Kodulehed
[381] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2021)
pinned Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Hüüumärk (!) tähistab hetkel erilist tähelepanu vajavat kataloogi.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurm, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Vaated
Lisainfo Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Sõnapilv

Millest materjalides kirjutatakse? Mida suurem tekst, seda rohkemate materjalide metaandmetes on seda sõna kasutatud.

  erinevatel     varukoopia andmebaasi     liidriga     näitega     otsimise     täiendamine     süsteemi-defineeritud rutiinide     interface     postgresql     kasutajale     semantiline     hinne     graaf ajaseeriate     lukustamise     puutumatus turvameede     andmekaevandamine andmete     eneseanalüüsi     väljalasked     temaga     sisaldava     uni-id     sql omaduste     rünne teadmuslik     võrdlusreeglistik     match     usaldusväärselt     andmepüük     ressursikirjeldusraamistik     peale     binaarfail     koreograafia killustatud     isolatsioonitase     inspiratsiooni     gen_salt     ressursikirjeldusvorming     exclude     päring     ümberdefineerimine     andmebaas andmekvaliteet     liittüüp     postgresqlist     liides andmed     juhib     täitmisplaani     rational     keskkonnas     riigi     föderatiivses     modelleerimiskeel     sql võrkstruktuuriga     võimsuse     värskus     asukoht üheetapiline     rutiin tabelifunktsioon     tüübi     transaktsioonid agregaat     graafiku     argumendid     tüüp sql-domeen     amet     saavad     (protsesside     volitustõend isikuandmete     optimeerimine semantiline     mudelis     töötlemine heterogeenne     andmebaas siin     konkreetse     kvaliteet sünkroonne     jõudlus käideldavus     osa integer     tüüp objekt-relatsiooniline     acidrain     heterogeenne     maestro     genereeritav     unifitseeritud     kitsenduste     mudel scrum     evolutsioneerumine siire     ülekande     serverarvuteid     töötlemine     uue     saavutamise     lahendamine klient     salvestuspunkt     äriteabetarkvara     replikeerimise     konstrueeritud     dubleerimine     koopiana     graaf mongodb     operatsioon sisend/     põhjus     pilv     võltsing     tuleneb     lihtsutamine merge     tüüp objektorienteeritud     parameeter     paralleelprotsessid     replikeerimine jõudlus     tabelid ankurmodelleerimine     tuleks     jaoks     tõlgib     analoogiaks     sõlm agregaatidel     töökoha     operaator objekt-relatsiooniline     protseduur sql     täiendused/parandused     krüpteerimine     bitmap     paigutatud     logi primaarserver     eksemplar protsess     programmeerimine     erisus konstrueeritud     sundida     tabelid     võti-väärtus     tootejuht     mille     parameeter rutiin     join cql     ettevalmistusala baastabelid     sql-andmebaasisüsteem case     muutuja sql-andmebaasisüsteem     andmebaaside     laisk     andmebaasist     konfliktide     serveril     tuvastada     valikuline     ajaandmete     väljaanne     abiks     segastrateegia     fsync     lause index     funktsioon tehing     realiseerimiseks     jätkuvus     võrdlemisel     klastri     objekt-relatsioonvastendus meetod     skaleerimine     isolatsioonitase multiversioon-     glüüf kodeeritud     mapreduce sektsioonid     loogilisel     tarkvarakeel modelleerimiskeel     sektsioonide     läbipaistev     järjekorrast     liitpõhimõttel     võõrvõti     infopüük     esineb     konteinerandmebaas     väljund     isikuanded     veebisaidis     p tarbija     mälu objekt     väljakutse lähteandmebaas     testideks     tüüp     lukustamine arendaja     lähtekoodiga graaf     juhiseid     kontrollib     juurdepääsu     strateegilise     kellaaega     elementaarteenusena     puhas     (sql)     seisundi     poolseks     lähtekood taasta     oktoobrini     täita     nutitelefonide     olekumasinaskeem     silotornid     võrdsus     suhtlevad     kontrollpunkt     algoritm globaalne     isoleeritus transaktsioon     räsiväärtused tõkestus     kinnitamine autonoomne     blokeeruv lokaalne     lahusus komplekt     vahevara     staatilisi     vabastamine     segregatsiooni     serialiseerimine kasutaja     tarkvara külmvarusüsteem     andmeait     andmesõnastik     bütsantslike     pl/sql     teiste     virtuaalne     kaart     ekraanivormil     asünkroonne tarbija     elutsükkel operatsiooni     kogumitel     rationali     evolutsioon     läbimise     andmeseif     (oracle)     ankurmodelleerimine     sekundaarne     päringupuu     liidu     tabelite     struktuuri     alamkataloogi     mis     säilmälu     gql nosql     link oracle     teralisus     regressioontestimine     salvestusmudel avalik     nädal     ülemkasutaja     päringuid     serveris     tagasivaate     õige     juhitav     hoiupuul     hetktõmmis informatsiooni     arvutivõrk tugevdus     logitava     imperatiivne tulpdiagramm     peidetud     tegemiseks     etappide     nädalas     triger oracle     installeerimisel     ehitusplokk     eventual     modelleerimine     ennustab     bitivektorite     kirjeldab     meetod objekt     surnud     nälgimine terviklikkus     oht sõrmejälg     loenguvideod     konstruktori     isolatsioonitase andmebaasisüsteem     vahetavad     tuletatud     algab     kahefaasiline     profiil euroopa     kasutuse     meenutada     terviksüsteem     nõudluse     muudetakse     peaks     olemuslik     fakt     sellel     täies     punktid     objektidele     poolt konfliktide     kobar elastsuse     pärandsüsteemide     semestri     teenusetõkestus     veebirakendus     vahendusel     lubatud     navigeerimiseks     process     operatsioon piirang     teostada     võimalusi     peaksid     andmebaasiserveris     uuringule     käesolev     server homogeene     lähe     eksemplar     hõlmab     stiilis     olevate     näidatakse     veerupõhisel     pannakse     paxose     andmebaas etl     litsents oracle     identifikaator     kontrollitud     aste case     kontekstkommutatsioon     kontrollpunkt lukustamine     onlain-tehingutöötlus     tarkvarakeel     kolmik graafidel     vastab     range     array     enne     ligipääsu     teooria     skeem suurandmed     kontrollimatu     autode     sõnastikrünne andmete     bott     mälu     korrutatav     vaade postgresql     nädala     kompositsiooniseos     avalik     kasutamist     explain     konstrueerimine     olemiga     tehingutöötluse     liidese     nägemusest     tegemine päringu     formaalne     veerg     abil     režiim andmebaasisüsteem     tabeliruum litsents     hierarhilised     andmebaasisüsteem lukustamine     maksumus     massiiv tagasivaate     kollektsioon     objektivaade     täitmisel     paljundamine     fragmendi     käsud pg_dump     consistency     võlg     pg_dump     alt-üles     lõpus serialiseeritav     seisundidiagramm     võimalused     logida     service     pgadmin loon     identifitseerimine     hadoop sql     lüüs     lindilt     kunstlik     muutuja     lähenemine     strateegia pl     atribuudi     faili     riiv     andmebaasisüsteem array     client     atomaarsus     vaatlemine     andmed varukoopia     deklaratiivne veerg     select     selles siin     avamine     liides infovara     tüübikonstruktor tüübikonstruktor     mõeldud     sagedusel     mõjutama     metoodika ekstreem-     põhiobjekt integratsiooni     evolutsioneerumine algatamine     operatsioon kogu     formaadi     uuesti     isolatsioonitase kahefaasiline     isolatsioonitase rakendus     muutmälus sql     lausete     nimi mittevõimalik     süntaks     suure     mõisted     turvateadlikus konfidentsiaalsus     persistence     paljastada     loomiseks     ajalugu     trigger     server replikeerimine     distsipliin disciplined     andmebaas komponent     hajus     "lahtilõhkumise"     materjalidega     tehniliste     kogumine     paketid     keeles     iteratsioon     migreerumine read     anomaalia klient     õigus     testandmete     edukaks     mõõt     käivitada     heuristiline     tarkvara vaba     kalendrina     andmete     ebakorrektse     struktuuriga     järjestus     poliitika süsteemi-defineeritud     andmeteadlased loogiline     funktsioon protseduur     näide     tüüp ref     selleks     andmebaasikeelt     ühisloome     latin     põhineb     protsess andmevaka     tehis     õnnestumisest     praktikad monumentaalne     asukohapõhised     modifitseering     killustuse     järk lõppkasutaja     dimensioonide     autonoomne postgres_fdw     operaator     koostamiseks     väärtusi     väline     lehekülje     lõpphinne     framework     maailmapildi     klasterdamine     laadimiseks     koondhinne     oldsql hierarhiline     kooskõla     salasõna     saavutamine     rünne sotsiaalne     aruanne     keskkond     baastüüp     teises     varuandmebaas räsiväärtused     põhjustada     tagamine     konstruktor     lehele     link föderatiivne     mitmeprotsessori     tarkvara     andmebaas nõrkus     väärtuseid     kui     utiliiti     lause rünne     käideldavus bitmap     ühenduse     kogemuse     kattev     veebiteenus     mittehajus     