Kodulehed
[346] - Andmebaaside lisamaterjalid
pinned Kiirvalik Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik
Üldist
Materjalid Materjalide kataloogid
Vaated Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Sõnapilv

Millest materjalides kirjutatakse? Mida suurem tekst, seda rohkemate materjalide metaandmetes on seda sõna kasutatud.

  valitakse     operatsiooni     päringutulemuse     andmebaasioperatsiooni     avatud     operatsioon baasrelvar     säilitamiseks     pidada     kättesaamatus     leidmise     formaadi     andmepüük     amazon     ühendi     kuuendal     varusüsteem loogiline     rollipõhine     kasutatavus     andmetüübi     eelnevalt     kontseptuaalsest     mittehajus     normaalkujud     andmemuudatus     (üks     muutvas     väljatöötaja     tegevusdiagramm     deklareerimine     toite     disainimuster füüsiline     andmebaas;     tabelid dokument     pakub     andmemudel andmemudel     operatsioon lõike     analüüsisüsteemid     välja     modelleerimiskeel füüsiline     käideldavus bitmap     piirang päringus     kõrgveemärk     kasutajaliideste     tagastav     ajaandmete     andmesaatkond     süsteem andmebaasi     käsitleta     mustripõhisest     volume robot     autonoomsed     andmebaasisüsteem andmebaasikeel     kuumkoht     alusel vihje     lause õigus     tunne     käsitletavale     süsteemiaanlüüsi     printsiip andmetega     andmebaasimootor andmebaasisüsteem     transaktsioon lokaalne     toetama     diagramm scrum     peidetud     saada     võimekusele     update     kogub     optimeerimine ühendamine     kogemuse     teisendamine andmebaasisüsteem     grupifunktsioon     restorani     default     koondamist     üks-mitmele     rutiin rutiin     kaksikautentimine tegevuste     hooldamine lähtekood     mõõdikud projektsioonid     lihtsustavad     järjestikulisi     kompositsiooniseos     hajussüsteem dblink     kuldreegel     olemitüüp     moodul oracle     isikukood     parameeter     redaction     method     suurandmed     kosk-mudel     pilvandmetöötlus     tüüp tüüp     ärianalüütika     täpsemalt     andmebaasidel     süsteem deklaratiivne     järgima     infosüsteem relatsiooniline     piirang kaugprotseduuri     võrdsus objektid     võiksid     hõbekuul     skaleeritavus     stereotüüp     hübriidne     andmemaht tuletatud     haldamise     normaliseerituse     deklaratiivselt     pärandsüsteem     atribuudid case     tarkvarakeel andmekäitluskeele     andmebaasisüsteem kolmas     tarkvarasüsteem kuldandmed     ümberstruktureerimine     teenus klient-server     õigus kaitse     toimimismudel     rakendamist     juurdepääsutee kuumvarusüsteem     põhinevat     mudelid indeksid     ettekande     järjekorda     keskkond andmed     vacuum     dokumentidel     trükkimisel     skeem-kirjutamisel     alustamine     resource     operatsioon equijoin     tekitada     andmemudel andmebaasikeel     võiks     connectivity     skeem deklaratiivne     suhtlevad     +     exclude     sisaldama     kitsendus normaliseerimine     evolutsioon     võimsustik     panemaks     formuleeritud     piisav     ummik     teisendus bitmap-join     hulgateoreetiline     vertikaalne     agregaatfunktsioon     mõõt     päis     tabel     põhiolemitüüp pidevvalmidus     ümbernimetamine     kasutaja-defineeritud relatsioon     detailanalüüsi     teoreem boyce/coddi     basic     shared     lihtsustab     leitakse     andmekogud relatsiooniline     kobar vertikaalne     mahus relatsioonialgebra     prügikastis     server homogeene     sql-andmebaasisüsteemide     rahvaviiside     defineerib     loodud     hajustransaktsioon     piiranguid     nõuded     juurdepääsetavus     oo     ärireeglitele     järk infosüsteem     baastabelid     erinevas     eesmärk ülesanne     juhuslik     veebirakenduste     ärilised     segmendid open     veerg transaktsioon     kompilaator     klassidiagramm põhiobjekti     lihtsutamine index-skip     nõuandelukk lukustamine     d sql     suudab     sünonüüm     esitusviisiga     teisendus andmevakk     isikunimede     õigus sql     agregaatidel     evolutsioneerumine oracle-case     alati     skaleerimine serverarvuti     fragmendid funktsionaalsuse     availability     lumehelbeskeem     always     aegridade     täitmisplaanide     cypher kaarte     tabelid/relvarid     topoloogia     ennetamine euroopa     järjestikpöördusega     seos     efekt     meetodid sql     piirangu     plokid loogiline     ühend     strateegia tuletatud     operaator select     pareto     mitteskalaarne     sisendi     võimalikud     liiasus nosql     isolatsioonitase rakendus         tüüp operaator     menüüelementide     baastabel unique     example sql     otsustuste     materialiseerimine     money     kategooriasse     ridade     kehand transaktsioonanalüüs     klass objekt-relatsiooniline     andmebaas klient-server     tüüp ref     lahendamine andmemuudatus     iteratsioon     vabaneda     kodeerimise     andmesoo pilv     kavandamine avalik     naabri     plokk andmebaas     rutiinide     vahetus tõeliselt     teisendusreeglid andmebaasi     taastamine andmebaasisüsteem     massiivide     lõhn hooldamine     skoopi     keel rutiinide     hetke     kujule     inmoni     fsync     üldistusseos     andmed kontseptuaalne     tehised arendusmetoodikate     kindralite     üldvaate     operatsioonid     leidvate     suppliers     vaade oracle     näited     lõhn halb     pakkumine fail     andmevakkades     parool     soovitab     korraga     juhib     abistab     baastabel     osa     unikaalskaneerimine     kokkukuuluvus     andmemudel sisemise     tööplaan konfliktipõhine     sool andmebaasisüsteem     füüsiline reapõhised     tunnistuseks     lahendamine lugemisoperatsioon     nende     kinnitamise     vahendaja oracle     andmebaasisüsteem postgresql     tüüp avaldis     orsterwalderi     viitavad     account     värskendab     hübriid-andmebaase     lahendab     masinõpe füüsiline     graafilise     eneseanalüüsi     põhiandmed avaandmed     lehmani     duplikaatne     tabelis     andmelaod     lepingud varukoopia     järgi     registreerimine transaktsioon     couchbase     võimalus     vähemalt     põhimõiste nurimuster     operatsioon andmekäitluskeel     tüüp multiset     teenus pädevusala     kunstlik     moodul pakett     andmebaas ettevalmistusala     võimalustest     poliitika     klient-server     markup     predikaadil     näitel     meetodit     lugemisel     lõuend põhiolemitüüp     kaheksa     uurimiseks     dokumendiobjektide     andmebaasisüsteeme     abil     kõiges     ajaloo     talletatud     option rikke-eelse     töökiirus andmebaasi     kontrollkitsendus     viiakse     glüüf     sinise     6nk     praktiline     hulga     kasutatavusega     tarkvarakeel modelleerimiskeel     käitumises     eksport     kasutajaliides     maskimine     üritab     ebakorrektsed     töötlejatelt     kontrollimise     organisatsiooniline revideeritavus     muudetamatus     andmebaasiobjekt minimaalse     võimalikult     ebaõnnestunud     standard konfliktide     ühisloome     tüüp transaktsioon     konkreetse     lõhn koodigeneraator     tasakaalustatud otsing     evolutsioneerimine rational     kasutusel     kooskõlalisus     strateegiline-     muudatusi     consistency     räsitabel     seoses     tüüp baastabel     seisundi     tarkvarakeel jagamine     avastada     normaliseerimine neljas     uss     noskul     inspektsioon     tüüp distinct     arendusmetoodika andmebaasi     väljapool     realukustus     kerckhoffsi     otsustussüsteemid andmevakk     on     refaktoreerimine järjekindlusetus     tehnika     sql-keelsed     indekseeritud     algoritm graaf     arhitektuur loogiline     elementaarse     otsingutingimus max     välises     andmekogu dokumentidel     ainult     unaarne     peaksid     mineviku     andmeväärtusena     ranking     varju     indeksi     kommunikatsioon     sõltuvus esimene     põhiobjektide     domeenide     väljade     varem     liides     taseme     paroolide     hajus komponent     sql andmekirjelduskeel     konsistentsus     planeerimine     nested     spetsiaal-     failile     sarnaste     andmesaared     lugemise     etapp andmebaasi     andmekaevandamine     omaduse     võlg koodigeneraator     hübriidne uml     andmebaas andmevaka     kirjutama     tüüp newsql     üks-ühele     ümberkirjutamise     tüübikonstruktor     vektorkodeeritud     saate     ärianalüüs     lepingprojekteerimine     tõmmistamine     seadus rollback/     teada     ajas     erisus sql     timmitud     sihtandmebaas disaini     pidevvalmidus     lähtekoodiga graaf     identifikaatori     disainiprobleeme     andmesiire jõudlus     argumendid     vahe     väljaande-põhine     volitustõend parool     konflikti     sõel     etapp/     konservatiivne     mustreid     andmekogu     süsteem dokumendi     operatsioon tarkvarasüsteem     väljund     matemaatiliseks     intelligentne     sünkroniseerimisel     ehitamine soe     allikast     kasutatav     mustrit     andmemudel andmebaasisüsteem     software     kaitse     tabelivormide     kandidaatvõti baastabel     väljapikkuse     sql-andmebaasisüsteem andmeaitade     nutistu     kontrolltöösse     registreerimine     neljanda     kobar     seisundisse     r-puu     consultants     disain plokid     konkatenatsiooni     ajahetke     andmete     põhiobjekt integratsiooni     systems     lüüs     pääsema     agregaat graafidel     aatom     statistika information_schema     notatsioon     pakett sql-andmebaasisüsteem     sündmusprotseduuri     õigus andmekontrolli     sissekanded     pöörduda     visualiseerimine     isejuhtiv     vabalt     päringupuu     dokument nosql     üldised     andmepuhver     kasutatakse     jagamise     keelte     peeneteraline     standard omaduste     muudab     lahendamine     mudel alamtüüp     autode     protseduur rdf     järeltingimus     information_schema kolmekihiline     kattuvate     kogukonnapilv     kasutada     indeks     koopia muudatuste     klient klientarvuti     õiguse     andmemudel tõeliselt     vajaduse     disainimuster analüüs     tükkide     turvalisus triger     piirangud rollid     grant     indeks füüsilise     riimuv     järjekindlus     operatsioon kogu     loodavate     anomaalia klient     juhendi     koosnevad     lõuend     tarkvara külmvarusüsteem     baastabel select     faas andmesiire     paraku     kasvavalt     töötlemist     omav     föderatiivses     asünkroonne tarbija     alamkategooriad     sõnumilühend     tüüpimine     andmebaasi     sql pl/pgsql     operaator relatsiooniline     activities     otsimiseks     esimesest     ajaloolised     võlg normaliseeritud     keerukas     andmebaasisüsteem sql     pilv kaheetapiline     operand     products     rutiinides     andes     põhiline     inkrementaalne     tegemaks     tüübikonstruktor objekt-relatsiooniline     klahvikuulaja     jagamiseks     teenus andmejärv     terviksüsteem     klastri     where     täitmise     ühendamine andmemuudatus     kolmevalentne     pärandsüsteem check     veerg row     võetav     reegel sql-andmebaasi     pilv vaba     hetktõmmis oracle     uus     andmemudelist     klausel self-join     mõnikord     rutiinid sql-domeen     auditeerimisfirma     andmebaasidele     hooletus turvameede     komponent-     jagamine sql     lukk     kasutajanimed/paroolid     tüüp rutiin     andmeelement jätkuvus     turvaauk turvameede     laiendus     arhitektuuriline     säilitamist     evolutsioneerumine algatamine     sql omaduste     arendusmetoodika suur     täitmisel     käideldavus     konfiguratsiooni     kaksikute     ligikaudne     tardmetoodika     seade süsteemi     tüübikonstruktor tüübikonstruktor     päringus     riistvaraline ühekordne     veergudele     andmebaas cap     mässimine     invariant     javascripti     veateadete     lisada     null-pikkusega     protseduurne kokkuvõttefunktsioon     agregatsiooniseos     andmebaas andmete     salvestusruum tehingutöötluse     silotornid     virk     modelleerimiskeel     litsents omanduslik     xml-kaugprotseduurikutse     lauseid     värskendada     leiab     seisundidiagrammi     abitabel andmemuudatus     olla     koondandmed     tükeldamise     andmemudel iso/iec     kasutama     varuandmebaas jõudlus     koopia primaarserveri     siseskeem     arvuti dokumentidel     skeem suurandmed     deklaratiivne veerg     isoleeritus check     generaator logitabel     võimalikke     sõnumivahetus täielik     täiendusi     disainimuster muster     lausega     indeks andmete     terabait     tabel postgresql     andmehulgad     litsents kõik-ühes     sisuliselt     plaanur     eraldiseisvad     hotelli     lähtematerjal     kohandatav koodi     andmebaasisüsteem tõeliselt     päri-     koopia jaosreplikeerimine     fragment semantiline     läbipõlemise     logi apache     kuus     kadestamine     sql objekt     populaarse     nimetatud     kui     lisamise     public     andmebaasikeel andmed     tekstide     ärimudel plokk     erinevat     kontekstkommutatsioon andmete     mõõde     equijoin mittekorreleeruv     üksikud     joonistel     krediidi     ebaõige     paralleelprotsessid     relvar     normaalkuju organisatsioon     unustatud     laadimist     assotsiatiivne relatsiooniliselt     committed     metoodika iteratsioon     andmemudel loomissamm     autoriõiguse     kitsendus lausetaseme     null-väärtus     andmemuudatused     põhilahendused     andmekäitluskeel relatsiooniline     maailmapildi     üliõpilase     hadoop sql     kettalt     põhjaliku     närvivõrk     andmebaasirakendustele     paralleelne     muster tehniline     fail plokk     nvarchar     selline     kommentaar     liiasus koodigeneraator     sümmeetrilised     otsingutingimus min     enne     avalduda     muuhulgas     lõpuks     ülejäänud     salvestage     versioonidesse     