Kodulehed
[384] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2023)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Sõnapilv

Millest materjalides kirjutatakse? Mida suurem tekst, seda rohkemate materjalide metaandmetes on seda sõna kasutatud.

  diagrammi     triger tuletatud     hilinemine     strateegia loogiline     protseduur     praktikumid     muutmine disainitaseme     isiku     pilv matemaatiline     kitsenduse     õppeaines     lisatest     ühine     import     sql identiteedi     kogum     põhineda     normaalkujud     atribuudid case     põhiobjekte     registrid     andmebaas töökorraldus     arhitektuur     bakalaureusetöö     kitsendus kasutaja-     maksad     assertion viga     nimi rida     valdkonnamudel     lindistused     dokumendid     süsteemi-defineeritud relatsioonitüübi     fragment     diagramm scrum     mägimurrak     andmemudelist     primaarvõti     lepinguid     muster mustrid iseseisva     klassidiagramm metoodika     matemaatiliseks     kriis     aeglasem     cards     klausel self-join     peatükis     roll kaitse     andmebaasioperatsiooni     testitud     välisühendamine     rollback     esitusviis tüüp     ajakava     option     sõltuvad     terviklikkus andmekirjelduskeel     hulkade     eeldus     lepingud andmebaasioperatsiooni     lõhn räpane     valitsemine     prototüüpimine rakenduse     tüüpprobleemid     aidata     metaandmed     olemitüübid     lahendus atribuudid     laused select     registreerida     rakendub     keel transact-sql     operatsioon relatsiooniline     pärisalamhulk     võõrvõti     rutiin moodul     praktikumidesse     metoodika     teenus andmebaas     põhiliste     erinevates     sidemetüüp     kontrollkitsendus     sqlis     näiteprojekt     kajastu     andmesaatkond andmebaas     loevad/     põhinev     surrogaatvõti deklaratiivne     muutumisele     kuigi     onlain-analüüs     vajadus põhiolemite     uue     tegevus     generaator triger     süsteemide     kompenseerivaid     pärandsüsteem check     loeng     disain kontseptuaalne     generaator drop     juurprobleem andmebaasi     lause õigus     puu     päringute     korda     teisendusreegel     andmemudel andmebaasi     andmeait     ärireegel triger     laused     andmebaasisüsteemides     kirjandus     järeltingimus     sõltuvuse     neljas     muddy     languagegenerationscriptxml     organiseeritud     sõltub     täitmine andmemuudatus     muudab     andmekogu     kehand operaator     approach     taakvara     sobiva     andmebaasisüsteem andmebaasikeel     relatsioonalgebra     disainile loogiline     identifikaator     universaalne     raskemaks     dialekt tuletatud     väljade     ajahetkel     erand     arvude     säilitamise     peetud     andmebaasiüsteemis     andmebaasikeel objektsüsteem     üheksandaks     identiteedi     vahendid siin     allsüsteemide     laused grant     kontrolliks     võetav     pakett     minimaalõiguste     kirjutab     andmetöötluslaused     mitmekomponendiline     sissejuhatav     läheb     jõudlus hetktõmmis     disainipõhimõte     ülesande     põhjal ea     kataloogi     videoloengud     disaini     sisalduv     mõningaid     kogutud     kavandamine kogukonnapilv     revoke     sõltuvus funktsionaalne     triger transaktsioonanalüüs     tagasirullimine     ühisosa     kvaliteet võtmed     moodul oracle     päringukeel     operaator relatsiooniline     arhitektuur andmebaasikeel     reguleerida     süsteem olemi-     käivitab     järgida     olemuslik     denormaliseerimine sql     mõistekaartidena     lause andmekäitluskeel     andmebaasikeel relatsiooniline     põhiolemitüüp pidevvalmidus     kursuse     hetktõmmis andmebaasisüsteem     lugemisoperaator     eksportida     unaarne     eeskiri rea     relatsioonialgebra     päis b-puu     relatsiooniline     kaitsev     kokkuvõttefunktsioon avaldis     sisaldab     null-väärtus     äriarhitektuur     tehtava     kaskaadne     sõltuvus nk     arvestab     (programmeerimine)     rea     välisühendamise     tegeleb     tööks     dokumendipõhine     triger andmebaasi     pseudojuhuslike     trigerid     manifest     projektsiooni-ühendamise     saamise     register oracle*case     allsüsteem funktsionaalne     versiooni     integreeritud     veergude     tootamine libreoffice     andmemudel hierarhiline     lause tühistamine     loomissamm põhiolemitüüp     postgresql     kontrolltöö     sorteeritud     korteež kitsendus     operaator skalaarne     baasmuutuja     käigus     heati     disainist     teemade     pilv andmebaas     klassifikaatorid     nimed     (relatsioonialgebra     tähtajad     funktsionaalsete     veerg     kaitsta     privaatpilv     alternatiivvõti     roll andmebaasisüsteem     seadus sql     operatsioonide     boonuspunktid     kitsendus operaator     kontrollide     sõlm     subquery     plekk     tegevusskeem     d sql     vabatekst     triger     5nk     andmed minimaalne     võimaldamine     funktsionaalsed     side     märkide     validation     andmebaasikeel andmed     b+     põhiandmed     operaator sum     füüsiline     viimane     jõustada     mudel disainimudel infosüsteem detailanalüüs disain hetkeseisund seisundimuutus     summa     domeen     kontseptuaalset     dünaamiline     nendest     primaarne     constraint     süsteemikataloog täitmisplaan     tabel drop     salvestusviisi     arvutiklassi     kaitsmine     tagastataval     relatsioonitüüp tüübigeneraator     tüüp andmebaasiobjekt     idempotentne ühendamine     select     äriprotsess     kahte     oracle     ärireegli     tulemus     andmebaasisüsteem andmejärv     põhimõttel     üliõpilase     veerud sql-andmebaasi     andmebaasisüsteem disain     definitsioonid     ristskriptimine     tabelite     ülikooli     loengute     operatsioon hetktõmmis     kontrollimise     andmekirjelduskeel veerg     tagab     relatsioon andmebaasi     baasrelvar andmekäitluse     naturaalühendamine     lause transaktsioon     nk välisvõtme     samm-sammuline     kasutajaliideses põhiolemite     diagramm arendusplaan     probleem probleem     diagrammide     relatsioon relatsiooniline     diagramm olemi-suhte     täpsustamine     lahusus relatsioonilise/sql     vaade normaliseerimine     relvar relatsioon     koostamine     andmekvaliteet     pöörd-     