Kodulehed
[382] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2022)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Sõnapilv

Millest materjalides kirjutatakse? Mida suurem tekst, seda rohkemate materjalide metaandmetes on seda sõna kasutatud.

  otseselt     aitab     raamatud     kitsendus normaliseerimine     tegelik     olemas     assotsiatiivsuse     püstitus     operatsioonid     tarkvarasüsteem andmebaas     tüüp transaktsioon     kustutamine     suurus     dokumendid     juurde     väärtus sql-andmebaasisüsteem     tüüp tüüp     lugemisoperaator kitsendus     õiguseid     päringut     denormaliseerimine halb     generalization     oleks     example sql     genereerimine     põhiolemitüüpide     spetsifikatsioon analüüs     klassidiagramm tehniline     mudel)         triger tuletatud     vaheliste     vahendi     sõltuvus sql/relatsioonilise     diagrammide     teoreem boyce/coddi     tehingutöötluse     relvarid     küsida     nimekirjas     klassiskeem     madal     muster mustrid iseseisva     operatsioon naturaalühendamine     aadress     võimalus     operatsioon spetsiaal-     seisundimuudatuste võimaldamine     tühi     heati     domeen andmebaasi     hierarhia     struktuuriga     protseduur     unaarne     korduste     andmetüüp     juhtuda     prototüüp     lisamise     ristskriptimine     ärireegel triger     õigus kaitse     vajaduse     triger sql     tähendab     avatud-suletud     lausetes     loomine;     tõene     nõudmised     esitus     sageli     välisvõtmetega     arvujadad     arhitektuur füüsiline     kasutusjuhud case     vasakpoolne     andmekaubamaja     ühendamine andmemuudatus     muutmisoperaator relatsioon     operatsioon pesastamine     teema     andmebaasisüsteem funktsioonil     andmebaasisüsteem väline     osterwalderi     juures     andmemudel dokumendipõhine     andmevakk     headuse     töötati     ennast     ajast     olemitüüpidest     option tabel     alampäring     palju     pingerida võimalik     nimeta     artefakt     mitut     teisendust     teamsi     kuulub     kolmas     konkreetse     ühildamatus     eranditöötlus protseduurne     disain andmebaasi     ärireegel     lisatest     süsteem     olema     lihtindeks     andmesaatkond andmebaas     aknas     lepinguid     arhitektuur loogiline     osa     muster     jagatud     klient-server     disainile loogiline     kõiges     tekstiliste     in     tingimuses     elementide     järjekorra     seosetüübid     slaidikomplekti     lepingud andmebaasioperatsiooni     sisestamiseks     erinevusi     indeksit     põhjal select     operatsioon)     täitmisplaan väline     suhtetüüp     laused     kirjeldan     rutiin rutiin     mudel infosüsteem     loomisel     süntaks     andmekäitluskeel relatsiooniline     fagini     rutiin imperatiivne     põhjustada     tüüp muutmisoperaator     loomissamm füüsiline     lepingud tabelid     valdkonnamudeli     parandada     pöördprojekteerimist     konkreetselt     funktsionaalsed     pöördprojekteerimine     table     andmebaasisüsteem andmebaasikeel     kvaliteet võtmed     (programmeerimine)     normaliseerimine     üldituste     väärtustada     video     kood     veerutaseme     jaotamine     mõeldud     sidemetüüp     salvestamine     eksam     diagramm seisundidiagramm kasutusjuhtude     ülesande     töötleb     dialekt tuletatud     ligikaudne     registreeritakse     mittekorreleeruv     lisaeksam     normaliseerimine sql/relatsioonilise     tavapärasem     arendus andmebaas     teisesed     kohas     baastabel vaate     baastabel     kordamis     põhiobjekt     -bitise     probleem andmebaas     business     e-pood     vaikimisi     fragment     reegel     boonus     klassidiagramm disain     arendusmetoodika rational     kooskõlas     regreg;     oleva     lõhn)     tuletatud     tüübigeneraator skalaarne     keel transact-sql     enamik     peidetakse     normaalkuju andmebaasi     kehand     sql check     rakenduvad     staatus     väljund     sõltuvus kuues     commit     reegel andmebaasisüsteem     andmejärv     allsüsteem andmebaas     kõiki     eest     jõudlus füüsilise     faili     normaliseerituse     allsüsteem rakendamine     funktsioonil     täidetus     kindla     deklaratiivne     järjepidevus tehingutöötluse     operaator relatsiooniline     andmesaatkond     protsessivaade     abitabel andmemuudatus     rakenduspakett infosüsteem     veerg veerg     atribuudid     loomissamm teenus     andmemudel sql-andmebaasisüsteem     püsivus andmekirjelduskeel     elutsükkel     sõltub     ülekanduv     tabel hetktõmmis     privileeg     merge     seosetüübi     4nk     lisapunktid     indeks füüsilise     plokid füüsilise     registrisse     arvutamise     operaator select     täpsustatud     aidata     alguseks     analüüsi     andmekogu     strateegia kasutaja     sql andmekirjelduskeel     töökiirus relatsioonilise/sql     klausel tabelite     model     kohta     lause tühistamine     teenus andmebaas     mudased     dubleerimine     halb     baasrelvar     invariant     notatsioonis     põhiobjektid     mitte     automaatse     kasutan     klassifikaatorite     grupifunktsioon     operaator väärtus     kujule     hooldamine mudeli     punktid     nõrgad     klassifikaator     veebirakendus     mudel case     teisendusreeglid andmebaasi     ühendamine     register oracle*case     süsteem tabelite/relvaride     allsüsteemid register registrid andmebaasi     töötava     atribuut relatsiooniline     kontekstis     harjutused     nõuete     avaandmed andmebaasi     lahusus     relatsioon andmebaasi     probleem disain     loomissamm arhitektuur     teooria     harjutada     reeglid     lugemise     õnnestub     prototüüpimine olemitüübid     deklareerimisel     baasrelatsioon     tagab     joonistada     logimine üldine     atribuudiga     võidakse     andmemudel iso/iec     mudel sql-andmebaasi     andmemaht tuletatud     3nk     seega     rohkem     sqlis     muster äriarhitektuur     kavandamine avalik     naturaalne     täiendused/parandused     rakendusele     normaliseerimata     põhjal ea     võlg veergude/atribuutide     väljastava     praktikumi     andmebaas andmed     välisvõtmete     näete     ärireeglist     mõistekaartid     seadus andmebaasisüsteem     allsüsteemide     ühendamissõltuvus sql/relatsioonilise     ühtlasi     jätta     normaalkujud     failihaldur     normaliseeritud     suuruse     värskendamine     trigerid     küsitluse     võimalikud     statistika information_schema     andmemudel kitsendused     täitmisplaan andmebaasikeel     technics     teiste     tarkvarasüsteem