pareto     protseduur rdf     säilitamist     uuritakse     teenus andmebaasisüsteem     tüüp distinct     andmejärv andmebaasisüsteem     andmekäitluskeel veerg     sisuks     objekti-rolli     rünne     muutuda     viiteajaga     kindrali     andmed minimaalne     option andmekirjelduskeel     teemades     omavahel     ummik     ühtlane     omada     dekrüpteerimise     klassidiagramm disain     pääsupoliitika andmebaasiobjekti     operaator sql-andmebaasisüsteem     info baastabel     föderatiivses     viimisel     standard kasutaja-defineeritud     mitmemõõtmeline     crud     seda     sisendandmeid     ettevalmistamine masinõpe     põhiobjekti     lisandunud     andmebaasisüsteem dokument     kirjeldus iteratiivne     erandite     action     teatud     modelleerimiskeel sql     varchar     kahefaasilise     lindistus     statistika üleminekusüsteem     liiasus koodigeneraator     objektid objektorienteeritud     sequence     õigus roll     andmefail indeksi     objektide     suured     normaliseerimata     intressidega tagasi     tõmmistamine     isolatsioonitase anomaalia     alampäring select     tabelifunktsioonid     pakett programmeerimiskeel     indeks loomulik     ruum indeks     dokumendiga     halvendada     realiseerivaid     traditsiooniline     ole     tupik     tabel süsteemi-     dokumenditüübi     headuse     liides     alampäring where     võtmed     viiteterviklikkus     kasutavaid     tarkvarakeel protseduur     klassidiagramm tehniline     maksta     otstarbe     töötava     andmevakk     väärtus     juhiseid     selline     komponentidest     kvaliteet võtmed     täita     sõltumatus süsteemikataloog     tasuta     tekitab     paralleelsed     definer     andmelett     andmebaasisüsteem omaduste     reataseme     kus     polümorfism     prototüüp     lepingud iteratiivne     security     keerukus paindmetoodika     omadus)     ärilised     ebaõnnestumised     sisaldama     funktsiooni     control     näide     ühislukk     kaksikute     jätkuvus     realistlike     alusel vihje     andmetega     projekteerimisega     lahusus veergude     protsess andmete     andmebaas homogeene     algataja     andmekäitluskeel relatsiooniline     mõningates     väljalase     tingida     andmetes     rakendusliides kasutaja     topoloogia replikeerimine     modifitseering     operatsioon hetktõmmis     etapp/faas oracle     skeemis     olemi-     tellitav     äravõtmine     siire     teisenda     andmeait andmevakk     klassifikaatori     litsents     operaator struktureeritud     tabel andmekäitluskeel     operatsioon lause     andmejärv olap     laused select     näiterakenduse     klausel     kohese     konkreetse     andmebaas andmekvaliteet     päis taustprotsess     disain füüsilise     (relatsiooniline     andmebaasidel     logitava     keeruka     kehand transaktsioonanalüüs     võlg andmebaasi     sql pl/pgsql     tulnud     rakendada     domeen ajutine     disain loogilise     valdkonnapõhine     järjepidevus     teadmiste     privileegid     nõudluse     klassidiagrammi     refaktoreerimine     määramine     räsisõnastik     reaalse     tähistusi     mudelite     täitmisplaan andmebaasisüsteem     graaf mongodb     vaade klientprogramm     veebirakenduse     ümbernimetamiseks     sünkroniseerimisel     multihulk     andmebaasisüsteem objekt-relatsiooniline     vahendit     normaalkuju sql/relatsioonilise     plokk commons     mitmekomponendiline     kasutuslugu     a hajus     läbimise     histogramm maksumuspõhine     (oracle)     täitmisplaan loogiline     operatsioon query     analüüsisüsteemid     kokkuvõtmine     sidemeklass     joini-sõltuvus     viidad     andmebaasikeel andmed     abitabel andmemuudatus     kõrgtaseme     etapp migreerimine     replikeerimine jõudlus     teenus elutsükkel     seisundimuudatuste     põhiolemitüübid     baasrelatsioon     artefakt juurprobleem     sõnad     avaldub     transaktsioon lokaalne     võrdlusoperaatoriks     viirusetõrje tehniline     pakkimine avatud     muster disainimuster     volitatud     skeem ajaseeriate     turvaauk omanduslik     kosk-mudel     oracles     kompileerimine lause     nutistu     töödeldud     ähvardab     kontseptuaalsel     esitletud     seotud     lihtsam     indeks bitmap     arenduskeskkond     andmebaas etl     description     disainimuster muster     eksemplar ärivara     ülesande     current     mudeliprofiil     nälgimine     elastsus     andmebaasisüsteem redis     genereerimise     operatsioon merge     klausel self-join     päris     volume robot     tarkvaras     partnerlus     hektorttuee     virtuaalne     arvesta     menüüelemendiks     fantoomkirje     täitmine     enamasti     zachmani     tüüpide     eksport     realiseerimise     abistab     aastatega     algatamine     minevikupildi     veebipõhiseid     kadestamine     turvanõrkus     haldur     vähenedes     disainimuster uml     moodustamine     haavatavus transaktsioon     jõustamine     kalastamine     ühendamine relatsioonialgebra     statistika füüsiline     kaevandamine     maatriks     sql andmekirjelduskeel     etapp/faas füüsiline     skeemid     seadus sql     mestimine loogiline     indekseeritud     laiem     reegel rutiinid     ühisloome     rakendus     plokivahemike     üritab     haldamine tehniline     kontrollimatult     aknapõhine     salvestusruum sisemise     disain rida     app_user     linkimine     kõvaketas     tegevusdiagramm     süsteem geograafiline     andmebaasikeel     vajab     pakett     veerupõhine     uneuuringute     paindmetoodika semantiline     veebiliidese     viitetüübi     koodiga     logi valikuline     deklareeritud     lähtuvalt     formuleeritud     töötlemisel     erinevusi     vihje maksumuspõhine     andmebaasisüsteem väline     diagramm     naturaalne     küsib     relvaride     trigrammid     esineb     näiteprojekt     lihtsutamine merge     eksemplar protsess     hulgateoreetilised     väite     teisenduse     andmemudel sql-andmebaasisüsteem     muudavad     pilv hetktõmmis     determinant ortogonaalse     anomaalia mitme     kirjutamisel     andmesaatkond andmebaas     tüüpimine distinct     evolutsioneerumine oracle-case     sool andmebaasisüsteem     kirjutamist     erinevasse     acidrain     võrdlemisel     baastabelid     võltsimist     entity-attribute-value     andmebaasisüsteem tõeliselt     sõne     update andmebaasisüsteem     jõudlus     erinevusest     andmemudel dokumendipõhine     tükeldamine     kontekstkommutatsioon projektsioon     võtmeväärtusega     assertion     protseduurses     projektsioon füüsiline     rutiinid andmesiire     turvalisus sql-süstimine     andmebaasiobjekt pääsupoliitika     muteeruva     returning     parser     jätta     kuvada     paber andmed     väärtuseid     rakendamine     kaugus     perekond sql     küsimine     päringud andmete     andmesaatkond     põhiolemitüüp pidevvalmidus     through     sõlm agregaatidel     asukohapõhised     materialiseerimine     tüüp korteežitüüp     veerus     massiivi     defineerimisel     realiseerub     profiiliga     arvutamisel     transpordib     refaktoreerimine arendusmetoodika     soft-state     moodustatakse     suurandmed suurandmed     tagasi     lause andmete     protsess integratsiooni     lukustamine isolatsioonitase     kiirendavad     protokoll lokaalne     lähtekoodis     räsiväärtused füüsiline