Kodulehed
[384] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2023)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Hüüumärk (!) tähistab hetkel erilist tähelepanu vajavat kataloogi
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Sõnapilv

Millest materjalides kirjutatakse? Mida suurem tekst, seda rohkemate materjalide metaandmetes on seda sõna kasutatud.

  normaliseeritavate     kasutajaliides     rutiini     raha     töölaual     eesmärk     olevaid     machine     juhendis     protseduurselt kitsendused     kahes     teabe     elephant     esitusviis tüüp     ajutine     valideerimisreegel     vahelised     kihiline     protseduurid     arendamiseks     tingib     joini-sõltuvus     dokumentatsioon     muudan     seisundidiagramm uml     põhjal katsetamiseks     leping     materialiseeritud     lõpphinde     strateegiline-     lõuend     viimane     sorteerimine     strateegiline     naturaalvõti     mittereserveeritud     koostamine     võiks     pilv matemaatiline     tabel andmekäitluskeel     rakendatakse     normaliseerimine neljas     sõltuvuse     motivatsiooni     küsige     lahusus organisatsioon     võtmed     vaatamiseks! siin     veebirakendus     dialekt tuletatud     eksami     operaator select     arvujada     funktsionaalsete     update     tagasi-     iteratiivne     unikaalsuse     ülevaate     ettenäitamisele     isikuandmete     lugemisoperaator korteežitüübi     süsteemide     toode     hulgas     ekraanivorm     olla     parandamise     milles     registreerimise     atribuut     kordamine     sõltuvus allhhanke     tulemus     info baastabel     rakenduses     sql füüsilise     rational     onlain-tehingutöötlus     olemi     tegelik     hübriidpilv     inner     õppeaine     põhimõte     virtuaalset     rakenduste     veerud     fail     lause vaade     klient-server     ainult     pidevvalmidus põhiolemitüüp     kasutusmall     otsingutingimus min     protsessimudel     alampäringut     tegevusena     evolutsiooni     outer     assotsiatiivne relatsiooniliselt     kokkuvõtmine     baastabel unique     süsteemi-defineeritud relatsioonitüübi     relatsioonalgebra     klausel self-join     teine     operatsioon relatsiooniline     ekraanivormilt     käideldavus     erinevaid     hinne     nk välisvõtme     põhjal select     järjepidevus     model     sql-andmebaasis põhiolemite     omasid     mudelid     rea     korduvad     suunab     relationship     lisada teil     vormistamine     võimsus     tehisintellekt     tarkvarasüsteem andmebaas     leidmine     tähendus     reaalne     paber     andmete     lihtvõti     lause tabeli     boonuspunkt     detailanalüüs     kevadel     valideerimiskitsendus     valideerimiskitsendused     käest siin     aines     kitsendus võrdsuse     teistest     lindistuste     ülekanduv ühendamissõltuvus     diagrammis     index     kavandamine andmebaasi     strateegia kasutaja     otseülekandena     otsingutingimus liittingimus     praktikum     analüüsi     integreeritud     pääsupoliitika sql     kitsendus üldine     e-pood     mudel)     keel transaktsioon     objektiõigus     protsess     (üks     prototüüpimine olemitüübid     allsüsteemi     lindistus     pilvetöötlus     parandamine     kavandamine avalik     4nk     relatsiooni     viidatud     andmebaasid     proovimiseks     raamatud     nõutud     eksistentsi     vastutuspiirkond infosüsteem     kõiki     paremini     võti     fragmendid     põhineb     sisaldav     üldotstarbeline     kahte     samm-sammulises     ehitamine     pääsupoliitika andmebaasiobjekti     kasustusjuht     relatsiooniliselt     duplikaatne     värskendamine alampäring     ainevaldkonna     võiksid     tegeleb     lühikene     valideerimistekst     mitme     null-väärtus     täielik kuues     infosüsteem pilv     lausega     andmetöötluslaused     tutorial     võetav     dokument     kokkuvõttefunktsioon equijoin     keel     teamsi     andmebaas kasutusjuhtude     tasemel     aeglasem     äärmuslikud     rakendus     atomaarsus andmekäitluskeel     andmemudel andmebaasikeel     baasmuutuja     hajus     laused     vähendab     kodeeri     esmasrelvarid     kahanevalt     testimine     relvar andmebaasi     sulgege;     olemi-suhte     kompenseerivad     primaarvõti     põhiolemitüüpide     tõeliselt     genereeritav     staatus     klassifikaatori     projekteerimise     elutsükkel     operaator order     teiste     skeem vaate     arvude     andmemudel dokumendipõhine     puhul     ainult     defineerimiseks     leiate     unaarne     funktsioon select     float     andmebaasiserveris     andmemudel andmebaasisüsteem     põhiolemitüüp     operatsioon lõike     alles     pärandsüsteem     whole-part     allsüsteem     argument     atribuutide     andmemudel     tegemist     laiendamine     praktikumideks     installeerimiseks     süsteem viies     matemaatiliseks     avaandmed andmebaasi     äriarhitektuur     automaatselt     mustripõhine     eesti     vajadus põhiolemite     tüübi     andmetele     genereerimine     mustripõhises     loenguvideo     raamatuid     vähenda     õigus     lisaülesanded     õigus roll     lisaeksam     vaatega     mudel case     tagamine     kasutusmallmudel     huvitav     sql     sõltuvus kuues     dialekt lõige     andmebaasioperatsiooni     tarkvarasüsteem