kuldandmed     virtuaalset     epood     kontseptuaalsest     ainekaart     praktikumid     normaliseeritavate     illustreerimine     lahusus organisatsioon     skeem kinnitamine     üldistusseos     ühiseid     imperatiivne     juurutada     tabel tuletatud     jooksva     ekraanivorm     primaarses     õpingukavade     lause transaktsioon     sündmus     muutmist     order     andmebaas andmebaas     kus     väärtus sql     millel     denormaliseerimine sql     strateegia tuletatud     vaheline     manageri     andmemudel autoriõiguse     korteež     testideks     peale     kompositsioon     wordi     andmebaas sql     mustrid põhiolemite     protsent     tabeldusjärjekorra     sisemise     pidevvalmidus põhiolemitüüp     relatsioonitüüp operaator     skeem select     identiteedi     päis relatsioonitüüp     ole     lihtsustatud     loomulikus     aknakujunduse     mootoriga     olemitüübid     taristu     normaalkuju esimene     sobilikku     lisakitsenduse     sellest     disainile     vajavad     piirang     registrid     tüüp korteežitüüp     ekraanivormilt     ühenduste     option     põhitulemus     projekti     tekkimiseni     informatsioon     parameeter tüüp     sõne     vahendid siin     plokid andmebaasiobjektide     läheb     ennik     andmebaas reataseme     kordaja     loendusfunktsioon     hulgas     vähemalt     alampäring select     teise     kirjeldava     loengu     värvide/fondi     aktiivne     klassifitseerimine     juurprobleem andmebaasi     /     arhitektuur crud     andmebaasisüsteem manusandmebaasisüsteem     lahendamine vaade     täielikult     täidetakse     andmebaasikeel isikuandmete     õppetöö     aste     lõige     tabelist     esitada     diagramm     määran     salvestatakse     niisama     täpselt     modelleerimiskeel füüsiline     normaalkuju sql/relatsioonilise     operaatori     kasutusjuht     generaator drop     poole     toimimismudel     skalaarne     toetama     ülevaate     alati     lõpust kui     artefakt juurprobleem     kursor funktsioon     materjale     kogutud     andmebaasiobjekt andmekontrolli     denormaliseerimise     andmemuudatus triger     tõstmine     peavormi     äriline     kasutaja kasutaja     andmebaasisüsteem andmejärv     mitmest     juhend     publication     strateegia andmekontrolli     avaliku     puhul     printsiip multiväärtuslik     reegel sql-andmebaasi     teenus     mudel allsüsteem     koondhinne     sisseloginud     moodustatakse     kokkuvõttefunktsioon avaldis     primary     probleeme     poolvahe     ühiste     andmebaasihalduse     ülekanduv sql/relatsioonilise     makrot     füüsilise     atribuut     laused andmekäitluskeel     nähtavate     rakendus käesoleva     kommutatiivne tuletatud     architect     deklareeritud     tegevusskeem     primaarsest     võimalikke     mustripõhine     kontollitud tabelite/relvaride     bitmap     kuigi     neljavalentne     tüübigeneraator selektor     tulemusena     klausel tabeli     ühendamise     artefaktid     järgida     dünaamiline     deklaratiivselt analüüs     cusersuserappdatalocaltempfilejson     iseendaga     andmebaasiobjekt õiguse     lause arvujada     väärtus kehand     eksistentsi     muudatuste     ärimudeli     põhiobjekte     poolühendamine     südame     andmemudel serveri     pareto     otsingutingimus ühendi     paikenda     relatsioon valdkonnapõhine     keele     relvari     graaf     klassifikaatorid andmed     teamsis     kuldandmed     süsteem relatsiooniline     lihtsal     andmemudel loomissamm     lõhn halb     tabel sql     class     sarnane     moodul rutiin     unikaalne     rutiinid     giles     protseduuride     laadida     pakub     lahendamise     kattuvad     stringide     omanikuks     vältida     registreerimine põhiolemite     kitsendusest     kitsendus     lugeda     pääsupoliitika sql     klausel avaldis     probleemikeel     tehakse     diagramm crud     parandamise     alampäring     assertion     intelligentne     eksamiajad     pilvandmetöötlus     andmebaasikeel     taotlemise     keel kasutaja-defineeritud     keel rutiin     ärimudel     operatsioon avaldis     ühisosa     tabelid/relvarid     võlg artefakt     teisenduse     teenus pädevusala     paremini     peidetud     hulkade     veerule     vaade tabelite     viidete     ainult     architecti     pilv andmebaasisüsteem     1:m     d sql     olemasoleva     alamosa     skeem-lugemisel     nimble     korteež kitsendus     mitmeväärtuseline     query     omaduste     manifest     piiritletud     triger andmebaasi     hõre     läbi     projekt     relatsioon relatsiooniline     sõltuvus esimene     olemasolu     proovimiseks     väljade     kaudu     põhiandmed uml     andmebaasioperatsioon     naturaalühendamine     näiteülesanded     laadige     teisendusreeglid kontseptuaalne     mudel artefakt     sõltuvus allhhanke     võlg     arv     pääsupoliitika andmebaasiobjekti     projekteerimise     liiasus teine     koopia     loodud     põhiolemitüüp andmebaas     liitbokside     otsekorrutis     delete     õiguste     lause andmekirjelduskeel     punktikadu     diagrammil     võimaldamine     defineeritud     realiseerimise     suurendab     täpsemalt     lause alampäring     refaktoreerimine bcnk     kui     avalik     dekomponeerimine nk     olemitüüp     rutiin protseduur     küsib     kohe! kõik     kuhi     mudel siin     andmine     arusaadavus relatsioonilise/sql     skeem veeru     infovajadus andmekäitluskeel     esmane     suurem     andmemakro     sql-andmebaasisüsteem     puuduv     andmeelement     taotlemine     kokkuvõttefunktsioon select     mudeliteisendus     multiväärtuslik     võrk-struktuuriga     disain transaktsioonanalüüs     kõigi     tõeliselt     relvar sql     mudel sql/relatsioonilise     relatsioonilise     õhinapõhine     relatsiooniliselt     isikuandmete     nendest     klausel atomaarne     foreign     nimi rida     andmefail     excel     kasutaja-defineeritud     andmemuudatus with     realiseeri     kaudu vaate     andmeladu     lõppseisund     arendusplaan metoodika     spetsifikatsioon     vahel     hõlmava     sõltuvus     seosetüüp     hindamislehtede     näiteülesannete     accessi     tulemuste     näites     sellist     väline     kirjutamine     tingivad     dekomponeerimine     admin     terabait     kahevalentne     baastabel hetktõmmis     baastabelites     kirjeldamiseks     ansi-sparc information_schema     muutuja     create     predikaadis     arendamiseks     päri-     operatsioon lõike     tulenevaid     antipatterns     tabeleid     tabelite/relvaride     sõltuvused     lahenduste     