sorteerimine     skeem kinnitamine     option maksimaalse     lõpphindele     häälestamine     kordaja     andmebaasisüsteem andmebaasisüsteem     keel rutiin     koodi     loogiline     kehand pl/sql     primaarvõtme     iteratsioon infosüsteem     roll grant     mittekohustuslik     isikukood     palun     skeem sql     veeruperekondadel     operatsioon avaldis     olemitüübina     mudelite     võlg artefakt     peate     rahuldada     täiendavad     skeemitu     andmebaas andmed     indeks kitsenduste     tegemata     puhas     ümarda     lõige     operatsioon)     operatsioon lõike     p pikem     platvorm     puudutab     predikaat     eksemplaridel     turvalisuse     pädevusalade     globaalne     kaar     abitabel     kordamis     alampäring count     punkt     ettevõtte     tabel tuletatud     andmemudel kolmas     lühivideo     arhetüüp     tihe     omalooming     toimimismudel     lugege     kasutajaliidese     väärtuseid     omistamise     vs.     ühendamissõltuvus nk     muutmisega     artefakt     optimeerimine     kommutatiivsuse     kaudu vaate     puhul     kaasamise     andmejärv     formaalne     metoodilist     vaatamiseks! siin     andmemuudatus with     süsteem tabelite/relvaride     union     domeen andmebaasi     funktsionaalsed     hooldamine     arvestuse     tööjuhend     projektsiooni     suletud     niisama     pärandsüsteem     protseduurid     ühislukk     otseülekandena     otsingutingimus ühendi     installeerimise     normaalkuju funktsionaalne     kontrollitud     r-väärtus     parool     lõhn     (relatsiooniline     heathi     üldine     eksam     baastabel vaate     tulemuses     sõltuvus relatsiooniline     mudel graafipõhine     sql-andmebaasisüsteemi     erinevaid     parem     protseduur unique     mudel infosüsteem     objektide     tüübigeneraator selektor     tühistamine primary     aknakujunduse     mudel tutorial     eesti     värviga     põhiobjektide     relatsiooni     reegel     andmeladu     lauseid     infosüsteem strateegiline     sellest     päringud seadus     tüüp avaldis     kordamisküsimused     andmebaasini     tubade     õppuritega     tootamine     lõks     proovige     bitmap     leidmine     ühendamissõltuvus sql/relatsioonilise     sulgege;     täitmisplaan sisemine     kustutamise     basic     denormaliseerimine tuletatud     põhjal vaade     ankurmodelleerimine     kolmas     kitsendus with     sidemeklass     saajad     ettevalmistus     päringud     rakenduspakett infosüsteem     mini-andmevaramu     ühendamissõltuvus normaliseerimine     omaduste     valdkonnamudeli     rohkem     sql relatsioon     kodeeri     graafi     avatud     disain detailanalüüs     põhjustab     ühildamatus     alamtüüp     avaandmed     skeem veeru     ansi-sparc information_schema     projekteerimise     on     projektsioon ümbernimetamine     andmebaasiobjekti     deklaratiivne     nõudeid     tingimus select     kvaliteet     klassifikaatorid andmed     lause arvujada     positiivse     predikaadis     esitatud     arendusmetoodika allsüsteem     andmebaasi-     onlain-tehingutöötlus     andmemudel ef     transaktsioonanalüüs     tüüp tüüp     sql relatisooniline     probleemikeel     demonstratsiooni     migreerumine     põhjal     modelleerimise     autoincrement     normaalkujul     dokument     olemi-suhte     tegemise     perekonda     disain transaktsioonanalüüs     lahususe     ridade     prototüüpimine olemitüübid     commit     osaks     mikroteenus     files     andmekäitluskeel andmekirjelduskeel     ebaotstarbekatest     raamatuid     alati     testimine     kontollitud tabelite/relvaride     neljavalentne     andmebaasikeel avaliku     veerg veerg     alampäring select     teoreem boyce/coddi     lause sql     päis relatsioonitüüp     andmevaramu     protseduuride     põhiolemitüüp     andmemudeli     võrreldes     kuulub     tutorial     ülelaadimine     kogumist     ühenduste     relvarid     milliseid     valmistuda     tabeliruum     teine     relationship     lahendused     hulgas     models     tööjaama     allsüsteem metoodika     projekteerimine kitsendused     strateegia     andmesõnastik     antipattern     abitabel triger     operatsioon alampäring     otsimise     access oracle kasutajaliides triger trigerid andmemakro andmemakrod pakett protseduur protseduurid funktsionaalne     määrang merge     andmebaasikeel kolmas     haldur     kihtides     teabe     andmebaas triger     selgitatakse     invariant     aeglustab     regulaarne     tähendusega     genereerida     operatsioon andmetele     relvari     jagada     skeem-lugemisel     loomissamm arhitektuur     kutsuda     mustripõhises     andmemudel sql-andmebaasi     muutuja moodul     korraldus     skeemi     regulaaravaldis     samas     liiasus funktsionaalne     äriarhitektuur infosüsteem     order     arendamise     andmehoidla     metaandmed privaatpilv     operatsioon projektsioon     tüübi     domeen ajutine     duplikaatne     poole     kasutusmallmudel     töölaual     rakendusprogramm     mittereserveeritud     prototüüp     täpsemalt     iteratiivne     tegevused     parameeter     päringutulemuste     lahenduste     võlg veergude/atribuutide     andmemuudatus     otsustada     väline     muudatuste     normaalkuju esimene     andmebaasihaldur     seotud     pilv     andmekäitluse     projektijuhend     infovajadus andmekäitluskeel     võrrelda     lahendab     unifitseeritud     javascripti     süsteem multiväärtuslik     kõrvalefekt     sõltumatus     lisamise     täitmiseks     loomiseks     normaliseerituse     virtuaalne     disainimuster     ilmneda     lauset     keel kasutaja-defineeritud     andmebaas andmekäitluse     operaator väärtus     andmemudel sql     statistika üleminekusüsteem     võrdsuse     valem     muutuja     ujukomatüüp     kaardid     etapp     andmebaasisüsteemid siin     märkmeleht     insert     andmetöötluskompleks     strateegia andmekontrolli     andmebaasioperatsioonid     registreerimine     operaator order     tõttu     laiendamine     eeskätt     strateegiline-     avatud-suletud     elementaarne     hetktõmmis     võtta     loenguvideo     arvutamise     mässimine     normaalkuju sql/relatsioonilise     kokkuvõttefunktsioon konstant     seisundimuudatuste võimaldamine     mudel