kuldandmed     piisab     muudetud     olema     mitmeväärtuseline     keelamine     tootamine libreoffice     hsqldb     determinant ortogonaalse     loomiseks     modelleerimiskeel füüsiline     sündmus     vahendi     dekompositsiooni     loomissamm andmebaasi     allsüsteemide     mitmevaateline     kus     tüüp baastabel     osterwalderi     baasrelatsioon     tulemuses     unifitseeritud     nimble     operatsioon lugemisoperaator     kasutatakse     andmebaaside     baastabelites     kontseptuaalset     arvutivõrgu     operatsioon hetktõmmis     andmemudel autoriõiguse     rakendus siin     relvar sorteerimise     kitsendused üleminek     kitsenduste     taristu     kihtides     kadestamine     noskul     kord     r-väärtus     teisenduse     tarkvarakeel hulgateoreetiline     roll kaitse     tüübigeneraator skalaarne     esitada     (sql)     lahti vaikimisi     business     hetkel     programmeerimine     alusel     vargus     andmevakk     lause üldine     teisendust     baastabel andmete     viidete     midagi     klausel lõike     lähtekoodiga     sõlm     mustri     seosetüüp     klassidiagramm disain     alamprogramm     süsteem andmebaasi     seadus     funktsionaalsed     välisühendamine     aknakujunduse     mudel graafipõhine     süntaks     kasutusmallimudel     state     väärtustele     arvutis     pilvraalindus     laiendatud     ühenduste     sõltub     domeenimudel     liitvälisvõti     aggregation     tubade     tegin     ülesanne     õigus andmekontrolli     tabel tabelite     generaator drop     projekteerimiseks     vaadete     tüüp korteežitüüp     formaati     option andmekirjelduskeel     andmed minimaalne     avalik     põhitulemus     plagiaat     andmemuudatus with     kogukonnapilv     kirje     tegevusskeem     lühidalt     pealkirjade     otsingutingimus andmekirjelduskeel     andmetöötluskompleks     normaalkuju funktsionaalne     hädavajalik     lõppkasutaja     käivitada     andmebaas hübriidpilv     mudel register     üks-mitmele     funktsionaalse     võlg     naturaalne     order     eksabait     foreign     mikroteenus     tekstiliste     vahendid siin     andmebaasi     valideerimisreeglid     muster     deklaratsioon     null     põhiobjekte     transaktsioon     salvestatud     lausest     relvar     crud     kasutajana     lugemisoperaator kitsendus     liiasus     triger     tagada     kasutab     andmemudel kitsendused     andmehoidla     reserveerimine     andmekäitluslaused     tagasipööramine     read tuletatud     nõudeid     kvaliteet võtmed     failis     iseendaga     mittekohustuslik     võtta     elujõulise     ümbernimetamine     objekt-relatsiooniline     relvar relatsiooniline     descartesi     halb     transaktsioonilised     normaliseeritud andmete     relvar hulgateoreetiline     baastabelite     paranda     ühislukk     täitmiseks     tühi     klausel tabelite     kohustuslikud     query     leidmiseks     prototüüp     veergude/atribuutide     hierarhiline     kihid     on     sidemetüüp     ea_mall     alias     esimesel     loomissamm arhitektuur     tegemine     käigus     tüüp andmekäitluskeel     6nk     näidetes     tüüp muutmisoperaator     binaarne     seisundidiagramm strateegiline     sisalduv     metoodilist     märkmeleht     prototüübi     rakendusprogramm     operatsioon avaldis     kaitsta     küsimused     normaalkujul     valemi     andmeelement     enterprise     hankida     tegevusi     süsteem relatsiooniline     otsingutingimus max     ei     classifier     kontrollimine siin     sql relatsioon     peatükis     õigus vähenda     üks     muutuja parameeter     põhjal vaade     välisvõtme     kaupade     identifitseerimist     lõpptestiks     nädala     kirjeldus     protseduurne     platvorm     viienda     piirang     mallpäring     mässimine     näiteülesanne     kavandamine     allsüsteemidest kontseptuaalne     excel     kontroll     mõjutab     registreerimine põhiolemite     kahevalentne     tehtud     otsingutingimus     ainekava     rakenduspakett infosüsteem     perekond sql     mõeldud     pilv uml     veergude     aadress     poolvahe     uuritakse     enamik     lõpust kui     hotell     avage     slaidikomplekti     arvesta     teoreem normaliseerimine     vahendis     kõrge     südame     arendusmetoodika loogiline     väärtusel     mudelite     juhitavad     alampäring count     õppejõu     clean     alampäring     päringu     teoreem boyce/coddi     üldpõhimõtteid     lisapunktide     keskmise     võimalus     1:m     võivad     alamhulk     operatsioon piirang     ole     valideerimine     tüübigeneraator selektor     serveri     kontrolliga     universaalne     kitsendus tabel     vähemalt     programmi     juurutada     rakendab     andmekirjelduskeel siin     operatsioon spetsiaal-     võlg veergude/atribuutide     vahendeid     mingi     sql-andmebaasisüsteemi     kohta     operaator atribuut     maatriks andmebaasioperatsioonide     sobilikku     kaitsev     klassidiagramm metoodika     aitab     analüüsimuster     rühmitamine     rida     otsingutingimus ühendi     andmeteadlane     lepingud     sõltuvus tabelite/relvaride     õiguseid     põhiliselt     operatsioon andmetele     0     regulaarne     pöördprojekteerimine     nimi tabel     leitakse     andmebaas andmebaas     avaldis     