edasiarendus     kontrolliks     andmebaasiobjektide     persistence     võimalik     mudel sql     kiirendavad     kasutuse     mõõdetakse     skeem-lugemisel     draiver andmebaasisüsteem     leping oracle*case     operaator tutorial     dimensionaalne     pannakse     andmeelement lukk     kõigepealt optimeerimismoodul     orcle     teisendamine keel     avastamine     tühistring     agiilne     sisuks     alternatiivne     skeem ajaseeriate     tabel objekt-relatsiooniline     realiseerb     sql füüsilise     täiendavaid     omadused     loomissamm põhiolemitüüp     jagada     koostamine     unified     leitud     elujõulise     andmeelement     tudengite     kontrollimatu     tuleb     nimetagem     põhimõiste turg     tüüpimine sql-domeen     klausli     põhiandmed uml     samaaegne     visual     metoodilist     massiiv tagasivaate     domeenid     surrogaatvõtmete     väiksema     lõhn     abitabel     sümptom mudel     silotornid tehniline     täielik     tüübitud     salvestatud     hoiab     andmebaasirakendused     deployment     võimekamasse     manifest     pl andmebaasisüsteem     keerukus     integreeritud     viimisel     tingimuste     täistekstiotsingute     pakett oracle     sõne     lekkivate     (protsesside     struktuuriga     logi muudatuste     generatsiooni     andmebaas vahendaja     replikeerimine vara     andmemudel deklaratiivsus     tarkvarakeel protseduur     skeem andmeait     säilitamise     algoritmi     tagasi     alamandmebaas andmefail     hilisemates     suhtlemine     sektsioon     pärandsüsteemide     täitmisplaan andmebaasikeel     platvorm andmebaasi     array     reapõhine     hinnang     samaaegse     kogum     kaasevolutsioon vesiagiilsus     käivitamiseks     andmemuudatus with     andmebaas etl     lausend     trükitehnilised     agiilne     sõltumatute     serverarvuti shared     kommentaaridega     põhiobjektid     integratsioon     probleeme     muutmise     serveritu     heterogeensus     domeen ajutine     asukohast     järgimine     avaandmed     sündmuste     päringud andmekaevandamine     äriteave     mitteföderatiivne     teatevahetus     graafik     sünkroonne lugemisoperatsioon     andmebaasiobjektid     järk lõppkasutaja     viite-atribuut     esitusviis tüüp     singli     muutmisest     strateegia kasutaja     veergude/atribuutide     programm     konstruktor kollektsioonitüübi     tüüp korteež     normaalkujul aruande     naturaalühendamine tabelite     sektsioonide     ettevõtte     olemitüüpide     normaliseerimine sql/relatsioonilise     andmebaasisüsteem kehand     süsteemiõigus     arendamise     rikke-eelse     no-code     hoitav     rakendatud     tõdeda     histogramm     nukuteater postgresql     seadusandlus plokiahela     aluseks     alampäringutes     korteežitüüp korteežitüübi     viimane     režiim sql-transaktsioonide     väljundiks     mestimine     päis relatsiooni     andmebaasisüsteem disain     apache     mittevõimalikkuse     süsteemikataloog arendaja     süsteemiga uuesti     kirjeldatud     lekseem     kohustuslik     selectinto     lähtekoodi     riha     andmebaasipõhise     sõltuvad     kooskõla     read tuletatud     moodul süsteemi-defineeritud     kannaks     histogramm maksumuspõhine     funktsioon füüsiline     kasustusjuht     indeks indeks     käesolevas     side     koerte     kasutajad tegevuste     klassifikaatori     projekt     ei     viiteterviklikkus     operatsioon microsoft     mudel andmebaasisüsteem     sisalduvad     polümorfism     jõudlus horisontaalne     lahusus sql/relatsioonilise     lahusus kobareelnõu     veebipõhiseid     mõnede     raamatuid     tabelid andmebaasisüsteem     värskendan     kollektsioon     kustutab     bitmap-ühendamise     skalaarsed     meetodi     eksklusiivne     lause andmekäitluskeel     muutuja moodul     sqlis     selle     allikas     prototüübis     summa     kirjeldus iteratiivne     surrogaatvõti     analyze     looma     register parameeter     gexec     probleemiks     etapp/faas     mis     sündmus nurimuster     muutmälu     sekundis     level     andmebaas sündmuste     strateegia andmebaasi     arhitektuur     keel transaktsioon     struktuur operatsioon     disain     ühele     põhinev     põhimõte     täielikkus     arhitektuur relatsiooniline     varukoopia sõlmede     allsüsteemid     staatiline esimesed     triger andmebaasi     koormuse     lihtvõti     ümberkirjutamine     rollid infosüsteemide     vahend case     generaatorid     loomissamm teenus     kõike     taastamine     läbiv     viimati     teksti     zachmani     kompileerimine lause     null     võimekusest     algatada     muuta     operatsioon sql     offlain     sõltuvus sql/relatsioonilise     hajussüsteem oracle     peatükist     modelleerimine     ühendamissõltuvus sql/relatsioonilise     analyzer     baasrelvar     tulemustest     andmebaas andmevakk     kirjelduskeel     logimine logide     identifitseerimine     alamandmebaas     viisil     gigabait     mudel graafipõhine     väärtused alamtüüp     tipp     tarkvara pesastatud     leheküljed     algoritmid     transporditav     vajalike     kuum     veebiliidese     käikuandmine skriptid     operatsioon tabelite     xml     pageinspect     accessi     halvendada     nõuandelukk andmemuudatuste     kitsendus operaator     andmemudel d     promotion     konkurents     pealkirjad     joini-sõltuvus     optimeerimine     kontrolli     andmeväärtuste     tabelrünne     algusmärgend     märgistik     aastal     liiga     exists     laiaveeruline     artefakt     nii     stiil refaktoreerimine     säilitada     suund parameeter     ühenduste     leidmine     kirja     skeem orm     algatab     optimeerimisest     leping parameeter     denormaliseerimine relatsioonilise/sql     kaitsetus     primaarvõtmest)     läbimise     pidasin     rakendatakse     abstraktsioonide     dialekti     partitioning andmeaitade     source     logi     ühe     nägemuses     idempotentne ühendamine     relvar relatsioon     kohaselt     pesade     odavate     operatsioon loogilise     leping funktsioon     süsteem nql     1nk     kuhja     lauset     sünonüüm postgresql     läbipaistev     strateegia hajus     õige     äravõtmine     vaadete     otsekorrutis     määrata     valitsemine     telemeetria kuum     ketaste     liidripõhine     liiasus funktsionaalne     kahest     first     kontseptuaalmudel     magajate     esitatud     mitmeväärtuseline     menüüelemendiks     aste relatsioonilise/sql     keel sql     replikeerimine primaarserveri     kitsenduste     vastavus föderatiivne     faktitabel andmeait     printsiip õppeinfosüsteem     5nk     saavutatakse     andmemudel andmed     jõustab     tarkvarakeel füüsiline     hoiupuul     kitsendused rakenduse     sql-andmebaasisüsteem sql-andmebaasisüsteem     transaktsioone     klikivoog suurandmed     kahte     hoidmiseks     sissejuhatus     turvapoliitika hirmvara     hakatakse     volitamine     evitusskeemi     postgresql     lisamooduli     formaadiks     klassidiagramm disain     andmemudel kitsendused     räägita     liides kaksikautentimine     otsustab     managing     isikuandmete     täitmine sisevaade     andmebaasisüsteem funktsioonil     disainimisel     diagram     parameetrite     description     rollback/     järjestatud     realiseerimine     operaator postgresql     trigrereid     andmebaas sql     õpingukavade     hooldamiseni     andmebaasimootor     muutmälu andmeaitade     tüüp massiivipõhine     baastabelitega     kasutuselevõtt     databas     pl/pgsql-keelsed     rünne isikuandmete     elutsüklit     mudel scrum     põhjustab     seda     detailandmed indeksid     kui lähtekoodi     sõltuvus nk     lause vaade     development     registrile     käiva     ühte     andmesubjekt     mittefunktsionaalsed     onlain     kustutamiseks     lähtuvalt     määrang not     liides kasutaja     kasutatavad     ülikasutaja     identifikaator     sisendit     mõningates     süsteem relatsiooniline     eksperimente     turvalisus füüsiline     tingimus     andmebaasisüstem andmeaitade     andmevakk     struktureeritud     väite     päringuid     eelne     strateegiad     ressurss skaleerimine     metaandmetega     masinõpe     testimispõhine     anomaaliad denormaliseeritud     objekt-relatsioonvastendus     tüübikonstruktor postgresql     viga arvujada     näiteprojektiga     muutmälus     kuvada     süntaksilt     plekk     nimetu     salvestuspunkt andmebaaside     ekstent     ärimudel rea     kaart     denormaliseerimise     tühihulk     failihaldur     mustrid     protseduur unique     hajutatud     näidatud     kaitsmise     andmemuudatuste     normaliseerimine relatsioonilise/sql     dekomponeerimine nk     otsustussüsteem     veerg     kauba     süsteemi     tabel süsteemi-     sprindi     atomaarsus andmekäitluskeel     keelespunase     analüüsitavaid     disain kontseptuaalne     vaade klientprogramm     klausel avaldis     andmebaas konteinerandmebaas     olemasolevaid     whoami     pääsupoliitika grant     keelelise     eeltöötleja     allsüsteem rakendamine     sql-andmebaasisüsteem objekt     kaartiga     poliitika süsteemi-defineeritud     eelneva     süsteemi-defineeritud rutiinide     arendusmetoodika loogiline     operatsioon)     tabel sql-andmebaasisüsteem     funktsioon andmebaasisüsteem     televiktoriinide     indeks tasuta     lahusus relatsioonilise/sql     toimuda     tehtava     võõrvõti     abistav     reaaltüüp     isegi     abitabel triger     statistika     rollid andmetega     klastrite     eest     mõõtmistel     interpreteerimine kompileerimine     atribuudid     juurdepääsupoliitika     koordinaator     andmebaas globaalne     paindmetoodika puhas     sünkroonne     järjekord     kihiline     vahendaja postgres_fdw     infosüsteem strateegiline     ajaperioodi     põhineda     andmebaasikeel andmebaas     tekib     sõltumatus     kindlaks     mudel infosüsteem     tellitav     vahepeal     vajab     keskkond andmeait     avaldub     skeem vaate     auditeerimine     pööramiseks     võlg tehniline     baastabel andmete     iseteeninduslik     kaevandamine     andmemudel indeks     kõrguse     andmed füüsiline     operatsioon funktsionaalne     ärivara     erinevasse     põhiolemite     lause     estimate     sageli     taltech     turvameede     andmekäitluskeel veerg     domeene     kontrollimine     liidese     andmekaitse turvapoliitika     hõre     unifitseeritud     soovitused     näidete     süsteem koodi     genereerida     kvaliteet sünkroonne     liittüüp     skeem rdf     mudel kontseptuaalne     andmed klientarvuti     logimine andmed     päriprojekteerimine     programm veebirakendus     päringud seadus     teenustepõhine     sellesse     andmefail indeksi     nimega     trace     teenusetõkestus     andmekaubamaja     andmemudel kolmas     price     relvari     cap     millele     isolatsioonitase anomaalia     turvaline     operaator struktureeritud     varundamine     midagi     tundlikud     teise     kirjeldust     operatsioon hulgateoreetiline     rüsinameister     päringukeel     privileeg     kitsendusega     kirjeldavad     nõrkus     osaks     andmevaka     naturaalne     transaktsioon rakendus     möödunud     selles     rekursiivne     lugeda     paindmetoodika semantiline     rakendustarkvara     iseseisva     vahetus paxose     parameeter tüüp     konfidentsiaalsus     impordi     katta     tehis     sprint     alamprojektidega     sorteeritud     agregaat andmebaasisüsteem     räsiväärtused tõkestus     sõltuvus funktsionaalne     union     kontollitud tabelite/relvaride     teenuseid     determinant ortogonaalse     andmebaas serveriprotsess     andmeteadlased loogiline     andmeid     liitpõhimõttel     kollektsioonitüübi     l-väärtus     muudetavaid     andmemudel serveri     erinev     hooldamine     hetkeaje     large     nõutud     andmemuudatus triger     isolatsioonitase andmebaasisüsteem     lugemisoperaator     olevad     andmebaasiobjekt andmekontrolli     hargsalvestus     andmebaasisüsteem     induktsioon     klassifikaatorid andmed     kahendotsing     lihtsustatud     esmasrelvarid     primaarne     käideldavuse     hierarhia     paralleeltöö andmekäitluskeele     põhine     juurprobleem koodi     vaikeparool     sql sql-andmebaasisüsteem     kirjeldamise     konfliktipõhine     ümbernimetamiseks     hõiva     genereerib     teostava     baasrelvar andmekäitluse     algatamine     isikuandmed isikuandmete     koosneb     tehingutöötlus     automaatselt     autor     konveiertöö relatsioon     rünne rutiinid     geodeetiline     string     seadusandlus     suure     graafidel     tüüp muutuja     versioonide     sql-andmebaaside     tagasirulimine read     varukoopia soe     logida     vältida     andmebaas logid     päis b-puu     regulaarset     tabel oracle     töökohale     osa arendusmetoodika     loomissamm arhitektuur     sql-andmebaasisüsteem kõik-ühes     andmebaasiga     autonoomne postgres_fdw     konfliktide     samaaegset     operaator atribuut     operatsioon klient     relvar/tabel     peetakse     tekstitüüp sql     postgresql-spetsiifiline     salvestuspunkt sql-andmebaasi     keerukus paindmetoodika     põlvkonna     muteeruv     tehis testimine     füüsiliste     turvalisus reapõhised     kvoorumi-põhine     objekt rakendus     sul     paralleeltöö andmeaitade     kindlasti     tekitab     sundida     tekstis     suurandmetega     mudelite     allsüsteem     teisendamine tabeli     silotornid logipõhine     põhiobjekt     kitsendus transaktsioon     funktsioonid vaated     erinevatel     rikutakse     mooduli     põhimõtete     hetktõmmis informatsiooni     vaade histogramm     taastatav     kasutajate     elementide     varuandmebaas     kursori     kanaarilinnu     kasutaja-defineeritud operaator     paistma     oht