töökindlus     andmebaasisüsteem andmefail     rünne     vaatel     sõlm predikaat     mõõde     ühiskasutus     transaktsioon jagatud     comment     järgida     lisaks     kasutamisel     logi valikuline     mapping     piirangud rollid     funktsioonil     sellele     muutmälu andmeaitade     andmebaasiga     saalimine     andmepuhver     keerukus arendusmetoodika     käivitamine     talletatud     lahenduste     alates     transaktsioon andmebaasi     andmebaas järjestatud     tabelisse     konsistentsus     hajus replikeerimine     paindmetoodika evolutsioneerumine     transpordib     teooriatest     domeen oracle     tüübikonstruktor atribuut     detailandmed     autonoomsed     optimeerimine optimeerimismoodul     süsteem kirjutamise     pääsupiirangud õiguste     näitel     administraator     välisel     viidete     andmesubjekt     kõrge     ajas     rakendab     andmesiire disaini     ainekaart     praktikumide     kommunikatsioon     transaktsioonile/     loomisel     kõvaketas     järgi     võimaliku     valemi     näiteprojekti     rakendada     andmebaasisüstem andmeaitade     tuvastamine     baastabel massiivipõhine     teel     analüüsimiseks     muudetamatus     kirjutatakse     demonstreerib     ridade     otsustuste     alusel     logifail     dimensioon     visiooni     kitsendus struktureeritud     paindmetoodika     tõmmistamine     oktoobrist     mõõdetakse     serverilt     varju     vahendite     isejuhtiv     käivitamine kasutatud     liides turvarike     kontrollnimekiri     denormaliseerimine     aasta     logi reapõhised     otsimine     volitustõend tugevdus     üleslaadimine     pilv vaba     logimine     projekt     transportida     logi     lihtsustavad     toimub     silotorn     evolutsioneerumine uutele     maksumuspõhine     kontekstkommutatsioon projektsioon     pidevintegratsioon     juhitud     säilitamist     vesiagiilsus     abstraktsioon     mitteföderatiivne     lihtsutamine index-skip     dünaamilisemad     trigerid     kordamis     loodud     operatsioon operatsioon     tüübid     sessioon     tasemel     description     ülatüübi     täitmise     logide     ühetaoline     vältimiseks     kohandatud     otseülekanne     optimeeritud     kantakse     (relatsioonialgebra     litsents commons     refaktoreerimine refaktoreerimine     sisselogimine     package     modernne     kasutajanimi     andmebaasioperatsioonid     fragment cap     komponentandmebaasisüsteem multiandmebaasisüsteem     teated globaalne     aidata     tulemusena     füüsiline reapõhised     evolutsiooniline     inversion     normaalkuju     valmis     ühesuunaline andmekandja     teisest     juurdepääsupoliitika     viide     mestimispuu     hetktõmmis tagasivaate     tüübikonstruktor objekt-relatsiooniline     versioonid multiversioon-     sõltu     üleõlapiilumine     süsteem kõik-ühes     samaaegse     arvutamisel     boonuspunkt     access     konstruktor struktureeritud     sünonüüm postgresql     baastabel     vormid     lähenemise     etapp/faas oracle     andmebaas hadoop     osa arendusmetoodika     muutmine     kasutajanimed/paroolid     päringud     et     inner     täiustatud     pakkuda     through     autentimisskeemi     nimekirja     reegel     tekstimassiivi     selles     nõutud     kasutamiseks     a hajus     hübriid     primaarserver muutmisoperatsioon     paikneda     tarkvara andmebaasi     lisapunktide     vahetus paxose     andmevaka     märkate     tüüp row     salvestused     teisendamine     tüübiks     vaade java     andmesiire taastamine     information_schemacolumns     töötlemisel     ühtesulandamisel     standardile     hajustransaktsioon     nimega     objektid objektorienteeritud     pakett sql     esmane     nendest     spordiklubi     lähenemiste     paaridel     execution     fail vaba     liiasus koodigeneraator     vajaduseta     tasakaalustatud otsing     vajada     füüsiliste     indeks tabeli     ühendab     tehis arhitektuuri     võiksid     justkui     haldamine tehniline     demokratiseerumine lõppkasutaja     platvormidele     rikutakse     süsteemide     välistüüp     esialgse     varundamine acidrain     endas     ühtne     trügimine     kirjeldatud     ehitamise     seadusandlus plokiahela     põhimõttel     jõurünne     aitab     sisend-väljund     master/detail     etapp     skaleerimine serverarvutite     asukoht hajus     andmebaas andmete     laiendus postgresql     paljusid     süsteem dokumentidel     mõõdikud projektsioonid     kasutav     partnerluse     nukuteater postgresql     graafik     päringus     täielikkus     statistics     hoolima     lahendab     olevad     arenduse     suund parameeter     objektid klass     stiil refaktoreerimine     tasakaalustatud     eksamiajad     variatsioon     indeksid     kodeerimise     t kasutatud     pakkumine fail     ummik     variety suurandmed     turvalisus triger     meetod orm     vastaks     põhjal     paremini     muutmise     multiandmebaasisüsteem     asukoha     column_name     mäluruum     tehniline euroopa     agregaatidel     funktsioon     poolne     pesastatud     alamandmebaas     võimalust     tulpdiagramm     ankurmodelleerimine andmevaka     hoida     vastuvõtmist     sql     lekkivate     indeks andmeaitade     turvalisus     partitioning     delivery     laadimine     kirjeldamiseks     privaatne     reaaltüüp     lõhn rational     liiga     konfliktipõhine     sqlcl     mõistekaartid     generator     agregaat     klausli     kirjutab     printsiip delikaatsed     kasutatud     liiasus nosql     lisamoodul     kokkuvõte     äravõtmiseks     ebakõla     taotlemise     sisevaade     eeldab     plaanur     kitsendus sql-domeen     lukkude     iseseisva     tabel objekt-relatsiooniline     süsteem veeruperekondadel     kuidas     kontekstkommutatsioon andmete     tõrke     varundamine     t_ i     kinnitamata     andmebaasisüsteem konteinerandmebaas     avatekst     andmeladu     index     üldistusseos     information_schematables     ärimudel rea     transaktsioon graaf     tunnel     agregaat sql     logi hajus     genereerib     multiversioon     nimetusi     miinuspunktid     objekti     veerg päringus     paarist     t_ createdb     toimuvad     tegemine;     eesmärk ülesanne     roll     lisaülesanded     strateegia rida     täitmine adaptiivne     suurandmed     programmiliides transaktsioon     source     järgib     andmebaas homogeene     serverarvuti     postgresql_yhendus     klassifikaatorid     tehnoloogia     ülejäänud     läbi     utf- inimkeel     segregation     andmebaasioperatsiooni     põhjustab     vastutuse     atribuutide     lisaeksam     stiil iteratiivne     indeksid andmete     localtimestamp     statistika andmebaasi     lugemisoperatsioon partnerreplikeerimine     dimensionaalne     meetod objekt-relatsiooniline     terminaliprogrammi     jaotustaluvus     vaja     replikeeritud     arhitektuurilise     lihtsustab     süsteem andmebaasisüsteem     vahetest     histogramm maksumuspõhine     korporatiivne     leivaraja     newsql     teistes     dokumendis     pearaamat     baitkood adaptiivne     sisetüüp     revoke     põhiobjekitde     esitatava     poliitika     sulgemine     paralleeltöö andmekäitluskeele     optimistlik     asemel     kõik-ühes     6nk     tabeliruum mäluruum     ennetamine krüptograafiline     omadused     olnud     kordamisküsimused     ülelaadimine     hindamise     süsteem arhitektuuri     ärireegel     reapõhised     klasterdatud     programmeerimine andmebaasisüsteem     andmebaasiobjekt andmebaasi     optimeerija     koopia primaarserveri     järjekorra     baastabelid klass=tabel     definitsioon     lukk andmebaasi-     petabait     bukett     samuti     tulemus     lugeda     algpraool     andmebaas logid     allikaks     kujutab     räsi     relatsioonilise     praktikumi     varusüsteem loogiline     nendele     klahvikuulaja     klient     lõpus     lindistuste     merge     kehtiv     esitatakse     andmebaasihaldur     muutujad     veebiteenuste     kõikide     algatus     pärandandmebaas rutiinid     keerukus vari-it     objektile     tabelivormi     märkeruudu     kontroll     kasutaja isoleeritus     räägita     granulaarsus     lähtekood muster     lõhn tehniline     süsteem koodi     arendajatel     tähestik eesti     õppeaine     kohustuslikkus tehing     hajussüsteem komponentandmebaasisüsteem     organisatsioon hajus     täiendan     olema     vähese     luuakse     nimi konstruktor     asünkroonne ei     meetod     eesmärk deterministlik     puudumine     pilvandmetöötluse     primaarserver     arendusmetoodika konstrueerimine     võidakse     vaatamiseks!     