andmebaasisüsteemides     sisalduda     tüüp operaator     sidusus     mootoriga     registreerida     parameeter     testid     viittüüp     kontrolltöö     probleem     erinevusi     klassifitseerimine     informatsiooni     tüüp transaktsioon     sündmuste     truncate     metoodika     tabel vaade     sqlis     operaator relatsiooniline     sisalda     lause transaktsioon     disainimuster uml     võlg infosüsteem     kvaliteet     tüüpviga     projekt     täiendavad     katsetamiseks     ühte     staatustest     grupifunktsioon     võtmesõna     mudel andmemudel     (rutiin)     hulgateoreetilised     andmemuudatus     esmasvõti     tüüp andmebaasiobjekt     pakendaja     class     olemitüüp     relatsioon andmebaasi     (relatsiooniline     kokkukuuluvus     tabeli     agile     ülekanduv     operatsioon alampäring     kasutusjuhtude     kirjutada     täitmine     mini-andmevaramu     omada     valmistuda     kohtumise     märkide     esmasrelvar     naturaalühendamine     kontseptuaalne     olemitüübid disain     mahuga     sisemine     sõltuvalt     logi hulgateooria     põhiomadus     kasutaja     klausel tabeli     diagramm süsteemiarenduse     macro     nimeruum     lisapunktid     väärtus kehand     esitus     pääsupoliitika grant     töölauda     tüüp funktsioon     maatriks     hierarhilise-     disainile     loogikaoperaator     hetktõmmis     tingimuse     kood     operaator tutorial     laadige     tabelid olemitüübid     operatsioon andmekäitluskeel     kataloogis     kitsendus sql     tüüpprobleem     tegevusdiagramm     variant     disainile case     tabel hetktõmmis     lõpeb     tüüp jälgi     registrid     eeltingimus     disain kontseptuaalne     kapseldamine     atribuudina     põhimõistete     pääsu     idempotentne ühendamine     andmebaasikeel relatsiooniline     diagrammide     võrdlusoperaatoriks     lause select     raskused     määrab     laisk     disainimudel     spetsiaal-     muuta     operatsioonid     andmemudel loomissamm     terviksüsteemi     agregaatfunktsioon     management     mitu-mitmele     normaalkujud     pöördprojekteerimine sql-andmebaasi     andmebaas andmed     andmemudelit     väline     roll administraator     liides     tüüp domeen     genereerida     klassidiagrammidest     liiasus teine     samm-sammuline     rakenduse     mudeliteisenduse     kommutatiivne tuletatud     normaalsus     laused nimetu     composition     seadus sql     infosüsteem     using     analüüsilt     loogilise     sidusus metoodika     vabadus     etapp andmebaasi     unustatud     andmebaas sql     operatsioon tabelite     eeldus     taotlemise     andmebaasioperatsioonid     spetsifikatsioon     kohas     arvestus     tabel     subquery     järgneb     lauset     avatud-suletud     täitmisplaan     kustutada     predikaat     luuakse     sisemise     ülemineku     pööratud     hindamine     muutmisoperaator relatsioon     baastabel     ennik     andmeid     kaar     omanikuks     kuldreegel     lihtsal     andmebaasiobjekt insert     muteeruv     tarkvarakeel     languagegenerationscriptxml     andmesaatkond     tagantjärgi     jagamine     activity     disain strateegiline     teisendusreegel     korteežitüüp korteežitüübi     kasutaja kasutaja     väärtuse     jätta     ärireegel     allsüsteem rational     järjekord     võrreldes     equijoin mittekorreleeruv     insert     kombinatsioon         suurandmed     korraldus     formaalne     avaandmed     denormaliseerimine     andmebaasisüsteem kasutajaliidese     numbrimärk     keel tuletatud     võrkmudel hierarhiline     slaidid     teisendada     sisendiks     püstitus     praktikumist     literaal     operatsioonide     teenus elutsükkel     antipattern     korral     eskiismudelid     atribuut relatsiooniline     (relatsioonialgebra     metoodika hooldamine     skeem kinnitamine     indeksite     alampäring     terabait     füüsiline     täitmine andmemuudatus     operatsioon query     testideks     hinneteleht     seisundimuudatuste võimaldamine     kuidas     seisundidiagramm     õiguste     tabel vahe     check     applications     relatsioonilise     andmetüübid     struktuuriga     sellest     /     sõltuvus relatsiooniline     lausendid     struktureeritud     kvaliteet objektorienteeritud     tunnistuseks     genereerimise     tulemused     mittekorreleeruv     lisapunkt     disain loogiline     andmesaatkond andmebaas     relatsioon valdkonnapõhine     testitud     seisundidiagramm crud     mille     lahendamine vaade     petabait     andmebaasini     andmebaasihaldur     väärtused     strateegia andmekontrolli     lukustamine     andmebaasiobjekt pääsupoliitika     strateegia andmebaasi     sõltuvus sql/relatsioonilise     lehviku     esitab     infosüsteemi     parool     lausetest     põhjal     salvestamise     kärbi     tüüp andmebaas     relatsiooniline     teema     relatsioonitüüp tüübigeneraator     disainimuster analüüs     detailanalüüsi     office     andmebaasikeel andmed     kontekstis     keel sql     rekursiivne     paikneb     arendamise     kaasamise     orsterwalderi     gigabait     validation     võrdsuse     veerg transaktsioon     baastabel hetktõmmis     väljundi     keel kasutaja     andmebaasikeel avaliku     ametlik     lahusus sql/relatsioonilise     ühtegi     