andmebaasisüsteem     viidatud     pärimiseks     masinõpe reaalaja     objektivaade     disainitakse     sageduse     lähenemine lintmäluseade     föderatiivne     normaalkuju sql/relatsioonilise     current_user     lause alampäring     osade     andmefail     puuduvad     piirang semantiline     õhinapõhine     diagrammid     transaktsioon kahefaasilise     andmemudel rakendusliides     andmeaitade     segastrateegia     linkimine     süsteemianalüüs     pärib     index     pakkuda     reserveeritud     andmebaasisüsteem andmefail     isolatsioon     tupik sql-transaktsioonide     operatsioon relatsiooniline     tallinna     ühildamatus     mittedeterministlik     sisemise     halvasti     turvapoliitika andmemuudatuste     süsteem multiväärtuslik     edukaks     oht sõrmejälg     puhas     lehekülgede     töötlemine heterogeenne     vahemiku     funktsioon märk     trükis     bott     instituudi     stiilileht     liiasmassiiv     deklaratiivne kolmekihiline     pakkumine     rakendatav     põhimõisted     voogtiražeerimine     kitsendus andmebaasi     halvendab     suhtluse     klaster cassandra     rutiinid kaugsäilitus     lahendada     materialiseeritud     surnud     rollback     baastabelid klass=tabel     replikeerimine mitme     programm serverarvuti     püsivus andmekirjelduskeel     kahekihiline     skriptid andmebaasi     smallserial     varundamine/     primaarvõti     kahendobjekt     tulevane     täidetus     tingimus not     evitustoru     töökiirus     kinnitatakse     tehnilist     süntaks     oht     failipõhine     paralleelsed     ärireeglite     mälupuul     valideerib     andmebaasioperatsioonid     tähendusega     üleminek     vabatekst     andmetöötluslaused     binaarfail     mudel     tähtpäring     moodustamine     selgrooks     tagamine     kokkuvõttefunktsioon select     ankurmodelleerimine veerupõhine     lingitud     lause index     iteratsioon korrutatav     meetmed peletus     käivitumiseks     salvestamiseks     illegaalsed     klient     oracle     kasutusjuhud     füüsilisel     välisvõti     märgistik utf-     esituste     isikuanded     suurandmed suurandmed     täies     asukoht üheetapiline     projekteeritakse     accessis     optimeeritud     protseduuri     terviklik     sõltuvus     mudel uml     pöördprojekteerimist     loogiline     võimaldada     saaty     vaate     loomisele     funktsioon     pearaamat     soodustavad     tarkvarakeel     logimine veebirakendus     läbiskaneerimine     control     kasutaja-defineeritud sisendparameeter     alternatiiviks     süsteemikataloog andmebaasisüsteem     igale     ettvõtte     turvalisus     hulka     väljakutse multiandmebaasisüsteem     taastatavus     replitseerimise     piirkonnal     analüüs nested     testandmebaase     probleem andmebaas     tehinguhaldus     pöördub     sisevaade     genereerimise     projektsiooni     andmekeskus     omandvara     objektandmebaas     funktsioon tehing     teel objekt-relatsiooniline     hajussüsteem postgresql     äriteabetarkvara     räpane     konstrueeritud     lahendusega     kasutuslugu     arendusmetoodika situatsiooniline     minevikupildi     ressurss     earthdistance     loendustüüp objekt-relatsiooniline     andmebaasisüsteemid     loogilisel     väljakutse     kokkuvõttefunktsioon konstant     andmebaasisüsteemis     andmekäitluse     vastavust     tavaühendamine     andmebaasisüsteem objekt     clean     andmeait reaalaja     selliste andmete     oskused vesiagiilsus     üritada     skeemis     andmebaasirakendus     sobramine     õiguste     adaptiivne     muutuja sql-andmebaasisüsteem     kontroll andmekirjelduskeel     sorteeritav     sisselogimine     sisend-väljund     ahead     vigade     indeks relatsioonialgebra     viirus     eeldus     analüütiliste     turvaauk     andmetüüp sql     parema     jõudlus tabeliruum     meetod objekt     väärtusesse     väljalase     mudelid     rünnak mitteserialiseeritav     teisenda     tulemusi     näiteprojekti     tagamise     logimine tehniline     tuletatud     parameeter skalaarne     asukoht keskne     elimineerimise     hajus replikeerimine     lülituskilp     korporatiivne     pööratud     kasuta     vara nõrkus     strateegia     hajus heterogeenne     analüüs     seisundite     hierarhiline     andmebaasisüsteemides     disainipõhimõte     vajada     korduv     parsimine     tehnilise     ülevaade     alusel     transaktsioonid     andmetest     lepingud     paarist     iteratiivne     kitsendus üldine     jõustamise     domeenimudel     süsteemikataloog täitmisplaan     xmli     tüüp sql-andmebaasisüsteem     objektorienteeritud     andmebaasisüsteemide     piiravaimad     ajatempel andmebaas     disainiprobleemidele     lähteandmeid     kitsendus andmebaasisüsteem     serveriprogramm     süsteem viies     objekti     klass=tabel sql-domeen     andmebaasisüsteem juurkataloog     salvestusmudel     juhtuda     esimene     sagedusel     baastabel postgresql     magnetlint jõudlus     panga     andmebaas töökorraldus     replikeerimine asünkroonne     paljud     tüüp alamtüüp     predikaate     plokivahemike     skeem select     rohkemast     märkimisväärne     õigus vähenda     üldisi     võtmete     põhjusab     logging     salvestusviis tõeväärtustüüp     pilv matemaatiline     kandja     täiendatud     sql sql-domeen     paindmetoodika rational     aeglasem     saared cap     database     operaatorid     parameeter teenus     predikaadis     sql kitsendused     relvaride     replikeerimine kuum     disainile case     projekteerimine kitsendused     lähenemine jõudlus     püsisalvestusse     õnnestumine transaktsioon     hõlmatud     kattumatus     koostamiseks     süntaks relatsioonilise/sql     budget     põhjal vaade     sellest     protokoll     lähenemist     tõstutundetutega     operatsioon spetsiaal-     kasvades     kommutatiivne tuletatud     operatsioon operatsioon     hoitakse     käikuandmine     kohustuslikud     indeks bitmap     hetktõmmis andmebaasisüsteem     suured     jõustamisele     keerukus arendusmetoodika     lause transaktsioon     veerg veerg     väljalase infosüsteem     ennetab     üheks     teemade     kaskaadne     vastutuspiirkond infosüsteem     kitsendus     elementaarteenusena     vahenditega     privileegid     andmehoidla     andmeelement transaktsioon     tuvastamine andmekandja     lõhn)     tegevusdiagrammina     kanda     serialiseerimine kasutaja     hektorttuee     registreerimisest     disainimustrid     lo_import     muutmälu loogiline     baastabel viitade     vajadust     amet     auditite     käikuandmine brin     dekomponeerimine     andmejärv     operatsioon relatsioonilise/sql     pühendunud     täitmisplaan analüüsi     replikeerimine andmebaasisüsteem     atribuutideta     põhinevaks     vähendab     insert tugevdus     agregaat     andmebaasisüsteem muutuja     etteantud     vaheline     saaks     kirjutamine     manusandmebaasisüsteem     snapshot     suund kohustuslik     relatsioon     sql json     dokumendipõhine     mitme     tuleneb     paneb     tulpdiagramm     genereeritud     kohta     halbade     lepingud tabelid     massiivselt     võimaldab     puhul     lõputööst     ajamasin vaba     programmiliides     joonistega     saavad     realiseeriti     protokoll globaalne     selgitada     volitustõend     turvalisus andmete     klassidiagramm tehniline     mudel case     denormaliseerimine halb     mittekohustuslik     paindmetoodika     lokaalne     sündmusvoo     teisendusreeglid kontseptuaalne     fragment hajus     arvujada     sisse     logipõhine     diagramm projekt     kirjeldava     3nk     lisades     spetsifikatsioon analüüs     lause vaadete     detailselt     disain füüsilise     hulgaliselt     general     liides parameeter     õppeainetes     välisühendamise     ainult     operatsioon vahe     kokkukuuluvus sql     json omaduste     puudub     kasutusjuht     vari-it     replikeerimise     veebirakenduse     disainimuster müük     numbrimärk     hulkade     kontseptuaalsel     korteežitüüp     valmib     vöötimine     väline     erandid     protseduur     efekt kose     licence     a hajus     võimsuse     endas     tähtskeem     mitmekesine     andmeait andmevakk     mitmeid     trilemma logipõhine     mudel tutorial     tegemist     väikese     lukustamisprotokoll     loomissamm detailanalüüs     rolli     puhvrist     relvar relatsiooniline     sõltumatus kontseptuaalne     väle     analüüsitakse     transaktsioon asünkroonne     väärtustele     sotsiaalse     arenduse     tehniliselt kavandama     bloob     allsüsteemile     sellised     pääsupoliitika     tulenevalt oodatust     olemasolu     püsivus     võimekust     tavaliselt     värkvõrk     elukaar     object     logib     andmebaasikeel kaar     mudel)     evolutsiooniline     kolmik agregaatidel     mudeleid     samuti     hävitamine sõnastikrünne     võrdlus     suur     haavatavus     statistika analüüsi     vahendit     versioonid multiversioon-     migreerumine andmefailid     teostada     kasutaja     boyce-coddi     mõeldud     põhiosa refaktoreerimine     tähestik eesti     kokkuvõte     baitkood adaptiivne     logi andmekirjelduskeel     lo_export     liides infovara     juurdepääsumeetod     tasemel trigerid     coddi     süsteem võti-väärtus     operaatori     rakenduvad     põhjustavad     üleviimine     ettevalmistuspiirkond     muster sql     tühi     pääsupiirangud     juhitud     andmebaasikeel kolmas     muutujad     andmesiire halb     kasutava     point     tarkvara vaba     tõuseb     tiražeerimine     surrogaatvõti deklaratiivne     sql sql     andmed veebirakendus     pidev     keel otsekorrutis     ankurmodelleerimine     korteež kitsendus     näidet     kaudu select     süsteem veeruperekondadel     kirjutada     võlg paindmetoodika     write     teralisus     andmebaasisüsteem array     võrreldes     korral     ümberlülitusvorm     kaugsäilitus     varuandmebaas räsiväärtused     mitmemõõtmeline     tulemuseks     modelleerimiskeel sql     mitteaktiivseks     kokkuvõtmine     tehakse     transpordib     alampäring     skeem sql     protsess integratsiooni     kavandamine tarkvarasüsteem     põhiolemitüüp andmebaas     hoida     programmeerimine     toetust     nendest     kavandamine     väljaanne     keel märk     põhimõtted     sobiva     tööplaan mitteserialiseeritav     andmebaas hajus     tabel tabelite     põhitulemus     kokkuvõttefunktsioon alampäring     indeksid faktitabel     portfelliteooria     alt-üles     olemitüübid disain     soft-state     abstraktsioon     andmebaasisüsteem objekt-relatsiooniline     olukorra     andmemudel rakenduste     klass     hallata     raskemaks     transaktsioon eksklusiivne     viivitamine     hajus sündmuste     lõhkumata     valdkonnapõhine     hübriidpilv     orienteeritud     skeem sql/pgq     sql alamtüüp     täisarvutüüp     andmebaasiobjekt õiguse     algatus     muutmine disainitaseme     võimaluste     pöörd-     isehäälestuvus     kaalutlused tehniline     adjacency     järgib     standardis     täpsustatud     tööks     sisaldub     parima     postgresql_yhendus     võlg veergude/atribuutide     sql-andmebaasisüsteem     formaadis;     andmehulgad suured     kontrollimiseks     laused objekt     paiknemine     hstore     sõltuvustest     võltsimist     operatsioon identiteedi     skeem võti-väärtus     arhitektuur sisemine     aktiveerida     mapreduce sektsioonid     täitmisplaan andmebaasisüsteem     nimi turundus     sisendeid     funktsioon protseduur     operatsioon query     keerukus vari-it     pildid     kasutusjuhud case     loomissamm ehitamine     klassifikaatorite     kirjutatud     ebakõla     plokk commons     andmebaasisüsteem baastabel     märk     olemi     tüübid     relatsioonilist     käesolev     sql-keeles     tabel käideldavus     tarkvarakeel hulgateoreetiline     viidad     boyce/coddi     poole     varuandmebaas lukkude     select     panna     teadmuslik     andmemahtude     printsiip delikaatsed     nendes     parandusi     nägemusest     põhiobjekitde     parser     järjestikuline     kirjeldus     skaleerimine     võtmesõna     eksemplaridel     väärtus     ülesehitus     lahusus organisatsioon     statistika andmebaasi     hääletamise     kitsendus tüüp     tööplaan rakendus     illustratsioonid uml     graafikaprotsessor     triger tuletatud     operaatoreid     tüüp andmekäitluskeel     (rutiin)     koskstiil     otsustussüsteemid     commit     maksad     analüüsilt     filtri     andmed     töökoha     pöördprojekteerimine     dokument tüübikonstruktor     süsteem veebiserver     e-poe     teadaolevate     tähtteisendus     seejärel     andmebaasirakenduse     tuvastamine     tõlgib     asukoht     operaator order     olevate     literaal     objektile     funktsioon väljundparameeter     kataloogi     liides andmed     relatsioon relatsiooniline     käitumise     ülekantavus turvameede     tõttu     loomiseks arhetüüpide     lugemine     wescon     keerukad     rea     täpsustamine     rahulolu tugevdus     skaleerimine serverarvutite     mudeliga     läbi     väärtus sql     ebaotstarbekate     assotsiatiivsuse     lause sql     ristfunktsionaalnelaia     pearaamat õiguste     loete     esitamiseks     võrdsus     system     andmebaas horisontaalne     jaotamine     struktuurist     maatriks     versioon     sisaldav     defineeritud     sõltu     väidet     avalikud     keel tuletatud     mudel äriarhitektuur     mudel situatsiooniline     kiirelt     baasmuutuja     bcnk     fragment cap     sidumine     galli     hooldamine mudeli     tüüp funktsioon     vahendaja     otsingutingimus andmekirjelduskeel     allsüsteemidest kontseptuaalne     klasterdatud     vahendis     isolatsioonitase kahefaasiline     operaator group     tõestatud     ülalt-alla     rakendada     