füüsilisest     operatsioon andmetele     lindistusele     disainiprintsiip denormaliseerimine     apexttuee     predikaat     rakenduses     parandamine     clean     aggregation     mudel äriarhitektuur     navigatsioonipaani     süsteemianalüüs     otsingutingimus liittingimus     semestri     vastavuse     paraku     eestikeelset     otsimine füüsilise     klausel having     tehing     õppeaines     sagedased     korda     täiendavad     viittüüp     mõista     slaidikompleki     andmekvaliteet     kasutusmallmudel     kokkukuuluvus     vähenda     disain plokid     omada     programmeerimiskeel kasutaja-defineeritud     põhineva     kategooria     lause     esmasrelvarid     põhimõttel     organiseeritud     teatage     laused select     andmebaasis     mittefunktsionaalsed     defineerimine     toode     disain indeks     klassidiagrammidest     petabait     plokk     aluseks     läbiviimiseks     varundamine     andmemudel andmebaasikeel     infosüsteem uml     värske     testimine     põhineda     eesmärgiks     omalooming     kitsendus lausetaseme     andmebaasisüsteem sql     mõistekaartidena     nõuab     determinant ortogonaalse     skeem vaate     keel     esitamiseks     alamtüüp     süntaksi     võtmesõna     operaator order     atomaarne     seadus sql     liigi     nimekirjavormis     normaalkuju veergude/atribuutide     loomissamm pädevusala     alates     harjutus     realiseerib     sündmusprotseduuri     andmevaramu     lõpeb     operatsioon alampäring     süsteemikataloog täitmisplaan     erineva     kaasav     perekonda     omadus     diagrammi     rational     sql pl/pgsql     tüüpviga     rakenduse     küsimused     suurendamine     kirjutatud     relationship     teistest     järeltöö     protsessi     deployment     relvaride     lõpptestiks     klasterdatud     sündmuste     vaadete     supervõti tabel     praktikum     diagramm arendusplaan     e-õpe     pöördprotsess     erijuht     kaasamise     mudel graafipõhine     lihtsalt     vaba     gigabait     kuuendaks     muuta     vs.     switchboard     indeksid     loogikaoperaator     kohtumise     vanem     käivitada     except     kaudu select     andmetöötluslaused     sammu     triviaalne     kitsendused     põhjal     baastabel unique     administraator     p pikem     kõrvalefekt     update     õigus sql     juhtimise     määrab     logi hulgateooria     eraldatud     ainult     väärtusel     lahendamiseks     osaliselt     kavandamine kogukonnapilv     ärireegel sql     sql     teams     teooriatestid     lihtne     vajalik     lahusus veergude     tegema     põhjusab     primaarvõti     unikaalsuse     baasmuutuja     leping oracle*case     huvitav     punkt     graafi     värskendamise     lipiku     toodud     kasutaja-defineeritud relatsioon     seotud     generaator triger     esitamise     sql sql     päis b-puu     klastri     boonuspunkt     mitu-mitmele     toimuma     märgistik     operatsiooni     peatükk     numbrimärk     äravõtmine     mysql     (üks     sisaldama     sql-andmebaasisüsteemi     põhiandmed avaandmed     kavandamine     tööjuhend     peaks     lauseid     ühest     katsetamiseks     juurutamine     ekstreemandmed     operatsioon hulgateoreetiline     andmekirjelduslaused     kompenseerivaid     mini-andmevaramu     slaidid     raha     arhitektuur andmebaasikeel     neljas     approach     eeltöötleja     deklareerimine     funktsioon     pääsupoliitika grant     põhiobjektide     tunnistuseks     alter     formaalne     lehel     äärmuslikud     juurprobleem juurprobleem     loetavad     visuaalne     kaasa     kustutatud     abitabel foreign     struktuurist     võetav     metoodika hooldamine     struktureerimata     pilvandmetöötlus nosql     operaator skalaarne     otsingutingimus andmekirjelduskeel     ajaloo     tarkvarakeel protseduur     ekraanivormi     võtta     entity     where     tüüp andmebaasiobjekt     sündmusvaade     andmekaitse     nk välisvõtme     dokumentatsioon     kevadel     toimunud     lause vaade     sql relatsioon     probleemid     non-equijoin kokkuvõttefunktsioon     valmistuda     sissejuhatus     strateegia update     hierarhiline     office     regulaarne     andmekäitluskeel veerg     naturaalvõti     kontseptuaalse     lõuend põhiolemitüüp     kuhja     olevasse     ea_mall     lisaülesanded     kitsendus tabel     klausel korreleeruv     seisundidiagramm crud     roll andmebaasisüsteem     käivitusplaan     elemente     bakalaureusetöö     koostamine     andmesoo pilv     muutuja parameeter     sümptom juurprobleem     kõigilt     kitsendus andmekäitluskeel     eristamatuse     kitsendus instead     tasemel relatsioonilise/sql     primaarvõtme     tüüp muutuja     primaarvõtit     julgustan     kümnendaks     mudel disainimudel infosüsteem detailanalüüs disain hetkeseisund seisundimuutus     kärbi     andmebaasini     puhas     rakenduste     ortogonaalse     õppejõu     eeskiri rea     relvar hulgateoreetiline     kasutajaliideses     olemuslik     sõltumatus süsteemikataloog     tehingute     objekti-rolli     nõutud     probleem probleem     olnud     kihid     protseduurid     teadmiste     relatsioonalgebra     kogumist     ühend     vaadata     saab     ressursside     mudel register     andmestruktuuri     muutumisele     erinevaid     programmeerimine     andmebaasikeel relatsiooniline     saada     kaitsta     võtmekandidaat     normaliseeritud andmete     süsteemi     põhimõte     andmebaasiobjekti     detailne     tabel select     registrite     salvestamise     häälestamine     jälgimine     seisundiklassifikaatori     keerukas     praktikumidesse     diagrammidelt     keskkond andmed     lausete     võimaluse     välja     sisaldub     kaheksandaks     relatsiooniline     ühilduva     andmekäitluslaused     relvar/tabel     privaatpilv     ümbernimetamine     lehviku     kasutuselevõtt     diagrammilt     - peatükid     viitab     hetktõmmis kitsenduste     normaliseerimise     käest     andmeteadlane     loobumise     tingimuslik     manager     allhhanke     postgres     insert     muutmisoperaator     hotelli     tingimuse     algväärtustamine triger     kordajad     binaarne     terviklikkus     tabelid     andmeid     allsüsteemid     alamprogramm     võrdlusoperaatoriks     diagramm projekt     andmebaas kasutusjuhtude     tüüp     teemaks     detailanalüüsi     kasutades     koodiga     paigutamine     väärtuseks     surrogaatvõti     ärireegli     tootmise     avaandmed rakenduse     tühistamine     salvestusruum tehingutöötluse     arvestab     andmebaasiobjekt roll     mudel andmemudel     tüüp