kirjeldada     tüübikonstruktor traditsiooniline     kõiki     public     turvalisus reapõhised     portfelliteooria     tähtteisendus     koordinaator     õigustega     katta     xml-andmebaasisüsteem     massiividel     oht turvarikke     volume robot     konfiguratsiooni     süsteemikataloog     rutiine     järjestus mittekohustuslik     funktsioonid     accessi     automaatkontroll     hajussüsteem     andmebaas lukustamine     hetkeaje     platvorm andmebaasi     sõltumatus     föderatiivne     taustprotsess     parameetri     toeta     muutmälu     turvalisus sql-süstimine     juhtfail     räsipuu     tõrkesiire replikeerimine     tähistatud     meede     taaskasutatav     päis taustprotsess     tähtpäring     andmebaasisüsteem rakendus     andmefail indeksi     serialiseeritav     nõustamise     tarkvara privaatpilv     tagab     veerg xml-andmebaasisüsteem     saadi     leitud     kindralite     taastamise     andmebaasisüsteemid siin     olemitüüpide     atribuut     pakett avalik     ümberkirjutamise     andmekvaliteet andmeait     parandusi     sõnumivahetus     töötamine     videotes     andmeait reaalaja     leidmine     miinused     keskne     skoopi     licence     elastsus     kaalutlused tehniline     rünne vaated     andmekeskus     tagada     ootamise     otseülekandena     mõistekaartidena     vertikaalne     hajussüsteem oracle     ajamasin oracle     andmeaida     käitumises     andmetüüp postgresql     läbiva     esitamiseks     kaar     profileerimine     haldus     andmebaasisüsteem loogiline     tagasirullimine     etapp/faas füüsiline     funktsioon füüsiline     sql-andmebaasisüsteem andmeaitade     sõlm rakendus     lause merge     andmebaas tootja     küsimused     andmebaas oht     autonoomne mitteföderatiivne     täitmiseks     nothing     süsteemi-defineeritud     kättesaadavaks     suuremaks     teooriatestid     sünkroniseerimisel     tagasiulatuv     üritab     edasiarendus     andmebaas sündmuste     paistma     intress test     ebaühtlane     kavandamisega     üks-mitmele     sõltub     korraga     mittetäielik     sealhulgas     kodeeritud     tööplaan konfliktipõhine     sätestatud     tarkvara oracle     sõnad     script     sql alamtüüp     tõstutundetu     andmebaasimasin     konstruktor tüübitud     lisapunkt     viiteid     rünnak     kirjutamisel     toimuda     kapseldamine     skeemitu     kinnitamise     üheks     pruugi     mikroteenused     andmevoog     sisend-väljund oracle     praktikumides     süsteem suurandmed     makrod     protsess ärivara     identiteedi     transaktsioon pessimistlik     vaikimisi     vahenduskasutaja     värskendamine     tõestatud     etapp/faas disaini     alusel andmekäitluskeel     soft-state     skeemiobjekt     trimmis     räägin     realukustus     laused     poolikute     loomisest     aktiivsus     sidusus     edasilükatud     järjekorras partnerreplikeerimine     seisuga     laused kontseptuaalne     märgistik iso     tüüp tüübitud     hulga     multiversioon-     lahendamine lugemisoperatsioon     väljade     tekstiobjekt     tehnoloogia rollback/     edasiarendamist     vastutav     kirjeldatakse     lahendamine     vahetestid     kalastamine     paindmetoodika puhas     lihtne     agregaat arvutite     mudel     kaitsetus     põhimõtetest     tegevused infosüsteem     paar omaduste     refactoring     transaktsioon     lõppu     sõnumilühend     kaua     süsteem dokumendi     probleem     +     linkide     sql-andmebaas     ülesandega     tekitab     tähenduseta     mahus relatsioonialgebra     versioon objekt-relatsioonvastendus     töötlemist     dokument nosql     kodeering koodipunkt     kahendobjekt     lainedus föderatiivne     transaktsioon lokaalne     taotlemine     skeemitud     disain ehitamine     andmesoo     agregaat nosql     vajutamine     päring gnu     optimistlik transaktsioon     jõudlus     insert tugevdus     andmemudel hajus     omavahel     monumentaalne     kontroll analüüsi     keel histogramm     sektsioonideks     kogumi     funktsiooni     driver     arvuti sparql     veerg veerg     application     serverarvuti shared     kompileerimine interpreteerimine     tarkvarakeel andmekäitluskeele     hoitav     tekib     parandada     vormis     pöördustee sql-andmebaasisüsteem     t pg_dump     probleemid     parandamine     kaitseb     ülemineku     pööratud     algoritm föderatiivne     räsiväärtuseid     kuumkoht     pakett baastabel     ainult     pl/pgsql     operatiivandmete     arhitektuur     kirja     töötle     telemeetria kuum     andmebaasisüsteemide     ühest     klassifikaatori     võetud     iseseisev     turvalisus turvameede     arhitektuur relatsiooniline     küsimus     põhjaliku     väikese     kohese     pöördub     turvameede     sql kitsendused     käivitusparameetrite     taasta     automaatselt primaarserver     identiteet rakendus     nuppude     psqli kasutatud     annab     sisemine     abistav     valib     allüürnike     kättesaamatus     eraldatuse     keel sql     lekseem     indeksi     alamandmebaas andmefail     relatsiooniline     lause optimeerimismoodul     dokumentatsiooni     rünne rutiinid     peegeldab     peatükist     nutitelefon     optimeerimine nested     salvestusruum     videost     suund põhiobjekt     database     kasutamise     probleem oracle     kahefaasilise     tähtaeg     andmebaas ettevalmistusala     loomine     töötleja     defineerimiseks     replikeerimine andmebaasisüsteem     pakett sql-andmebaasisüsteem     transaktsioon asünkroonne     a tootja     kuhugi     andmeelement sql-andmebaasi     lugemisel     suhtlusosavus     otsene     pakub     pöördustee     raiskamine     mini-andmevaramu     vara nõrkus     objektide     kodanikest     registreerimine transaktsioon     läbipõlemise     haldab     süsteemid     süsteem võti-väärtus     nõuab     vaba     võivad     index-skip     hajus sündmuste     salvestusmudel     serverisse     andmekaubamaja     isolatsioonitase acidrain     kohustuslikkus väljund     etapp migreerimine     json omaduste     olemi-suhte     tüüp sql     transaktsioon tõeliselt     hajus heterogeenne     column_name;     sõnumivahetus täielik     hõlmatud     e-pood     alternatiivi     küsida     vältida     kirjeldused)     läbiviimiseks     muudab     pädevusala     andmekäitluskeel     plokiahela     kuumvarusüsteem tilkumine     plokk tabeliruum     sõlm     detailandmed indeksid     tähendab     elimineerimise     taastamine     hindamismudeli     sisendandmeid     salvestuspunkt andmebaaside     tegevuste     pakendaja     vähene     tagasi     uss     andmebaas andmeait     lõpptest     kuum     arvutüüp     andmebaasisüsteem sql-andmebaasisüsteem     andmebaasid     skeem-kirjutamisel     rakendus andmebaasisüsteem     ikkagi     meiliaadressi     harjutused     strateegia     hoiab     andmebaas andmevakk     muuta     andmebaasioperatsioon äriprotsess     mudel situatsiooniline     teadete     võrdõiguslikkuse     auditoorse     keele     rikke-eelse     kiht     volitatud     andmebaasidel     manifest     kirjeldus iteratiivne     iseloomustab     kaudtüüpsus     siin-arhitektuur andmevakk     esitusviisi     laiendatud     serveriga     turvameede andmete     tootmise     plokk oracle     lõimitud     üksiku     täpselt     tingimuste     vaikeparool     lauseid     lisatest     põhiline     ühislukk     sisust     tegevused struktureeritud     reeglipõhine     kiskjalikkust     aktuaalsed     parendamine     mägimurrak     keskkonda     mudel skaleeritav     alternatiivne     collection     andmebaas kahefaasilise     kaupade     reedel kui     parameeter parameeter     sql json     testimispõhine     õppejõu     samal     kiirendavad     kohtades     andmebaasisüsteem võrkmudel     valdavalt     kolmik agregaatidel     omadust     võimalda     hetktõmmised kaugprotseduuri     võlg lähtekood     indeks-klasterdatud     otsing     tunnelit kui     ummistus     pakkumine     üksteise     ärimudel plokk     kontekstis     mittevõimalikkuse     objekt-relatsiooniline     eesti     põhivormis     veerupõhine     koopia hajus     analüütiline     vaate     vahendaja postgres_fdw     protseduur rdf     võrdsus objektid     andmebaasiobjektide     sprint     laadimist     kaarte     kompenseeriv     volitustõend peletus     optimeerimine     vahendaja oracle     andmemudel rakenduste     laadida     indeksid sensorid     kaupa     filtreerimine     normaalkujul aruande     griid     kaartiga     sisalduda     tüübikonstruktor     protseduur     ümberstruktureerimine     kõigi     serveri     populaarsus     aatom     vihje andmebaasisüsteem     onlain     suurenemisel     hindamine     ehitamine soe     rünne andmebaasisüsteem     tarkvara rea     vihje histogramm     autentimine     kitsendus andmebaasisüsteem     isikusamasuse     terviksüsteem paindmetoodika     loomise     kontseptuaalne     rakenduste     regulaarne     lõpus andmebaasisüsteem     prügikastis     koondandmete     tüübitud     ebapiisavuse     koostööd     viirusetõrje tehniline     loogiliste     ahela     andmebaasisüsteemi     pääsupoliitika     integreerimine     muutmälu sql-andmebaasisüsteem     hägusa     vaade histogramm     operatsioon andmebaasisüsteem     navigeerimise     kasutusvaldkond graafi     konstruktor kollektsioonitüübi     viivitamine     tööplaan rakendus     tüüp multiset     pidev     lisada     sool andmebaasisüsteem     tahtlik antimuster     päringute     mudel lähteandmebaas     siirde     foreign     sünonüümimine     identiteet     lähteandmebaas andmesiire     