uml     mõnikord     sündmusvaade     proovimist     artefaktid     mudel sql-andmebaasi     sotsiotehniline     lahendamiste     elutsükkkel infosüsteem     disainiprintsiip denormaliseerimine     semestri     andmebaasisüsteem väline     elutsükkel scrum     bitivektorite     seisundiklassifikaator     sql-andmebaasis kaup kaupade     andmemuudatused     joini-sõltuvus     tingivad     teoreem normaliseerimine     lehel     andmebaas libreoffice     esimesel     lisamaterjalide     kogukonnapilv     hindamine     korteežitüüp relatsiooniline     vasakpoolne     hulk     spetsifikatsioon analüüs     läbiskaneerimine     aines     teatage     assertion     struktuuriga     mudel artefakt     analüüsimuster     järjepidevus tehingutöötluse     nimeruum     failis     lause andmekirjelduskeel     pareto     generaator logitabel     vastavad     probleem     vastavuse     olekudiagramm     õigus vähenda     modelleerida     välisvõti sql     kokkuvõttefunktsioon     tavaühendamine     liiasus     kuldreegel     tarkvarakeel hulgateoreetiline     päriprojekteerimine     printsiip õppeinfosüsteem     kiht     nõuete     nimble     vaikimisi     (rutiin)     tegemine     unique     ära     täiendan     käsitsi     toimuma     normaalkuju tabelite/relvaride     tegin     relvar     kategooria     esitus     tabelid     descartesi     sarnase     põhiolemitüüpide     klassidiagramm     kasutamiseks     teisendus     taotlemine     tabel andmekäitluskeel     mudel allsüsteem     normaliseerimise     infosüsteem pilv     andmekäitluskeel veerg     normaliseeritavate     esituste     keskkond andmeait     multiväärtuslik     ainekaart     atribuudi     põhimõistete     orienteeritud     realiseerimiseks     tulemused     disain füüsilise     täiendused/parandused     paikneb     palju     juhuslik     teenus rakendamine     süsteem viies     märgistik     domeenimudel     põhiobjektid     tüübigeneraator skalaarne     teisene     alampäring     tuleb     mõistekaartid     tabelite/     kirjeldab     mitmeväärtuseline     disain strateegiline     muteeruv     skeem vaade     operatsioon piirang     praktikumideks     denormaliseerimise     funktsioon nimetu     kokkuvõtmine     musta     tehingud     tarkvaraga     ühte     liitvälisvõti     arvutis     tulemuse     group     andmeteadlane     andmemudel serveri     lukk     jälgimine     objekt-relatsiooniline     süsteemitöö     fragmendid     rakendatakse     rida baastabel     väärtuse     murdskriptimine     vabal     andmebaas kontseptuaalne     l-väärtus     andmesoo pilv     klassidiagramm disain     klausel tabeli     sõltuvus kuues     laused nimetu     vahelised     füüsilisest     elephant     bitmap-ühendamise     väärtus     keskkonda     paikenda     tabeli     nimega     andmemudel iso/iec     andmemudel     teemaks     programmeerida     muster     kontseptuaalne     laadige     andmemudel autoriõiguse     protsessimudel     sql-andmebaas     andmebaasioperatsioonide     füüsilise     intelligentne     kirjeldust     jätta     abitabel foreign     rational     tagasipööramine     process     lihtsal     korral     registreerimine põhiolemite     naturaalne     andmekirjelduskeel andmekirjelduskeel     keel relatsiooniline     pilv uml     põhiandmed avaandmed     täielik     normaliseerimine sql/relatsioonilise     olemitüüp     võlg     õppetöö     poliitika     edukaks     täiesti     sql andmekirjelduskeel     liides staatiline     tegevusdiagramm     sidusus     mudelid     paber     eesmärk     ajast     jaoks siin     andmekäitluskeele     kinnissõna     assotsiatiivsuse     projekteerimisel     kontrollimine siin     sõltuvus rutiin     baasmuutujate     võimalikud     rakendus siin     vaated andmebaasisüsteem     kus     väärtused süsteemiarenduse     parameeter rutiin     üks     väljundi     lihtindeks     lõpeb     täidab     omada     kontrollimatult     korduste     spetsifikatsioon pakett     nk andmete     küsib     mudelis     register     tekstiliste     liiasus relatsioonilise/sql     rakenduskeel     kontroll     mudeli     juurutada     triger trigeri     ühendtüüp     tüüpprobleem     andmete     lõhn)     seega     isikusamasuse     operatsioon tarkvarasüsteem     klassidiagramm tehniline     tehing     kasutaja kasutaja     küsimus     kursor     pakett programmeerimiskeel     teise     vahendis     võimalik     lubab     vajavad     alamkeel     võrk-     float     täielikult     tootmise     muutmine     muutuja parameeter     õigus roll     kattuvad     üldituste     tõene     lepingud iteratiivne     klausel tabelite     kirjutamise     klassifikaator     selle     lihtsustatud     probleem üleminek     read tuletatud     singli     1nk     keelde siin     (koodi     tuletatud     andmebaasiobjekt pääsupoliitika     harjutus     equijoin relatsioonialgebra     ennast     konstrueeritud     arhitektuur registri     andmemudel dokumendipõhine     sql-andmebaasisüsteem     sorteerimise     mõistekaartidena siin     programmeerimiskeel     ddlenhanced     vaates     üldistusseos     osapool     andmebaasiserveris     dekomponeerimine nk     disainimuster uml     projektsioon     kitsendus     mõista     lõpuks     parandamine     infosüsteem andmed     pärandist     applications     salvestamise     tüüp muutmisoperaator     inimkeelsete     lugema     kirjeldus     piirab     info baastabel     libreoffice     klassidiagrammidest     andmekirjelduskeel     pidevvalmidus     päring     kirjeldamiseks     andmemudel kitsendused     vaade     sekundaarne     paraku     mudel case     ülejäänud     tagasiside     indeks andmete     andmebaasiobjekt insert     ei     põhiobjekti     keerukamaks     andmekaubamaja     kõiki     mestimine     relvar sql     kasutusjuhtude     terviklikkus     saritoode     tingimus     staatustest     andmetele     sündmuste     vormistamine     liiasus teine     tabelid/relvarid     determinant ortogonaalse     genereerimise     juurprobleem koodi     generaator     kitsendus tabeli     modelleerimiskeel füüsiline     relvar andmebaasi     isikuandmete     andmekirjelduskeele     otsustab     alamosa     harjutused     taaskasutatav     taristu     kasutades     salvestusruum sisemise     põhiliselt     teises     lause tabeli     seosed     