andmebaas     rakendab     kvaliteet     kokkuvõttefunktsioon alampäring     täiesti     sotsiotehniline     andmebaasi     vara     viga arvujada     kontrolltöö     arvestus     onlain-analüüs     tuleb     applications     turvalisus     puuduvad     lahendamine andmemuudatus     hulga     tekst     seisundidiagramm uml     lõpphinde     sõna     elutsükkel scrum     side     objektide     maksimaalselt     tabel     juhitavad     uus     keel kasutaja     abitabel disain     ebaõnnestumised     keelde siin     kuldreegel     salvestamiseks     kontrollib     käivitab     tagastav     kitsendus tabeli     kadestamine     disain denormaliseerimine     virtuaalsel     andmemudelist     täitmisplaan sisemine     tabel nimega     lugemist     definitsioonid     sql-andmebaas     a pattern     tehnilist     genereerimise     relatsioonitüüp korteež     metoodika     engineering     operatsioon baasrelvar     elukaar     ettenäitamine     supervõti     viisardit     mudel     kose     kinnitamine kasutaja-     domeenimudel     vormistamine     liiasus relatsioonilise/sql     järeltingimus     seisundidiagramm strateegiline     keel tuletatud     ilmutatud     report     informatsiooni     roll grant     group     välisvõtme     üks     kasutajanimi     loenguks     tagasipööramine     ekraanivormid     sisalduda     lukustamine     vähendada     logi andmekirjelduskeel     duplikaatne     lugema     nende     nimed     operatsioon vaade     klassidiagramm rakenduse     identifitseerimist     diagrammile     põhiobjekti     kuuenda     boonuspunktid     millele     valitsemine     õigus vähenda     andmemudel sisemise     laused siin     domeen     elemendid     paketi     laiendatud     denormaliseerimine     nimeruum     võrdsuse     alampäring where     kohalik-eelkõige     allsüsteem rational     rühmitamine     esimene     integratsiooni     avaldis sql     põhiolemitüüp     andmekirjelduskeel andmekirjelduskeel     kaskaadne     moodul     tagastab     andmemudel plokid     töölauda     on     sisaldab     andmemudel d     põhiolemitüübi     diagrammis     inimkasutaja     üleminek     unifitseeritud     põhiliste     koormatud     lähtuvalt     hetktõmmis andmebaasisüsteem     välisühendamise     teemade     ümbertöötamine     saajad     äriprotsess     tulemuse     lause õigus     keelsed     kavandamine andmevakk     leidmine     alusel     käsitsi     viienda     serveri     fail     andmebaas virtuaalne     kaitsev     strateegiline-     sidemeklassi     näiteid     välisvõti     konkreetne     models     andmelett     disaineri     strateegia     andmetöötluskompleks     tingimus     põhiolemitüübid     soodustavad     lisada teil     tüüp avaldis     koosneb     vormindamine     primaarvõtmest     juhataja     round     operaator muutujale     eksabait     andmekäitluskeel andmekirjelduskeel     tabelis     valik     vaated andmebaasisüsteem     raamatupidamise     pealkirja     tegemise     nuppude     krediidi     valige     lause select     string     agile     andmebaasisüsteemid siin     halvendab     andmebaasisüsteemides     hetkeseisundi     korporatiivne     ucase     seoste     eeskätt     otstarbe     korduvad     process     5nk     andmebaasikeel andmed     projekteerimine loogiline     strateegia revoke     kombinatsioon     ülesanded     küsige     suurandmed     keerukamaks     skeemid     otsingutingimus     andmebaasiobjekt insert     kontrollimiseks     dokumendis     realiseerimine     andmemudel andmemudel     kirjeldamine     skeemide     arvutada     laused grant     vajalikuks     matematiliseks     kustutamist     veeru     kitsenduse     kasutajaliides     kitsendus kasutaja-     tähenduseta     andmemudel andmebaasi     kõrge     tingimus not     baastabel andmete     leping     ümarda     vektorkodeeritud     mudelid     isoleeritus check     operatsioonide     andmebaasiobjekt minimaalse     näiteks     murdskriptimine     teksti     avamise     tüüpi     töövihik     infosüsteem pilv     lubab     muidugi     alampäring avg     puhtad     sql-andmebaasis põhiolemite     võiks     kaudselt     hooldamine     keel otsekorrutis     lahendusvariante     kitsendus with     pakendaja     eesmärk     lukk     muuhulgas     triger transaktsioonanalüüs     lindistusi     vaade normaliseerimine     dialekt lõige     rutiin moodul     vormid     protseduur füüsilise     onlain-tehingutöötlus     ülatüüp     muutmiseks     väärtuseid     arvestus paketidiagramm klassidiagramm olemi-suhte     võrkmudel hierarhiline     tabel transaktsioon     matemaatiliseks     sorteeritud     equijoin relatsioonialgebra     värskendamine alampäring     andmebaasioperatsioonid     osundatakse     muudab     välisvõtmeid     ajaandmete     seisunditest     päringutulemuste     keeles     esitatud     disain     sõltuvus nk     väljundi     registreerimine     kooskõla     agregatsioon     leitakse     perekond sql     tulemused     sql füüsilise     teoreem     andmebaasiserveris     vabatekst     tüüp jälgi     alamvormi     kompenseeriv     leping ms     põhinev     allsüsteem funktsionaalne     mittekohustuslik     arvutit     pealkirjad     kihtides     mudeliteisenduse     andmebaasisüsteem kasutajaliidese     disainimuster uml     orienteeritud     relatisooniline     kustutamise     kontrolliks     kahanevalt     tabel domeen     otsimise     nimede     ddl_enhanced     integreeritud     nõudeid     spetsiaal-     liides allsüsteem     teisendusele     tabel drop     strateegiline     parameeter     viide     tüüp pääsupoliitika     küsimusega     kiiresti     installeerimine     kasutamiseks     olem     seisund     skeemitu     tubade     operatsioon equijoin     orsterwalderi     teisendus     tööjaama     muutmise     alustamine     kontrollimatult     kokkuvõtmine     õigus andmekontrolli     omistamise     keel sql     motivatsiooni     moodul oracle     switchborad     mitme     kontrollkitsendus     registreerimise     riiulilt     primaarvõtmest)     hetktõmmis     kavandamine tarkvarasüsteem     käivitumiseks     väärtus     number     agregaat     sis algus     kohustuslik     sõltuvates     automaatselt     väljakutse     iteratiivne     navigatsioonivormi     perioodil     viiteterviklikkus     loomise     eraldiseisvad     ajakava     generatsiooni     vahendis     accessis     määrang not     funktsioonid     juurdepääsu     paketidiagramm     arvuti     liides     r-väärtus     süntaks relatsioonilise/sql     soovitusi     alamvormile     slaidel     entity-relationship     paranduste     tähendusega     zaurus     väli     eskiismudel     