analüüs sql-andmebaasi     põhiomadus     lepingud iteratiivne     interfacesql/cli     värskus     extensible     lahendada lahendamata     triger protseduur     lugemiseks     distsipliin andmebaasi     välisest     hoolima     sünonüüm oracle     exclusion     low-code     võlg andmebaasi     ressursikirjeldusraamistik     leidev     ühendtüüp     eelistest     skeem     üksteise     antimustreid     objekti-rolli     antimuster probleem     võrdlusega     ühtegi     suhtes     transaktsiooni     kaudsed     sisend-väljund plokk     lauseid lukustamine     kahevalentne     plokiahel     migreerumine read     põhimõiste sündmus     võimaldamine     märgistik unicode     eelistatult     mittereserveeritud     alamtüüp meetod     liidetav     lahendused     andmebaasiobjekt andmebaasi     andmebaas reataseme     automaatkinnitamise     slaidid     ristkorrutis     rünnak     kolmik nosql     kiiresti     nõustussüsteem     peale     töökiiruse     parandab     salvestusviisi     esitatakse     andmebaasihalduse     minimaalõiguste     seisukohti     veerupõhist     halvang     paber     kus     süsteemide     graafilises     allsüsteem funktsionaalne     hajussüsteem komponentandmebaasisüsteem     normaalkuju esimene     indeks loomulik     kitsendus with     ühtesulandamisel     rünne id     vaated objekt-relatsiooniline     õigus     ühik     muutuja     juhtub     klaster     vaade postgresql     kolmanda     joonistamiseks     võivad     lainedus föderatiivne     objektidele     triger sql     kitsendus võrdsuse     tulevaid     saamise     käikuandmine jõudlus     operatsioon pesastamine     triger triger     päringud faktitabel     süstimine     ühest     marker     seosreeglite     andmebaasisüsteem manusandmebaasisüsteem     kuidas     toode     seega     logide     saavutamine     leidmiseks     andmekirjelduslaused     vastu     sõeluma     lõige     aines     baasrelatsioon     kitsendus triger     employee     baastabelites     licenses     andmebaasirakenduste     andmebaasisüsteem klientprogramm     kevadel     võimalustega     tavalise     disainile     situatsiooniline     disain detailanalüüs     andmetele     vähenedes     kontrollitakse     andmebaasikeel relatsiooniline     maksimaalselt     arendusmetoodikate     denormaliseeritud     tõrkesiire replikeerimine     laused select     operaatorid/     bitise     kompileerimine interpreteerimine     importida     ühtlane     andmebaas komponent     unicode     oluline     muutuja relatsioon     geneetilised     skriptisüst     interpreteerimine lause     sünonüümimine     arhetüüpide     hulgast     logi andmebaasisüsteem     juurprobleem juurprobleem     maksimeeri     võtmekandidaat     indeksid     variety suurandmed     2nk     pakett baastabel     siseselt     pidevvalmidus põhiolemitüüp     funktsioonil     jõudlus füüsilise     standard kasutaja-defineeritud     muudatuse     salvestus andmeaitade     normaalkuju veergude/atribuutide     kalastamine     kasutamiseks     teine     põhiolemitüübi     arvutiklassides     otsida     süsteem geograafiline     märk märgistik     pesastatud     suhtlusosavus     maksumuspõhine     lisada/muuta/kustutada     keskkond     esitada     serveerida     kaitsta     turul     väärtus muutuja     kasutamist arendaja     loevad/     ligipääsu     tööplaan andmemuudatuste     pgapex     tõene     sql tüübikonstruktor     põhilised     täitmisplaan index     peegeldab     tagastataval     läbipaistvus     millest     lähtekood muster     hierarhilise-     seitse     poolvahe     vahenduskasutaja     avatud-suletud     java     loendustüüp     saared informatsiooni     tugev     funktsioonide     modernne     meenutada     rünne sotsiaalne     põhjal     kontroll     raamistik     analüüsimuster     paxose     plokid füüsilise     õigused     koodiga     lihtsustamine     tehtud     esimesena     inner     kinnitamine autonoomne     alampäringut     tähendab     sql-andmebaas     teated globaalne     transaktsioon atomaarsus     kursor     onlain-analüüs     protokoll lokaalne     algselt     käivitamine     mastaapimine     tõlkereeglistik     uncommitted     relatisooniline     having     shelli     multiandmebaasisüsteem     aastatega     tarkvara commons     väljastatavate     parool keskkonna     kaar subjekt     arvuti andmebaasisüsteem     andmekontrollikeel     tööta     arhitektuur andmebaasikeel     andmed imperatiivsus     microsoft     alampäring merge     süsteemi-defineeritud     sisaldada     standard     andmeaida     monopollukk     indeks valikuline     erinevusi     evolutsioneerumine paindmetoodika     pilv     hotel     klassidiagrammi     tähendavad     täiustatud     kohustuslikkus väljund     kahe     graaf     andmekaitse andmebaasisüsteem     kokku     liides allsüsteem     keel deterministlik     andmebaasi-     probleemid     internet     ettevalmistamise     arendamine     rakendab     lahtikirjutamine otsing     konstrueerimine     võti     füüsilise     mikroteenuste     newsql     õigete     juurutamine     lause analüüsi     ortogonaalse     andmed virtuaalne     iteratsioon liidetav     andmebaasisüsteemi     järjestus     liidriga     määrab     aknapõhine     hulgateoreetilised     objekt-relatsioonvastendus füüsiline     pidevalt     rakendus andmebaasisüsteem     tekkimise     ria     tüüp integer     haldamine     olekudiagramm     baasil     serializable     probleem     täitmine     siire     teoreem normaliseerimine     r-väärtus     operatsioon lugemisoperaator     lugemisoperatsioon partnerreplikeerimine     funktsionaalse     kitsendus andmekäitluskeel     ülekanduv sql/relatsioonilise     scan hash     aktiivne     lähedase     andmeühenduse     sql/med     stiilis     terabaidid faktitabel     arendati     apexis     olemite     petabait     taustprotsess     salesperson     dokumendipõhist     logi hajus     töötle     koostamisele     puuduseid     esitletud     parandati     kehand alamandmebaas     rutiin tabelifunktsioon     optimeerimine loogiline     ülikooli     entity-attribute-value     volitustõend peletus     võrdsuse     kasutajale     lähteandmebaas andmesiire     erand     strateegia loogiline     optimeerib     arenduskeskkond     realiseeritud     pakkumiste     kirjutamisel     operatiivjuhtimiseks     andmebaasikeelt     isikuandmed stiihiline     detailvaadete     poolühendamine     segmendid     vahevara     esindamiste     sobivaks     programmeerimine andmebaasisüsteem     kohustuslikkus tehing     operaator väärtus     võrdlusoperaatoriks     pandud     failis     vajalikke     oldsql     objekt-relatsiooniline     pääsupiirangud õiguste     atribuudiga     iseloomustab     forward     arendusmetoodika lõppkasutaja     pääsupoliitika andmebaasiobjekti     teiste     pakendaja     konkurentsjuhtimine terviklikkus     jätta     järjekorra     andmebaasikeel kõik-ühes     ole     raaltehnoloogia     granulaarsus     fail     ekstreemandmed     objektid     põhimõiste andmete     kobar elastsuse     andmemuudatused loogilisel     omadustega     veebilehitseja andmebaasisüsteem     kehtima     arendajad     sql-andmebaasisüsteem mitmemõõtmeline     reaalsed     normaliseeritud andmete     näiteks     deklaratiivselt analüüs     elemendid segment     lahenduse     inimkasutajale     vabastab     dimensioon andmebaasisüsteem     tõeline     raamistik scaled     asünkroonne ei     otsingutingimus nimega     annab     tabel nimega     märkide     täita     sorteerimine     regulaarne     navigeerimise     ilmneda     kurssi     lukk veebirakendus     trügimine andmebaaside     üldine     aeglaselt     parameeter rutiin     lause arvujada     paindmetoodika evolutsioneerumine     uuematesse     mälus klass     väärtused     ärireegel sql     võimalust     programmeerimiskeel projektsioon     suunab     alamgraafi     määrang merge     skeemid     klaster nosql     esile     sql-andmemudeli     eesmärgid     dokument agregaat     parameeter sisend     kindrali     veerg tabel     lisamisele     kahendpuu     väli     projektsioon     varuandmebaas sihtandmebaas     ülemineku     saavutada     andmemudeli     litsents     vaated kolmekihiline     puhvrite     häälestamine     tehnikaülikooli     projekteerimine loogiline     tegelik     alampäring where     hooldamise     salvestusmudel oracle     atomaarsus     andmebaasihaldur nosql     korduvad     makrosid     hilisemate     kaugprotseduurikutse     antimuster     genereeritav     objektid klass     domeen andmebaasi     temporaalsete     arvutamise     moonutamine andmed     vormingukeele     võimaluse     pakettide     arvutamisel     watching     tarkvaraline andmete     automaatselt primaarserver     jäänud     server veebirakendus     väliste     andmekvaliteet andmeait     jõudlus plokk     erinevad     sõlm     tüüp sql     tüüpe     sql/pgq klass     vaja     andmekäitluskeel andmekirjelduskeel     delete     arvude     ähvardab     omaduste     salvestamiskes     administraator     vaade sql     kood oracle-case     soovitud     lähteformaadis     andmesoo     muster osapool     except     mälu     hooldus     raksendab     tehis andmebaasi     klientprogramm andmebaasi     taandarenenud     loogiliste     baastabel massiivipõhine     hetkel     hetktõmmis rakendus     pgql sõlmede     tabelite/relvaride     süsteemne     süsteemse     mudel loogilise     domeeni     pärisalamhulk     standardid tehing     järjepidevus tehingutöötluse     andmebaasikeel     andmebaasilt     nimekiri     aidata     tähtpäring andmejärv     operatsioon andmetele     argument     operatsioon avaldis     kvaliteet võtmed     vahendite     agregaat arvutite     pädevusala     loomulikult     volitustõend tugevdus     sarnane     autonoomne mitteföderatiivne     ülekanduv ühendamissõltuvus     andmebaasikeel distinct     klassidiagramm     anomaalia mitteserialiseeritav     pakkimine avatud     statistika füüsiline     relatsiooniliselt     ringi     multihulk     kontrollpunkt     andmebaasisüsteem dokument     serveriprogramm serveriprogramm     võtab     praktikad monumentaalne     migreerimist     järk     rühmitamine     osa järk     definer parool     aste case     kokkusobimatus     arvestab     oht andmete     kvaliteet     litsents commons     cascade     disainimuster uml     ehitusplokk     salvestamine xml-andmebaasisüsteem     suund põhiobjekt     notatsiooni     keerukuse     töövahendid kogutavate     platvorm iteratsioon     kasutamisele     viitade     süntaksianalüsaator     skeem vaade     tõeliselt     range     mudelid füüsiline     mõned     teisene     sisend klientprogramm     arendusplaan metoodika     vastavuse     registreerimise     võlga     kolmas     funktsionaalsus     kitsendus merge     lõpetab     küsib     kliendi     transparent     lahendust     rünne teadmuslik     tüüp domeen     kiirendab     väärtus kehand     evolutsioneerumine uutele     vahel kasutaja-defineeritud     andmebaasisüsteem omaduste     tuvastada     lahtikirjutamine     standardiseeritud     ebakorrektse     tegevused     süsteemi-defineeritud relatsioonitüübi     hindamine index     priivara     läbivate     dekrüpteerimise     virtuaalne     sisselogimise     operatsioon select     osa-terviku     andmebaasile     rakendus andmesiire     andmemudel andmebaas     konformismianalüüsi     serverid     probleem probleem     räsivõti     sõlm rdf     lisaks     register oracle*case     suurendama     arvujadad     andmeait andmeaitade     alternatiivvõti     tupik     modelleerimiskeel optimeerimismoodul     ennetamine andmebaasisüsteem     struktureerimata     turvarikke     põhiolemitüüp     logifail rakendus     artefaktid     veerupõhisel     andmebaas andmebaasisüsteem     süsteemiga     ennetavalt     1:m     luuakse     graafiline     strateegiaid     algab     arendusmetoodika     otsitakse     artefakt kontrollimatu     koostada     kasutusele     veebipõhine     transaktsioon read     andmebaasikeel objektsüsteem     vormide     raamatupidamise     andmemudel andmebaasi     aste     kitsendus struktureeritud     töötlemata     server open     esineb     d tüüp     protsess andmeait     vihje maksumuspõhine     realiseerimiseks     oldsql hierarhiline     mahukam     kolmeastmeline     lisandunud     ometigi     nõudmised     saamiseks     variatsioon     rünne andmebaasisüsteem     analüüsi     salvestusruum     petabaidid andmevakk     veebiteenuste     andmebaasiüsteem     põhjus     käivaid     primaarserver muutmisoperatsioon     rakendusprogramm     proovitarkvara     funktsioon oracle     teadma     sellele     koopia viiteajaga     algväärtustamine triger     meelde     rakendub     võetud     põhimõttel     eesmärk     juurutada     voogtöötlus     tabelifunktsioon     ajamasin     partnerreplikeerimine     ekstreemprogrammeerimine     realiseerivaid     pseudojuhuslike     teostatakse     tööjaama     skeem graafi     serveri     parameetri     kahjuks     ebaõnnestumised     action     jaotust     esimesel     andmebaasisüsteem transaktsioon     massiivitüübi     andmekäitluslaused     avaandmed andmebaasi     töökohad     lihtindeks     kaupa     turvarike terviklikkus     security     sotsiotehniline     andmebaas operatiivandmete     viiteajaga     jõustamine     aeglustab     eksperiment     mudelis     laiem     session_user     objekt-relatsioonvastendus meetod     korrektne     ülevaate     logimine vaated     õppeaine     suurobjekt     kontrollimatult     räsiväärtustel     group     tükeldus     poolseks     peate     piiramine failid     eduvpn     kuuluma     arvestus     raskustest     võtmed     statistika hash     eelnevas     relvar sql     mida     info baastabel     in     andmebaasiobjekti     koodi     massiivi     protseduur sql     märgistik iso     hilisem     tasakaalustatud     