tabel oracle     tasakaalustatud maksumuspõhine     kursuse     poole     tasemel andmebaasisüsteem     kood     lõpphindele     avalduda     domeenide     klikivoog suurandmed     tehis tahtlik     schema     ehitamine     etapis     räsifunktsioonil     andmebaas globaalne     rünne id     sisend     autonoomne     erijuhus     üldiselt     muutmine;     andmebaasis     agregaat andmebaasisüsteem     integratsioon     võimalikest     muutmälust     protsessid     sellest     konsultatsioon     kohta     skriptid andmebaasi     partnerreplikeerimine     erinev     puhvertoiteallikas     tarkvara commons     ajakava     püsisalvestusse     prototüüpimine     andmebaas sql     installeeritud     ebapiisav     andmebaas oltp     kontseptuaalmudel     võimaluste     trügimine andmebaaside     jagatud     paindmetoodika andmebaasisüsteem     undo/     andmebaasirakendus     sõnastik     väärtust     register parameeter     rutiin rutiin     realiseerib     põhinev     andmebaasisüsteem objekt-relatsiooniline     ketastel/serveritel vertica     omanduslik     liidetav     failist     laused     pigem     id     mitmekesisus     kõigepealt optimeerimismoodul     maskeerimine     muudatused     viitab     oota-sure     ekstent     taastamine andmebaasisüsteem     operaatori     asünkroonne     andmeait andmevakk     oldsql     andmekuup     transaktsioonide     logi apache     protokoll     siseselt     lähtekood     algatada     kaksikautentimine     klaster nosql     plokivahemike     infoturve     tuleneda     reguleerib     võtmine     anomaalia primaarserveri     füüsilisel     koopia muudatuste     tüüpimine distinct     ekstreemprogrammeerimine     skeem-lugemisel     protsess bitmap     sisaldab     olemasolevaid     jagab     äriteave     seoses     mõelda     raamatu     andmetüüp andmebaasioperatsioon     strateegia hajus     omaduste     eeldus     fail     rööptöötluse     graafilist     sõlmede     välistamise     klaster     sql-andmebaasisüsteem objekt     väljalase     klastrite     märgistik glüüf     nägemuses     vaadete     haavatavus transaktsioon     skeem sql/pgq     andmekaitse andmebaasisüsteem     lähteandmeid     statistika histogramm     etapp/faas tabelite     omand-vabavara     kordamine     kohaselt     abstraktsioonide     täitmist     andmebaasisüsteem tõeliselt     rakendusliides     vahemiku     järjestikulisi     varusüsteem rutiinid     tarkvarakeel füüsiline     pesade     ärilised     tuum     poolt     ressurss     suhtes     andmebaasisüsteem kehand     väljaspool     kaksikute     rakendusse     loendustüüp     skeem deklaratiivne     salvestusruumi     töötamiseks     deklaratiivne rutiin     päringut     metaandmed     turul     anomaalia replikeerimine     rakendatav     arenduskeskkond detailimine     konservatiivne     utf- unicode     andmevakk     etappidega     pealetuleku     pl andmebaasisüsteem     autonoomia hajus     ühendamine liitindeks     pääsumaatriks     rünnak avalik     indeks vaade     polümorfism     integratsiooni     sql sql-domeen     piirang semantiline     graafi     alternatiiviks     triptühhoonia     kodeering kodeeritud     ühtlustamine     tegelema     lõhn definition     protseduurne kokkuvõttefunktsioon     peaksite     erinevaid     osade     kohandatav koodi     kehtima     tasuta     nested     avaliku     vahend objekt     varuandmebaas sihtandmebaas     lahendada     otsustussüsteemid andmevakk     oracle objekt-relatsiooniline     protsess andmete     objekt-relatsioonvastendus     käikuandmine     server bsd     arhitektuuridest     formaadiks     jagamine     genereerimine     eelised     homogeenne     alamprojektidega     strateegia isoleeritus     põhimõtteliselt     realiseeritud     taastamine enne     päringutöötlus     kirjeldava     kasutatavat     üldise     isehäälestuvus     asukoht andmete     ülesehitus     terviklikkuse     samaaegset     phppgadmin     juurkasutaja     tüüp süsteemi-defineeritud     jagamine sql     elemendid pilveteenusena     koostada     andmevoodiagramm     topoloogia     tabeliplokk     kindla     kuues     andmesiire     kasutuslugu     rohkemast     andmejärv     isolatsioonitase anomaalia     piiramine failid     algoritm isoleeritus     laused objekt     paiknemine     funktsioon väljundparameeter     microsoft     varundamine/taastamine     andmeid     harjutamine koodigeneraator     logi andmebaasisüsteem     arv     trilemma     pakett     clause     muutmälus     lause liitindeks     reeglid     robotprogramm     et_eeutf     sõlm rdf     sisaldada     sparql kaar     replikeerimine     andmebaas andmevaka     klikivoo     moodustavad     väärtuste     projektsioon füüsiline     õiguste     heterogeensus     mahukas     sisseloginud     asukoht keskne     kitsenduse     neljapäeva     iteratsioon korrutatav     skalaarne     tükkide     definer parool     protsess serveri     postgresql konstrueeritud     parameeter oo     kujul     kasutada     käivitumisel     rohkem     arendusmetoodika     ketastel     asjade     koristamiste     võretöötlus     lahendamine replikeerimine     organisatsiooniline revideeritavus     viisardi     hetke     transaktsioon kolmefaasilise     arendamiseks     ajatüüp     sissejuhatus     piirkonnal     andmekirjelduse     võimekusega     teemaks     tööplaan     staatilisemad     statistika     käsitles loenguid     eeldada     lõppeda     tüüp baastabel     loendustüüp objekt-relatsiooniline     suudab     tasemel trigerid     realiseerida     tulevikuks     security     pakett postgresql     järjekorras     alter     protseduuri     soe     halvang     tabelifunktsioonid     (uml)     oht     andmekogu dokumentidel     mingi     onlain-analüüs     rakenduse     täitmisplaan index     mitmemõõtmeline     lahendustel     välisvõtmed     andmeleke     pühendunud     standardi     printsiip     siltide     optimeerimine programmeerimiskeel     teisendamine keel     hooldamist     hindamispõhimõtted     hajussüsteem dblink     kontrollimiseks     paralleelne     sql tüübikonstruktor     kirjutamise     veebiteenus hübriidne     võlg normaliseeritud     lainedus multiandmebaasisüsteem     testimine andmeait     sobramine     sql-andmebaasis     optimeerimine loogiline     hübriidne     osaks     andmeelement transaktsioon     eksport     võib     arvesse     aktiivsuspunktid     andmebaasihalduse     aknapõhine     write     standard objekt-relatsiooniline     käideldavuse     serverarvutite     inkrementaalne     kirjutada     krüpteerimine rutiinid     tüüp distinct     tabelifunktsioon     laiuse     hetktõmmised     ühendamise     valdkonnamudel     mitteserialiseeritav     täidab     kerckhoffsi     replikeerimine füüsilisel     ähvardab     loeb/kirjutab     objekt rakendus     privaatpilv     failis     relatsioonalgebra     session_user     tabel tehniline     kahendfail     skeem     süsteemiarendus     vaade     ajatempel     täpsustamine/parandamine     omadus     mudelid     sool     nähtav     plokiaheldus sool     lumehelbeskeem sotsiaalvõrgustikud     tulemust     variant     töövihik     koristajaga     andmebaasisüsteem dokument     lukk     juurdepääsumeetod     sümmeetrilised     aspekt     moodustamine     kuhja     kahte     toetab     aadress     ria     täisarvutüüp     andmemudel rakendusliides     kanda     andmebaasisüsteem objekt     nõuandelukk     taastatav     maksimaalsele     workshopi     sql/pgq klass     asukoht     principle     konsensuse     degenereerunud     parool     mälu oo     anomaalia mitteserialiseeritav     andmebaasisüsteem privaatne     transaktsioon read     kahekihiline     valima     andmevakk veerupõhine     avamisel     juurde     plokis     pikkusele     ühendust     erinevate     teisendus     skaleerimine horisontaalne     server sql/med     täitmisplaan     sql sql     r-puu     videod     /usr/local/apache/htdocs     osa-terviku     töötlemata     raskemaks     video     deklaratiivne     viga tugev     teadmuslik     operatsioon andmebaasikeel     põhiomadus     esitamise     tabelrünne     skeem rdf     parandab     argument     lõhkumata     töö     jõustab     kaotsiläinud     ennetamine euroopa     ennetamine andmebaasisüsteem     jagamiseks     programm     varukoopia     toetust     tüüpi     endast     spiraalmudel     tutvustus     võlg koodigeneraator     operatsioon loogilise     invoker isikuandmete     reapõhine     table_schema='public' order     ketas plokk     ajatempli     serverile     parameeter sisend     kaar gql     viitetüübi     relatsioon relatsioonialgebra     eraelu     tehtud     andmebaasioperatsioon     sünkroonne     developer     ligipääs     otsimiseks     võimalus     säilitada     faas andmesiire     soovi     rakenduse/trigerite     nähtamatu isikuandmed     graafikaprotsessor     praktikad infosüsteem     esimeses     pgapexis     turvarike terviklikkus     juurutamine     programmis     powerpoint     lukustamine andmebaas     isolatsioonitase ebaõnnestumine     muudatusi     shared     vastavate     lisapunktid     andmefail     ettevalmistav     pgql sõlmede     toimunud     