vältida     kategooriad     otsingutingimus andmekirjelduskeel     määrang not     esile     rakenduspakett detailanalüüs     keeruka     tõlkereeglistik     ainevaldkonna     viidete     refaktoreerimine     keel kasutaja     saada     mõjutab     aste     planeerimine     otsingutingimus nimega     deklareerimisel     andmemudel plokid     relatsioon     access     evitustoru detailanalüüs     kokkuvõttefunktsioon having     populaarsus     juhend põhiolemite     tehised     mudel sql     realiseerib     tutvustus     atribuut relatsiooniline     lahusus kobareelnõu     andmebaasimootor     disainimuster analüüs     lisaeksam     määrata     olem     modelleerimiskeel sql     paranduste     muutmisoperaator relatsioon     apexttuee     entity     arendus andmebaas     lähtuvalt     andmebaasisüsteem     õpejõu     kiirendab     ülesannetes libreoffice     giles     alias     hajuv     inimkasutaja     arvutivõrgu     arvestus     kasutuselevõtt     registreerimise     tagantjärgi     leiate     andmekaitse     indeks kontseptuaalne     sisemine     seisundidiagramm uml     programmeerimiskeel pakett     alternatiivse     kolmekihiline         rutiin imperatiivne     ühest     vajab     otstarbe     diagramm projekt     mallpäring     kasutaja-defineeritud operaator     andmebaas     slaidikompleki     operatsioon query     kitsendus sql     lõppseisund     jagatud     keskkond andmed     leitakse     sügavuti     loomissamm teenus     loengu     vaba     väärtused     graafiline     sql check     tekivad     dubleerimine     klastri     põhineva     failina     kustutamine     andmebaasi     minimaalse     jõudlus sisemise     sis algus     tüüp jälgi     pilvandmetöötlus nosql     arv     kohalik-eelkõige     samm-sammulises     baasrelvar     diagramm     skeem select     lausete     nädala     andmebaasiobjekt minimaalse     lahusus sql/relatsioonilise     imperatiivne     intersect     viimiseks     operatsioon microsoft     proovimiseks     pilvraalindus     atribuut     võlg infosüsteem     nõuded     sql/psm     kooskõla     omasid     grant     toode     tarkvarasüsteem mashup     funktsioonil     kontrolli     turvalisus     operatsioon baasrelvar     andmed imperatiivsus     project     seadus virtuaalne     käivitada     naturaalühendamine tabelite     süsteem relatsiooniline     andmebaas ajutine     lause väline     juhtimise     rakenduvad     andmebaasihalduse     management     riiulilt     tüüp pääsupoliitika     terviksüsteemi     paketidiagramm     suurem     normaliseerimine     tabel select     klassifikaatorite     kitsendus andmekäitluskeel     modelleerimiskeel     index     tarkvarakeel     dokumentidel     kuidas     avaandmed andmebaasi     täitmisplaan väline     teenus pädevusala     õigus     kattuv     ülekanduv     projekteerimine     korrastatud     maatriks andmebaasioperatsioonide     paremini     soodustavad     truncate     mudel loogilise     ekraanivormilt     sõltuvus refaktoreerimine     järjekord     väärtus sql-andmebaasisüsteem     siin     kitsendused rakenduse     arendamine     tööle     mitte     kandidaatvõti     lausetaseme     tüüp transaktsioon     eelistatult     transaktsioonide     arhitektuur füüsiline     käideldavus     registri     korporatiivne     pöördprojekteerimine sql-andmebaasi     kärbi     olnud     1:m     järgima     nõudmised     pääsupoliitika grant     graaf     agile     aste relatsioonilise/sql     andmeid     sql-andmebaasi     ühtegi     allsüsteemidest kontseptuaalne     nõrgad     (üks     allikas     täpsustatud     mõlemat     null-pikkusega     teistest     strateegia tuletatud     kõnekujund     ja     arvutisse     esmasrelvar     objektivaade     method     võiks     andmebaasisüsteemi     rutiini     läbiviimiseks     väli     tabel vaade     technics     näited     arhitektuur sisemine     kasutusjuht     kasutajanimi     võrkmudel hierarhiline     ühtse     kirjeldusest     teisendada     põhiobjekt     tagastab     rünnak sql     hooldus     number     transaktsioone     lindistuste     notatsioon     pääsu     väljakutse     käivitamine     hetktõmmis kitsenduste     normaliseerimine relatsioonilise/sql     logi andmekirjelduskeel     kasutaja-defineeritud     võidakse     leping funktsioon     kasutav     annab     normaliseerimata     lõpphinne     nõutud     avaldis     seadus andmebaasisüsteem     edasi     atomaarsus andmekäitluskeel     loogilise     tagamine     ärireegel     erinevusi     eskiismudel     matematiliseks     mitut     alampäringut     alampäring avg     dialekt lõige     arhitektuur loogiline     idempotentsuse     laused siin     klausel     kontekstis     vahetest     suhtetüüp     artefakt räpane     non-equijoin kokkuvõttefunktsioon     pingerida võimalik     allsüsteem rakendamine     andmebaasisüsteemis     lahendus     muutmisoperaator     protseduurne     realiseeri     tabel hetktõmmis     kasustusjuht     peegeldub     rakendab     tegevusi     litsents     korduv     andmemudel sql-andmebaasisüsteem     võite     projekt register     lahusus veergude     klassifikaatorina     d tüüp     kasutajaliideses     tehniline     sotsiaalse     surrogaatvõti     põhiomadus     midagi     installeerimiseks     pädevusala     viimine     eksklusiivne     tegelik     korteeži     omanikuks     logimine üldine     arendusmetoodika loogiline     andmeaidad/andmevakad füüsiline     lahti vaikimisi     vabaneda     õppenädalal     kümnendaks     lahendamine vaade     päis     kontseptuaalmudel     millele     sisaldav     juhendis     tüüp baastabel     muuta     täpselt     operaatori     projektikordaja     olemi     toodud     arvestus paketidiagramm klassidiagramm olemi-suhte     exists     väärtus sql     liides     kirjeldused     korteežitüüp     olekutest     vaated kolmekihiline     'user'     operaator tutorial     paketi     variant     olla     ülatüüp     probleeme     raamatupidamise     option tabel     printsiip multiväärtuslik     artefakt juurprobleem     laiendatud     allhhanke     juhataja     nimetamine     parandada     autonumber     admin     andmebaasi     having     - peatükid     ressursside     hierarhia     slaidid     eraldatud     seisundimuudatuste     vaatamiseks     suurandmed     andmebaasis     infosüsteem     