kaitsmine     seosetüüpe     kontrollide     põhiolemitüüp pidevvalmidus     teisene     päringud seadus     nimekirjavormi     veergudes     elutsükkkel infosüsteem     maatriks andmebaasioperatsioonide     loevad/     salvestatud     tase     üliõpilase     küsimustest     erinevates     veerg tabel     sõltumatus kontseptuaalne     aprillini     kitsendus võrdsuse     näite     rollback     eskiismudelid     leiate     programmeerimiskeel     machine     minimaalõiguste     printsiip     nk andmete     andmemudel ef     deklaratiivne kolmekihiline     projekteerimine kitsendused     nosql     klasse     reference     valideerimine     tabeliruum     päring     genereerib     kordamine     reegleid     artefakt räpane     kohta libreoffice     esmasrelvar     printsiip õppeinfosüsteem     lõks     tagamine     metaandmed privaatpilv     põhimõisteid     prototüüpimine rakenduse     having     sügavuti     classifier     täitmise     programmeerimiskeel pakett     domeen ajutine     kasutada     literaal     täitmisplaan     üks-mitmele     mudel tutorial     skeem sql     põhiolemite     kandidaatvõti baastabel     pilv     vahe     sisendiks     tabelite     praktikumist     sidumini     sql-andmebaasi     pidevvalmidus     menüüsse     aruanded     mikroteenus     arendamine     lõhn     ja     truncate     juhuslik     sügisel     terviklikkus andmekirjelduskeel     (rutiin)     keel parameetrite     kasutab     võti-väärtus     arvutisse     tulemuseks     loomist     lepingud iteratiivne     andmehoidla     teooriatest     kogukonnapilv     information_schema kolmekihiline     alternatiivvõti     kasvavalt     seisundiklassifikaator     paaridel     kujul     andmemuudatused     väliste     osapool     disainimuster analüüs     erinevate     graafiline     sql-andmebaaside     hulk     versiooni     materialiseeritud     andmete     null-pikkusega     tüüp operaator     lindil     seadus     esile     suurema     mässimine     viies     argument     kategooriad     kadumist     triger triger     tabelid disain     grupeerimine     eesti     lahendused     keeruka     toimuvad     tööle     disain kontseptuaalne     vahelised     eraldi     füüsiline     esimese     sellele     pilv andmebaas     loogika     iteratsioon infosüsteem     kasutajaliideses põhiolemite     alternatiivvõti     projekteerimiseks     ülejäänud     muudetakse     libreoffice     kasutusmallimudel     tarkvara     videote     infosüsteem strateegiline     andmebaasisüsteem disain     teisendusreegel     objekti     normaalkuju     programmeerimiskeel deklaratiivne     access     raamatuid     metafoor     välistav     pakett programmeerimiskeel     ddlenhanced     tükeldamise     regreg     kaitse     hinneteleht     evolutsiooni     lihtsustab     strateegia execute     päisele     kasutatakse     genereeritav     sorteerimine     aruannet     kontrolliga     normaalkujul     kavandamine andmebaasi     pärisalamhulk     võiksid     diagramm scrum     tingimus select     mitmekomponendiline     exists     pruugi     tehised     andmebaas     piirang sql-andmebaasisüsteem     transaktsioonide     kohustuslikud     vahetest     jooksul     virtuaalne     surrogaatvõti deklaratiivne     muutmine disainitaseme     kirjaliku     selliselt     andmemudel rakenduse     realiseeritud     aste relatsioonilise/sql     protsendiarvutus     aprill     sidusus metoodika     kokkuvõttefunktsioon     pilvetöötlus     võimsustik     eraldiseisev     piirab     migreerumine     märtsist     ainekava     olekudiagramm     sõltumatus     access oracle kasutajaliides triger trigerid andmemakro andmemakrod pakett protseduur protseduurid funktsionaalne     võõrvõti     sql identiteedi     tekitanud     andmesiire register     kommutatiivsuse     antipattern     andmebaasirakenduse     rekursiivne     tarkvarasüsteem mashup     tegijatele     korral     relvar andmebaasi     lahendada     staatustest     tõlkereeglistik     spetsifikatsioon pakett     kinnissõna     teoreem normaliseerimine     struktureeritud     rakendusprogramm     generaator logitabel     mõningaid     lahusus sql/relatsioonilise     näitel     lausetaseme     arhitektuuri     tulemus     stereotüübiga     vastuse     olemitüüpe     veerg     rida     määramine     kahendpuu     atribuudid case     tühjade     andmebaasid     seisundi     languagegenerationscriptxml     andmed virtuaalne     prototüübis     statistika üleminekusüsteem     mudel uml     andmebaas kontseptuaalne     üleliigseks     andmemudel indeks     kokkuvõttefunktsioon having     üldistuste     laiendamine     projekt funktsionaalne     parool     jaoks     mitmevaateline     parem     intersect     samm-sammulises     õigus     täielik kuues     programmeerida     toimub     arhitektuur sisemine     baasrelvar andmekäitluse     osaks     andmebaasioperatsioonide     tühistamine primary     sisemine     aruande     peatükis     andmesõnastik     loomissamm põhiolemitüüp     genereerida     raaltehnoloogia     kitsendus sql     tingimuslause rutiin     pakkige     kaar     graafilise     disaini     väärtustele     alternatiivse     rea     milles     andmemudel hierarhiline     teemal     kasutamine     tabelitaseme     andmekontrolli     ridade     liitindeksi     andmefailid füüsilise     objektsüsteem     äriarhitektuur     näidetes     sidemeklass     kuidas     tutorial     tarkvarakeel hulgateoreetiline     keelte     baastabel select     proovimist     kirjutab     juhend põhiolemite     kirjeldus     kompaktsemaks     probleem üleminek     äriarhitektuuri     seisundidiagramm     luuakse     põhjus     andmed imperatiivsus     vaated kolmekihiline     lõpphinne     relvar relatsiooniline     süsteem andmebaasi     laisk     laiaveeruline     descartesi     sulgemiseks     architectskeem     arvujada     lõhn refaktoreerimine     korteežitüüp relatsiooniline     tootamine     pilv matemaatiline     assertion viga     andmebaasirakendus     sõlm     reaalne     rakendamine     klassiruum     veergudele     mitu-mitu     kasutajaliidese     kvaliteet objektorienteeritud     punasega     standard     1nk     eksistentsiaalselt     lahusus relatsioonilise/sql     ettevalmistus     sulgege;     vaate     roll administraator     loomiseks     sõltuvus relatsiooniline     analüüs sql-andmebaasi     evolutsioon     mudel kontseptuaalne     lugemisoperaator     erand     aruanne     terviksüsteemi     andmemuudatus     ühendi     tootamine lahendamise     andmemudel xml     funktsioon plokid     detailanalüüs     monopollukk     lülituskilp     klassidiagramm     using     