Kodulehed
[385] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2023)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Mitmesugust / Sõnapilv

Millest materjalides kirjutatakse? Mida suurem tekst, seda rohkemate materjalide metaandmetes on seda sõna kasutatud.

  faili     erinevate     agiilne     sealhulgas     eenterprise     kasutatakse     lähtekood tehniline     videoloengud     lihtsustab     mudeli     tabelid     ülikooli     seisundidiagramm     (kontseptuaalse/loogilise/füüsilise     võimaldab     projekt     tehised arendusmetoodikate     sügisel otseviide failis     maksimeeri     tehtud     siirde     küsimus     kasutamine     e-pood     keskkonda     profiiliga     julgustan     trigeri     mudelid     monumentaalne     ülesanne     uuringule     raamistik scaled     evolutsioneerumine oracle-case     omada     lisaülesanded     loengute     kitsendused     tõlkimise     kaasevolutsioon     vajab     artefakt     automaatkontroll     siire     mõistekaart     lõpus     tehniline     kirjeldamiseks     lähenemise     mitut     slaidikomplekt     otseülekandena     arendamise     kohustuslikkus väljund     lindistuste     litsentsi     enterprise     läbi     kahekihiline     saamise     metoodikaarendus     indeksid     sügissemestril     tulemus     arhitektuuridest     ettevõtte     andmebaasirakenduste     nutitelefonide     kasutamiseks     stiilis     väljakutse juhtparameeter     tehis arhitektuuri     küsimine     probleeme     komplekt     kasutama     loomist     fragment     mikroteenus     töövihik     kirjeldused)     taaskasutatav     punktid     andmebaasiserveris     veergude     sobiva     putty     suund võimalik     smartdb     spordiklubi     tunnus     arendus     korral     järjestus     andmebaasi     rakendamisest     süsteemiarenduse     operatsiooni     valmistuda     loodud     osaline     soovi     mitte     operatsioon sisend/     register     uni-id     pädevusala     lahendamiseks     architect     järk etapp     parameeter sisend     kogumine     andmebaasioperatsioon äriprotsess     lipuke     integratsiooni     akende     oraclest     punasega     tootmise     nimega     arenduskeskkond     nosql     arenduskeskkond detailimine     kauboi     kuidas     kasutatavat     andmevoodiagramm     tootejuht     kose     kirjeldus iteratiivne     timmitud     talletatud     skaleeritav     struktuur operatsioon     rational     viimane     salvestus     järgimine     raiskamine     evolutsioneerumine paindmetoodika     väljund     nimi mittevõimalik     lõpphinne     iteratiivne     andmeühenduse     openssh     klass     baastabelid     tehis koodigeneraator     täitmisplaanid     silumine     mudelis     triger     meiliaadressi     võimalikest     mingi     kodeerimine     seda     lisamine     microsoft     autorendi     create     esimesed     tardmetoodika     loenguvideod     paindmetoodika     realiseeritud     tähtajad     fillfactor     olemitüüpide     kitsendus     näited     etapp     andmekvaliteet andmebaasi     mitmes     ühtlasi     põhjus     selgitus     oskused vesiagiilsus     disain     indeksite     iseseisva     meetod     diagrammid     galli     arendamine     esmatutvus     kohandatav koodi     andmete     füüsiline     regulaaravaldised     objekt-relatsioonvastendus     nädala     efekt kose     alter     tulla     andmebaasioperatsiooni     järjestus teenus     tarkvara     põhjal     kasutatavad     laiendatud     väldib     protseduur     valmib     andmetüüp andmebaasioperatsioon     ehitamine     andmekirjelduskeele     järjestus andmebaasiserveris     keerukus arendusmetoodika     esimese     iseseisev     kosk-mudel     milliseid     omaduse     ajakava     kordamis     leidmine     käigus     nutitelefon     ametlik     paindmetoodika semantiline     värskendamine     klassiskeem     järjestikulisi     üldine     vähendada     jooksul     esmane     süsteem     riigi     hindamisjuhend     loogiline     revoke     distsipliin disciplined     kasutusmallmudel     realiseerida     arendusmetoodika lõppkasutaja     praktikumidesse     function     lähe     nutikas     rüsinameister     juhitav     spetsiifiliselt     mõistekaartidena     loogikaavaldised     räägin     harjutamisel     etapis     platvorm iteratsioon     selgitab     kõikide     liiasus andmebaasi     võlg mudeli     sharepoint     võlg paindmetoodika     vajaduseta     trigger     praktikad infosüsteem     slaidide     delivery     unikaalne     tingib     milles     +     process     arendusmetoodika situatsiooniline     paindmetoodika andmebaasisüsteem     normaliseeritud     taakvara     tehis tahtlik     kitsenduste     funktsionaalne     käivitamine     detailimine     lisapunktid     elutsükkel operatsiooni     autentimine     silotorn     teooria     eelised     võlg koodigeneraator     pakub     põhjaliku     sisaldab     rutiine     kirjas     kasutajanimed/paroolid     tegemist     töökiiruse     smart     võlg koodi     e-poe     pl/sql     nädal     mõeldud     etapp migreerimine     tuleks     alternatiivid     tekib     koodi     regulaaravaldis     algatamine     kontrollimatu     juhitud     koosneb     poolne     eelduseks     kasutab     leping     session_user     pl/pgsql     liides     epood     arendajad     valdkonnamudel     tehis     serverile     lõpptestiks     vaatamiseks!     