riistvaraline ühekordne     eksemplar ärivara     järjestatud     jõudlus horisontaalne     allikas     õppetöö     täidetakse     vaatamine     koordineerida     sekundis     pilv kaheetapiline     vajavad     tekkimise     kasutajaliides     t____copysql     kuuluda     varundamine/taastamine jõudlus     ajatempel andmebaas     ajutine     dünaamiline     keerukus paindmetoodika     viidatud     sisendiks     skriptid elastsuse     --column-inserts     operatsioon optimeerimismoodul     tingib     kahendotsing     koostamise     ajaloolised     winscp     terabait     mitteterviklik isejuhtiv     isolatsioon     kontekstkommutatsioon käideldavus     töötajate     kehtib     teel postgresql     offlain     vargus     koodipunkt     imperatiivne     esimesena     süsteem massiivipõhine     leheküljed     pl tabel     annotatsioon     milliseid     ridadele     täielikult     punkt     sql-andmebaasisüsteem objekt-relatsiooniline     c cap     paindmetoodika kose     töötleb     teel sql     agile     plokk commons     pühendatud     määrangu     unikaalsuse     otsustussüsteemid     kasutusjuhtude     testandmed     võlg tehniline     käsud dropdb     taaskasutamiseks     tegelikult     andmebaas objekt-relatsiooniline     lainedus postgresql     terviklus     striimer     vajalik     parameeter skalaarne     moonutamine     staatiline     õnnestumine transaktsioon     jaotust     jaotustaluvuse     register     erisus sql     kategooria     (failide)     magnetlint jõudlus     kood oracle-case     maailma     parooli     operatsioonisüsteem     klaster cassandra     suurte     püsivus     uncommitted     kolmik pgql     säilitatakse     hetktõmmis     kanaarilinnu     veeruperekonnast     arendusmetoodika situatsiooniline     kasutusel     jooksva     kirjutamist     ühtlane     regex     automaatselt     hindamissüsteemi     väärtused alamtüüp     tänav     perioodil     template     räsisõnastik     protokoll lokaalne     suurandmed suurandmed     oraclest     heuristika     koristajate     tulemuste     faas konsensuse     teenustepõhine     sotsiaalne     funktsioonid vaated     mitmekesiste     ringi     kinnitamine     tehinguhaldus     kiirendab     litsents omanduslik     voogtöötlus     bloob     kattuvate     alusel vihje     põhineda     plokk     autotrace     operaator postgresql     faas loogiline     pakkuma     oracles)     nimekirjavormis     saaga     arendus     availability     segmendi     andmebaasisüsteemis     efektiivset     kitsendused     optimeerib     räsiväärtus     terviklikkus     andmeait andmeaitade     kandja     liitväärtused objekt-relatsiooniline     objekt objekt     multihulk     evolutsioneerimine infosüsteem     teams     seda     ristkasutus     suund võimalik     andmebaasisüsteem omaduste     olnuid     lause maksumuspõhine     ristfunktsionaalnelaia     sql-andmebaasisüsteem sql-andmebaasisüsteem     harjutada     esimese     optimeerimine siin     töökiiruse     teemasid     nimed     example     vahel     geograafiline     ennetavalt     vahendid     otsused     replikeerimine vertica     vahel kasutaja-defineeritud     ühendumine     fantoomkirje     teabe     projektsioon     isolatsioonitase transaktsioon     mitte     xml-põhine     pärandsüsteem     uusimad     andmehoidla     järel sql-andmebaasi     funktsioon märk     kasuta     laadimise     varchar     süsteemis     alusel andmebaasisüsteem     velocity struktureeritud     serverid     algatab     paneb     unified     andmebaas konteinerandmebaas     koodigeneraator hooldamise     loeng     aadress objekt     siire     omaduse     probleemiks     dropdb     parsimine     tüüpimine     logimine vaated     teenuseid     bcrypt     server plokiahela     sql sql-andmebaasisüsteem     koopia     kolmekihiline     json/xml     koodipunkt unicode     vahendeid     koodiga     andmetele     osa migreerimine     fillfactor     testimine     protsess hadoop     üldotstarbeline     bukett hash     salvestus andmeaitade     liidripõhine     minimaalõiguste     püsikomatüüp     check     migreerimine     läheb     jaosvara     where     tehis testimine     dimensioon andmebaasisüsteem     mastaapimine     füüsiline     normaliseeritud     trigeri     jõudlus tabeliruum     kinnitatakse     vähendab     väljapool     eksklusiivne     andmeühenduse     põhiosa refaktoreerimine     rutiine operatsioon     välisvõti     nimekirjal     ärimudel     kannaks     lugege     oracles     sellist     seosetüüpide     pöördumise     kirjutama     excel     suurendab     äriarhitektuur     konkurentsjuhtimine the     realiseeriv     põhilised     jõudlus truncate     märgistik     praktikum     replitseerimise     disaini     lindistus     mudel alamtüüp     planeerija     moonutamine andmed     kiirelt     juurdepääsutee kaugprotseduuri     hulgast     väärtused     formaadis     külm     lisavõimalust     tarkvaraline andmete     genereerida     defineerib     kasutades     klient-server     sql-domeen     sünonüümistamine     saared informatsiooni     spetsifikatsioon     litsentsi     abiinfo     galli     information_schema     staatiline esimesed     tuvastamiseks     seotud     virk     erinevasse     rollid krüptograafiline     dokument agregaat     maailmas     ümberpööramise     indeks loomulik     sisalduvad     panna     suunab     režiim     silumine     andmebaasikeel kõik-ühes     elemendid segment     parameeter teenus     efekt     ülekantavus turvameede     piirang     paralleeltöö andmeaitade     ujukomatüüp     taaskasutatavad     timmitud     andmeelement jätkuvus     teoreem     multivahemiku     arvujada     lepingud varukoopia     rünnak mitteserialiseeritav     minimaalse     skeem võti-väärtus     sõelumine     väljundiks     detailanalüüsi     riistvaraline plokiahela     minevikupildi     serveritu     kommentaari     dokument     aluseks     lühiajalise     lauseid lukustamine     täitmine     kvaliteet     pooljuhtketas     sammul     ajamasin     baastüübil     teostatakse     realiseerimine     pöörduda     järk etapp     viimase     andmevakad siin     plokiahel     vormi     laiendamise     operatsioon arendaja     värkvõrk     boonus     kasutuselevõtt     keel rutiinide     andmebaasisüsteem hajus     operaator sql     scan hash     hajus komponent     puhul     sprindi     veebirakenduse     tüüpimata     lause     turvalipikud plokiahela     turvaauk turvameede     ebakorrektsed     procedure     viidata     trigerite     laiendus     väljale     sellise     piiravaimad     eelkinnitamise     räpane     tuvastamise     pearaamat õiguste     andmevaramu     tugev     algoritm logide     katkestamine     probleeme     pidevkooste     protsess     tagasisidet     reegel rutiinid     @ttuee     lause vaadete     andmebaasikeel rida     lukk transaktsioon     tulevane     indeksid isejuhtiv     andmekogu     teenus andmejärv     välja     põhilist     puutumatus kasutajad     reoptimeerimine     nõrkus     tabeleid     raamistik scaled     pgadmin     koopia organisatsioon     andmekaitse     suund kohustuslik     killustamine     värskendada     räsiväärtustel     esimesed     kollektsioonitüübi     puu     prügikoristus     arvutite     võlg mudeli     voogreplikeerimine     varuandmebaas jõudlus     lehel     moonutatud     kolmeastmeline     nähtamatu     raksendab     andmeelement lukk     massiiv     viidad     eeliskasutaja     tellitav     nutistu     lindistused     hetktõmmis komponent     replikeerimine primaarserveri     mälus klass     rollid infosüsteemide     viirus     lahtikirjutamine otsing     koopia jaosreplikeerimine     parandamine andmevakk     haldur nosql     alternatiivid     tehing     kasutust     logi write     lõhn andmebaasi     logi lukustamine     otstarbe     päringud andmete     massiivitüübi     kutsudes     andmetega     avaldub     lisamine     kasutaja     lõpuks     komponent-     puutub     massiivselt     muutmisoperatsioon replikeerimine     põlvkonna     tehnika optimistlik     pl lukustamine     võlg mudel     andmed integratsiooni     piirang päringus     domeen     protseduurid     terviklik     töötlejatelt     hüperlingi     histogramm andmebaasi     peetakse     kasutama     kuuluvad     süsteemiarenduse     töötlemise     viimistlemine     protsess integratsiooni     eraldi     konfidentsiaalsus     atribuudid tüüp     slaidikomplekt     esmatutvus     osaliste     toetama     rüsinameister     üks     programmeerimiskeel projektsioon     mitmes     testandmebaasis inimoht     andmekäitluskeele     ajahetke     kui     arvuti dokumentidel     blokeeritud     makro andmete     metoodika     andmeait operatiivandmete     semestril     süsteem omaduste     minimeeri     teate     andmejärv andmete     cypher kaarte     paralleelsed     põhimõte     tehnika     defineerimisel     leida     kirjeldusest     andmejärv olap     omandvara     pealkirjade     rakendamise     andmebaas dimensioonide     kuuendal     protokoll globaalne     järk arendusmetoodika     tiražeerimine     operatsioon andmekäitluskeel     hajutatult     tupik     operatsioonide     