registreerimine sql-andmebaasis põhiolemite     keelde siin     võimalikke     keerukas     kitsendus with     virtuaalsel     tööjuhend     ühendamine andmemuudatus     vaate     arendusmetoodika allsüsteem     projektsiooni-ühendamise     niisama     lahendamine andmemuudatus     tarkvarasüsteem mashup     toetama     lindistused otseviide failis     apexttuee     kitsendus operaator     design-by-contract     tingimus     ankurmodelleerimine     except     tööle     trigeri     peate     siin     eelistatult     lõhn)     mudelini sql-andmebaasi     ühendamissõltuvus normaliseerimine     tüüp muutuja     olemitüübina     seotud     mudel sql/relatsioonilise     väli     äriarhitektuuri     strateegilise     päringute     säilitamise     ebaotstarbekatest     kehand     tüüp tüüp     andmesiire register     proovimist     sõne     identiteedi     lepingprojekteerimine     lõpuks     tegemise     väljakutse     kui     tühihulk     testide     valikvastustega     loomissamm ehitamine     baastabel select     andmemudel xml     tüüp päis     kavandamine tarkvarasüsteem     headuse     arvutit     kaitsmine     arvutiklassi     sisulise     põhiolemitüüp andmebaas     kasutades     lepingud andmebaasioperatsiooni     võrk-     domeeni     osapool     korreleeruv     pöörd-     teenus andmebaas     ärireegli     importige     nõudmised     esitamise     operaator     puuduvad     andmekogu     terviklikkus     klausel atomaarne     populaarsus     harjutus     näitel     arendamine     strateegia execute     relvar/tabel     tulemuse     põhiandmed uml     ühine     evitustoru     sidumini     architect     printsiip multiväärtuslik     andmebaasidesse     süsteem multiväärtuslik     3nk     seos     kriis erp     powerpoint     lahendus atribuudid     üleminek     kaitse     perekonda     otsuste     sisaldub     klassifikaatorid andmed     roll     operatsioon transaktsioonide     tehing     skriptifail     tüüp kitsendus     vaba     osa     l-väärtus     ddlenhanced     pidevintegratsioon     süsteem tabelite/relvaride     leidmise     mudel tutorial     uue     vaheline     lausete     lausetaseme     funktsionaalne     relatisooniline     vastuvõtuaegade     agregatsioon     salvestage     mysql     süsteemianalüüs     lugema     dokumenti     skeem vaade     illustratsioonid uml     ülesannete     ühildamatus     äriline     korduste     neljavalentne     lepinguid     disain     funktsioon nimetu     operatsioon vahe     sõltuvus refaktoreerimine     olemitüübid     väärtus muutuja     loomissamm füüsiline     failid     plekk     kitsendus     juurdepääsu     loomissamm pädevusala     ülelaadimine     püsivus andmekirjelduskeel     tüüp tabel     otstarbe     valideerimis     jooksva     unikaalne     laused siin     alternatiivvõti     lause andmekirjelduskeel     tabel domeen     prototüübis     relatsioon     täiustatud     olem-atribuut-väärtus     a pattern     sotsiaalse     infosüsteem uml     mudel andmebaasisüsteem     vara     põhineva     alampäring where     olekumasinaskeem     värviga     genereerib     mudel     iseseisva     mittetäielik funktsionaalne     option     poolühendamine     sissejuhatav     läheb     hindamisel     kitsendus transaktsioon     alampäringute     proovige     kaasav     järgida     pilv     operatsioon baasrelvar     disainimuster     projektsiooni     graafilises     defineeritud     järgi     probleem disain     protsessivaade     poolt     elementaarne     kuues     maksimaalselt     planeerimine     identiteedivargus     ddl_enhanced     regreg;     küsimus     chatgpt     kõiges     projekteerimisel     andmekäitluskeel veerg     normaliseerimata     operatsioon vaade     attribute     valdkonnamudel     omaduste     erinevates     vastavad     unified     arvuti     andmebaasikeel andmebaas     virtuaalne     vajadus     kasutamiseks     lahendusvariante siin     navigatsiooniline     arvutamise     registreeritakse     teeta-ühendamine     vajavad     mudel disainimudel infosüsteem detailanalüüs disain hetkeseisund seisundimuutus     jagada     arvestus paketidiagramm klassidiagramm olemi-suhte     mudel sql-andmebaasi     mudeliteisendus     ortogonaalse     mudel äriarhitektuur     relvar sql     hetkeseisundi     mudel allsüsteem     kitsendus tabeli     arendus andmebaas     onlain-analüüs     pakett     normaliseerimine     andmed     eksklusiivne     vajalik     intersect     teooria     tulemustele kõigepealt     pärisalamhulk     andmebaasikeel objektsüsteem     saate     hulgateoreetiline     teatage     funktsionaalsed     cusersuserappdatalocaltempfilejson     loomissamm detailanalüüs     katsetamiseks     heathi     ettevalmistus     ühendamissõltuvus nk     p pikem     dokumendid     group     normaliseerimine sql/relatsioonilise     väärtuseid     esimese     supervõti     tükeldamise     valitsemine     primaarvõtmest)     andmemudel sql-andmebaasi     muster mustrid iseseisva     kontrollkitsendus     mõistekaart     tingimuses     strateegia revoke     andmebaasisüsteemis     tarkvara     üldistusseos     anomaaliad     korteežitüüp relatsiooniline     mudel kontseptuaalne     sõltuvad     toimub     küsimustest     andmekontrollikeel     pädevusalade     peidetud     loodud     kasutaja-defineeritud operaator     integratsiooni     