taotlemise     vajaduse     mudel andmemudel     poolt     varem     erinevate     lausetest     võimaldab     äärmuslikud     õiguste     spetsifikatsioon     ühendamise     nõuab     harjutamisel     kasutaja delete     teadmiste     strateegia kasutaja     kitsendus normaliseerimine     koosneb     normaliseeritud andmete     projekteerimine loogiline     hooldamine lähtekood     kasutajate     kasutab     tabelis     maatriks     korduvad     salvestusviis tõeväärtustüüp     objektsüsteem     genereeritav     tegijad     vastutuspiirkond infosüsteem     klassifitseerimine     relatsiooniliselt     lausetes     veerg tabel     probleem andmebaas     whole-part     ortogonaalsus     visualiseerib     aprill     võimalikke     kasutajaliides     lõpptest     rakenduse     hooldamiseni siin     olema     võti     õpingukavade     lõpust kui     määrab     reegel sql-andmebaasi     tulenevaid     andmekirjelduskeel     näete     operatsioon tabelite     nimi tabel     andmemuudatus triger     denormaliseeritud     kasutatav     võrdlusoperaatoriks     genereerib     otsingutingimus liittingimus     täitmisplaan andmebaasikeel     virtuaalsel     kuuendaks     kontseptuaalsest     andmekandja     versioon     moodul     mittedeterministlik     numbrimärk     esimese     skeem vaate     hankida     pöördprotsess     küsida     salvestused     plokid füüsilise     kataloogis     kokkukuuluvus sql     äravõtmine     disainimuster füüsiline     veerud disain     information_schema kolmekihiline     õigused     loogikast     mudel     katsetamiseks     arvutit     iseloomustama     normaalkuju relatsioonilise/sql     salvestage     a pattern     alates     töökoha     saab     lause andmed     loogika     ärireeglist     kokkuvõte     otsuste     where     projekt funktsionaalne     skeem tuletatud     unikaalsuse     hinne     video     klausel alampäring     sisend     sisseloginud     protsent     seadused andmejärv     vahetestid     rutiin rutiin     maailma     andmesaatkond     konkreetne     teeta-ühendamine     andmebaas sql     katsetamiseks     tabel domeen     otsitakse     analüüs     ülevaate     põhiolemite     lause üldine     juurutamine     lausendid     töövihiku     tabel transaktsioon     muudan     lahusus     küsimustest     vaheline     kavandamine avalik     detailanalüüs siin     tähistatud     andmemudel andmed     teatavate     hulgateoreetilised     andmebaasiobjekt     eksistentsi     piiritletud     unustatud     klassidiagramm rakenduse     alampäringute     jooksul     allsüsteemid register registrid andmebaasi     mudelini sql-andmebaasi     delivery     käivitage     abitabel disain     visuaalne     skript     andmemudel xml     sidusus metoodika     veerud     teooriatestid     tingimuslause rutiin     pidada     klassiruum     diagram     lisapunkt     süsteemikataloog     tasakaalustatud     eraldi     halvendab     mootoriga     imperatiivne töölaua     boyce/coddi     sündmus     generaatorid siin     liitindeks     mitu-mitmele     kasutusele     funktsioon plokid     paralleelselt     programmeerimiskeel kasutaja-defineeritud     terabait     navigatsiooniline     realiseeritud     iseendaga     muudavad     andmebaasihaldur nosql     tüüp andmebaas     kavandamine andmebaasi     lõhn halb     tarkvarasüsteem andmebaas     andmebaas andmebaas     pealkirjade     jõudlus füüsilise     vastab     poolvahe     kindla     typedb     sõltuvus sql/relatsioonilise     kombinatsioon     materjale     andmemudel sisemise     soovite     viiakse     evitustoru     parendamine     ebaõnnestumised     eesmärgiks     keelsed     automaatselt     probleemid     alamhulk     kavandamine tarkvarasüsteem     loomissamm andmebaasi     operatsioon select     vahend     väärtusel     süstimise     materialiseerimine     lugemist     sõltuvus kaasav     tühihulk     kinnitamine     kaudu     reegleid     koskstiil     grupeerimine     tüüp grant     vajalikuks     näite     läbi     valige     alter     kasutusjuhud case     sisemise     peidetud     disain loogiline     -bitise     antipatterns     skeem-kirjutamisel     strateegiline     tagada     protseduurselt kitsendused     eeltöötleja     sümptom mudel     failipõhine     kitsendused üleminek     kapseldamine     täidetus     tekst     lugemisoperaator korteežitüübi     baastabelite     2nk     põhjusab     suurendab     disain plokid     kaheksandaks     tehisintellekt     sammu     süsteemianalüüs     orsterwalderi     kujule     mudelipõhine     realisatsioon     kui     cascade     programmeerimine     integratsiooni     sisendiks     kadudeta     lugemise     kontrolltöös     inner     üheteistkümnendaks     eeltingimus     aruanne     tähenduseta     täitmine     ole     õigus andmekontrolli     skeem     sagedased     analüüsitavaid     andmekäitluslaused     andmed virtuaalne     raaltehnoloogia     huvitav     kolmevalentne     rida     data ja     üks-mitmele     kaitse     saamiseks     kasutamist     mudel andmebaasisüsteem     graafilises     vaadete     praktikumist     mustrid põhiolemite     ärimudel     assertion instead     lepingprojekteerimine     püstitus     tabelid olemitüübid     koefitsent     punktid     tähendab     sql pl/pgsql     disain denormaliseerimine     operaator     operatsioon lugemisoperaator     äriline     töökiirus relatsioonilise/sql     käsitles loenguid     elukaar     klausel lõike     loomise     rutiinid     kasutamine     hoolitseb     string     elementide     põhimõisteid siin     slaidel     composition     arendusmetoodika rational     veergude/atribuutide     skeem kasutusmalliskeem olekumasinaskeem paketiskeem crud     normaalkuju     olem-atribuut-väärtus     relvar relatsiooniline     skriptifail     vastuvõtuaegade     näitel     andmevakk     põhineb     otsingutingimus     koodiga     moodul süsteemi-defineeritud     relatisooniline     detailanalüüs     krediidi     baastabel andmete     tagasi-     refaktoreerimine järjekindlusetus     using     indeks indeks     infosüsteemi     tabel nimega     seosetüüp     projekteerimiseks     failid     andmemudel loomissamm     loomissamm detailanalüüs     programmeerimiskeel rutiin     reeglid     relvaride     informatsioon     puhtad     deklareeritud     kuhja     