ümberdefineerimine     saalimine     tabel vaade     skaneerimine     timestamp     kaks     võidakse     mõlemad     väärtustada     kasutav     terviksüsteemi     andmeelement õnnestumine     klausel having     assertion instead     tagasipööramine     tegevuste     register     option revoke     lühike     kontseptuaalse     vähenda     moodustamiseks     liiasus     riiklik     detailimine     moodustatakse     tegemine     kontrollitud     laaditabel     asukohapõhised     klikivoog     tüüp mitteskalaarne     andmekäitluskeele     vastavate     sünniajaga     madal     (uml)     paljundamine     hajuv     teises     räsisõnastik     elutsükkel scrum     option maksimaalse     samaaegseid     multiversioon-konkurentsjuhtimine     funktsioonides     ettevalmistamine masinõpe     veerud sql-andmebaasi     pigem     pakett postgresql     arhetüübile     videote     toimuv     nimi tabel     põhimõiste kontaktandmed     elemendid pilveteenusena     varieeruva     juurprobleem andmebaasi     kattuv     süsteem nosql     rahuldada     põhiandmed     etapp/faas füüsiline     "lahtilõhkumise"     paikneda     realiseeritakse     andmebaas hadoop     lateral     reaalse     otsingutingimus liittingimus     tagada     series     tulenevaid     skeem kinnitamine     ametlik     panemine     konstruktor     jõustamiseks     veeru     välise     vahetulemus     gql cassandra     kontekstkommutatsioon projektsioon     kataloogis     andmebaasisüsteem redis     operatsioon andmebaasikeel     transaktsioonis     neljavalentne     replikeerimine sõltuv     katseid     elutsükkkel infosüsteem     alles     isolation     süsteem tehniline     modelleerimiseks     dimensioonitabel     lukustamise     puhverdatud     diagrammi     arendajatel     otsuste     strateegia rida     loogilise     lause andmebaasisüsteem     operatsioonisüsteem     artefakt räpane     esmasvõti     voogreplikeerimine     taastamise     ansi-sparc information_schema     relvar sorteerimise     rullida     logistruktuuriga     ja     kasuataja-defineeritud     eksistentsi     sõltuvus allhhanke     tarkvarasüsteemide     failidena     sõltub     kinnitamata     sql-andmebaasisüsteem objekt-relatsiooniline     hetktõmmised kaugprotseduuri     server veebilehitseja     lõhn rational     ettevalmistusala     integer     switchboard     uuritakse     kvaliteedi     alusel andmekäitluskeel     pilveteenusena     korteežitüüp relatsiooniline     juhiseid     lisamaterjal     paigutatud     loogikaoperaator     identiteedi     lõppeda     vaated andmebaasisüsteem     andmebaas seadus     kuhi     andmebaasides     agregaat sql     olemi-     keele     option tabel     pakendaja komponentandmebaasisüsteem     lause tühistamine     erineva     lähe     laiendamine     mõningate     produtseerib     logi lukustamine     võite     eeliskasutaja     koopiate     varundamine/taastamine jõudlus     andmesiire lintmäluseade     ajakarbi     eeltingimus     hiljem     järgneb     loomine     tüüpi     tulemuse     diagramm     insert     ankurmodelleerimine andmevaka     organisatsioon tootja     võlg mudeli     ajutised     esitab     predikaatide     ennik     metoodika     ühendamine     lausendite     mudel osapool     esmane     objektide     juhtimisotsused andmevaka     unikaalne     logitava     metaandmed     sõltuvus kuues     primaarvõtme     tüüp pääsupoliitika     tabel select     volitustõend acidrain     arvestuse     programmeerimiskeel kasutaja-defineeritud     jõudlus     tüüp grant     eeskätt     veebisaidis     pöördustee     andmebaasiobjekt pääsupoliitika     kaitsev     katkematu     väljapakutud     objekt-relatsioonilisi     ettekanne     privaatne     ülesande     kõhn     tabelid/     rakenduses     pooljuhtketas     tasemel relatsioonilise/sql     nimetamine     pl/sql     puudumist     muster disainimuster     equijoin relatsioonialgebra     refaktoreerimine refaktoreerimine     reaalne     andmemudel plokid     lahendustel     vara     arvuti sparql     eranditöötlus protseduurne     video     sündmusvaade     juhuslikke     domeen oracle     skeemitu     eraldatud     andmebaase     andmeaidad/andmevakad füüsiline     tegemiseks     kaasajastanud     räsimine     programmeerida     skeem tuletatud     teatavasti     denormaliseerimine tuletatud     alampäringus     andmeait operatiivandmete     tüüp json     kutsuda     otsustamise     ebaõnnestumine pessimistlik     taaskasutamiseks     teisenduse     optimistlik transaktsioon     astet     trigeritel     aknakujunduse     mägimurrak     algataja     aktuaalsed     lõhnade     kahefaasilise     andmekandja     mõelnud     grupeerimine     mitmekomponendiline     inimene suur     evitustoru detailanalüüs     võltsing     rakendust     tegevus     põhineb     kavandamine kogukonnapilv     tehis tahtlik     keel relatsiooniline     arendusmetoodika rational     päringut     loomist     current     autonoomia hajus     kogumitel     unikaalsuse     kirjutatakse     etapp/faas tabelite     püsikomatüüp     dokumentide     infovara ülekoormamine     magistritöö     hõlmab     katkestamine     süsteem omaduste     leping     juttu     andmed varukoopia     ärireegel     prototüüpimine olemitüübid     suurendab     lipuke     tabelid ankurmodelleerimine     toimetulema     konstrueerimise     libreoffice     kasutusvaldkond graafi     server     minimeeri     teemaks     massiividel     pühendatud     ettevalmistav     kombineerivad     kättesaadav     realiseerima     mäluruum     vihje     eksemplar     koopia liigub     pgcrypto     õigus roll     seisundidiagramm uml     teisendamine     kasutajalaliides klientprogramm     otsimist     lõhn definition     delikaatsed     riiv     kasutamise     liitväärtused objekt-relatsiooniline     ahela     operatsioon sisend/     üldistused     suvapöördusmälu     tüüp andmebaas     massiiv xml     laused kontseptuaalne     eriliigilised     lahendus     kombinatsioon     triviaalne     näiterakenduse     rakenduspakett detailanalüüs     soovitada     indeks-organiseeritud     identiteet rakendus     mitteametlik     siin-arhitectur     ülekande     äriline     aktiivsed     sidemeklass     otsene     mitmes     aadress     klikivoo     inimkeel iso     võlg puhas     isolatsioonitase acidrain     tutorial     väljakutse juhtparameeter     prototüüpimine rakenduse     lahusus komplekt     asendamist     ühiseid     valupõhine     puhvertoiteallikas     avaandmed rakenduse     muuda     andmebaasikeel dokumentidel     veerg xml-andmebaasisüsteem     töö     andmebaasisüsteem hajus     infosüsteem     erandite     algoritm globaalne     millega     kehtivad     fail vaba     plokiaheldus sool     väldib     faas     kriis     ühisosa     tehnika optimistlik     transaktsioonile/     anomaalia mitme     number     loengu     usaldusväärselt     dekompositsiooni     esitusviisi     indeks kitsenduste     indeksid andmete     kolmik pgql     dialekt tuletatud     hõivamine     regulaarselt     lugemisoperaator kitsendus     rakenduse     operatsioon     dokumendipõhise     esitamine     seats     andmekirjelduskeel     andmed integratsiooni     andmesiire register     ankurmodelleerimise     sõlm agregaatidel     kasutab     sellise     jõudlus jõudlus     salvestuspunkt     eksemplar ärivara     parameeter oo     activex     realisatsiooni     server plokiahela     avatekst     kolme     struktuuri     refaktoreerimine bcnk     triger transaktsioonanalüüs     kasutajad     üks     põhjalikkuselt     maskeerimine     transportida     süsteem kõik-ühes     kaitsmisel     mudeli     faas andmebaasisüsteem     makrot     otsimine     elemendid serveri     kaar gql     olnud     skeem veeru     navigatsiooniline     standardile     andmebaas oltp     esmasrelvar     atribuudi     naturaalvõti     allsüsteem andmebaas     anomaalia primaarserveri     konkurentsjuhtimine the     vastutav     aitab     operatsioonide     indeksid andmebaasis     rakenduse/trigerite     perekonda     andmemudel sql     osa)     sql sql/pgq     andmevoog     muutunud     koostamise     lahendus toode/teenus     pöördumise     prototüüp     rakendusega     imporditi     liides staatiline     otstarbe     veergude     süsteem arhitektuuri     workspace     andmekandja rutiinid     lindistus     tabelifunktsiooni     normaliseerimata     geograafiline     andmebaasikeel andmebaasisüsteem     segment     kvaliteet objektorienteeritud     jõurünne     vähese     blokeeruv lokaalne     viiteid     sisend     veebitarkvara     andmeait andmejärv     maailmas     andmebaas nõrkus     indeks kasutaja-defineeritud     arhitektuur registri     lähima     tarkvara puhverdatud     projekteerimisega     ühendamine tarkvarakeel     ilma     anomaalia ankurmodelleerimine     tsükkel rutiin     toetab     standardi     logifail andmebaasisüsteem     järk arendusmetoodika     koheselt     sparql kaar     hierarhiate     programmeerimiskeel rutiin     krüpteerimise     puudumine tehniline     dokumendi     geograafiliste     liiasus füüsiline     käivitusparameetrite     sql relatsioon     kehand pl/sql     triger väine     väärtuse     roll andmebaasisüsteem     sql-andmebaasi     parandamise     arendusmetoodika konstrueerimine     lõhn räpane     reegleid     denormaliseerimine     välisvõtmega     roll     juurde     alustamise     kaasevolutsioon     iseloomustama     tekkimine     rutiin     jagatud     veeruperekonnast     teabenõue     reapõhised     loomise     põhimõiste analüüsimuster     koodipunkt     etappide     allsüsteem rational     kiirus     c informatsiooni     operatsioon andmekäitluskeele     kirjeldatakse     lõpeb     mitteföderatiivses     ärireegel triger     allüürnike     piirangud     harjutamine koodigeneraator     töötleja     juurdepääsutee     rutiine     viidete     faas konsensuse     zettabait     normaalkuju relatsioonilise/sql     mägimurrak andmeaitade     protseduurselt kitsendused     segmendi     töötlemine     dokumenti     rakendusliides     seosetüüp     printsiip multiväärtuslik     justkui     installeerimisel     kontekstkommutatsioon     klastrisse     osaliste     operaator muutujale     sündmus     avaldis sql     detailsus     turvalisus turvameede     loomissamm füüsiline     turvameede andmebaas     arvutite     tulemusena     realiseerub     andmebaas virtuaalne     disain strateegiline     lipik     pakett     lainedus postgresql     mille     abiks     optimeerimismoodul     kirjelda     elutsükkel operatsiooni     puuduv     tegemata     riistvara     tarkvarasüsteem mashup     keerukam     toimuma     andmeaita     profiil euroopa     aadress objekt     muudetud     jaoks     loeb/kirjutab     enamasti     uhendamise     mudel allsüsteem     check     kitsendusi     kiskjalikkust     transaktsioonilised     disain /     normaalkuju     delivery     descartesi     vaadake     lõks     abitabel disain     logi write     andmemudel autoriõiguse     juhtudel     isolatsioonitase multiversioon-     küsimustest     kehtiv     tüüp objektorienteeritud     teisendusreegel     antud     skaleeritav     tüüp andmebaasiobjekt     serveriprogramm andmebaasisüsteem     parandada     kavandamine andmevakk     state     sünonüümistamine     andmemudel dokumendipõhine     salvestusmootor     ühendamise     võrreldakse     keeruka     cassandra     millised     printsiip     kaar     muster kasutajaliidese     kehand füüsiline     vesivoodi     tase     toimuvad     koosneda     käideldavus hajus     päring     varukoopia andmebaasi     riistvaraline plokiahela     monoliitne     generated     uneuuringute     andmebaasipöördus     kaarte     tüüp tüübigeneraator     evolutsiooni     sellisel     veebiteenus     graafide     säilmälu     ennustab     dokument     huvides     random     edasiarendamise     andmemudel hajus     komponentandmebaasisüsteem dblink     laiendatav     elastsus     kitsendus sisemine     sales     täitmist     inimkeel     tabel hetktõmmis     laused nimetu     järk iteratsioon     muudmine     päringud andmete     evolutsioneerimine infosüsteem     koondandmete     ortogonaalsus     bütsantslike     mapping     kauboi     järjepidevus     disainimustrite     tarkvara oracle     reeglipärasust     kolmik graafidel     relatsiooniline     formaalne     lause andmete     mõjutab     laiendus postgresql     analüüsimiseks     realiseerida     puu ülesanne     laadida     formaadis     andmebaas andmeait     päringusüsteemid     järgida     olem     tekst     indeksid sensorid     süsteemiarendus     äriprotsess     projekteeritud     omadus     naturaalühendamine     turvapoliitika     sisemine     isikuandmed     silumisel     vahend objekt     names     p valikuline     salvestatakse     atribuut relatsiooniline     tööplaan tagasivaate     plokid andmebaasiobjektide     ühendamine liitindeks     operaator     supervõti     mitmemõõtmelised     assertion     disainimuster     sql võrkstruktuuriga     andmebaas geograafiline     vajaduseta     ristkasutus     protokolli     dünaamilisemad     tarkvara rea     mitmeprotsessori     lause tabeli     juhul     identity     tähenduseta     suurem     alampäring avg     klausel atomaarne     kuumvarusüsteem tilkumine     tabel tehniline     lahti     semantiline     bigserial     andmeobjektid     taaskasutatav     geomeetrilised     join cql     vastava     baasmuutujate     materialiseerimise     trügimine     kantakse     revoke     libreofficebase     jagab     enamik     andmebaasisüsteem väline     paljastada     klassifikaatorid     maailma     bukett hash     analüüsib     objektiõigus     poolt     heuristika     andmetega     pakett sql     kompenseeriv     kõiki     vahetamise     andmebaas andmed     sidusus     fantoomkirje     suhtetüüp     serverarvutite     mudel skaleeritav     