subquery     konstrueeritud     põhilistest     veerud disain     tabeli     tüüp tabel     relvar     operatsioon relatsioonilise/sql     lisan     ei     loogilise     viiakse     järk     nimetu     vähem     disainist     reaalsed     mudel loogilise     tagasirullimine     arendusmetoodika loogiline     süsteem multiväärtuslik     loodavas     andmed     denormaliseerimine tuletatud     paranda     töökiirus andmebaasi     ristkorrutis     muutuja moodul     mõistekaart     lepingprojekteerimine     omakorda     kaupade     vahendeid     analüüs     union     eksklusiivne     kasutatava     kataloogi     mudelisse     protseduurne     andmekirjelduskeel siin     aprillil     klassidiagramm põhiobjekti     skeem     loomissamm andmebaasi     modelleerimiskeel sql     tükeldamine     kuristiku     hulgaga     assotsiatiivne relatsiooniliselt     ekraanivormil     koskstiil     unique     otsingutingimus max     info baastabel     oracle     kaardid     vahend     esmasvõti     mahuga     dekompositsiooni     valideerimisreegel     rahuldada     õigused     ülikooli     andmemudel andmebaasisüsteem     põhjuseid     täitmine     andmebaas triger     harjutamine     upper     väljatöötaja     rutiin     arhitektuur     eranditöötlus     valdkonnamudel     vabaneda     disain füüsilise     tasemel     enterprise     andmebaas hübriidpilv     lõpuks     andmebaasisüsteemi     andmekirjelduskeele     protsess     kitsendustega     kõigil     operatsioon tabelite     mittedeterministlik     andmekirjelduskeel     klassifikaatori     võrreldes     liiasus nk     (sql)     taaskasutada     rida baastabel     tehtud     tutvustus     paikneb     modelleerimiskeel     arendusmetoodika allsüsteem     selles     tüüp kitsendus     rr_mall     disainimudel     disainipõhimõte     värviga     jõudlus sisemise     revoke     veeruperekondadel     tulemustele kõigepealt     pakkus     mudel andmebaasisüsteem     indeks kitsenduste     probleem     vaated     kirjeldust     alampäring merge     klassifikaatorina     halvendada     sql relatisooniline     tagasi     nimi tabel     kirjutamise     tehniline     alampäringute     muudavad     unustatud     kandidaatvõti     operatsioon sql     ainevaldkonna     triger trigeri     samm-sammuline     ajatüüp     oleksid     ühendamissõltuvus nk     modelleerida     pilv paber     operatsioon select     paber     mudelist     eelistatult     allsüsteem pädevusala     programmeerimiskeel rutiin     korteeži     tekkivat     kursor     saate     kitsendus triger     tagasiside     projekteerimine     fondiga     reverse     funktsioon nimetu     fragmendid     atomaarsus andmekäitluskeel     muteeruv     ühislukk     andmebaas libreoffice     operatsioon funktsionaalne     seos     funktsionaalse     normaalsus     kolmekihiline     peitmine     migreerumine andmefailid     tähistatud     strateegilise     kajastu     lähtekoodiga     veergude/atribuutide     andmebaasi-     ajahetkel     kasutaja delete     tabel andmekäitluskeel     funktsionaalsed     graafidel     0     kiht     transaktsioone     manusandmebaasisüsteem     tools     küsimusi     leidmiseks     täitmisplaan andmebaasisüsteem     vahetestideks     crud     operatsioon     project     postgresql     kitsendused üleminek     sobiva     pakettide     hoolitseb     raamat     kasutajatele     graafilises     andmekontrollikeel     muutujad     vähendab     normaliseerimine neljas     käivitage     tüüp mitteskalaarne     talletatud     üldine     kapseldamine     restrict     andmemudel andmed     ajalooliste     arvestuse     whole-part     süsteemikataloog     tüüpprobleemid     andmebaaside     väide     failipõhine     alamkeel     esitab     disain detailanalüüs     management     variant     suhe     olemi-     demonstreeritakse     illustratsioonid uml     indeks indeks     keskmise     check     abitabel triger     lahususe     käideldavus     mitteskalaarne     tegemine     protseduurselt kitsendused     otsustada     sümptom mudel     vaatamine     kirje     mestimine     saaks     projektsioon ümbernimetamine     määrang merge     tõttu     failid     töölaual     normaalkuju tabelite/relvaride     basic     osutub     moodul süsteemi-defineeritud     väärtuse     sõltuvuse     võlg infosüsteem     pöörd-     kuuluvuse     nullist     isikusamasuse     varem     väljadega     ühtegi     andmemudel sql-andmebaasi     vajadus põhiolemite     põhjal vaade     seosetüüpide     kirjeldused     pseudojuhuslike     olemi-suhte     tervikust     example     powerpoint     põhiandmed     aeglasem     noskul     sisulise     viimiseks     loomissamm detailanalüüs     laused nimetu     moodustavad     käivitamine     dialekt     õppenädalaks     pidada     läbiskaneerimine     lahusus kobareelnõu     tüübi     haldur     muudatus     ühte     positiivse     lisaülesanne     lause väline     varukoopia     tegemist     olemitüüpide     mõnikord     eeltingimus     registreerida     installeerimise     tabelites     disainitaseme     lipikute     alamhulk     arendus     isiku     teatavate     päis     tsükkel rutiin     import     üheksandaks     salvestusviis tõeväärtustüüp     zettabait     järjepidevus     kompilaator     kompositsiooniseose     projektis     avaandmed     allikas     register     veergu     klassidiagrammi     tabel süsteemi-     staatiline     arvesta     allsüsteemi     sõltuvalt     puudutab     skeem-kirjutamisel     süsteemi-defineeritud relatsioonitüübi     maailma     skriptifail     genereerimiseks lauseid     kord     parima     andmebaase     lause andmebaasisüsteem     projektsiooni     reguleerida     pilv uml     sõltuvus tabelite/relvaride     loendikasti     kirjeldada     plokid loogiline     hulgateoreetilised     failis     analüüsimuster     parameeter rutiin     kihiline     operatsioon microsoft     tagada     etapp     vastuvõtuaegade     lisamaterjalide     andmebaasikeel kolmas     disainivaates     kontrollitud     kahes     pidevkooste     andmemudel sql     kirjutada     assertion instead     käigus     andmemudel deklaratiivsus     andmekäitluskeele     operaator group     musta     dokument     outer     töövihiku     navigatsiooniline     disain /     kontseptuaalmudel     õiguse     automatiseerib     lausetest     (relatsioonialgebra     skriptisüst     üldotstarbeline     võite     kehand operaator     andmebaasimootor andmebaasisüsteem     teeta-ühendamine     tingib     juhendis     võti     reataseme     näide     põhimõisteid siin     lisada     relatsioon     milleks     loogiline     diagram     lause sql     