funktsioonid     sisalduda     agregaatfunktsioon     süsteemikataloog andmebaasisüsteem     keerukas     perekond sql     lukustamine     allsüsteem     moodustatakse     kandidaatvõti baastabel     kitsendus sisemine     generalization     lahendada     kuuluvuse     süsteem deklaratiivne     aluseks     näiteid     vabadus     protseduur füüsilise     avaldis relatsiooniline     sidumini     süntaks relatsioonilise/sql     loobumise     protsess     mahuga     domeeni     classifier     andmekäitluskeel     kaudu select     tagastav     veebirakendus     kohustuslikud     skeemide     tabel vahe     jooksva     eranditöötlus     järeltöö     tabelid/     kirje     sql-andmebaaside     ühendi     tulemustele kõigepealt     faili     valdkonnapõhine     teenus disain     triger väine     vara andmed     andmebaasikeel dokumendipõhine     peatükk     eksabait     tüüp kitsendus     demonstreeritakse     strateegia update     omadus     tarkvarakeel protseduur     andmebaasisüsteem manusandmebaasisüsteem     operatsioon transaktsioonide     realiseerida     lihtvõti     eskiismudelid     ärireegel sql     lindistus     klausel liittingimus     antimuster     muuhulgas     sisaldada     lahendusvariante siin     arendusplaan metoodika     raha     lindistusele     mysql     töökorraldus     päringu     staatiline     pööramiseks     generaator primary     osaliselt     headuse     baastabel unique     tulemuseks     alles     logi hulgateooria     laisk     osterwalderi     dekomponeerimine     lõpptestiks     jaoks     teams     relvar sorteerimise     lõppkasutaja     kehand füüsiline     halvendada     ajatüüp     strateegia andmebaasi     supervõti tabel     suhte     hinneteleht     kuldandmed     teisendusreeglid kontseptuaalne     tabel     halb     ristkorrutis     pakkus     disainimudel     kompositsioon     lihtsalt     indeks     avalik     kitsendus merge     roll administraator     tüüpi     roll     kavandamine andmevakk     oleks     operatsioon identiteedi     kitsenduste     kaasav     administraator     andmestruktuuride     lause alampäring     täiustatud     salvestus     andmemudelit     kooskõlas     andmemudel andmebaasisüsteem     andmemudel indeks     saate     kitsendus transaktsioon     infosüsteem uml     kompilaator     skriptisüst     registreerimine sql-andmebaasis põhiolemite     vahe     kokkukuuluvus     tühistamine     raamatud     normaalkuju veergude/atribuutide     arendamiseks     teiste     andmestruktuuri     lisaülesanne     näiteülesande     otsingutingimus min     pöördumise     äriarhitektuuri     agregaat     eduvpn     ametlik     kirjeldada     crud     cusersuserappdatalocaltempfilejson     vähendada     keerukamad     disainitaseme     andmebaas reataseme     seitsmendaks     anomaalia ankurmodelleerimine     olemasolu     failihaldur     ümbernimetamine     allsüsteem andmebaas     objektiõigus     tulemustest     denormaliseerimine     lugemisoperaator kitsendus     mille     esmasvõti     rakenduses     liitvõti     baastabel hetktõmmis     teisendusreeglid andmebaasi     probleem disain     räpane     autoriõiguse     andmebaasiobjekt andmekontrolli     aggregation     maksimaalselt     andmemaht tuletatud     põhjuseid     baastabel select     vargus     architect     klausel avaldis     4nk     olekumasin     excel     andmebaas seadus     kriis erp     kaheteistkümnendaks     klient-server     tüüp     laiaveeruline     pakettide     kitsendus lausetaseme     märtsist     andmebaas virtuaalne     lehmani     ülekanduv sql/relatsioonilise     operaator group     klausel ühendi     sõltumatus süsteemikataloog     lahendamine andmemuudatus     teamsi     keel sql     loomist     ülesannete     business     disain andmebaasi     anomaaliad denormaliseeritud     klassidiagramm põhiobjekti     tüüp päis     reataseme     madal     teisesed     kood     normaalkuju organisatsioon     hindamise     reference     süntaks     deklaratiivselt analüüs     leping oracle*case     rühmitamine     paranda     loomisel     unified     skalaarne     leidmise     otsingutingimus max     operatsioon vaade     toetama     parima     ajutine     kose     olemitüüpide     mittefunktsionaalsed     sisaldub     aprillini     loomissamm pädevusala     kursor funktsioon     operatsioon relatsioonilise/sql     piirang     abitabel andmemuudatus     kompenseerivad     msaccess     juhitavad     töölauda     lähtekood halvad     tüüpvead     reserveerimine     ülekanduvad     eest     väide     andmesiire register     tüüp andmekäitluskeel     mudased     normaliseeritud     anomaaliad     nimekirjas     kirjas     graafidel     tingimuse     täielik kuues     andmebaasisüsteem funktsioonil     attribute     sql-tabeli/relvari     mõeldud     esitamise     varukoopia     hindamisel     hetkel     nimeta     bcnk     juhtuda     viidatud     loodavate     spetsiaal-     architecti     modelleerimine     andmebaasioperatsioon     välisvõtme     operatsioonid     tükeldamine     sügisel     mudel sql/relatsioonilise     lause select     eristamatuse     dokumenti     plokk     õppenädalaks     plokivahemike     indeks füüsilise     identifitseerimist     omavad     süsteemiõigus     toimub     indeksite     tabel tabelite     lisamaterjalid     atribuudina     andmebaasimootor andmebaasisüsteem     süsteem andmebaasi     objekti-rolli     0     osa     rr_mall     boonus     restrict     arvutada     kevadel     klassifikaatori     lähtekoodiga     outer     avaandmed rakenduse     seisundidiagramm crud     pgapex     kadestamine     moodul pakett     ühendamine andmemuudatus     keel otsekorrutis     generic     operand     kitsendus võrdsuse     kasutajana     kitsendustega     andmebaasikeel     räägitud     viiteid     enamik     plokid loogiline     kirjutada     virtuaalset     muster äriarhitektuur     tulemuste     refaktoreerimine bcnk     tarkvarakeel jagamine     mudel äriarhitektuur     mitme     soovitusi     triviaalne     olemas     andmebaas kasutusjuhtude     delete     detailanalüüsi     chatgpt     counter     annotatsioon     hinde     tabelite/relvaride     lõpphinde     tegevusena     reaalne     kuhi     analüüsi     ligikaudne     kahevalentne     püsivus andmekirjelduskeel     erijuhus     operatsioon sql     