andmebaasirakenduste     vastavaid     arenduskeskkond     hajutatuse     detailandmete     andmemudel sql-andmebaasisüsteem     varuandmebaas     mälupuul     algoritm konsensuse     kahe     andmesiire jõudlus     osa)     hõivamine     javascripti     logivad     turvameede andmebaas     faas andmebaasisüsteem     logimine tehniline     päringukeel     sakkide     andmeaita     eelnevalt     vales     isehallatavus     kavandamine     sisend-väljund plokk     agiilne     paber andmed     jagamine shared     räsiväärtuse     andmetes     loomist     mudelid indeksid     visualiseerib     tööplaan andmemuudatuste     andmebaas cap     täitmisplaan loogiline     vihje maksumuspõhine     vahetulemus     kokku     täitmisplaan sisemise     replikeerimine kuum     järjestikpöördusega     tuvastamine andmekandja     iseloomustada     andmekogu väärtus     sql-andmebaasisüsteem mitmemõõtmeline     eduvpn     sõltumatute     saamise     järk iteratsioon     avameelselt     suvapöördusmälu     teisendamine tabeli     priivara     ettevalmistusala     tabelid andmebaasisüsteem     palju     õigused     indeks relatsioonialgebra     t_ kasutatud     videoloengud     konkurentsjuhtimine terviklikkus     ühendamine tarkvarakeel     kohe! kõik     teenus     puudumine tehniline     logimine andmed     tehised arendusmetoodikate     ahead     litsents kõik-ühes     avaldised     vajalikke     auditeerimine     kogub     tüüp rutiin     käikuandmine skriptid     ühendus     hüpikakende     sünonüüm oracle     valida     proovitarkvara     üritada     saavutada     äravõtmine     lukustamisprotokoll     täitmisplaan andmebaasisüsteem     hinnang     küllalt     tööna     terviklikkus mitme     kolmik nosql     süsteem     paindmetoodika semantiline     määrab     järjekord     küsib     osalised     veergude     lähenemine lintmäluseade     analüüs     abistab     autorendi     andmebaasisüsteem baastabel     silotornid tehniline     kodeering märk     taitmisplaan     kolmefaasilise     anonüümistamine     avastamine     üleminek     väljapakutud     mitmesse     koopia viiteajaga     soovitud     dünaamiline füüsilise     turvalisuse     trigerid jaosreplikeerimine     turvalisus füüsiline     funktsionaalne     mõõtlusalus     sihiks     nõustussüsteem     küsimustest     koostama     trükised     kellaaja     kiirus     korralduse     virtuaalsete     sõnastikrünne     räsivõti     kasutamist arendaja     vaade sql     kild     elementide     voogtiražeerimine     andmevakkades     lipuke     süsteem nosql     lõppkasutajate     kasutamine     graaf     indeks     andmetüüp sql     sügisel otseviide failis     server loogilisel     turvanõrkus     objektipöördusprotokoll     eksami     rutiin     käikuandmine brin     oskused vesiagiilsus     kasutatavaid     koostatud     komponentandmebaasisüsteem dblink     programmiliides     meenutab     regulaarselt     responsibility     t_ psql     manipuleerimisoskus     seetõttu     võimsus     ebakõla klass     pakktöötlus     ärireeglid     hooldamise     välised     general     kuvada     arvutamine     detailimine     terviklik konverteerimis-     teataks     võimalik     pärib     viitamine     klassifikaator     üldine     andmesiire lintmäluseade     toimida     kuupäeva     tegelik     funktsioon parameeter     function     kasutajad     täitmisplaan füüsiline     substitution     leiate     rutiinid kaugsäilitus     keerukam     klassifikaatorite     järjekindlus     eelneva     olem-atribuut-väärtus     kirjelduskeel     triger protseduur     massiiv veerg     tabelid dokument     tavaliselt     jätta     table_name     katkematu     sorteeritav     algatamine     andmebaasiserveris     kommentaar     mitteavalik     optimeerimine ühendamine     alusel andmebaas     enterprise     kirjutamine     relatsioonialgebra     andmeelement pessimistlik     operaatorid/     transaktsioonid     tabelilukustus     põlvkonnad     põhineva     koondandmed andmete     vaade oracle     reatüübi     teete     disain     maksimeeri     unikaalskaneerimine     nosql         kolmas     volitustõend andmekaitse     epood     rollid andmetega     kasutaja-defineeritud sisendparameeter     erineva     lugemise     ettevalmistuspiirkond     kasutajad tegevuste     metoodika iteratsioon     analüüsi     autonoomia     teema     väljaande-põhine     tardmetoodika     sql     versioon     pöördusmeetod     tekstitüüp     aeglaselt     puhverdatud     vajadusega     integreeritud     praktikumidesse     täitmisplaan analüüsi     näiteks     orkestratsioon postgresql     kvoorumi-põhine     rutiine parameeter     vanakooli     päringul     monopollukk     ketaste     inimene suur     etalonturbe     tabel käideldavus     määrata     pöördustee andmebaasisüsteem     aktiivsuspunkt     lühidalt     haldamise     loogikavaldis     architect     ülikooli     mineviku     värskendab     ettevõtte     andmebaasiüsteem     faktitabel     skaneerimine     hääletamise     dokument tüübikonstruktor     serialiseerimine     paindmetoodika rational     lihtsustamine     kasutajate     varundamine/     erinevates     toite     kustutab     topoloogia replikeerimine     krüpteerimise     juurdepääsutee     klikivoog     kestvus     suhtluse     parool keskkonna     teisenda     insert postgresql     sündmuste     operatsioonid     avatud-suletud     deanonüümimine     distsipliin andmebaasi     -bitist     kokkukuuluvus     panema     avaneva     harjutus     committed     realiseerub     kuuluvate     boonuspunktid     hajussüsteem postgresql     haldur     selgitus     ärireeglite     skeem dokument     pakett oracle     partnerluses     rutiinid andmesiire     võlg paindmetoodika     muster tehniline     histogramm     rutiin mittevõimalik     predikaadil     töödeldud     andmebaas horisontaalne     koondandmed     ettevalmistamine masinõpe     ühtlasi     sõnastikründe     protsess andmeait     jooksul     volitustõend parool     baastabelid     süsteem tehniline     kafka     skeem ajaseeriate     standard omaduste     plokkides/failides andmesiire     agiilne     sünkroonne lugemisoperatsioon     adaptiivne     oracle     andmebaasiobjektid     taastamine isejuhtiv     informatsiooni     pilv ekstent     genereeritud     andmebaasi-     koodidele     indeksite     õppeaasta     mudeliprofiil     lahendus     andmed füüsiline     nädalat     lukustamine logifail     korrapärane     platvorm iteratsioon     arendajate     varuandmebaas b-puu     notatsioon     dekrüpteerimise     mõistekaart     litsents     report     andmeelement õnnestumine     järjestikuline     kindrali     järk infosüsteem     panemaks     evolutsioneerimine     ressurss skaleerimine     arvestus     nägema     vastu     võltsimist     tabelid nosql     sql-andmebaasisüsteem sql     kiht andmebaasioperatsiooni     koristaja     elemendid oracle     puudub     delikaatsed     väärtus sql     genereerimine pöörake     haldamiseks     andmebaas hajus     näide select     arendajatele     lähenemine jõudlus     parooliga     siin-arhitectur     märk     licenses kehand     geomeetrilised     ebaõnnestumine pessimistlik     andmebaasisüstem     metoodikaarendus     vahetus tõeliselt     volitustõend acidrain     silotornid logipõhine     ühik     ülesande     hilisemaks     juurkataloog puhverdatud     transporditakse     oht tehniline     andmebaas oo     skeemiobjektide     kaksikautentimine tegevuste     x-tee     tabel sql-andmebaasisüsteem     andmebaasisüsteem andmete     sql-andmebaasi     tooteomanik     kodeering     ressurss vertikaalne     lause füüsiline     transaktsiooni     salvestamisel     koostamisel     ümber     lausedsql     arvutamise     rakendustarkvara     tehnoloogiatega     trilemma logipõhine     andmeaidad     standard kasutaja-defineeritud     loengu     hetktõmmis postgresql     operaator struktureeritud     universaalne     piires     faas lokaalne     vaated sql-andmebaasisüsteem     konkurents     vormile     täiesti     data_type from     turvaauk omanduslik     klass     tehnoloogia vaba     lsm-puu     loenguvideo     tabeliruum logifail     andmed     postgresqlis     importimine     generaator     kaar neoj     mitteföderatiivses     kustutamine     vananenud     saaks     juba     normaalkujul     liskov     allikast     cap     andmebaasi     mikroteenus     juhtimisotsused andmevaka     inimkeel iso     mudeli     mapreduce andmeait     apexi     kokkusobimatus     suletud     serveerida     visuaalse     tagasipööramine     ametlik     profiiliga     inspektsioon     tüübiteisendus objekt-relatsiooniline     /     vari-it     tulemused     vähenedes     akna     haavatavus     turvapoliitika andmemuudatuste     riimuv     päringud faktitabel     andmesiire halb     vaatamiseks     artefakt     analyze     muudatust     andmebaasikeel alamtüüp     kobar vertikaalne     lause andmebaasisüsteem     päringud andmeaitade     võimalike     turvalisus andmete     laadi     transaktsioon kahefaasilise     nõudeid     infovara ülekoormamine     avanenud     sorteeritud     pärimine     volitustõend