määrang not     seadus andmebaasisüsteem     olekutest     (programmeerimine)     terviklikkus andmekirjelduskeel     veerud sql-andmebaasi     tähtajad     süsteemi     loomise     commit     keskkonda     metafoor     realisatsioon     ühendamissõltuvus sql/relatsioonilise     teooriatest     vahe     kompositsioon     töölaua     vasakpoolne     sissejuhatus     tüüp võrkmudel     keelsed     alati     korteež     omadus     equijoin relatsioonialgebra     giles     dialekt     kommutatiivsuse     andmekirjelduskeel     projektijuhend     mõista     väärtused süsteemiarenduse     tootamine     võrdlusreeglistik     typedb     pseudojuhuslike     harjutused     domeen ajutine     iseloomustama     võrk-struktuuriga     tegevused     kasutusjuht     pilv paber     struktuuri     määrata     käivitage     andmebaasi-     kordamisküsimused     üldituste     võtmekandidaat     tagasirullimine     rr_mall     päring     palun     põhimõisteid videod sissejuhatus sql     probleemikeel     kitsendus normaliseerimine     kinnitamine     arhitektuur registri     andmebaas virtuaalne     kinnissõna     kordajad     nähtavate     surrogaatvõti     alamosa     andmebaasikeel isikuandmete     kasutaja delete     kontseptuaalsest     füüsilise     allsüsteem pädevusala     kontrolli     identifikaator     lahendab     videot     - peatükid     vabal     failipõhine     kirjeldamiseks     merge     omavad     liitvõti     vahetestid     kustutamine     basic     andmebaase     taaskasutatav     veerg     viitele     salvestused     vähendada     näete     käsitsi     järk     töövihik     välja     normaalkuju sql/relatsioonilise     ärireeglist     harjutamine     loengute     pakkuda     eest     tõene     evolutsioon     ajatüüp     maailma     metaandmed privaatpilv     pööramiseks     lahendada     raamat     sammu     mõistekaartidena     andmed virtuaalne     kindla     valem     diagramm projekt     aktiivne     töökorraldus     kasutusele     tulemuseks     operatsioon select     process     cascade     muutmine     lausend     anomaalia ankurmodelleerimine     korduv     kirjeldust     kose     tabel select     põhiobjekti     entity     rakenduskeel     pärandist     korteežitüüp     kirjaliku     muutmise     teisendusreeglid kontseptuaalne     korrastatud     baasrelvar     ärimudel     vaadata     etapp     lõks     tagastataval     peegeldub     assume     tööks     kontrollide     andmemudelist     eksam     kasutamise     automatiseerib     otsimise     parem     rakendamine     where     loendusfunktsioon     andmemudel ef     projektsioon     approach     piiritletud     zettabait     edukaks     andmebaas     aste     olnud     operatsioon equijoin     punkt     andmebaasioperatsioon     toodud     dokumendipõhine     tühistamine primary     kitsendustega     skeem veeru     kirjas     tükeldamine     keerukamad     andmelett     diagramm scrum     tutvustus     konkreetse     tabelid     operatsioon microsoft     atribuutideta     varem     funktsioon     üldine     sõna     teisendusele     access oracle kasutajaliides triger trigerid andmemakro andmemakrod pakett protseduur protseduurid funktsionaalne     kompenseeriv     täpsemalt     milliseid     andmesoo pilv     tüüp grant     poole     visuaalne     andmeait     võite     keeruka     mudeli     kaota     kuristiku     vahetestideks     demonstreeritakse     materjale     nõuded     orienteeritud     disainimuster füüsiline     ühisosa     viiteterviklikkus     olem     operatsioon pesastamine     iteratsioon infosüsteem     mitut     elukaar     dekomponeerimine nk     töövihiku     pakkus     realiseerida     raamatupidamise     loenguks     hilinemine     andmebaasi     reataseme     kirjeldusest     kaudu     ristkorrutis     tabelis     muutuda     printsiip     projekteerimine     andmebaasikeel kolmas     mitteskalaarne     tehingute     grupeerimine     viiteid     andmekontrolli     relvari     alamtüüp     sql check     kokkuvõttefunktsioon select     kokkuvõttefunktsioon having     andmed imperatiivsus     protseduuride     alampäring merge     sobiva     modelleerida     vaade     alter     tehingutöötluse     muutumisele     toimuma     otsustada     juhendi     tehniline     esitamiseks     nimekirjas     õigus kaitse     operand     sisaldama     täielik     teise     kursuse     praktikumidesse     välisvõti     -bitise     andmebaas libreoffice     visualiseerib     toimimismudel     põhjal ea     omalooming     eristamatuse     number     kasutusjuhud case     deklareeritakse     delivery     põhimõisteid siin     ressursside     postgresql siin     olekudiagramm     paketidiagramm     uus     ärimudeli     lause sql     protseduur     seosed     nõuete     käivitusplaan     olemitüüpide     tunda     litsentsi     format     hinde     lisamise     kolmas     andmebaas kontseptuaalne     parameeter tüüp     liides allsüsteem     pakettide     äravõtmine     osaks     arvestuse     videoloeng     kasutusjuhud     andmekirjelduskeel veerg     slaidel     mudelipõhine     register     normaliseerimise     ülikooli     täpsustatud     andmekirjelduslaused     graafi     sõltuvus nk     arvutisse     relatsioon relatsiooniline     mudel siin     normaalkuju tabelite/relvaride     operatsioon     projekt funktsionaalne     