operatsioon merge     haldama     andmebaasioperatsioonide     hulgaga     foreign     arendaja     kinnitamine kasutaja-     parandamine     glüüf kodeeritud     update andmebaasisüsteem     plokk     olem-atribuut-väärtus     veerud     ametliku     anomaaliad     mahukaid     kõigepealt     architect     lahenduseks     nimeruum     lause üldine     veeruperekondadel     killustamine     objektsüsteem     andmed minimaalne     korrapärane     asuva     piirang sql-andmebaasisüsteem     kitsendus sql     muutmisoperaator     seisundidiagramm strateegiline     hilisemaks     nothing     redigeerimine     krüptosüsteem     programmeerimiskeel     tõrke     suurima     imperatiivne töölaua     salvestamine     seadus sql     vähene     murdskriptimine     tabelites     puutub     edition     atribuudid tüüp     tabelid nosql     identiteet     tehing     tüübigeneraator selektor     asünkroonne     kasutamist     parendamine     regulaaravaldis     rikutud     bukett     tellimuste     tööruumi     sõltumatus süsteemikataloog     prototüüpimine     kimballi     programm open     rida baastabel     sõltuvuse     perekond sql     ridadele     korduvaid     express     submission     operaator sql     siirde     triger trigeri     nelja     jäme     risttabel     äriprotsessi     tüüp sql-domeen     infot     keskne     alguse     olulistes     oleks     laadi     tekkimine baastabel     terviksüsteem paindmetoodika     versioonides     õiguseid     keerukate     programmeerimiskeel deklaratiivne     funktsioon nimetu     laisk     generalization     organisatsiooni     nimetamise     viimiseks     haavatavus transaktsioon     dokumentatsiooni     operatsioon piirang     korreleeruv     moonutamine     kontseptuaalne     jaotustaluvuse     andmesiire taastamine     pädevusalad     lähtekoodiga     triptühhoonia     seadus andmebaasisüsteem     vesiagiilsus     tüüp võrkmudel     algoritm föderatiivne     andmekaevandamine     kood     language     insert postgresql     andmebaas andmebaas     ebapiisavuse     killustuse     põhimõiste ettvõtte     kirjeldab     arendusmetoodika allsüsteem     algpraool     mudelil     juhitav     pilv uml     kaasav     korda     kuuluv     tasuta     eesmärgiks     polya     korrastatud     vaade java     käigus     rowid     jõudlus sisemise     kahetasandiline     süsteem andmejärv     puutumatus turvameede     töötada     disainiprintsiip denormaliseerimine     üldistus     truncate     sõlmede     funktsioon parameeter     järjestusreeglistik objekt-relatsiooniline     acidrain     server sql/med     teenus rakendamine     arvutada     süsteemikataloog     mitmekeelse     strateegia andmekontrolli     kodeering koodipunkt     arvutivõrgu     tahtlik antimuster     eeliseid     kokkuvõttefunktsioon avaldis     mälu oo     töökindlus     concurrency     korralduse     alamaruannete     vastuvõtmist     latin     arvutamine     algoritm konsensuse     probleem disain     rakenduspakett infosüsteem     andmebaasis     funktsioonid     tabeliruum     andmebaasikeel alamtüüp     võrdõiguslikkuse     defragmenteerimine     koostama     reataseme     tööplaanid     suhte     deklareeritud     volitustõend testandmebaas     konsolideerimine andmeait     andmekäitlusoperatsioonide     realisatsioon     andmebaas tarkvara     paranda     tarkvara priivara     koostasin     haldus     tarkvarasüsteem andmebaas     juhised     versiooni     pakuvad     keerukamad     mudel sql/relatsioonilise     mudel kasutaja-defineeritud     example     seadusandlus kasutajad     monoliit     kõrgtaseme     näidisprojektide     protsess andmevaka     vastuolulise     disainid     kasutamine     makro     andmeladu     tootmise     projektis     lõpus andmebaasisüsteem     nuodb     sõltuvused     ühendamissõltuvus normaliseerimine     korteeži     kitsendus kasutaja-     mälu objekt     server replikeerimine     arengusuunad     kuulub     äriarhitektuur     vähendada     tingib     sql andmebaas     püsisalvestamine     töötamise     andmebaasioperatsioon äriprotsess     registrid     magajad     sündmustriger     testandmebaasis inimoht     olekumasinaskeem     relatsioonilise     paindmetoodika andmebaasisüsteem     operatsioon projektsioon     veebirakendus     tehised     pl/pgsql     algoritm     konstruktori     protsessid     edgar     andmebaasiobjekt     metaandmed privaatpilv     strateegia revoke     kirjeldamiseks     intressidega tagasi     osaliselt     rr_mall     pakendaja postgresql     option     bitivektorite     iseloomustada     lähtekoodis     saritoode     generaator drop     0     pilvandmetöötluse     selleks     projekt funktsionaalne     oota-sure     osa integer     lihtsustada     kliendile     andmebaas hübriidpilv     antimuster tehniline     relational     tüübi     vihje histogramm     pakett programmeerimiskeel     fragmendi     näiteid     transaktsioon teenus     ekstent otsene     mõjutatud     modelleermise     kuhugi     rutiin andmebaasisüsteem     nimi deterministlik     korrutatav     conway     andmeelement pessimistlik     ühiskasutus     andmeaidad     kord     tavapärasem     omadust     kadunud     pea     parameetrid     lõputööst infosüsteemide     nimekonflikt     nimekirjal     a tootja     foneetiline     koodigeneraatoreid     veebi-     poolne     ocelot     andmebaasis serializable     dialekt     lahendusena     generaator primary     kasutaja-defineeritud     laused andmekäitluskeel     monotoonsed     kokkulepe     primaarserver     eraldiseiseiv     metoodikaarendus     bakalaureusetöö     tabeleid     läheb     haldamiseks     degenereerunud     lõpumärgend     sõnade     seisundimuudatuste     andmebaas andmekvaliteet     süsteem suurandmed     annavad     tähistab     access     akna     eraelu     parandamine andmevakk     muudatuste     vara andmed     üldiselt     antakse     vahendisse     kodeering kodeeritud     tagastab     moodul     andmebaas ajutine     sisendiks     clause     protseduurses     normaalkuju andmebaasi     rutiine parameeter     tagasirullimine     klient serverarvuti     sql relatisooniline     teisele     määratud     xml-andmebaasisüsteem     migreerumine     võretöötlus     loobumise     kodeeri     lisalugemine     konkreetne     võtta     ebapiisav     vaade     realistlike     kaotsiläinud     arhetüüp nurimuster     põhjalikult     oleva     (olemi-suhte     toimub     turvanõrkus     replikeeritud     gql nosql     versioon andmebaasi     jagamine     nõuab     andmebaaside     kavandamisega     invoker isikuandmete     kokkuvõttefunktsioon having     platvormidele     sõltuvus refaktoreerimine     muteeruva     probleemikeel     andmetöötluskompleks     sõltuvus rutiin     paralleeltöö     lukustamine isolatsioonitase     tüüp tüübitud     edasiarendamist     viimine     baastabel hetktõmmis     sisalda     omistamise     tabel vahe     ärimudel     keskmise     unikaalse     puu     süsteem tabelite/relvaride     spetsifikatsioon     osa migreerimine     vaikimisi     mapreduce andmeait     andmete     komplekt     probleem üleminek     normaliseerimise     nõustussüsteemid     kasutamisel     kose     vaatan     võib     operaatorid/funktsioonid polyglot     versioonikontrolli     andmebaas/rakendus     testimine andmeait     reaalaja     lisab     toimimiseks     lahendus muster     kodeerimise     andmevahetuskiht     heuristiline     andmebaasisüstem kahefaasilise     nähtavad     kinnissõna     järjestus teenus     üldmäärus     parool euroopa     varray     rutiine operatsioon     tüüpimata     äriarhitektuur infosüsteem     eraldi     predikaat     sõna     sql-transaktsioonide     operatsioon optimeerimismoodul     õppeaines     veebiliidest     mõõtlusalus     import     utiliit     ruum indeks     evolutsioneerumine siire     lukustamine logifail     tüüp päis     väljakutse lähteandmebaas     lõhn refaktoreerimine     põhilisi     hulki     kontroll analüüsi     liitvõti     vaateid     räsiveerg     kiirendada     ehitamise     kehand     täitmine adaptiivne     analüüs kitsendused     id     andmemudel hierarhiline     eksemplar segment     süntaktiline     kõvaketas     replikeerimine jõudlus     allhhanke     metafoor     pääsupoliitika sql     salvestused     andmebaas objekt-relatsiooniline     atribuutide     päring gnu     mudel arendusmetoodika     funktsionaalsele     hoolitseb     sql identiteedi     andmebaas     rutiin protseduur     kodeering     universaalne     ea_mall     tüüp korteežitüüp     võimaliku     rakendus veebiserver     eelduseks     lukkude     terviklikkus andmekirjelduskeel     tuvustatakse     tüüpide     varchar     heaks     engineering     keelekasutuselt     andmejärv andmebaasisüsteem     tuvasta     andmevakk veerupõhine     viitetüübi     optimeerimine nested     muudatus     meede     dubleerimine     võimalusi     kolmefaasilise     tõrkesiire     süsteem massiivipõhine     tegemise     through     liiasuse     kasutajanime     põhiobjekti     isolatsioonitase ebaõnnestumine     kontekstkommutatsioon käideldavus     tulnud     andmebaasisüsteem orm     alates     haldamisel     nimed     graaf mongodb     logivad     statistika histogramm     süsteemis     application     kirjeldused)     relatsioonalgebra     konstruktor tüübitud     teisesed     projektikaaslaste     kõrvalefekt     tabeliruum mäluruum     realiseeri     protsessivaade     lihtsutamine merge     stiil iteratiivne     veerupõhine     värskendamine alampäring     logi valikuline     andmesiire     kestvus     viienda     sõelumine     kasutatud     (koodi     isoleeritus transaktsioon     veerus     nõuete     paketi     ühesuunaline andmekandja     refaktoreerimine     klassidiagramm rakenduse     kiirprogrammeerimine     relatsiooni     poolt konfliktide     järjestus andmebaasiserveris     võimalike     oht turvarikke     programm andmebaasi     etapp/faas oracle     tüübikonstruktor atribuut     aitama     nk andmete     ülekanduvad     privaatpilv     kontrollfail     tüüpviga     taastamine turvameede     transaktsioon kolmefaasilise     kandidaatvõti     reegli     lisalehe     milline     mitmest     teema     andmestruktuuride     töötajate     rolap     mõningatest     tutvumise     tabel transaktsioon     klassifikaator     paaridel     strateegiline     laadimine     alamhulk     kadudeta     segama     turvameetmete     pilv andmebaasisüsteem     rünnak avalik     keskprotsessor     erinevate     pealkirjade     table     draiver     p tarbija     disainist     varukoopia     lause andmekirjelduskeel     teenus andmebaasisüsteem     partnerlus     andmebaasisüsteem võrkmudel     seadused andmejärv     otsused     konteksti     salvestus     asjade     kellaaja     küsimine     puutumatus kasutajad     otsimise     süsteem andmebaasisüsteem     statistika üleminekusüsteem     eemaldamine     erinevaid     väärtuste     tabelisse     põlvkonnad     skeemi     keskkonnas     hoidmise     tüüp kitsendus     vältimiseks     standard objekt-relatsiooniline     ülatüübi     tabeliruum logifail     veebiteenus hübriidne     andmemudel detailanalüüs     asjadele     rutiin moodul     tabelilukustus     skoop     oracle andmekäitluskeele     andmetüüp andmebaasioperatsioon     tingimusele     koostööd     komponentidest     mudel lähteandmebaas     suhe     arhitektuuriraamistiku     normaalkuju tabelite/relvaride     elutsükkel     transporditakse     holap     välisel     teistest     andmebaas lukustamine     informatsioon     kahanevalt     lisavad     klausel lõike     andmekontrolli     püsisalvestatud     muutumisele     nõuandelukk     lugemisoperaator korteežitüübi     oht tehniline     lumehelbeskeem sotsiaalvõrgustikud     konsensuse     kitsendused     süsteem replikeerimine     mitteterviklik     sünonüümid     ajatempli     puudutab     koodigeneraator hooldamise     developer     tuntakse     pilv paber     neljas     liikide     (relatsiooniline     isolatsioonitasemed     paindmetoodika kose     maksta     vaade tabelite     jagamine shared     siseplatvormi     avameelselt     võrkmudel hierarhiline     töötlemise     projektsioon ümbernimetamine     lause optimeerimismoodul     andmemudel ef     andmebaasisüsteem andmebaasisüsteem     pääseks     lause liitindeks     läbiviimiseks     arendus andmebaas     lihtsam     otsingu     partitioning     juhitav refaktoreerimine     pidurdumine     lähtekood rollback/     sql check     plokiahela     komponentandmebaasisüsteem multiandmebaasisüsteem     tekkimiseni     denormaliseerimine sql     graafi     kutsudes     üritatakse     vastab     kohustuslikkus mittevõimalik     ajatüüp     modelleerimise     tervenisti     rollid krüptograafiline     tähtskeem andmeait     käsitlusel     pilv andmebaas     ülesehituselt     kasutatavat     graafikaprotsessoreid     hetktõmmis komponent     etapp migreerimine     andmebaasimasin     tabel domeen     bakalaueusetöö     lisamoodul     plokkides/failides andmesiire     imperatiivne tulpdiagramm     hägusa     logimine     mudeliteisendused     andmekogu väärtus     artefakt juurprobleem     vaated sql-andmebaasisüsteem     aspektis     töödeldud     režiim     muster muster     sidemetüüp     sql-domeen     teooria     admin     klausel ühendi     välisühendamine     arendajate     projekti     sümptom juurprobleem     hajus     tekstitüüp     efektiivset     töölaua     turvameede andmete     päringud andmeaitade     voltdb     valikuline     dialekt lõige     vs.     kustutamise     sõnastikrünne andmete     failid sõnastikrünne     alusel andmebaasisüsteem     andmebaasiserveris     (postgresql)     tuuakse     kaudu vaate     query     koos     disain denormaliseerimine     headuse     külm     muudavad     arhitektuuri     puul     lahendus atribuudid     pidevintegratsioon     tabelifunktsioonid     