õppeaasta     protseduurid     videoloeng     muudab     draiver     täitmist     suund kohustuslik     postgresql     kirjeldus     arendusmetoodika     näiteks     näitega     spetsifikatsioon     aasta     upsert     veebiteenus register     antimuster tehniline     põhiobjekt test     hindamissüsteemi     funktsioonid     süsteem tehniline     accessi     avaldub     nädalat     visiooni     raamatuid     esialgse     erinevates     suund parameeter     stereotüüp     paindmetoodika evolutsioneerumine     peenike     etappidega     dokumentatsiooni     architecti     selles siin     üldise     avameelselt     loeng     mitmest     metoodika     @ttuee     kirjutamise     teooriatestid     evolutsioneerimine rational     andmebaasisüsteemide     ühest     näide     exclude     loengud     indeks     hindamispõhimõtted     virtuaalne     sisendiks     stiil refaktoreerimine     keerukus     (uml)     autode     kirjutatakse     arvestus     tooteomanik     keerukus paindmetoodika     migreerimine     distsipliin andmebaasi     laused     tagantjärgi     sys_context     kasutades     üldiselt     ja     kontroll     deklaratiivsete     väljundiks     tähistatud     kirjeldatud     eksam     arvutis     läbipõlemise     etappide     küsimused     kodeerimise     server     vaade     lisatest     küsimuste     muster arhitektuuri     räägita     skeemi     kujutab     kõigi     harjutamine     kirjeldab     allsüsteem     viiteid     pidevkooste     rollid andmetega     lähenemiste     harjutus     refaktoreerimine refaktoreerimine     hindamismudeli     ainekava     vastavate     infosüsteemi     valmis     läbimise     nendest     välistamise     lühidalt     pgapex     skeemitu     vastab     unifitseeritud     tööna     ärireeglite     strateegilise     integreerimine     vaja     füüsilise     sellel     (olemi-suhte     domain     ühine     iteratsioon korrutatav     lõhn rational     database     metoodika iteratsioon     arhitektuurilise     video     kaasevolutsioon vesiagiilsus     mahuga     kattuvate     postgresql_yhendus     index     raksendab     võlg andmebaasi     parendamine     unified     /     tehniliste     hulgas     modernne     võimalik     leiate     vahetestideks     ühele     alt-üles     semestril     salvestused     phppgadmin     sünonüüm     saadi     valupõhine     statistics     juhitav refaktoreerimine     loenguvideo     minimeeri     printsiip andmetega     eeskuju testimine     pühendatud     klient-server     mudeliprofiil     järgib     variant     materjale     lõhn mudel     andmemudeli     mitme     põhiosa integratsiooni     ärireegel     situatsiooniline     mittevõimalikkuse     täielik     table     tehis tehniline     alamprojektidega     ärilised     arendamiseks     eneseanalüüsi     võlg     dokumendis     täiendused/parandused     avalduda     esinemine     vähese     järk arendusmetoodika     näiteprojekt     testimispõhine     paketid     avatud-suletud     ajakarbi     nähtavate     mõisted     mudel arendusmetoodika     sql-andmebaas     eduvpn     põhiobjekitde     sul     kiht     semestri     schema     stiil etapp     olemi-suhte     annotatsioon     metoodika ekstreem-     järjestus mittekohustuslik     lausete     draiveri     tegemiseks     põhimõtetest     praktikumide     kursuse     kirjeldamine     kasutada     kaar     videod     kolmekihiline     liidetav     jagatud     lugema     explain     lahusus komplekt     loengu     pidevintegratsioon     tehingute     terviksüsteem paindmetoodika     katkiste     litsents     järgida     funktsioon     ehitamise     olekudiagramm     vaadata     vari-it     service     kaupa     scott     transaktsioon teenus     postgresqlist     taotlemise     serveritu     apexttuee     tabel     avaliku     mudel refaktoreerimine     domeen     järk infosüsteem     äriarhitektuur     probleemid     taaskasutatavad     rakendatakse     andmeid     parameeter teenus     loomine     comment     puudumine     juurdepääsu     korrutatav     tulemuseks     haldussüsteem     iseloomustab     genereerimine     mõelda     osa migreerimine     tehis sotsiaalne     arendusprotsess     põhiobjekti     kontrolli     lindistused     sotsiaalne     dokumentatsioon     portfelliteooria     praktikad monumentaalne     client     sisaldama     ainekaart     rakendus     puudub     ärireeglitest     nõuded     ärireeglid     süsteemide     halvendab     õigused     logimine     arenduse     kood     diagramm     identiteedi     arendusmetoodika