andmemudeli     olevate     kohe! kõik     protsendiarvutus     õiguse     intelligentne     kõrvalefekt     kuulub     projektis     dokumendis     kuldandmed     faili     andmekäitluskeel relatsiooniline     muudavad     mõistekaartid     seisunditest     dünaamiline     koskstiil     andmebaasiobjekt roll     põhiobjektid     tüüp mitteskalaarne     veerg veerg     märgistik     andmekvaliteet     kavandamine kogukonnapilv     predikaadis     laused grant     klassidiagramm põhiobjekti     assotsiatiivsuse     nosql     täpselt     diagrammi     klassiskeem     õppenädalaks     manifest     sorteerimise     loengud     põhilistest     piirab     realiseerimiseks     boyce/coddi     kehtivad     keskkond andmeait     vahendid     andmete     infosüsteem andmed     selgitatakse     projekti     loogika     bcnk     erijuhus     d tüüp     deklareerimisel     suurem     grant     raaltehnoloogia     side     modelleerimise     juhend     allsüsteem funktsionaalne     accessi     kasutamist     valdkonnapõhine     sarnase     andmemudel hierarhiline     toetab     eeskätt     teemaks     entity-relationship     epood     naturaalühendamine tabelite     logi andmekirjelduskeel     files     nimi rida     reguleerida     lugemist     operaator muutujale     täidetakse     jagatud     kadudeta     arvujadad     mudelis     erand     küsida     põhiobjekt     viimine     kasutatava     atribuudi     lausetes     seega     andmebaasisüsteemi     hotelli     osaliselt     üheksandaks     poliitika     skeem select     allsüsteem metoodika     lahenduste     register oracle*case     antimuster     sql-andmebaaside     mudel infosüsteem     klassifikaator     valideerimisereeglid     installeerimise     relvar relatsioon     tüüp avaldis     diagramm arendusplaan     teatavate     põhiolemitüübid     räägitud     andmekäitluskeel     videoloengud     teoreem     loengu     kordamis     lahendus     sõltuvus kaasav     liiasus nk     vaates     andmekandja     lisamaterjalid     privaatpilv     kontrollimatult     normaalkuju organisatsioon     peaks     näited     atribuudid     generalization     operatsioon funktsionaalne     sis algus     nõrgad     normaalkuju veergude/atribuutide     pakub     kavandamine andmevakk     minimaalõiguste     primaarvõtme     publication     operaator skalaarne     protsent     rahuldada     struktuurist     create     ülesanded     sageli     printsiip õppeinfosüsteem     klassiruum     sql andmekirjelduskeel     objektivaade     kitsendused rakenduse     domeen     null-pikkusega     nimega     operaatori     lõuend põhiolemitüüp     hierarhia     manusandmebaasisüsteem     tulemustest     baastabel vaate     in     tootaja     kustutamise     laadida     kasutaja-defineeritud relatsioon     andmebaasirakenduse     eemaldamine     ülesande     veeru     kriis     krediidi     andmebaasis     versiooni     non-equijoin kokkuvõttefunktsioon     andmetüüp     kogumist     määrang merge     tarkvarakeel jagamine     digitaalne     klassifikaatorid     roll andmebaasisüsteem     lõppedes kui     piirang sql-andmebaasisüsteem     andmine     restrict     operatsioon projektsioon     saritoode     struktureerimata     tavaühendamine     selles     andmebaas seadus     andmemudel detailanalüüs     täitmise     süsteem     vahend     tagab     liiasus funktsionaalne     attachment     kasutajanimi     graaf     avaandmed rakenduse     nimeta     deklareeritud     töötati     operaator väärtus     normaalkuju andmebaasi     disaini     select     realiseeritud     praktikumid     tabelid disain     minimaalse     triviaalne     kirjeldab     option maksimaalse     modelleerimiskeel sql     võimsustik     teenus rakendamine     genereerimiseks lauseid     avatud     hajuv     tühistamine     hulkade     materialiseerimine     ajaandmete     saada     hindamislehtede     operaator group     veerg tabel     kuuendaks     teises     surnud     teemade     viimiseks     tabelile     lõige     täiesti     täiendused/parandused     ainekaart     paikenda     lisada     summa     eranditöötlus     kõnekujund     lukk     kitsendus kasutaja-     oracle     töölaud     modelleerimiskeel     slaidikompleki     dekomponeerimine     tüüpi     administraator     nende     projekteerimine loogiline     alamkeel     palju     vastab     mitmest     detailanalüüs siin     lisaülesanne     boonuspunktid     ülatüüp     üliõpilase     autoriõiguse     lõpphindele     kunstlik     globaalne     avaldis relatsiooniline     sql-andmebaas     unique     andmemudel iso/iec     ilma     võrrelda     loomine     esituste     konstrueeritud     singli     relvarid     inimkasutaja     kiht     elutsükkkel infosüsteem     punktid     talletatud     teenus     (koodi     sarnane     teenus pädevusala     ühend     disainile loogiline     andmejärv     eraldatud     kooskõla     ärianalüüs     päis     teemasid     loogiline     kasutajaliidese     primary     sündmusvaade     loomine;     andmebaasiserveris     sotsiotehniline     idempotentsuse     pädevusalad     peetud     hindamise     rutiinid     klausel alampäring     jõustada     klausel avaldis     seadused andmejärv     konkreetne     objekti-rolli     sql identiteedi     päri-     mudel sql     pilvandmetöötlus nosql     kasutatavad     