arvesta     liides allsüsteem     lahti     ärimudeli     fagini     jagamine     hübriidpilv     vaate     petabait     olekumasina     avage     reaalsed     mustripõhine     välistav     kasutajatele     kehtivad     viienda     käivitumiseks     harjutada     strateegia execute     näiteülesannete     otsekorrutis     tabel süsteemi-     lause andmebaasisüsteem     väärtustele     mudel kontseptuaalne     kasutamise     defineeritud     koostab     vanem     elutsükkel     järk     poolühendamine     ilma     milleks     slaidikomplekti     lugeda     aitab     esitab     3nk     seosetüübid     teooria     attachment     seadus     migreerumine andmefailid     tegemist     standardile     eemaldamine     argument     järgnevatel     baasrelatsioon     normaalsus     kasutusmall     õhinapõhine     operatsioon hulgateoreetiline     seisundidiagramm     supervõti     projekti     neljanda     publication     nutitelefon     digitaalne     perioodil     realiseerimise     uuritakse     atribuutideta     tingib     eranditöötlus protseduurne     mittetäielik funktsionaalne     allsüsteem rational     kohas     sõltumatus kontseptuaalne     sisaldama     pöördprojekteerimine     primaarvõtmest)     olevate     moodul rutiin     veeru     realiseerimine     muutuda     hotell     andmebaasiobjekt roll     materialiseeritud     kahanevalt     töötati     allsüsteemi     installeerimine     iseseisva     alamprogramm     andmebaasikeel isikuandmete     julgustan     üleminek     triger triger     teisendusele     serveri     generatsiooni     töökiirus andmebaasi     välisvõtmetega     noskul     ettenäitamine     sisulise     pakub     teisenduse     sõltuvus tabelite/relvaride     kordajad     välisvõti     kirjaliku     tabel sql     liiasus nk     ülesanded     kinnitamine kasutaja-     paaridel     andmemudel detailanalüüs     piisab     arvujadad     kunstlik     küsitluse     koondhinne     muudatus     tabelile     tunnistuseks     antimuster probleem     tähendus     valikvastustega     kasutatavad     transaktsioon     kehand     dialekt     lõhn refaktoreerimine     ea_mall     tingimuses     lisapunktid     õppeaine     lõppedes kui     võti-väärtus     keelamine     strateegia relatsioonilise/sql     boonuspunkt     vaade tabelite     elujõulise     vaadata     praktikum     sissejuhatus     e-pood     hierarhilise-     evolutsiooni     kasutatava     kitsendus üldine     algväärtustamine triger     käivitav     märkate     seisunditest     teenus     vähenda     tüüpviga     materjalis     monopollukk     deklaratiivne kolmekihiline     veerg transaktsioon     check     disain indeks     lause     viga arvujada     viittüüp     iseseisev     strateegia revoke     operatsioon     pidevvalmidus põhiolemitüüp     tarkvara     süsteemi     võrk-struktuuriga     põhiolemitüüp andmebaas     näiteks     salvestusruum tüüpide     välja     rutiin     panna     teenus elutsükkel     esimene     accessis     sql füüsilise     vektorkodeeritud     lisada     disain     programmeerimiskeel deklaratiivne     lahusus organisatsioon     õiguse     viiteterviklikkus     update     kitsendus tabel     konkreetse     hõre     relvar/tabel     surnud     siseskeem     kasutatakse     loodud     nähtavate     seisundidiagramm strateegiline     genereerimine     eksamiajad     tüüp operaator     andmemudel andmebaasikeel     disain rida     ortogonaalse     kuues     kosk-mudel     sõltuvused     ainekava     vara     mittekorreleeruv     sünonüüm     ucase     võimsustik     transaktsioonilised     võlg puhas     strateegilise     equijoin mittekorreleeruv     parandamise     andmebaas hübriidpilv     baastabel     tekkimiseni     juurdepääsu     kihid     allsüsteemid     assume     hotelli     leping     käivitusplaan     südame     /     puuduvad     ettenäitamisele     keel parameetrite     peaks     klausel having     visual     pääsupoliitika andmebaasiobjekti     relatsioonitüüp korteež     põhiandmed uml     artefakt kontrollimatu     andmed     tüüp funktsioon     disain loogilise     kord     defineerimiseks     luuakse     sõltuvus allhhanke     pääsupoliitika sql     hierarhiline     teoreem     tüüp domeen     kommutatiivne tuletatud     relatsioonitüüp operaator     mudel)     andmelett     metoodika hooldamine     esmane     funktsioon     järgneb     süsteemi-defineeritud     alampäring     hulgateoreetiline     agregatsioon     pädevusalad     kehand transaktsioonanalüüs     puhastamine     primary     lepingud     juurprobleem juurprobleem     projekt     tarkvarasüsteem kuldandmed     alampäring merge     protsessivaade     tõeline     kaota     ddl_enhanced     indeks bitmap     hsqldb     kitsendus triger     normaalkuju andmebaasi     struktuurist     hindamislehtede     programmi     naturaalvõti     pakkige     aktiivne     illustratsioonid uml     kokkuvõttefunktsioon select     vaatega     disainile     operaator select     vajadus     loogikaoperaator     denormaliseerimine relatsioonilise/sql     disainile case     tehingute     state     design-by-contract     laused andmekäitluskeel     olevaid     raskused     leping ms     informatsiooni     isoleeritus check     punktikadu     kahendpuu     kohustuslik     tulemid     table     rekursiivne     keel transaktsioon     ühe     class     üldotstarbeline     arvuti     based     baastabelites     dekompositsiooni     keelte     operaator sql     reserveeritud     struktuuri     sql     libreoffice     videot     vajalik     katsetamiseks     projektis     keskmise     evolutsioon     avaldis sql     diagramm seisundidiagramm kasutusjuhtude     salvestusruum tehingutöötluse     standard     klasterdatud     alternatiivvõti     tasemel relatsioonilise/sql     kasutusjuhud     hooldamine mudeli     loengud     andmebaasid     automatiseerib     rolli     reegel andmebaasisüsteem     etapp andmebaasi     motivatsiooni     atribuudid     andmetüüp     võrdlusreeglistik     andmekontrollikeel     muutuja relatsioon     keel     osa-terviku     teisendust     näidetes     olemi-     sõltuvalt     pilvandmetöötlus     litsentsi     lindistused otseviide failis     lisapunktidega     väljatöötaja     powerpoint     vahetestideks     milles     põhiolemitüübid     testid     vahendi     seos     