rutiini     objekt     indeks     infosüsteem     l-väärtus     lõppedes kui     modelleerimise     tabelite/     makro     vahetestid     dokumenti     realisatsioon     normaalkuju organisatsioon     strateegia andmebaasi     andmemudel võrkmudel     klausel liittingimus     ära     kontrolltöös     viimane     otsustab     delivery     andmebaasikeel objektsüsteem     teostada     arhitektuur registri     valem     otsitakse     evitusskeemi     muster funktsionaalne     funktsionaalsete     korduv     vabadus     2nk     detailsete     denormaliseerimine relatsioonilise/sql     infosüsteem relatsiooniline     andmebaasi     koosnevad     funktsioon select     andmemudel     süsteemikataloog andmebaasisüsteem     töökoht     olemitüübi     tekivad     pealkirjade     hindamise     sisaldada     disain loogiline     korraga     erijuhus     sõltuvus funktsionaalne     suhte     kehand transaktsioonanalüüs     kattuv     testitud     roll kaitse     operatsioon lugemisoperaator     normaalkuju funktsionaalne     salvestusruum sisemise     materialiseerimine     räpane     keskkond andmeait     eksemplaridel     kirjandus     singli     unified     realiseerimiseks     vesivoodi     lause üldine     equijoin mittekorreleeruv     muddy     kodeeri     andmebaasihaldur     dokumendist     mudelite     hankida     indeksite     avaldis relatsiooniline     korteežitüüp korteežitüübi     andmebaasikeel avaliku     kutsuda     märkmeleht     lõhn räpane     tavaühendamine     näiteülesande     sünonüüm     vajadus     loodavate     andmebaas seadus     option revoke     eemaldada     millesse     andmebaasiobjekt     poolt     sinise     standardile     õppuritega     dokumentidel     teine     lõppkasutaja     sotsiaalse     atribuudi     rakendus     süsteem olemi-     realiseeritava     klausel lõike     hooldamiseni siin     sidusus     lisapunkt     operatsioon vahe     pilvraalindus     lugege     kasutaja     relvar relatsioon     andmete     tegevus     relvar sorteerimise     generaator primary     operatsioon piirang     teisendada     edukaks     töölaua     operatsioon relatsiooniline     mõlemat     peegeldub     tühihulk     loomissamm ehitamine     rakenduskeel     tarkvaraga     tegevusdiagramm     tööks     kirjeldusest     baasmuutujate     veerud sql-andmebaasi     kriis     protsessimudel     kontroll     omavad     tegeleb     andmemudelit     tabelid/     option andmekirjelduskeel     tüüpprobleem     bitmap-ühendamise     elephant     esitatakse     maatriks     operaator sum     andmebaas töökorraldus     anomaaliad     puhastamine     tabel vahe     otsuste     deaktiveerimine     süsteemide     süsteem deklaratiivne     attribute     tüüp võrkmudel     evitustoru     kursuse     andmeait     kehand pl/sql     määratakse     option maksimaalse     kitsendus merge     teabe     seisundis     testid     tunda     veergude     hulgateoreetiline     lõpptest     ankurmodelleerimine     aruannete/vormide     vormis     strateegia loogiline     toetab     kadudeta     prototüübi     planeerimine     praktikumide     pärandsüsteem     lugemisoperaator korteežitüübi     kitsendus sisemine     tabel tabelite     lause tabeli     summa     andmebaasioperatsiooni     mille     kasutusele     konsultatsioonis     ühe     autoriõiguse     näiteülesanne     relatsioonialgebra     infosüsteemi     andmetele     refaktoreerimine järjekindlusetus     lahendus     versioon     andmekirjelduskeel veerg     uuritakse     heathi     leiab     indeks kontseptuaalne     msaccess     objekt-relatsiooniline     esialgse     indeks andmete     võrk-     salvestage     klausel     pakkuda     skript     materjalis     avaldis     roll     juurprobleem koodi     olemitüübina     järgnevatel     töökoha     muutuda     tüüp andmekäitluskeel     keel relatsiooniline     rünnak sql     ametlik     domeeni     teenus rakendamine     salvestusruum tüüpide     mõisted     pärandist     automaatne     sisend     praktikumideks     evitustoru detailanalüüs     kasutajate     formaadis     6nk     keelamine     iseseisva     diagrammidel     lausendid     hädavajalik     seadus virtuaalne     iseseisev     hajuv     analüüsitavaid     globaalne     saritoode     rakenduspakett detailanalüüs     korraldus     nädala     tähendus     võtmed     põhjustab     database     küsimuste     üldistusseoste     tulenevalt     täidab     pakett     andmebaasiserveris     jäävad     d tüüp     validation     kaheteistkümnendaks     vahendid     kunstlik     soovite     süstimise     andmebaasisüsteem     võrrelda     rakendus siin     iseloomustab     eksami     ülekanduvad     eduvpn     poliitika     seitsmendaks     disain rida     ühendtüüp     andmebaasihaldur nosql     kiirendab     dubleerib     kuupäevad     küsimus     vargus     täpsustamine     andmekäitluskeel     arhetüüp     anomaalia ankurmodelleerimine     transaktsioon     alias     tegemata     täielik     struktuuri     lepingud     võimalik     lausend     lihtvõti     lõpphindele     tegevusi     andmekäitluse     'user'     lahendab     operatsioon identiteedi     tulemustest     hetkel     klausel alampäring     tüüp funktsioon     andmemudel andmebaas     keerukus     kokkuvõttefunktsioon konstant     vaade     kaota     päringu     abitabel     kasutamise     count     ajutine     andmed minimaalne     inimkeelsete     vaates     olemi     parendamine     metoodilist     jagamine     vastutuspiirkond infosüsteem     süsteemitöö     tasakaalustatud     pädevusalad     cascade     activity     panna     identifikaator     projektsiooni-ühendamise     avatud     atribuutideta     lehmani     metaandmed     leidmise     piisab     leping funktsioon     inner     tarkvarakeel jagamine     etapp andmebaasi     disain loogilise     composition     komplekti     järjekord     sõltuvad     kahte     vastavate     ülesannete     isikukood     kontrolli     olevate     lause andmekäitluskeel     tehtava     visual     pädevusala     omavahelise     andmebaasiüsteemis     pärandsüsteem check     vormi     kosk-mudel     artefakt kontrollimatu     data ja     indeksid siin     ortogonaalsus     identiteedivargus     kitsendus tüüp     ettevõtte     tabel vaade     tõeline     võimsus     sõltuvustest     täiendan     rakendatakse     andmebaas ajutine     kasutaja-defineeritud operaator     saamise     based     tüüp domeen     turvalisuse     hindamine     select     näited     unikaalse     andmebaas andmekäitluse     detailanalüüs siin     sekundaarne     väheneda     operatsioon projektsioon     kontseptuaalne     esimesel     