perioodil     operatsioon)     märkate     sql-tabeli/relvari     method     graafiline     otsekorrutis     tekivad     ristskriptimine     tuleb     andmestruktuuri     kolmevalentne     operatsioon identiteedi     töökoht     päis relatsioonitüüp     vesivoodi     muster funktsionaalne     valige     seitsmendaks     ucase     tüüp pääsupoliitika     definitsioonid     salvestusviis tõeväärtustüüp     skeem tuletatud     andmebaasioperatsioonide     pilv andmebaasisüsteem     vs.     denormaliseerimine sql     elementide     otsingutingimus nimega     milline     union     generaator     tüüp     mestimine     neljanda     dubleerimine     sõltuvus     loeng     muutmisoperaator     diagramm olemi-suhte     ümarda     lahendamiste     pilvandmetöötlus     vabatekst     tootmise     ajahetkel     kehand operaator     andmebaasisüsteem andmejärv     andmebaasisüsteem disain     juurutamine     andmemudel andmed     turvalisuse     reeglid     muutuja     fragment     staatiline     olekumasin     andmemudel võrkmudel     millele     keele     seisundiklassifikaator     leping oracle*case     samas     probleeme     lepingud iteratiivne     sügisel     pidevvalmidus     analüüs     disain detailanalüüs     isikukood     operatsioon hulgateoreetiline     visual     diagram     viiakse     table     models     arvestab     põhiliste     ajaloo     ja     revoke     relatsioonialgebra     standard     teisendusreeglid andmebaasi     välisühendamise     sõltuvus funktsionaalne     salvestus     päriprojekteerimine     allsüsteem andmebaas     atribuudid case     ujukomatüüp     pädevusala     äriprotsess     määratud     analüüs sql-andmebaasi     arhitektuur     kuupäevad     infosüsteem strateegiline     kasutajaliideses põhiolemite     võimalik     skeemide     d sql     tähendusega     kontrollib     lihtsalt     lindistused     lubab     technics     skeem     example sql     andmemuudatused     vaikimisi     kirjandus     süsteemi-defineeritud     lõppseisund     tegijad     sinise     paralleelselt     muudatus     pingerida võimalik     ajakava     mudel uml     klassidiagramm     tabel nimega     põhiandmed     kokkuvõttefunktsioon     lauseid     sõltumatus     andmemudel rakenduse     tõlkereeglistik     kohalik-eelkõige     andmemudel andmemudel     ülekanduv sql/relatsioonilise     allikas     kandidaatvõti     lõpphinne     muutmisega     muidugi     rohkem     kasutajatele     õigus sql     välistav     seosetüübid     ühendtüüp     kohustuslik     lisamaterjalide     regreg     refaktoreerimine bcnk     klausel liittingimus     näiteülesande     eraldiseisvad     edasi     kokkuvõttefunktsioon avaldis     süsteem olemi-     skriptisüst     väide     valdkonnamudeli     kasutatav     tähendab     admin     prototüüpimine rakenduse     annab     video     sql-andmebaasis kaup kaupade     tähistatud     kasvavalt     alampäring avg     lahti     klassifikaatorina     pakkige     muutuja relatsioon     option tabel     registreerimine     arhetüüp     andmekirjelduskeel andmekirjelduskeel     kasutajate     koefitsent     õhinapõhine     pidevkooste     kontrollitud     monopollukk     hooldamine     võimaldamine     deklaratiivne     relatsioon query     positiivse     olekumasina     normaalkuju     teisendus     keerukus     tabelite/relvaride     allsüsteemid     pealkirjad     lehel     isoleeritus check     import     tabel transaktsioon     relatsioonitüüp operaator     osa-terviku     suhte     operatsioon sql     vanem     koodi     tööjaama     põhiolemite     standardile     võõrvõti     lihtne     rakenduvad     libreoffice     süsteemiõigus     skalaarne     kaheksandaks     pöördprotsess     kokkuvõttefunktsioon alampäring     access     äriarhitektuur infosüsteem     lahendamise     arendus     värskendamine     operatsioon tarkvarasüsteem     tähenduseta     kokkuvõttefunktsioon konstant     klausel ühendi     arendusmetoodika rational     data ja     spetsifikatsioon analüüs     kasutajaliideses     murdskriptimine     põhineda     kitsenduse     klausel having     erinevate     loobumise     küsimuste     sõltuvus esimene     koodiga     keel otsekorrutis     rakendus käesoleva     andmebaasiobjekt minimaalse     olemi-     muudatuste     iseseisev     loodavate     lause tühistamine     saamiseks     hulk     sql-andmebaasi     näiteprojekt     operaator sql     relvaride     korteeži     videod     andmevaramu     julgustan     teooriatestid     postgresql     tehtava     riiulilt     andmemudel andmebaas     järeltingimus     veerud disain     isiku     soovite     väljund     sisend     sql relatisooniline     eduvpn     väärtus     lisaks     selle     tabel sql     ajast     soodustavad     strateegia update     harjutamisel     aruanne     kohta siin     rutiin     mustrid põhiolemite     kitsendus merge     versioon     eskiismudel     generic     suletud     tüüpprobleemid     esitatud     panna     transaktsioonide     allhhanke     alternatiivse     teadmiste     tagastav     lugemise     tabel süsteemi-     nendest     reaalsed     mudel loogilise     harjutada     accessis     lause andmed     kontollitud tabelite/relvaride     andmeladu     kaskaadne     jooksul     kaudu vaate     oleks     kasutaja-defineeritud     eksemplaridel     msaccess     supervõti