teemal     printsiip     töötleb     denormaliseerimine halb     eraldiseisvad     alusel     klausel atomaarne     põhilistest     andmete     põhjal select     option revoke     regreg     mõisted     kontrolliga     analüüsilt     operatsioon funktsionaalne     muutmise     mudeliteisenduse     ajaandmete     alampäring where     allsüsteem pädevusala     juhend     rakendamine     tabeleid     kaupade     query     keel tuletatud     ühendamine     andmekirjelduslaused     salvestatakse     küsimuste     operatsioon pesastamine     prototüübis     lihtne     ühtlasi     tavapärasem     võtmesõna     tegema     tunda     süsteem     andmemudel d     põhimõisteid videod sissejuhatus sql     loenguks     sõltuvus esimene     töölaud     pilv andmebaasisüsteem     peitmine     loomissamm füüsiline     mingi     operatsioon andmekäitluskeel     liiasus füüsiline     lausend     hotellsql     kvaliteet objektorienteeritud     funktsionaalne     kihiline     ühend     tehingutöötluse     diagrammid     muutmiseks     diagrammis     sisalda     pilv paber     tüüp tabel     arhitektuur crud     andmemudel rakenduse     õiguseid     kordamine     genereerimiseks lauseid     pööratud     võimalus     andmine     viies     struktureeritud     muteeruva     keele     lisapunktide     protsendiarvutus     disain turvameetmete     videod     in     muutujad     ekraanivorm     fail     salvestatud     tingimus not     praktikumide     tüüp muutuja     mõistekaart     töölaua     kitsendus tüüp     metafoor     hädavajalik     ehitamine     operaator muutujale     kohta     operaator atribuut     kompenseeriv     töötleja     6nk     teemasid     valideerimisreegel     accessi     sõne     example sql     suunab     andmekirjelduskeel siin     clean     kasutusmallimudel     arusaadavus relatsioonilise/sql     rakendus käesoleva     pidevintegratsioon     sõltuvus     leidmiseks     värske     talletatud     otsimine füüsilise     sorteerimata     leiab     järgi     muster funktsionaalne     andmemudel andmebaas     videoloeng     sõltuvustest     määratud     näiteülesanne     pidevkooste     staatus     operatsioon vahe     mustri     pakkuda     operatsioon equijoin     võtmed     analüüs sql-andmebaasi     ärianalüüs     kõiges     kokkuvõttefunktsioon alampäring     tsükkel rutiin     lisaks     andmekontrolli     office     testideks     nosql     tulemusena     tõeliselt     parameeter tüüp     töökoht     postgresql siin     plagiaat     rakenduste     varundamine     õigus sql     merge     tase     lehviku     andmekäitluskeel relatsiooniline     kahes     (sql)     küsimused     lisada teil     tüüp võrkmudel     sõna     grupifunktsioon     dokumendi     kohe! kõik     example     trigeri     funktsionaalse     piirang sql-andmebaasisüsteem     testide     milline     laadida     funktsioon select     värskendamine     teema     indeks valikuline     registreeritakse     dokumendis     tegijatele     arvujada     loomissamm ehitamine     lause vaade     kasutaja     triger sql     andmebaasirakenduse     teostada     statistika information_schema     sümptom juurprobleem     lahendusvariante     viitele     architectskeem     klausel korreleeruv     valideerimine     pakendaja     privileeg     praktika     ekstreemandmed     ülemineku     põhimõte     ennik     pruugi     lahendamise     struktureerimata     tasemel     esmasrelvarid     vahendeid     korreleeruv     täitmisplaan andmebaasisüsteem     kokkuvõttefunktsioon equijoin     epood     seisund     relvar hulgateoreetiline     entity-relationship     create     rutiin protseduur     põhjus     valib     muidugi     väärtus kehand     õigus kaitse     korteežitüüp korteežitüübi     sql-andmebaasis põhiolemite     järjepidevus     andmebaaside     arendus     infosüsteem relatsiooniline     eksami     värskendamine alampäring     ajaloo     normaliseerimine neljas     väärtustada     identiteedivargus     vähemalt     klassiskeem     kõrge     option andmekirjelduskeel     andmebaasisüsteem kasutajaliidese     operatsioon naturaalühendamine     korteež     dokumentatsioon     väärtus muutuja     viitab     andmemudel võrkmudel     olekumasinaskeem     relatsioon query     puuduv     lisaülesanded     tüüp mitteskalaarne     andmebaasisüsteem sql     machine     täitmisplaan     kavandamine     mudel register     olemitüübid disain     andmemudel andmemudel     assotsiatiivne relatsiooniliselt     gigabait     kitsendus instead     vahendid     mudeliteisendus     importige     loenguvideod     esitada     ülekanduv ühendamissõltuvus     atribuutide     lühidalt     põhjustada     plokid andmebaasiobjektide     töövihik     võtmekandidaat     andmebaasikeel andmebaas     suhe     activity     enterprise     tabelid disain     töötava     toimunud     tükeldamise     indeksid siin     kasutada     kasvavalt     hajus     väljund     kaasa     päri-     ainult     kustutada     värskendamise     pealkirjad     prototüübi     hetkeseisundi     pilvetöötlus     skeemid     näide     ainult     null     üldpõhimõtteid     andmebaasidesse     andmefail     valemi     kohtumise     mitmevaateline     atribuudiga     keerukus     foreign     mudel siin     lõuend     kohta siin     rakendus     andmefailid füüsilise     vaated     mitmest     tühi     koosnevad     sql sql     andmeelement     teooriatest     võimsus     andmetüübid     täidetakse     literaal     lepingud tabelid     disain /     regreg;     täitmise     tüüp korteežitüüp     kuupäevad     vähendab     andmemudel deklaratiivsus     tagasi     nimetu     tehtud     except     transaktsioonid     atomaarne     juurde     toetab     andmebaasiserveris     kasutaja-defineeritud relatsioon     väliste     harjutamine     loendusfunktsioon     raamat     kontrollib     võiksid     vesivoodi     sarnane     uus     manusandmebaasisüsteem     esitamiseks     aadress     põhitulemus     võivad     relatsioonilise     kuristiku     mitteskalaarne     põhjal katsetamiseks     unikaalne     iseloomustab     andmebaase     juhendi     sinise     nende     sageli     binaarne     loomine;     avaliku     relatsioon valdkonnapõhine     selles     lõuend põhiolemitüüp     model     andmebaasiobjekt õiguse     zettabait     operatsioon spetsiaal-