ühtlasi     siin-arhitektuur andmevakk     andmebaasisüsteem privaatne     tähistusi     liidrita     striimer     litsents oracle     vormile     reeglipõhine     andmebaas konsensuse     vabariigi     andmemuudatuse     kategooria     funktsioon plokid     asukoht andmete     muutmine     imperatiivne     teel sql     arvutivõrk füüsiline     strateegia relatsioonilise/sql     normaliseeritavate     puhtad     avada     arvesse     arhitektuur füüsiline     tähestik funktsioon     erinevusest     ülekanne     traditsiooniline     andmejärv olap     terviklikkus mitme     draiveri     kasutades     disainilahendusi     halba     tarkvara     haldab     explain     päris     otsing     piirab     uue     binaarne     tihe     parim     serveriprotsess     loomulik     keel     poolikute     täitmine andmemuudatus     inimkasutaja     kuuluvad     arvesta     andmebaasist     protseduuride     õiglane     probleemide     indeks vaade     äriklientide     tehingute     logimine üldine     juhendist     mittejärjestikuline     trigerid     migreerimine     üldistusseoseid     serverarvuteid     keel transact-sql     korter     reegel rutiinid     kasutatavaid     element     objektivaade objekt-relatsiooniline     overriding     operaator skalaarne     invoice     et     veeruperekondade     operatsioon alampäring     arvutivõrk tugevdus     soe     andmebaasisüstem     nimi mittevõimalik     registrid;     returning     sümptomiks     ehitamine disaini     korteež     serialiseerimine     arv     andmeseif     muutmälust     defineerimisel     plokk tabeliruum     kontrollpunkt lukustamine     andmebaasisüsteemiga     tarkvara privaatpilv     aadressiandmete     logifail     tabelid disain     sõltuv     riiulilt     õppeainetele     jälgimine     programm rakendus     alamosa     laienduses     ära     arhitektuurid     pakkus     meetod     lause select     andmevood     keel parameetrite     seisukohalt     sõnumivahetus     intersect     partnerluse     prototüübi     deterministlik     suurenemisel     kasutatava     andmebaas järjestatud     viidata     stiil etapp     päringu     metoodika hooldamine     laadimise     dokumenteerimine     ekool     andmefailid füüsilise     andmebaas oo     haldamine parool     omand-vabavara     arvule cardinality     sügisel     vajadusega     mitmevaateline     ülatüüp     valmis     relatsioon valdkonnapõhine     protsess bitmap     võimsus     äärmuslikud     arvestada     integratsiooni     raha     omavad     andmekvaliteet loogiline     põhjuseid     algoritm logide     vajavad     logi reapõhised     (sql)     seisund     turvapoliitikate     pl lukustamine     projekteerimine     tehingutöötluse     oracles)     vastus     mitteavalik     api-liides     realiseerimise     jõudlus käideldavus     andmekirjelduskeel     partnerluses     paber andmed     tabeliruum litsents     griid     matematiliseks     kaar neoj     võlg lähtekood     iteratsioon infosüsteem     autentimine     andmemudel rakenduse     eelkinnitamise     kiirprogrammeerimise     vaade normaliseerimine     andmevakk etl     jõudlus hetktõmmis     reale     valitud     andmebaasiüsteem segment     genereerimine     roll administraator     võtmeväärtusega     saadud     programm andmebaasisüsteem     process     mitu-mitmele     enterprise     mudel sotsiaalne     materialized     valige     üldpõhimõtted     kuristiku     tööplaan repeatable     robot     probleem oracle     app_user     lõuendi     süsteem olemi-     andmesiire disaini     moonutamine olemuslik     ülemkasutaja     molap     analüütiline     (relatsioonialgebra     lisavõimalust     operatsioon arendaja     protsess ärivara     spetsifikatsioon pakett     kirjandusmuuseumi     kuuluda     abitabel foreign     vahend     tüüp     metamodelleerimise     schedule     indeks andmeaitade     installeerimiseks     tööruumis     pidevkooste     varundamine/taastamine rakendusliides     automatiseerib     keel kasutaja-defineeritud     kommutatiivsuse     andmevaramu     tükeldamine     terviklikkuse     koodipunkt unicode     ajutine     allsüsteemi     dokumendist     eeldada     ärireegli     andmemudel     teeta-ühendamine     objekt     etapis     suurandmed struktureeritud     juurdepääsutee kaugprotseduuri     omanduslik     salvestusruumi     sõltuvus kaasav     lsm-puu     infosüsteem uml     andmestruktuuri     kinnitamine     harjutada     realiseerib     salasõna     eksperimentide     paljusid/kõiki     kasutamisega     teabe     peaks     langeb     käikuandmine andmebaasi     lahendamine replikeerimine     andmetüüp     allsüsteem metoodika     räsifunktsioonil     saared     muster äriarhitektuur     lainedus multiandmebaasisüsteem     tunnus     normaliseerimine     tabeliplokk     eristamatuse     olema     kõige     hetktõmmis postgresql     olnuid     disain loogilise     haldur nosql     värskendamise     ebausaldusväärne     sorteerimise     relvar andmebaasi     kaota     ketastel/serveritel vertica     erinevates     lubab     reguleerimise     funktsioonidele     robotprogramm     volitustõend isikuandmete     kasutajaliidese     valdkonnamudel     otsingutingimus ühendi     anonüümimine     dünaamiline füüsilise     tööplaan     lõimitud     komponent     disainile loogiline     generate_series     saavutamise     kiht     (kontseptuaalse/loogilise/füüsilise     transaktsioonanalüüs     lõhn andmebaasi     ressursikirjeldusvorming     metoodika ekstreem-     transaktsioon pessimistlik     andmine     lukk transaktsioon     infosüsteem pilv     isolatsioonitase     tervet     reatüübi     platform     hetktõmmis kitsenduste     põhjal select     seisundidiagramm     käsitsi     üldistusseoste     mitmesse     turvalisus funktsiooni     videod     reeglid     andmekaitse     juurkasutaja     relvar hulgateoreetiline     mõõtmistulemuste     ressursi-indikaator     osterwalderi     sõnad     kontrollib     täitmisplaan     kasutust     lausete     tingida     utf- inimkeel     4nk     veerg päringus     merge     protsess serveri     mõista     baastüüp     hajutatuse     transaktsioon andmebaasi     rakendus klient-server     lause rünne     pilvandmetöötlus nosql     defineerimiseks     alamkeel     liiasus relatsioonilise/sql     omadus)     tooteomanik     tegevused struktureeritud     topoloogia replikeerimine     viide     koopia     andmebaas dimensioonide     automatiseerida     eelised     erinevus     ajalugu     sql-andmebaasisüsteem case     kõrge     optimeerimine programmeerimiskeel     integreerimine     kasutaja isoleeritus     kuuluvuse     allsüsteemidele     mestimine loogiline     supervõti tabel     vajalik     töökiirus tsentraalne     piiritletud     räsiväärtused füüsiline     rünnak sql     kirjutamist     autonoomia     tagasi-     ühine     põhjalik     andmetüüp postgresql     crud     arvutab     motivatsiooni     tasemel     aspekt     lause andmed     räsi     veebiliides     lause merge     vahendid     sisaldab     lõputöö     teenus andmebaas     tulemust     kild     näide     muutmisoperaator relatsioon     soundex     optimeerimine semantiline     mittekorreleeruv     infoturve     tasakaalustatud maksumuspõhine     rakendusliides andmebaasisüsteem     disainitaseme     invoker     iseendaga     sql-tabeli/relvari     eeldab     replikeerimine vertica     kodanikest     pilv hetktõmmis     format     seotud     arhitektuur crud     disain andmebaasi     replikeerimine kanaarilinnu     skriptid elastsuse     postgresqlis     sessioon     mitteserialiseeritav     parooli     ligipääs     volitustõend andmekaitse     tutvumine     koondamine     etappidega     kodeeritud     funktsioon select     näiteprojekt     operatsioon andmebaasisüsteem     ühendamine relatsioonialgebra     kirjutamise     kirjeldamine     muutuv     ainevaldkonna     kaitseb     loengute     pl tabel     server bsd     teemades     paremaks     reoptimeerimine     reguleerib     tootejuht     värskendamine     sektsioonideks     liides meetod     pruugi     tänav     muutmälus sql     trigerid jaosreplikeerimine     oracle objekt-relatsiooniline     sql-andmebaasisüsteemi     pealetuleku     füüsiline     milliseid     faas lokaalne     vabastamine     trilemma     paks     alampäring     võimalda     laienduse     teadetepõhine     kattev     tühistamine     tarkvaraga     horisontaalne     põhjustada     teenus elutsükkel     velocity struktureeritud     seetõttu     modeler     laiendamise     edasi     magnetlint tilkumine     loomissamm andmebaasi     teate     operaator objekt-relatsiooniline     näited muster     kirje     tüübiks     raamatud     nälgimine terviklikkus     nõrgad     rollis     tüüp meetod     turvateadlikus konfidentsiaalsus     visuaalne     skalaarne     manifesti     infosüsteemi     meenutab     lõhn tehniline     tähendus     arusaadavus relatsioonilise/sql     roll kaitse     create     tüüp row     operaator sql-andmebaasisüsteem     andmekuup     käivitav     eksport/import     disaini     asünkroonset     dokumendiga     profiiliga     ümber     tuum     taaskasutatavad     varukoopia sql     tabelite     juba     elementaarne     vastuvõtuaegade     rutiini     maskida     visiooni     massiiv     sisalduda     string_agg     teadmiste     kokkuvõttefunktsioon     keel histogramm     pöördustee andmebaasisüsteem     otsuspuud     deklaratiivsete     pärandist     negatiivse     andmevakad     keel rutiin     andmekirjelduskeel andmekirjelduskeel     kitsendused üleminek     transaktsioon graaf     andmemudel sql-andmebaasi     klasterdamine     uusimad     aruande     alternatiivi     sõlm predikaat     recursive     pakktöötlus     kirjutab     kodeering unicode     maksumus     harjutamise     disainimustrit     andmebaasikeel isikuandmete     lähtekood halvad     registreeritud     nosql     tegelikult     anonüümistamine     võrdlusreeglistik     tutvumisest     klausel korreleeruv     andmebaasid     võlg artefakt     prototüüpimise     vales     rünne     tabelid     vastused     kitsendus objekt-relatsiooniline     arvuti veebiserver     relvarid     seisuga     programmeerimiskeel pakett     käsitlemist     tilkumine andmesiire     ärimudel segment     proovi     kuues     makro andmete     andmebaas homogeene     kasutata     oracles     järjekorras     ilmnesid     nähtamatu isikuandmed     tüüp süsteemi-defineeritud     vaba     isehallatavus     arendus semantiline     anomaalia replikeerimine     värviga     andmebaas veebirakendus     versioonid autonoomne     kasutatavade     andmekäitluskeel     nurimuster     massiiv veerg     vahel     faktitabel     arendamist     andmebaasiserveris     agile     lennuliinide     andmeleke     täitmisplaan sisemise     realiseerivad     ühtne     volitatud     b-puu     ülelaadimine     suhelda     ummistus     suurte     lihtsa     osalised     tüüp oracle     bitine     kasutavaid     sql atribuut     elemendid oracle     kasutaja kasutaja     disain loogiline     skaala     rakenduste     võrdlemine     atomaarne     sisend-väljund oracle     kasutavatele     tinglikult     sequence     rida     koreograafia killustatud     massiivitüüp     riigi     peavad     erinevuste     informatsiooni     tehis arhitektuuri     tühistamine primary     arvutis     käivitab     rakendus     osaline     märgistuskeel     terviklik konverteerimis-     sql     varuandmebaas b-puu     pilvetöötlus     palju     hulgad     täitmisplaan loogiline     loeng     detailandmed     globaalne     manustatud     struktuur     masinkood füüsiline     võrk-struktuuriga     rakendamise     ärimudel fair     alampäring select     raiskamine     süsteemiarenduse     sõnastikrünne     ebakõla klass     täitmisplaan füüsiline     lisavõimalused     strateegia isoleeritus     kataloog     nälgimine     tekstimassiivi     sügavuti     optimistlik     tehis integratsiooni     licenses kehand     prototüüpide     lõppkasutaja     rutiin mittevõimalik     põhilist     täielik kuues     puuduste     pärimine objektid     relatsioon andmebaasi     lahendamiseks     x-tee     hajutatult     mudel andmemudel     eventual     andmemudel võrkmudel     tagasiulatuv     restrict     heathi     indeksil     baastabel vaate     muutmiseks     algoritm isoleeritus     suletud     kapseldamine     räsifunktsiooni     infovajadus andmekäitluskeel     prügikoristus     mitut     järel tupik     keelde     räsiväärtuse     terviklikkus     serial     äriloogika     juurkataloog puhverdatud     vastata     operatsioon lause     andmebaasiobjekt roll     omanikuks     kitsendus tabeli     raamatu     eksportimise     objects     rakendusliides kasutaja     kasuajaliides     koopia conway     arendusprotsess     teadete     mitmekesiste     (oracle)     normaalsus     parandus     kindlustavad     süsteem utiliit     ingliskeelne     paigutamise     pg_dump     ärimudeli     tingimuslause rutiin     vaated     kogumist     roll grant     replikeerimine füüsilisel     skaleerimine horisontaalne     operaator sum     andmebaas triger     laadimiseks     terviklus     lõppkasutajate     klassidiagramm metoodika     strateegia execute     andmelett     protseduurne     mitte     kehtib     tüüp tabel     projekt register     kodeerimine     tulemus     seadus     plokk oracle     hierarhilised     lause väline     loomiseks     postgresql konstrueeritud     ülekanduv     väljavalimiseks     deanonüümimine     täielikult     protsess andmete     kasutaja delete     juhtimise     generaator     süsteemiks     põhimõiste objektorienteeritud     teoreem     vari-it arendusmetoodika     kafka     muutmälu sql-andmebaasisüsteem     objektipöördusprotokoll     vahendi     xml-põhine     liidu     relatsioon query     ajatempel     operatsioon transaktsioonide     koordineerida     teisendus     