testandmebaas     odavate     salvestamine xml-andmebaasisüsteem     sql-transaktsioonide     ettevalmistamise     transaktsioon teenus     operatsioon)     replikeerimine sõltuv     rakenduses     arendus semantiline     reguleerimise     täitmine sisevaade     sihtandmebaas disaini     lähtekoodiga     hetktõmmis oracle     avaldis     vastavus     regioonide     muudatuste     spetsiifiliselt     muutmälu loogiline     andmebaasis serializable     interpreteerimine kompileerimine     räsiveerg     süsteem andmejärv     e-poe     viitade     sisendeid     eksportimine     tüüp konstrueeritud     mõningate     ressursi-indikaator     plokk andmebaas     füüsilise     kohustuslikkus mittevõimalik     horisontaalne     plans     rollipõhine     veerg row     dimensioonid     privileeg     haldamine     omada     väärtuse     rollback/     lihtsa     sql sql/pgq     korrektne     materialized     keel     käitusaegne     konflikti     otsustamise     koormuse     saada     muster     suurendama     kasutab     juhitav refaktoreerimine     lugemine     räsiväärtused füüsiline     koos     pidurdumine     versiooni     sul     puhvrite     asukohale     mõjutatud     milles     hindamismudel     huvides     indeks tasuta     andmekogud relatsiooniline     kirjas     näiteid     süntaksilt     tüüp json     panemine     andmebaas kolmefaasilise     kontseptuaalsel     andmebaasiüsteem segment     skaleeritav     käideldavus     tabeliruum     kustutamine jõudlus     lahtikirjutamine     puu ülesanne     funktsioon oracle     agregatsiooniseos     nimi deterministlik     viimane     nullist     vaated objekt-relatsiooniline     stiil etapp     diagramm     andmejärv andmebaasisüsteem     päringuna     lingitud     seadusandlus kasutajad     turvalisus funktsiooni     ekstent otsene     programmi     segmendid open     konsolideerimine andmeait     järel tupik     demokratiseerumine     omadus)     pääsu     ümberkirjutamine     kaasevolutsioon vesiagiilsus     domeenimudel     lõpetab     salvestamine     loogilise     baastabel viitade     skeem andmeait     robot     proovi     märkmeleht     anomaalia mitme     korral     andmebaasiobjekt     turvaline     isikuandmed     ekraanivormi     solid     liides     omadustega     kasutaja-defineeritud     objekt-relatsioonilised     süsteem geograafiline     nõuandelukk lukustamine     kõrgveemärk     seanss     andmed kontseptuaalne     märgistik utf-     pilveteenusena     pakkimine avatud     primaarne     inmoni     riigid     fragment hajus     ehitamine jõudlus     järjestus teenus     viitele     meelde     ärireeglitest     andmebaasisüsteem kolmas     lokaalseid     nii     lausetaseme     eelduseks     laused teises     terabaidid faktitabel     osaliselt     kontrolli     tupik kuum     transporditav     skeemis     ülekanne     mugavalt     liskovi     objektorienteeritud     suur     skaleeritavus     lõppkasutaja     konstrueerimise     operaator oracle     olemasolevate     kõigist     andmeaitade     süntaktiline     graafidel     lõhn koodigeneraator     transaktsioon rakendus     nähtamatu järelduslik     segmendid     meetodid sql     suured     puul     andmed andmebaasisüsteem     agregaat graafidel     redigeerimine     vastavus föderatiivne     eesmärk     hallata     raamistik     sobivaks     linkimine     andmebaas konsensuse     koondamine     aruandesse     viisil     mitteterviklik     partnerlus     andmebaasikeel kaar     astet     inimkasutajale     indeks-organiseeritud     muutuv     tipp     objekt-relatsioonvastendus füüsiline     protokoll kahefaasilise     täielik     teisendus bitmap-join     arendusprotsess     leping parameeter     algoritmi     turvapoliitika hirmvara     andmehulgad     käsud createdb     vähendada     koodi     järjekorda     dokumentidel     võrdlus siin     pärast     arendusmetoodika lõppkasutaja     rakendamisest     saared     logipõhine     kimballi     sorteerimata     apexttuee     relvar     arendusmetoodika suur     logi muudatuste     serveriprotsess     isikuandmed isikuandmete     andmine     väljastatud     glüüf     andmekvaliteet loogiline     arendusmetoodikate     skeemi     ja     arvutab     rullida     mittejärjestikuline     väljakutse juhtparameeter     indeksil     haldamine parool     hindamine index     keskprotsessor     lähteandmebaas konverteerimis-     tähtskeem andmeait     töötamise     mitmene     skeem orm     sünonüüm     mudel sotsiaalne     koopia conway     õpetamise     indeks kasutaja-defineeritud     komplekt     sisalduvate     modelleerimiskeel optimeerimismoodul     tegemist     single     räsifunktsioon     spetsifikatsiooni     teisele     järgimine     viitavad     töökiirus tsentraalne     kauboi     salvestamise     table_name where     võtab     kohustuslikkuse     volitustõend     deklaratiivselt     korraldus     märk utf-     sisaldama     tagasiside     kaugsäilitus     terviklikkus andmebaasisüsteem     organiseeritud     vastavuse     tundlikud     viite-atribuut     tõrkesiire     andmesaared     andmetüüp     koskstiil     vajalikud     arendamine     andmed serveri     praktikumide     regulaarset     ärivara     vöötimine     mägimurrak andmeaitade     andmebaas serveriprotsess     seade süsteemi     väljalase infosüsteem     tulla     baastabel postgresql     suurandmed struktureeritud     table_schema     aktiivne     etapp/     draiveri     konveiertöö relatsioon     andmebaasisüsteem transaktsioon     tuleb     paikneb     tähtskeem     asukohast     projekti     logimine logide     accessis     töötada     tarkvara priivara     kirjeldus     realiseerivad     (postgresql)     indeksid andmebaasis     paralleeltöö     mitme     kiire     sündmusvoo     oht andmebaasisüsteem     andmebaasisüsteem redis     koopiate     hakkate     paremaks     andmehulgad suured     võiks     sys_context     esitada     sisemise     tabelitesse     hõiva     käikuandmine jõudlus     automaatkinnitamise     koostab     andmebaasisüsteem     ülesanne     import     mõjuga     tööplaan tagasivaate     evolutsioneerumine paindmetoodika     skripti     dokumendi     andmebaas operatiivandmete     pakendaja postgresql     defragmenteerimine     keerukus     sõltuvuse     pessimistlik     kokkuvõttefunktsioon     operatsioon andmekäitluskeele     tabel postgresql     muutmiseks     ajaseeriate     taastada     skeem graafidel     arendaja     lõhn hooldamine     teisendamise     tõlkimise     tulemuseks     krüptosüsteem     andmebaasikeel     liides meetod     mida     tunnus     liides parameeter     jõudlus plokk     süstimine     koheselt     kustutamine disaini     konkurentsjuhtimine     põhiobjekti     partitioning andmeaitade     statistika füüsiline     pääsupiirangud     operaator sql-andmebaasisüsteem     eesmärk index     sõltuv     allsüsteem     sql atribuut     normaliseerituse     turvamine     regiooni     seadus rollback/     ühine     näites     kitsendusi     pärimiseks     keerukad     peeneteraline     rutiinid     tüüp tüüp     lähteandmete     olukorra     struktuur operatsioon     piiratud     parool euroopa     versioonid lukkude     praktikumid     saared cap     arvutivõrk füüsiline     fail plokk     käigus     operatsiooni     siseplatvormi     ärimudel segment     täitmisplaanid     logifail andmebaasisüsteem     osa järk     välise     arendajad     (kontseptuaalse/loogilise/füüsilise     release     kose     struktureeritud     alamkeel     käivitamine käivitatud     võimalikult     sidumine     pealt     makro     lukk veebirakendus     andmebaasisüsteem postgresql     objekt     internet     petabaidid andmevakk     ülikasutaja     evolutsioneerumine oracle-case     deterministlik     update andmebaasisüsteem     andmemudel tõeliselt     mitut     sissekanded     graafikaprotsessoreid     lisab     transaktsioon sql-andmebaasi     omavad     deklareeritud     express     lõigatud apexttuee     hoitakse     videoloeng     turvaauk     lause andmete     kehand alamandmebaas     vastavust     kõrguse     open-closed     tekkimine baastabel     transaktsioonid sql-andmebaasisüsteem     salvestusmudel oracle     tegemine     eestikeelseks     nimekirjavormi     kasutatavate     puhvrist     transaktsioon atomaarsus     loengute     andmevakk etl     olemi     veebiteenus register     teel objekt-relatsiooniline     tüüp integer     mestimine loogiline     võti     keel märk     taastatavus     pärimine objektid     selgrooks     licenses     andmebaasisüsteemid     properties     kaudu     töövahendid kogutavate     tüüp sql-andmebaasisüsteem     isikuandmed stiihiline     andmebaas vahendaja     olete     ajakarbi     transaktsioon eksklusiivne     viiteajaga     faktitabel andmeait     tagamise     käideldavus hajus     ainekava     fragment     indekseeritud     elemendid rollback/     surrogaatvõti     loogiline     ühele     kontrollfail     sql/med     mestimine     andmebaas     taastamine turvameede     loogikaavaldised     loomisele     lukustamine     draiver     arvestada     õhtul     tüübikonstruktor postgresql     väljakutse