pööratud     null     normaalkuju relatsioonilise/sql     andmebaasisüsteem andmebaasisüsteem     koefitsent     taaskasutatav     väärtused     skeemi     operand     lahti     funktsionaalne     määratud     täitmine andmemuudatus     registreerimine sql-andmebaasis põhiolemite     operatsioon query     väärtus muutuja     skeem vaade     registreerimist     midagi     defineerimiseks     null-väärtus     seosed     valemi     kustutada     teenus elutsükkel     vara andmed     eksportida     realiseerida     avage     lisamine     allsüsteem     süsteemiõigus     trigeri     määrata     reserveeritud     alles     põhimõistete     säilitamise     pääsu     tüüp päis     järgima     korrastatud     loomine     liiasus füüsiline     alampäringut     samuti     lisapunktide     nimega     neljanda     aines     disain strateegiline     keel transaktsioon     relatsiooni     lähtekood halvad     sql-tabeli/relvari     tagasi-     kolmevalentne     tegevuste     klausel self-join     anomaaliad denormaliseeritud     mittetäielik funktsionaalne     lause andmed     olekumasin     nõuded     hierarhilise-     elementaarne     operaator     praktika     põhineb     märkide     selle     aeglustab     päriprojekteerimine     (relatsiooniline     importige     kitsendus üldine     andmemudel kolmas     raskemaks     transaktsioonid     täiustatud     tulemuses     jagada     optimeerimine     kasustusjuht     state     taustavärviga     disainile case     triger     modelleerimine     vajab     tegevusena     kokkuvõte     koostab     operatsioon hetktõmmis     põhiobjektidele     uue     lülituskilbi     baastabelite     relatsioonitüüp tüübigeneraator     annab     andmebaasikeel andmebaas     bitivektorite     kontseptuaalset     märkeruudu     minimaalse     vastab     lahendus atribuudid     plokivahemike     edasi     disainimuster füüsiline     operatsioon transaktsioonide     sõltuvus rutiin     veerud     viiteid     ekraanivormile     kitsendus transaktsioon     hotell     mägimurrak     mallpäring     cards     bcnk     järgi     liiasus funktsionaalne     kasutusmall     jõustada     mudeli     iseloomustama     dokumendi     nimetamine     otsingutingimus nimega     osa-terviku     hinde     idempotentne ühendamine     näiteprojekt     kitsendus operaator     litsents     palun     kasutajana     arvutis     imperatiivne töölaua     tehingud     infosüsteem andmed     kehand füüsiline     klassidiagramm metoodika     korreleeruv     javascripti     operatsioon andmekäitluskeel     korteežitüüp     klausel ühendi     kokkukuuluvus sql     pöördumise     b-puu     olekutest     hindamisel     agregaatfunktsioon     vastav     alampäring count     puu     sõltuvus kaasav     käivitav     suletud     andmekandja     ebaotstarbekatest     notatsioon     täiendamine     kokkuvõttefunktsioon equijoin     sarnase     sisalda     tüüpvead     ilmneda     panemine     eemaldamine     hooldamine lähtekood     andmekirjelduskeel     transaktsioonanalüüs     seadused andmejärv     esitusviis tüüp     õpejõu     tekstitüüpi     veerg transaktsioon     süsteem viies     tüüp baastabel     põhiomadus     viimine     olla     tarkvarakeel     jõudlus hetktõmmis     andmebaasimootor     pädevusalade     siseskeem     korrata     idempotentsuse     combo     töökorraldus     atribuudina     mittereserveeritud     atribuutide     protseduur unique     grant     sorteerimata     kogum     sql/psm     ülesannetes libreoffice     kinnitamine     rakendub     keskkonda     põhiliselt     (koodi     allsüsteem metoodika     joini-sõltuvus     indeks bitmap     lauset     eeldus     platvorm     vabal     milline     generaatorid siin     litsentsi     üheteistkümnendaks     lisapunktidega     ühine     hinne     projekt register     analüüsilt     mustri     kasutatavad     hajus     suunab     ühendamissõltuvus normaliseerimine     indeks valikuline     kompenseerivate     olemitüübid disain     hooldus     diagrammid     olekumasina     lahti vaikimisi     kasutav     liitvõti     täitmiseks     registri     päringute     method     regulaaravaldis     märkate     ülekanduv ühendamissõltuvus     kirjeldab     kõnekujund     denormaliseeritud     andmebaasikeel dokumendipõhine     ühtse     kuues     arvude     elujõulise     võivad     liides staatiline     kasutusjuhtude     tabelid olemitüübid     katsetamiseks     tihe     sõltuvus refaktoreerimine     kirjelduse     töötleja     antimuster probleem     naturaalühendamine tabelite     põhjal katsetamiseks     typedb     sisalduv     võimaldava     liitindeks     muteeruva     antimuster     andmemudel detailanalüüs     juhendi     kehtivad     tüüp grant     olekumasinaskeem     objektiõigus     read tuletatud     kitsendused rakenduse     võimaldab     õigus roll     muudan     seisundimuudatuste     muutuja relatsioon     muutmisega     operaator tutorial     päringukeel     süsteemi-defineeritud     vastavad     sisaldav     lubatud     kontrollimine siin     pidevintegratsioon     järgneb     ülemineku     hübriidpilv     mudelis     surnud     arvutiklassi     kitsenduste     variante     nimekirjavormilt     klassifikaatorid     libreoffice     üldistusseost     arendamise     vaatega     keerukamad     kordamisküsimused     andmestruktuuride     kohta     plekk     ehitamine     disainimuster     operatsioon tarkvarasüsteem     andmemudeli     transaktsioonilised     andmebaasiobjekt pääsupoliitika     index     triger väine     installeerimiseks     primaarne     proovige     hilinemine     boyce/coddi     arvutivõrgu     tähtajad     digitaalne     valib     ärianalüüs     mudel sql     moodul pakett     omasid     kasutusjuhud     äriarhitektuur infosüsteem     välisühendamine     maksad     disain turvameetmete     allsüsteemidest kontseptuaalne     salvestusviisi     ilma     lõuend     tabelile     mõjutab     generaator     sql-andmebaasis kaup kaupade     koodi     muutmine     strateegia relatsioonilise/sql     võlg puhas     olevaid     projektsioon     andmeaidad/andmevakad füüsiline     normaliseerimine relatsioonilise/sql     ülelaadimine     objektivaade     tagastataval     seose     kriis erp     kasutatav     valdkonnapõhine     võrdlusreeglistik     otsingutingimus min     tegijad     katsetamiseks     esituste     ettenäitamisele     pööramiseks     refaktoreerimine     skeem tuletatud     dokumendipõhine     harjutamisel     rolli     liiasus     kasutate     sorteerimise     standardiga     selgitatakse     operaator atribuut     peate     teenus disain     relatsioon query     constraint     kontrollimise