konteinerandmebaas     funktsionaalne     normaalkuju funktsionaalne     kohese     režiim andmebaasisüsteem     täidetakse     ettekandes     andmekaevandamine andmete     mudel sql-andmebaasi     skeemiobjekt     teel     külgnevusnimistu     multiväärtuslik     tegutsejad     koostamisel     kriis erp     sidusus metoodika     tüübigeneraator skalaarne     variant     server serveriprogramm     lahendamine vaade     dimensioon     räsiväärtus     kattuvad     triger     definer     unique     kokkuvõttefunktsioon equijoin     põhimõte mittehajus     olemuslik     meetod objekt-relatsiooniline     mõtteid     mudel artefakt     mikroteenus     kolmes     suund võimalik     andmebaasihaldur     disain transaktsioonanalüüs     väärtuseid     lindiseade     deklaratsioonis     aasta     dimensioonid     baastüübil     visuaalse     katsetamiseks     keerukamaks     kitsenduse     esitamise     kaudu     allsüsteem pädevusala     skeem graafidel     autonoomne     rööptöötluse     logi primaarserver     kuigi     protokoll kahefaasilise     saaga     mitteterviklik isejuhtiv     põhimõisteid     hallatavale     sõlm rakendus     deklaratiivne     funktsionaalsed     diagramm arendusplaan     apexiga     liiasus nk     order     toega     võlg mudel     serverarvuti     lühikokkuvõte     evolutsioneerimine     indeks tabeli     olemi-suhte     laadileht     põhinevad     tekstitüüpi     näidisprojekti     ülesannete     andmebaas kolmefaasilise     liitindeks     stiihiline     tüübikonstruktor traditsiooniline     päringutöötlus     hetkeseisund     funktsioonis     mudel register     kontaktandmed arhitektuurimuster     nõudluse     vahemikskaneerimine     tüüp jälgi     veerud disain     bitmap     kasutusjuhule     järjekorras partnerreplikeerimine     avalik     andmebaas oht     minimaalse     teoreetilises     edasilükatud     loogika     erijuhus     moodul rutiin     tekstiobjekt     idempotentsuse     loendtüüp     tehniline euroopa     rutiinid andmesiire     isikute     programmiliides transaktsioon     /     filtreerimise_naidemdb     non-equijoin kokkuvõttefunktsioon     probleemi     võimekusega     manipuleerimisoskus     koostab     andmetes     andmebaasikeel rida     toimida     säilitatakse     versioonid lukkude     välistav     vahetavad     sammud     süstimise     küsimusele     ennetamine krüptograafiline     parameeter parameeter     tüübiteisendus objekt-relatsiooniline     projekteerimise     põhiolemitüübid     link     visualiseerib     staatilisemad     teisendada     reverse     valdavalt     andmebaasi     demokratiseerumine     etapp     kirjeldusest     tabelid olemitüübid     andmekirjelduskeel veerg     viittüüp     osapool     pakkuma     eksabait     mikroteenused     laused     nuputamisülesannete     koodipunkt utf-     projektsioon füüsiline     disainiga     saab     tingimusi     räsipuu     muutujate     puuduvate     veebirakendusi     infosüsteem andmed     andmebaasiobjekt insert     faas hajus     väärtus sql-andmebaasisüsteem     kehand operaator     ebaühtlane     süsteemid     inglise     salvestati     ülekandmist     alter     töötava     lukk terviklikkus     võrdlusena     andmebaasisüsteem loogiline     transaktsioonid agregaat     lühiajalise     detailanalüüs     paikneb     rohkem     võlg infosüsteem     installeerida     protsess hadoop     jooni     index-skip     märgistik glüüf     andmebaas andmekäitluse     failide     andmebaasikeel dokumendipõhine     vajalikud     mudelitega     isiku     disainilahendust     milles     täitmisplaan väline     täitmisplaani     töökiirus relatsioonilise/sql     järk etapp     skeem dokument     lähemalt     muster klient     tegevused infosüsteem     mustri     kaksikautentimine     sihiks     eesmärk deterministlik     sool     salvestusruum sisemise     refaktoreerimine arendusmetoodika     varuandmebaas jätkuvus     jätkuvus     värskendatud     turvalisuse     tõstatatud     mongodb     näiteks meeskonnaprojektina     histogramm andmebaasi     protsess     avaldis     kommenteeritud     optimeerija     taastamine isejuhtiv     analoogiaks     link föderatiivne     lõpus serialiseeritav     televiktoriinid     paljusid     strateegia pl     süsteem kirjutamise     lausetaseme     tõstutundlike     näidisprojekt     laused grant     server loogilisel     raamat     pikkusega     kaasa     kasutatavust     pärimine     valdkonna     nk välisvõtme     laiuse     tüüpimine distinct     esialgse     operatsioon hetktõmmis     tüüp muutmisoperaator     office     ketas plokk     dokumenditüübi     nimeta     sorteerimata     meetod orm     framework     onlain-tehingutöötlus     fagini     kahefaasiline     põhineva     erisus konstrueeritud     indeks-klasterdatud     piirang     rutiinid     vananenud     andmebaasisüsteem andmejärv     mini-andmevaramu     lause füüsiline     replikeerimine     andmemudel xml     trimmis     undo/     tabelifunktsioon;     sõltumatus neoj     kasutajanimi     release     kannab     vajalikuks     tarkvara andmebaasi     tutvustav     errata     disain rida     nimede     kuuenda     esimeses     kitsendus sql-domeen     pilvraalindus     transaktsioonid sql-andmebaasisüsteem     mitmekesisus     keel kasutaja     pääsu     kursor funktsioon     etalonturbe     tagab     tehniline     hotellide     tasemel andmebaasisüsteem     väide     versioon objekt-relatsioonvastendus     serialiseeritav     value     transaktsioon     läbivat     vasakpoolne     alamtüüp     märk utf-     kirjeldada     nähtamatu järelduslik     taaskasutamine     sõlltub     operatiivandmete     lahusus     terviklikkus andmebaasisüsteem     kultuurides     failitaseme     mitmene     nõudeid     hulk     tüübil     üldotstarbeline     kasutajaliideses     salvestusmudel avalik     haldamine tehniline     hajussüsteem     kaua     (andmete     liides turvarike     antimuster vahendid     leiate     registri     vihje andmebaasisüsteem     päringute     süsteemianalüüsi     salvestamisel     päis taustprotsess     nimi rida     liiasus teine     audit     võlg     indeksite     makrod     ülesanne     teisendusele     välisvõtmed     arendamiseks     lukustamine andmebaas     lukk andmebaasi-     allsüsteemideks     heati     järel sql-andmebaasi     kitsendused füüsilise     võimalused     andmebaasisüsteem sql-andmebaasisüsteem     monumentaalne     sisendandmeid     postgresqlil     arendus     koondandmed andmete     testandmete     äravõtmiseks     konkurentsjuhtimine     generaatorite     turvalipikud plokiahela     jaosvara     transaktsioon sql-andmebaasi     ühendab     lähtekood     suhtleb     pöördprotsess     tarkvaras     optimeerimine optimeerimismoodul     isolatsioonitase transaktsioon     kuldandmed     muutmisoperatsioon replikeerimine     disain indeks     pakkige     töötleb     viga tugev     tingimus select     rutiin imperatiivne     eesti     täieliku     pgapexi     võrk-     objektid objektorienteeritud     juhend     andmebaasisüsteem lukustamine     teisendamise     põhimõiste     kavandamine andmebaasi     kitsendus instead     halb     sõltuvus tabelite/relvaride     normaliseeritud     muster     juhitavad     andmebaasidega     muutuja parameeter     ennast     mudeliprofiil     toimuvate     peaaegu     võrdlemisel     fakt     loendusfunktsioon     protseduur füüsilise     moodustavad     dimensioonide     reegel andmebaasisüsteem     märgend     osapool muster     ootamise     rakendamisest     lukustamine     väljakutse postgres_fdw     nimi konstruktor     kooskõlas     andmebaas kahefaasilise     dokumendis     muudatust     tavasid     mestimispuu     disain turvameetmete     kitsendus tabel     kajastu     ristskriptimine     paikenda     klausel tabeli     objekt objekt     hindamine     veebiteenus register     indeksid isejuhtiv     turvalisus sql-süstimine     esmaselt     andmekogude     toime     sisulise     lihtne     organiseeritud     leida     utf- unicode     veebiserver klient-server     andmesaatkond andmebaas     olevatest     seisukohast     lehviku     skeemitud     klausel alampäring     jõudluse     paariviisiline     paar omaduste     salvestamise     trigeri     tabel tuletatud     pessimistlik     trigeritest     sisseehitatud     promptis     täpselt     täidab     muutuda     distsipliin disciplined     graaf ajaseeriate     allikaks     kihtides     andmebaasisüsteem rakendus     seosetüüpide     reguleerida     faas loogiline     ettevalmistusala baastabelid     ajahetkel     sql-andmebaasisüsteem sql     kodulehel     staatiline     andmebaasikeel avaliku     otsesed     kõikide     kontrollnimekiri     andmevoodiagramm     assertion viga     vähemkulukam     värske     lausetes     infopüük     võttes     andmebaas kontseptuaalne     puudumine     keeles     deklareerimisel     valib     avaliku     täitmisplaan sisemine     kujul     ühetaoline     alampäring count     väärtusel     royce     klausel liittingimus     selgitatakse     võmaldab     fragment     organisatsioon hajus     täitmiseks     seadus virtuaalne     multiversioon     kõnekujund     hetktõmmis     juurdepääsu     kodeering märk     lahendamine klient     operatsioon vaade     andmed andmebaasisüsteem     võti-väärtus     samaks     andmekvaliteet andmebaasisüsteem     klausel     strateegia update     olekumasina     rahasummade     sissepõimitud     üleõlapiilumine     omada     operatsioon naturaalühendamine     klassiskeem     hästi     varundamine/taastamine     haldussüsteem     viies     baastabelite     kahes     operaator oracle     süsteeme     variatsioonidele     listagg     seisundidiagramm crud     andmebaasisüsteem kasutajaliidese     lahususe     reaalselt     füüsilisest     väljalasked     objektmudelit     viitab     arendatakse     kasutatavate     andmejärv andmete     haava-oota     eranditöötlus     sõltuvus relatsiooniline     arenduskeskkond detailimine     säilitav     süsteem dokumentidel     transaktsioonide     slaidide     primary     turvaauk omanduslik     ülesehitust     ujukomatüüp     pöördustee sql-andmebaasisüsteem     sekundaarne     tüüp konstrueeritud     vaja lugeda     reegel     transaktsioon tõeliselt     teenus disain     heterogeenne     tabel drop     arvutüüp     räsifunktsioon     eraldatuse     andmesõnastik     andmeteadlane     orkestratsioon postgresql     krüpteerimine rutiinid     võtmine     probleem muster     rationali     haldur     relatsioon relatsioonialgebra     mõjutama     taristu     andmekirjelduskeele     arhetüüp     asukoha     teatud     funktsiooni     tuleneda     kustutamine     logi hulgateooria     viidatakse     ehitamine     viirusetõrje tehniline     eksemplar protsess     töötlemisel     jõud ettvõtte     reapõhist     täidetavuse     mallpäring     sql-andmebaasides     andmebaasid     kolmekihiline     näite     indeks kontseptuaalne     generaator triger     salvestusruum tüüpide     ressurss vertikaalne     hierarhiliste     ressursside     tüüp objekt-relatsiooniline     pilv ekstent     spiraalmudel     praktikad infosüsteem     ühendamissõltuvus nk     definitsioon     järjekorrast     kohandatud     andmeelement sql-andmebaasi     transaktsioon jagatud     mittetäielik funktsionaalne     mustrite     tabel andmekäitluskeel     kahendfail     dünaamiline     andmebaasirakendust     veebipõhiste     klausel tabelite     relatsioonialgebra     pärandandmebaas rutiinid     projekteerimiseks     objekt-relatsioonilised     sätestatud     bytea     c cap     vanakooli     rakendamine     planeerija     kasutusjuhtude     konveiertöö     töötlemiseks     teenus     tulla     andmemudel sql-andmebaasisüsteem     triger oracle     muster funktsionaalne     student     tabel sql     option andmekirjelduskeel     tehnoloogiatega     koopia hajus     pärast     sotsiaalne     projektsiooni-ühendamise     dokument imperatiivne     lukustamine arendaja     rünne vaated     mõjuga     jooniste     puhastamine     proceedings     jõustada     võimekuse     faili     jaotustaluvus     nõustamise     andmeait     kasutatavuse     andmebaas kasutusjuhtude     sql-andmebaasis     klientprogramm rakendus     kauem     ketastel     pöördusmeetod     olemasolevate     multi-version     sql/psm     eeskiri rea     välkmäu     seanss     ettevalmistus     kasutati     vahendeid     tabeli     alusel andmebaas     seisundiklassifikaator     deklaratiivne rutiin     vastavad     atribuut     populaarsus     näites     ühislukk     lahusus veergude     andmebaasisüsteem konteinerandmebaas     jsonb     link oracle     süsteem     postgresqli     eesmärk index     omavahel     juhtfail     etapp/faas disaini     nähtamatu     demokratiseerumine lõppkasutaja     raamatukogu     kogumine     toeta     konstruktor struktureeritud     järjestus mittekohustuslik     lühikokkuvõtet     modifitseering     uuesti     määrang     otsimine füüsilise     multiversioon-     strateegilise     ajaseeriate     agregaat nosql     praktika     rational     ärireeglit     andmebaasisüsteem andmete     manageri     normaalkujul     tagasivaate     loomissamm pädevusala     registreerimiseks     loomisel     rakenduskeel     kaasamise     domeen     küsida     kasutajatel     platvorm     homogeenne     tabelite/     digitaalne     avaldis relatsiooniline     pakett avalik     soovite     varundamine acidrain     varusüsteem rutiinid     esitatavaid     pääsumaatriks     lause maksumuspõhine     aadressiandmete     infosüsteemide     asuda     (programmeerimine)     nullist     peegeldub     teel postgresql     krüpteerimine     lähteandmebaas konverteerimis-     kõik-ühes     intress test     käivitusplaan     kiht andmebaasioperatsiooni     võrdlemiseks     ühtse     käsitletakse     hooldamist     tupik kuum     korduste     deterministliku