tabel     kompenseerivaid     muster äriarhitektuur     varukoopia     loogikast     käivitamine     lindistusele     andmekäitluskeel andmekirjelduskeel     loomissamm teenus     keel relatsiooniline     sisaldab     seisundimuudatuste     lihtsustatud     diagramm     varundamine     mõisted     mitte     baasmuutujate     kirjutab     elutsükkel scrum     multiväärtuslik     tekst     leping ms     kategooriad     normaalkuju esimene     kandidaatvõti baastabel     string     option revoke     esimene     infovajadus andmekäitluskeel     andmemakro     tegema     rolli     koondhinne     skeem-lugemisel     registri     lause õigus     mittefunktsionaalsed     evitustoru detailanalüüs     andmekaitse     kitsendus tüüp     semestri     isikusamasuse     paketi     seisund     counter     õigused     kuuluvuse     leiab     teemal     pilv andmebaas     põhiandmed avaandmed     ridade     vastavuse     aluseks     näiteülesannete     lause arvujada     salvestusruum tehingutöötluse     lehmani     ülejäänud     andmebaasiobjekt andmekontrolli     loevad/     andmebaasiobjekt õiguse     loomissamm põhiolemitüüp     skript     nk andmete     modelleerimine     järjepidevus tehingutöötluse     tabelite     puuduv     kaudu select     töökoha     väliste     imperatiivne     andmebaas töökorraldus     paranduste     kontrollimise     tabel tuletatud     generatsiooni     diagrammid     avaliku     annotatsioon     võimaldab     kattuvad     allsüsteemid register registrid andmebaasi     invariant     käsitles loenguid     plokk     tabelit     olemas     allsüsteem rakendamine     loomist     tegevus     ülesannetes libreoffice     ühtlasi     eraldi     sisseloginud     maksad     põhiobjektide     nutitelefon     nimetu     järgnevatel     kordaja     turvalisus     kosk-mudel     lause     ühendamine     suhe     lause andmekäitluskeel     ekstreemandmed     tuletatud     päringud seadus     libreoffice     tulemusena     rakendub     project     alternatiivvõti     tegijatele     milleks     küsib     suurendab     skeemitu     välisvõtmetega     läbi     näide     inimkeelsete     ortogonaalsus     alates     andmemudel andmebaasi     viitab     laused andmekäitluskeel     lepingud tabelid     funktsioonid     sisaldada     metaandmed     andmekaubamaja     kogutud     ühest     käivitav     viies     andmemudel kolmas     roll grant     antipatterns     ühe     juurde     ülekanduvad     juhend põhiolemite     eksportida     bakalaureusetöö     atribuudiga     matematiliseks     'user'     iseloomustab     andmebaasisüsteem     näiteks     näite     omistamise     vara andmed     lahendused     kontseptuaalmudel     projekteerimine kitsendused     näiteid     jaoks     õppuritega     skeem kasutusmalliskeem olekumasinaskeem paketiskeem crud     lause alampäring     andmebaasiüsteemis     kattuv     infosüsteem relatsiooniline     välisvõti sql     example     triger tuletatud     saamise     andmebaasiobjekti     informatsioon     lahususe     vajab     projekt register     arv     täielikult     teisesed     ettevõtte     alampäring select     õpejõu     otsitakse     privileeg     fagini     andmebaasihalduse     ühendi     juhtimise     lisatest     korteež kitsendus     tulemid     õppetöö     having     tulenevaid     installeerimine     vaatamiseks     probleem üleminek     tihe     näidatud     boonus     puhas     2nk     klassidiagramm tehniline     musta     võimalikud     strateegia     tingimus select     architectskeem     sõltuvused     arendusplaan metoodika     skeemid     mägimurrak     objektsüsteem     moodul     lugemisoperaator     loenguvideod     reserveeritud     tekkimiseni     juhataja     diagramm seisundidiagramm kasutusjuhtude     põhiolemitüüp pidevvalmidus     skeem-kirjutamisel     1nk     heati     kuigi     süsteemitöö     andmemudel deklaratiivsus     praktikumide     andmebaasikeel dokumendipõhine     demonstratsiooni     delete     peatükk     laused select     projektsioon ümbernimetamine     neljas     andmemudel d     sql-andmebaasisüsteem     kasutuselevõtt     ühendamise     normaliseeritud     kategooria     kasutamine     dokumendi     ebaõnnestumised     tabel drop     sidemeklass     exists     rollback     tüüpvead     lahendusvariante     ühtse     sügavuti     seadus virtuaalne     tabeleid     lugege     avaldis sql     õppeaines     õpingukavade     kirjutamise     praktikumi     rules     sõltuvustest     rida baastabel     reference     lugeda     kasutada     kirjeldused     kujule     lauset siin     architecti     suhtetüüp     koosneb     operaator sum     läbiviimiseks     litsents     keelte     klassidiagramm rakenduse     rakenduspakett detailanalüüs     eeskiri rea     kasutav     klausel korreleeruv     kursor     operatsioon naturaalühendamine     deklaratiivselt analüüs     täiendan     realiseerib     mõlemat     andmebaasiobjekt     teenus disain     autoincrement     andmemudel sql     relatsioonitüüp korteež     atomaarne     kitsendus andmekäitluskeel     pöördumise     vektorkodeeritud     korporatiivne     vahetest     tõeline     teams     klausel     based     regulaaravaldis     vältida     5nk     kontrolliks     madal     keskkond andmed     saab     lahusus     arhitektuur crud     kinnitamine kasutaja-     taotlemine