andmebaasi     kavandamisega     väljakutse     olekumasinaskeem     õppejõu     teemaks     vajalik     vastuvõtuaegade     täiesti     paindmetoodika rational     teams     nende     osade     mudel scrum     seosetüüpide     aktiivsuspunktid     silotornid tehniline     suletud     standardid tehing     strateegia     koskstiil     kasutaja     refaktoreerimine arendusmetoodika     kohustuslikkus tehing     collection     ajakava praktikumide     access     töökoha     evolutsioneerimine     transaktsioon     käesolev     manuaal     kiht andmebaasioperatsiooni     lisapunktide     autotrace     muidugi     ülalt-alla     x-tee     iteratsioon liidetav     analyze     mõistekaartid     praktikum     hooldamist     agile     haldamiseks     kontseptuaalne     eelneva     aitab     pärandsüsteem     sprindi     grant     analüüsi     osa järk     paremaks     elementaarteenusena     tahtlik tehniline     andmebaas     koos     avalik     annab     klassidiagramm     arendusmetoodika konstrueerimine     muutmine     kaupade     väljalase infosüsteem     kasutusjuhtude     sissejuhatus     evolutsioneerumine uutele     lõhn tehniline     töövahendid kogutavate     kohustuslikkus mittevõimalik     kontseptuaalmudel     triptühhoonia     vesiagiilsus     evolutsiooniline     teiste     demokratiseerumine     harjutused     terviksüsteem     developer     merge     testideks     endast     lisaks     tabelisse     domeenimudel     harjutada     powerpoint     kontrollnimekiri     tuvasta     näiteprojekti     evolutsioneerimine infosüsteem     hooldamise     klient     järk iteratsioon     otseülekanne     protsess     hindamismudel     programmeerimine     hõbekuul     inkrementaalne     pgcrypto     operatsioon operatsioon     pöördub     andmebaasisüsteemi     süsteemi     puhas     mudel skaleeritav     andmemudel     andmesõnastik     kodanikest     modelleerimine     varukoopia     intress tehniline     framework     määrab     rakendab     raamistik     stiil iteratiivne     leping parameeter     õppeaine     match     loomise     agiilne     disaini     süsteem integratsiooni     pg_dump     arendusmetoodikate     refaktoreerimine     query     evolutsioneerumine siire     oleks     siseplatvormi     lõhn antimuster     vajadusega     lindistus     platvorm andmebaasi     enamik     arhitektuuri     pgadmin     localtimestamp     otstarbe     konstrueerimise     teooria hooldamine     execution     informatsiooni     tegelikult     demokratiseerumine lõppkasutaja     mudel     parooliga     toime     regex     paindmetoodika kose     tähtaeg     rutiin     semantiline     vaatamiseks     vajalikud     fragmendid funktsionaalsuse     erinevaid     tekitada     soovitab     check     rutiine operatsioon     loogikavaldis     prototüüpimine     viivitamine     conway     statistika     kasutuslugu     sql*plus     iteratsioon     dokument     modelleerimiskeel     ekstreemprogrammeerimine     praktikumid     konstrueerimine     treeningute     platvormidele     oracle     detailanalüüsi     süsteem lähtekood     kordamine     õigus     treening     pruugi     praktikumides     mikroteenused     vältida     tuleneda     sprint     example     käsitles loenguid     tehing     thick     võlg definition     omasid     arendus semantiline     sql-andmebaasis     tõeline     muudatused     viitele     hindamisel     ülemineku     tekitab     vari-it arendusmetoodika     hindamine     tuvastamine     andmebaasid     kasutamise     vaated     väle     suund põhiobjekt     teooriatest     register parameeter     edasiarendamist     osa)     veerg     muster     kuupäevad     üleminek     teemasid     kogemuse     ei     teema     tutvustus     tulemusena     vahend     keskkonnas     printsiip     arhitektuur     logimine normaliseeritud     peatükist     täitmisplaan     funktsioon tehing     sisselogimine     korduste     testid     domeenid     rutiine parameeter     osa arendusmetoodika     koostada     rutiin mittevõimalik     taotlemine     baastabel     saavutada     jagab     mõningate     slaidid     koodiga     evolutsioneerumine algatamine     arendusmetoodika suur     aidata     tegevused infosüsteem     võlg tehniline     täpselt     rakenduse     excel     seadus     spiraalmudel     teatevahetus     täpsustamine/parandamine     lihtsustatud     atribuutide     demonstreerib     paindmetoodika puhas     vahetestid     põhiliselt     koondhinne     graafik     backend     kaudu     thickdb     mudel situatsiooniline     evolutsioon     reegel     pakett     teabe     märkmeleht     süsteemiarendus     sqlcl     lõppkasutaja     rohkem     materjalidega     andmetega     rationali     kood oracle-case     kaalutlused muster     vahetest     õpetamise     kohandatud     jaoks     järk lõppkasutaja     suurenemist     miinused     miinuspunktid     ristfunktsionaalnelaia     hilisemaks     lahenduste     akna     sellise     kordamisküsimused