multiandmebaasisüsteem     eksemplar segment     sql*plus     režiim sql-transaktsioonide     scott     varuandmebaas jätkuvus     peitmine;     liiasmassiiv     tähtpäring andmejärv     jõustada     massiiv xml     faas hajus     andmebaasisüstem kahefaasilise     replikeerimine kanaarilinnu     kompileerimisaegne     kontseptuaalse     globaalne     tööplaan repeatable     nähtavaks     skalaarsed     detailsus     kitsendus     avatud     järjestus andmebaasiserveris     lumehelbeskeem     vaadata     analüüs nested     windows     nõuandelukk andmemuudatuste     gigabait     traditsiooniline     grant     kahjuks     definitsioone     objektandmebaas     andmebaasisüsteem juurkataloog     haldus siin     paariviisiline     failide     tabel     leidev     esituse     eriliigilised     taseme     kahetasandiline     logging     skaleerimine serverarvuti     regulaaravaldised     normaliseerimine     lokaalne     õiglane     inimkeel     failid sõnastikrünne     eksemplarile     situatsiooniline     arhitektuuri     tagamine siin     kontroll andmekirjelduskeel     püsisalvestamine     käsurida     läbipaistvus     läbiskaneerimine     analüüs kitsendused     link     tüüp newsql     sharepoint     stereotüüp     andmebaasisüsteem sql     punasega     toime     käivitusplaan     kvaliteedi     infosüsteemi     tehniline     hooletus turvameede     table     tagantjärgi     hargsalvestus     mudelid füüsiline     kontrollitakse     iteratiivne     sarnane     sql objekt     using     piiritletud     testid     lukk terviklikkus     küsimine     dimensioonitabel     andmekäitluse     nupule     loendtüüp     seadus     olevast     kettalt     tehis andmebaasi     arendamise     loon     triger     seos     mõista     algoritm graaf     võlg andmebaasi     versioonid autonoomne     sisseehitatud     slaidid     teisene     klastrisse     skript     tähestik funktsioon     automatiseerida     käivitamiseks     otsustussüsteem     andmemudel     esitab     süsteemi     vajadust     hävitamine sõnastikrünne     asuda     teksti     liides kaksikautentimine     kontrollkitsendus     sõlltub     käitumise     vahend     vihje     segama     andmebaasisüsteem muutuja     faas     kirjeldamine     enamasti     hajutatud     tagasirulimine read     versioonikontrolli     koodipunkt utf-     interpreteerimine lause     vastuolulise     klassiskeem     eraldatud     koodide     tabeli     regulaaravaldis     statistika hash     võimaldab     klass=tabel sql-domeen     välisest     algoritm     sageli     sobiva     andmekvaliteet andmebaasisüsteem     filtri     mitmest     andmekvaliteet     etapp/faas     materialiseerimine     materialiseeritud     suhtleb     hübriidne uml     vari-it arendusmetoodika     andmekirjelduskeele     salvestus     gql cassandra     logimine veebirakendus     andmebaasikeel dokumentidel     rakendamine     samaaegseid     kobar     t____insertsql     moonutamine olemuslik     avaldist     rakendus     illegaalsed     tõeliselt     draiverid     väliste     tüüpimine sql-domeen     printsiip andmetega     sisendit     koopia liigub     atribuudid     eelne     p valikuline     muudatuse     tingida     sql-andmebaasisüsteem     piirang kaugprotseduuri     dependency     lahendamiseks     töökiirus     tuvasta     treeningute     andmebaas tarkvara     töötlemiseks     volitamine     openssh     maskimine     pöördprojekteerimine     mõjutab     varukoopia soe     hüpikakna     kiiresti     andmebaasikeel distinct     laused kasutatud     operatsioon     ei     tupik sql-transaktsioonide     nimede     koosneda     ülalt-alla     migreerumine     vastuvõtuaegade     valmib     osaline     vahend case     taandarenenud     pea     andmekandja rutiinid     stiihiline     asendatavuse     häälestamine     palun     näiteprojekt     vajab     keel deterministlik     kasutatakse     kuus     järjestusreeglistik objekt-relatsiooniline     tarkvara puhverdatud     upsert     diagrammid     operatsioon merge     manuaal     andmeait andmejärv     liitboksi     ebaõnnestunud     noskul     standardid tehing     rakendatakse     süsteem replikeerimine     ennetab     leping     tarkvara pesastatud     kosk-mudel     esimesel     interaktiivse     baastabelite     valiku     produtseerib     näidata     table_type     tekitada     operatsioon lause     hetkel     teadma     operatiivjuhtimiseks     basic     madal     standard konfliktide     ankurmodelleerimine veerupõhine     varundamine siin     haava-oota     saavutatakse     funktsioon andmebaasisüsteem     võimaldada     ühiseid     käikuandmine andmebaasi     kaar subjekt     putty     createdb     hõre     nende     b-puu     kasvades     ärimudel fair     salvestuspunkt sql-andmebaasi     varukoopia sõlmede     kord     identiteedivargus     raamat     korduste     isikuandmete     vahemikskaneerimine     juurdepääsutee kuumvarusüsteem     option rikke-eelse     veeruperekondadel     conway     tööplaanid     süsteem nql     segment     välises     väljakutse postgres_fdw     rea     andmebaasisüsteem orm     dokument imperatiivne     pakendaja komponentandmebaasisüsteem     rünne isikuandmete     olekudiagramm     lehekülgede     api-liides     integer     sektsioon     mahuga     käsurea-põhine     indeksid faktitabel     kodeering unicode     kaasevolutsioon     teatage     office     saamiseks     pidevalt     masinõpe reaalaja     ruum indeks     pilv hetktõmmis     magnetlint tilkumine     dbms_outputput_line     resource     apexis     domain     kannab     query     selle     tööplaan mitteserialiseeritav     unique     väldib     algversiooni     andmemuudatused loogilisel     lisavad     klassidiagramm     server     nõuded     andmekaitse turvapoliitika     eksam     komponent     programmeerimiskeel     oht andmete     erandite     kitsendus objekt-relatsiooniline     loengud     lisamiseks     salvestatakse     arendusmetoodika andmebaasi     väljaspool     algataja     kaitsev     tabeliga     replikeerimine mitme     märgistik unicode     paljusid/kõiki     teisendamine andmebaasisüsteem     tühistamine     taastamist     päringu     kompileerimine lause     kooskõlalisus     veeru     refaktoreerimine     rutiinide     tõeline     nupulevajutuse     arvutis     sisaldub     mudel arendusmetoodika     (andmete     nälgimine     evolutsioneerimine rational     c informatsiooni     unikaalne     sügissemestril     domeenid     kogum     andmemuudatuste     väljakutse     väle     lisamise     päringud andmekaevandamine     lause analüüsi     riistvara     varuandmebaas lukkude     teisendus andmevakk     tehakse     tüüp alamtüüp     räsifunktsiooni     tekstitüüp sql     lukustamine isolatsioonitase     slaidide     backend     märkide     liidrita     taitmisplaanid     kuupäevad     routine     refaktoreerimine arendusmetoodika     statistika analüüsi     soovitab     harjutamine     valupõhine     logifail rakendus     create     kitsendus transaktsioon     antimuster tehniline     sõltumatus neoj     põhimõte mittehajus     logistruktuuriga     täidetavuse     dokumentatsioon     lindile     leheküljele     tilkumine andmesiire     sisestusväljadega     salvestatud     anonüümimine     kattumatus     püsisalvestatud     versioon andmebaasi     sisendi     deklaratiivsete     vabastab     andmelett     tase     hindamisjuhend     korter     vaated     välkmäu     eksperiment     tüüp massiivipõhine     kitsendused füüsilise     mitmekesine     sisselogimist     klass objekt-relatsiooniline     rakendus andmesiire     fragmendid funktsionaalsuse     tehingute     pgapex     toimuv     koosneb     andmebaasikeel andmebaasisüsteem     soovitada     paigutamise     loomulik     andmebaas andmebaasisüsteem     rahulolu tugevdus     kaitse     tehis integratsiooni     tekkimine     meetmed peletus     kodeerimine     lindiseade     skeem graafi     säilitav     masinõpe füüsiline     replikeerimine asünkroonne     räsitabel     tihe     riha     mudel kasutaja-defineeritud     tähelepanu     tervenisti     standard     seadusandlus     tähtajad     andmebaas klient-server     küsitluse     ainult     üldmäärus     oracle andmekäitluskeele     räsimine     näited     enamik     apache     pgcrypto     aruande     hinneteleht     lähteformaadis     täitmisplaanide     alamtüüp meetod     oleva     haldussüsteem     nähtavad     turvapoliitika     oleks     järjestikuse     rutiinid sql-domeen     replikeerimine vara     tüüp meetod     sql-andmebaasisüsteem kõik-ühes     edastada     masinkood füüsiline     (olemi-suhte     läbiv     andmemudeli     milline     varukoopia sql     operaatorid/funktsioonid polyglot     efekt kose     täiendav     ühendamine relatsioonialgebra     märk märgistik     süsteemikataloog arendaja     lihtsustatud     väärtus     tüüp oracle     hulka     suurima     iteratsioon liidetav     insert     konveiertöö     ühendamine     teatevahetus     koristamisi     connection     laiaveeruline     tulemuse     hõbekuul     fragment semantiline     objektivaade objekt-relatsiooniline     eemaldamine     turvarikke     reaalaja